wqfqwf 54. jednání sněmu - ČSK

54. jednání sněmu


 Název:  54. sněm
 Termín:  13. – 14. listopadu 2010
 Místo:  Plzeň

1. Sněm vyslechl zprávu mandátové komise o počtu přítomných: dne 13.11.2010 je z 92 členů sněmu přítomno 88 s hlasovacím právem, 14.11.2010 je z 92 členů sněmu přítomno 88 s hlasovacím právem, před přijetím usnesení 86 členů s hlasovacím právem, sněm je usnášeníschopný.

2. Sněm schválil program jednání včetně zařazení zrychleného projednávání návrhu novelizace finančního řádu ČSK.

3. Sněm potvrdil kooptaci MUDr. Jany Krňoulové, Ph.D., do revizní komise ČSK.

4. Sněm vyslechl informaci MUDr. Pavla Chrze o činnosti ČSK, informaci MUDr. Michaely Kozumplíkové o činnosti revizní komise ČSK, informaci MUDr. Libora Liberdy o činnosti čestné rady ČSK za uplynulé období a informaci RNDr. Marie Švábové o plnění rozpočtu ČSK za období 1- 9/2010.

5. Sněm vzal na vědomí, že představenstvo ČSK splnilo zadané úkoly.

6. Sněm schválil rozpočet ČSK pro rok 2011, výši členských příspěvků a náhrad za ztrátu času uvedených v příloze č. 1 finančního řádu ČSK pro rok 2011 a vzal na vědomí honorářový sazebník ČSK pro rok 2011.

7. Sněm pověřuje představenstvo ČSK, aby prověřilo finanční a organizační náročnost možných variant oslav 20. výročí vzniku ČSK.

8. Sněm schválil hlavní úkoly ČSK a vzal na vědomí harmonogram akcí ČSK pro rok 2011.

9. Sněm schválil řád České stomatologické komory č. 2/2010, kterým se mění řád ČSK č. 1/2009, organizační řád, s účinností od 1.1.2011.

10. Sněm vyslechl informaci MUDr. Radka Mounajjeda, Ph.D., o možnostech celoživotního vzdělávání a koncepci certifikovaný odborník. Sněm žádá představenstvo ČSK, aby se touto problematikou nadále zabývalo.

11. Sněm pověřil představenstvo ČSK jmenováním MUDr. Pavla Bartáka jednatelem Střediska služeb ČSK s.r.o.

12. Sněm schválil Pravidla čerpání příspěvku z účtu klinik, která jsou přílohou usnesení.

13. Sněm pověřuje představenstvo ČSK jednáním s MZ ČR o odborné úrovni aprobačních zkoušek.

14. Sněm odmítá postup Ministerstva zdravotnictví, které při přípravě úhradové vyhlášky na rok 2011 nerespektovalo výsledek dohodovacího řízení o cenách bodu, výši úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulačních omezeních pro rok 2011 a vyzývá Zájmové a profesní sdružení smluvních zdravotnických zařízení Zubohrad jako účastníka dohodovacího řízení v segmentu ambulantní péče zubních lékařů, aby zvážilo právní kroky s cílem zabránit vydání úhradové vyhlášky ve znění, které odporuje výsledku dohodovacího řízení, anebo jejímu uvedení do praxe.

V Plzni, dne 14.11.2010

Ověřili:
MUDr. Pavel Chrz, prezident ČSK
MUDr. Vratislav Čermák, koordinátor jednání
MUDr. Dušan Pavlíček, člen návrhové komise

Příloha