55. jednání sněmu


 Název:  55. sněm
 Termín:  14. – 15. května 2011
 Místo:  Mikulov

1. Sněm vyslechl zprávu mandátové komise: dle prezenční listiny je dne 14.5. z 92 členů sněmu přítomno 87 členů s hlasovacím právem, 2 náhradníci, dne 15.5. je z 92 členů sněmu přítomno 84 členů s hlasovacím právem, 1 náhradník, před přijetím usnesení je z 90 členů sněmu přítomno 83 členů s hlasovacím právem, 1 náhradník, sněm je usnášeníschopný.
2. Sněm schválil výroční zprávu o činnosti České stomatologické komory za rok 2010 a vzal na vědomí zprávy o činnosti revizní komise ČSK a o činnosti čestné rady ČSK za rok 2010.
3. Sněm schválil zprávu o hospodaření ČSK za rok 2010.
4. Sněm schválil zprávu o hospodaření Střediska služeb ČSK s.r.o. za rok 2010.
5. Sněm vzal na vědomí, že představenstvo ČSK splnilo zadané úkoly.
6. Sněm vyslechl informace o činnosti České stomatologické komory, revizní komise ČSK
a čestné rady ČSK za období od 1.1.2011.
7. Sněm vzal na vědomí odstoupení MUDr. Radka Mounajjeda, D.D.S., Ph.D., FAP
a odstoupení MUDr. Josefa Kunkely z funkce člena představenstva ČSK a potvrdil kooptaci MUDr. Richarda Benka a kooptaci MUDr. Radka Peřiny do funkce člena představenstva ČSK.
8. Sněm zvolil nové členy legislativního výboru sněmu MUDr. Tomáše Čáslavu, Ph.D.
a MUDr. Pavla Střihavku.
9. Sněm ukládá představenstvu ČSK zveřejňovat na webových stránkách ČSK v zabezpečené sekci pro členy usnesení z jednání představenstva ČSK.
10. Sněm schválil rozpočty na rok 2011 oblastních stomatologických komor Brno-město, Brno-venkov, Děčín, Kladno-Rakovník, Litomyšl, Olomouc, Plzeň, Praha 1, Praha 3, Praha 4
a Praha 8.
11. Sněm schválil Řád České stomatologické komory č. 1/2011, kterým se mění řád České stomatologické komory č. 1/2009, organizační řád v částech řád o celoživotním vzdělávání zubních lékařů a finanční řád s účinností dnem vyhlášení.
12. Sněm ukládá představenstvu ČSK rozpracovat návrh novely Jednacího řádu ČSK do konečné podoby a předložit jej ke schválení na jednání 56. sněmu ČSK.
13. Sněm schválil zakončení oslav 20. výročí vzniku ČSK formou společenského večera v Kongresovém centru Praha v rámci PDD.
14. Sněm vzal na vědomí zprávu o stavu vyjednávání o výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2012 a doporučuje, aby bylo ve skupině poskytovatelů ambulantní stomatologické péče usilováno o výsledek, který by zajistil minimálně stejné ekonomické podmínky jako v roce 2011.
15. Sněm schválil místa konání sněmu ČSK pro rok 2012.
16. Sněm schválil „Prohlášení sněmu ČSK k záměru Ministerstva zdravotnictví ČR zavést spoluúčast do kategorie stomatologických výkonů“ ve znění, v jakém je uvedeno v příloze č. 1 tohoto usnesení.

V Mikulově, dne 15.5.2011

Ověřili:
MUDr. Jaroslav Vostrejž, koordinátor programu
MUDr. Pavel Chrz, prezident ČSK
MUDr. Dušan Pavlíček, člen návrhové komise

Příloha č. 1 – Prohlášení sněmu ČSK k záměru Ministerstva zdravotnictví ČR zavést spoluúčast do kategorie stomatologických výkonů