wqfqwf 53. jednání sněmu - ČSK

53. jednání sněmu


 Název:  53. sněm
 Termín:  15. – 16. května 2010
 Místo:  Brno

1. Sněm vyslechl zprávu mandátové komise: dle prezenční listiny je dne 15.5. z 92 členů sněmu přítomno 85 členů s hlasovacím právem, 2 náhradníci, dne 16.5. je z 92 členů sněmu přítomno 84 členů s hlasovacím právem, 1 náhradník, před přijetím usnesení 81 členů s hlasovacím právem, 1 náhradník, sněm je usnášeníschopný.

2. Sněm schválil výroční zprávu o činnosti České stomatologické komory za rok 2009 a vzal na vědomí zprávy o činnosti revizní komise ČSK a o činnosti čestné rady ČSK za rok 2009.

3. Sněm schválil zprávu o hospodaření ČSK za rok 2009.

4. Sněm schválil zprávu o hospodaření Střediska služeb, s.r.o., za rok 2009.

5. Sněm vzal na vědomí, že představenstvo ČSK splnilo zadané úkoly, a pověřil představenstvo ČSK, aby na projektu tvorby časopisu pro pacienty dále pracovalo.

6. Sněm ukládá představenstvu ČSK, aby zajistilo u jednotlivých členů zveřejnění jejich příslušnosti k OSK v seznamu členů přístupném na webových stránkách ČSK.

7. Sněm vyslechl informace o činnosti České stomatologické komory, revizní komise ČSK
a čestné rady ČSK za období od 1.1.2010.

8. Sněm vzal na vědomí Základní strategii komunikace ČSK pro funkční období 2009 – 2013.

9. Sněm schválil novelu jednacího řádu včetně přílohy č. 1, a to s účinností od 16.5.2010.

10. Sněm schválil řád ČSK č. 1/2010 – Disciplinární řád, a to s účinností od 1.1.2011.

11. Sněm schválil rozpočty na rok 2010 oblastních stomatologických komor Brno-město, Praha 1, Praha 5 a Zlín.

12. Sněm vzal na vědomí doplnění výboru pro vysoké školy o zástupce Kliniky zubního lékařství v Olomouci MUDr. Přemysla Krejčího, PhD.

13. Sněm vzal na vědomí novelu Opatření představenstva ČSK č. 3 – Podmínky akreditace pracovišť pro rozšířenou odbornou přípravu.

14. Sněm schválil Závazné stanovisko ČSK č. ZS 1/2010 ke způsobilosti dentální hygienistky provádět subgingivální ošetření parodontu.

15. Sněm vzal na vědomí zákonné možnosti postupu v dohodovacím řízení o cenách bodu, výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezeních, včetně působnosti ministerstva zdravotnictví, a preferuje, aby v dohodovacím řízení o cenách bodu, výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezeních pro rok 2011 byla ve skupině poskytovatelů ambulantní stomatologické péče v přípravné fázi sjednána předběžná dohoda.

16. Sněm schválil pro rok 2011 výši náhrad za ztrátu času pro funkcionáře ČSK ve stejné výši jako v roce 2010.

17. Sněm schválil místa konání sněmu ČSK pro rok 2011.

V Brně, dne 16.5.2010

Ověřili:
MUDr. Jaromíra Banková, koordinátorka programu
MUDr. Pavel Chrz, prezident ČSK
MUDr. Dušan Pavlíček, člen návrhové komise