wqfqwf 52. jednání sněmu - ČSK

52. jednání sněmu


 Název: 52. sněm
 Termín:  7. – 8. listopadu 2009
 Místo:  Plzeň

1. Sněm vyslechl informaci koordinátora 1. bloku jednání o počtu přítomných: dne 7.11.2009 je z 92 členů sněmu přítomno 81 s hlasovacím právem, 3 náhradníci.
2. Sněm zvolil mandátovou komisi ve složení: MUDr. Jan Netolický, MUDr. Vlastimil Říčař a MUDr. Jiří Prokopec.
3. Mandátová komise potvrdila počet přítomných: dne 7.11.2009 je z 92 členů sněmu přítomno 81 s hlasovacím právem, 3 náhradníci.
4. Sněm schválil návrhovou komisi ve složení: MUDr. Ivo Bouchal, MUDr. Zdenka Handlířová,
MUDr. Richard Klail, MUDr. Martin Krejčík, MUDr. Dušan Pavlíček, MUDr. Taťána Vrbková.
5. Sněm schválil program jednání po jeho doplnění o zvolení dozorčí rady Střediska služeb, s.r.o.
6. Sněm zvolil volební komisi ve složení: MUDr. Alena Mitterová, MUDr. Tomáš Dvořák, MUDr. Alena Kozlová, MUDr. Vladimíra Pruklová, MUDr. Dagmar Suchá. Volební komise zvolila za svou mluvčí MUDr. Alenu Mitterovou.
7. Sněm vyslechl souhrnnou informaci o pravomoci, činnosti a jednání sněmu ČSK.
8. Sněm vyslechl informaci MUDr. Pavla Chrze o činnosti ČSK, informaci MUDr. Michaely Kozumplíkové o činnosti revizní komise ČSK, informaci prof. MUDr. Tibora Németha, DrSc. o činnosti čestné rady ČSK za uplynulé období a informaci RNDr. Marie Švábové o plnění rozpočtu ČSK za období 1- 9/2009.
9. Sněm vzal na vědomí, že představenstvo ČSK splnilo zadané úkoly, a pověřil představenstvo ČSK, aby na projektu tvorby časopisu pro pacienty dále pracovalo.
10. Sněm vzal na vědomí harmonogram akcí ČSK na rok 2010.
11. Sněm zvolil rozpočtový výbor ve složení: MUDr. Jiří Doležal, MUDr. Zdenka Handlířová, MUDr. Petr Jandl, MUDr. Petr Mlejnek, MUDr. Jiří Wolf, a legislativní výbor ve složení: MUDr. Jan Netolický, Ph.D., MUDr. Faez Al Haboubi, MUDr. Rudolf Jakl, MUDr. Richard Benko, MUDr. Radek Peřina.
12. Sněm schválil výbor pro vysoké školy ve složení: MUDr. Daniel Ott, MDDr. Eliška Feltlová,
MUDr. Romana Ivančaková, CSc., MUDr. Tomáš Čáslava, Ph.D., MUDr. Jan Netolický, Ph.D.
13. Sněm zvolil dva nové členy dozorčí rady Střediska služeb, s.r.o. MUDr. Zdeňka Kováře a MUDr. Milana Müllera.
14. Sněm vyslechl informaci Mgr. Ziny Sladkovské o webových stránkách ČSK.
15. Sněm vyzývá členy ČSK, aby zaměstnávali zdravotnické pracovníky s odpovídající kvalifikací dle platné legislativy.
16. Sněm vyslechl zprávu mandátové komise: dne 8.11.2009 je z 92 členů sněmu přítomno 84 s hlasovacím právem, 3 náhradníci, sněm je usnášeníschopný.
17. Sněm schválil Hlavní cíle ČSK na funkční období 2009 – 2013.
18. Sněm pověřil představenstvo ČSK vypracováním návodu k registraci pacientů od 1.1.2010 a jeho zveřejněním na webových stránkách ČSK.
19. Sněm schválil novelu Disciplinárního řádu ČSK s účinností od 8.11.2009.
20. Sněm schválil rozpočet ČSK na rok 2010, přílohu č. 1 Finančního řádu ČSK na rok 2010 a vzal na vědomí honorářový sazebník ČSK pro rok 2010
21. Sněm ukládá představenstvu ČSK vypracovat do 53. sněmu ČSK návrh úpravy kategorií členských příspěvků v příloze č. 1 Finančního řádu ČSK.

V Plzni, dne 8.11.2009

Ověřili:
MUDr. Pavel Chrz, prezident ČSK
MUDr. Zuzana Vystrčilová, koordinátor jednání
MUDr. Dušan Pavlíček, člen návrhové komise

Příloha č. 1 Finančního řádu [.PDF]