wqfqwf 56. jednání sněmu - ČSK

56. jednání sněmu


 Název:  56. sněm
 Termín:  12. – 13. listopadu 2011
 Místo:  Plzeň

1. Sněm vyslechl zprávu mandátové komise o počtu přítomných: dne 12.11.2011 je z 92 členů sněmu přítomno 84 s hlasovacím právem, 1 náhradník, 13.11.2011 je z 92 členů sněmu přítomno 83 s hlasovacím právem, před přijetím usnesení 83 členů s hlasovacím právem, sněm je usnášeníschopný.
2. Sněm schválil program jednání včetně zařazení zrychleného projednávání návrhu Jednacího řádu ČSK.
3. Sněm vyslechl informaci MUDr. Pavla Chrze o činnosti ČSK za uplynulé období. Sněm upozorňuje kolegy, aby nepodléhali obavám ze schválené novely zákona č. 48/1997 Sb., neboť ve způsobu vykazování stomatologické péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění nedošlo k zásadním změnám a zveřejnění ceníku na internetu není prozatím nutné.
4. Sněm vyslechl informaci MUDr. Michaely Kraus Kozumplíkové o činnosti revizní komise ČSK, informaci prof. MUDr. Tibora Németha, DrSc., o činnosti čestné rady ČSK za uplynulé období
a informaci RNDr. Marie Švábové o plnění rozpočtu ČSK za období 1- 9/2011.
5. Sněm zásadně nesouhlasí s jednostranným navýšením finančních prostředků z veřejného zdravotního pojištění v roce 2012 pouze ve prospěch lůžkové péče a pověřuje prezidenta ČSK
a viceprezidenta ČSK seznámit s tímto stanoviskem ministra zdravotnictví ČR.
6. Sněm vzal na vědomí, že představenstvo ČSK splnilo zadané úkoly z jednání 55. sněmu ČSK.
7. Sněm schválil rozpočet ČSK pro rok 2012, výši členských příspěvků a náhrad za ztrátu času uvedených v příloze č. 1 finančního řádu ČSK pro rok 2012 a honorářový sazebník ČSK pro rok 2012.
8. Sněm schválil úkoly ČSK pro rok 2012 a vzal na vědomí termíny jednání a vybraných akcí ČSK pro rok 2012.
9. Sněm schválil řád České stomatologické komory č. 2/2011 ze dne 13.11.2011 Jednací řád s účinností od 1.1.2012.
10. Sněm schvaluje, aby u zubní péče byla prosazována stávající strategie vyřazování další péče
z veřejného zdravotního pojištění a odmítnuta spoluúčast prostřednictvím ekonomicky náročnější varianty.
11. Sněm vzal na vědomí informaci MUDr. Odvodyho o návrhu na rozšíření celoživotního vzdělávání zubních lékařů organizovaného odbornými společnostmi.
12. Sněm vzal na vědomí informaci MUDr. Odvodyho o přípravě webových stránek pro pacienty.
13. Sněm vyslechl informaci MUDr. Houby o důvodu neschválení jednoho příspěvku z účtu klinik.

V Plzni, dne 13.11.2011

Ověřili:
MUDr. Pavel Chrz, prezident ČSK
MUDr. Jaromíra Banková, koordinátorka jednání
MUDr. Dušan Pavlíček, člen návrhové komise