wqfqwf 58. jednání sněmu - ČSK

58. jednání sněmu


 Název: 58. jednání sněmu
 Termín:  17. – 18. listopadu 2012
 Místo: Plzeň

Zpráva návrhové komise o usneseních přijatých na 58. jednání sněmu ČSK
Plzeň, 17. – 18. 11. 2012

Návrh: Sněm schvaluje vystoupení MUDr. Jiřího Pekárka v diskusi
USN/2012/11/001: Pro – 71; Proti – 2; Zdržel se – 3. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje program 58. jednání sněmu ČSK.
USN/2012/11/002: Pro – 81; Proti – 0; Zdržel se – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje volební komisi pro volbu prezidenta ČSK na funkční období 2013 – 2017 ve složení:
MUDr. Jan Netolický, PhD., MUDr. Dagmar Suchá, MUDr. Jiří Procházka, MUDr. Jan Šváb, MUDr. Ivo Bouchal.
USN/2012/11/003: Pro – 80; Proti – 0; Zdržel se – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu o činnosti ČSK za období od 57. jednání sněmu ČSK přednesenou prezidentem ČSK MUDr. Pavlem Chrzem.
USN/2012/11/004: Pro – 79; Proti – 0; Zdržel se – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu ČSK za období 1 – 9/2012 přednesenou ředitelkou Kanceláře ČSK RNDr. Marií Švábovou.
USN/2012/11/005: Pro – 81; Proti – 0; Zdržel se – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu RK ČSK za období od 57. jednání sněmu ČSK, přednesenou předsedkyní RK ČSK MUDr. Michaelou Kraus Kozumplíkovou.
USN/2012/11/006: Pro – 80; Proti – 0; Zdržel se – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu ČR ČSK za období od 57. jednání sněmu ČSK, přednesenou předsedou ČR ČSK
MUDr. Liborem Liberdou.
USN/2012/11/007: Pro – 80; Proti – 0; Zdržel se – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm konstatuje, že úkoly zadané sněmem ČSK na jeho 57. jednání byly splněny.
USN/2012/11/008: Pro – 74; Proti – 1; Zdržel se – 2. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje „Pravidla vystoupení kandidátů na funkci prezidenta Komory pro funkční období 2013 až 2017“.
USN/2012/11/009: Pro – 78; Proti – 0; Zdržel se – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje rozpočet ČSK pro rok 2013, výši členských příspěvků a náhrad za ztrátu času uvedených
v příloze č. 1 finančního řádu ČSK pro rok 2013 a honorářový sazebník ČSK pro rok 2013 předložené hospodářem ČSK MUDr. Milanem Řezáčem.
USN/2012/11/010: Pro – 77; Proti – 0; Zdržel se – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí plnění hlavních úkolů ČSK na rok 2012, schvaluje hlavní úkoly ČSK pro rok 2013 a bere na vědomí termíny jednání a vybraných akcí ČSK pro rok 2013.
USN/2012/11/011: Pro – 77; Proti – 0; Zdržel se – 2. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje Řád České stomatologické komory č. 2/2012 ze dne 18. 11. 2012, kterým se mění řád České stomatologické komory č. 1/2009, organizační řád, řád České stomatologické komory č. 2/2011, jednací řád, řád České stomatologické komory č. 3/2009, volební řád, a řád České stomatologické komory č. 1/2010, disciplinární řád.
USN/2012/11/012: Pro – 81; Proti – 0; Zdržel se – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje zprávu volební komise o průběhu a výsledku voleb prezidenta ČSK pro funkční období 2013 – 2017.
USN/2012/11/013: Pro – 81; Proti – 0; Zdržel se – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm odmítá odvolání žadatelky MUDr. Věry Palánové, nar. 11. února 1977, proti rozhodnutí představenstva Komory ze dne 14. dubna 2012, jímž byla zamítnuta žádost žadatelky o výjimečné vydání osvědčení praktický zubní lékař – stomatochirurg, jako opožděné. Sněm potvrzuje rozhodnutí představenstva Komory ze dne 15. května 2012, jímž byla zamítnuta opakovaná žádost žadatelky MUDr. Věry Palánové, nar. 11. února 1977, o výjimečné vydání osvědčení praktický zubní lékař – stomatochirurg.
USN/2012/11/014: Pro – 58; Proti – 6; Zdržel se – 17. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm pověřuje představenstvo ČSK konečným rozhodnutím o místě konání 59. a 60. jednání sněmu ČSK.
USN/2012/11/015: Pro – 66; Proti – 5; Zdržel se – 2. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm ukládá představenstvu ČSK, aby se zabývalo podporou podmínek činnosti oblastních stomatologických komor s důrazem na účast členů na oblastních sněmech.
USN/2012/11/016: Pro – 70; Proti – 1; Zdržel se – 7. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm ukládá členům sněmu ČSK vyvolat v jednotlivých OSK diskusi o postojích členů ČSK k možným postupům v omezování péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a aby výstupy předložili představenstvu ČSK do 31. 3. 2013.
USN/2012/11/017: Pro – 74; Proti – 0; Zdržel se – 2. Návrh byl přijat.
Zpráva o průběhu a výsledcích voleb prezidenta Komory

Výzva k navrhování kandidátů v 13.00 hod., 17.11.2012.
Kandidátní listina uzavřena rozhodnutím volební komise v 15,48 hod., 17.11.2012
Počet přítomných: 85
Počet vydaných hlasovacích lístků: v prvním kole: 85 ve druhém kole: 84
Počet odevzdaných hlasovacích lístků: v prvním kole: 85 ve druhém kole: 84
Seznam všech kandidátů s počtem platných hlasů získaných v prvním kole:
MUDr. Faez Al Haboubi 39 MUDr. Pavel Chrz 45
Seznam kandidátů s počtem platných hlasů získaných ve druhém kole:
MUDr. Faez Al Haboubi 40 MUDr. Pavel Chrz 43
Zvolený prezident Komory: MUDr. Pavel Chrz
Proti průběhu voleb: *byly uplatněny námitky (viz. příloha) *nebyly uplatněny žádné námitky
Členové volební komise: MUDr. Jan Netolický, PhD., MUDr. Dagmar Suchá, MUDr. Jiří Procházka, MUDr. Jan Šváb, MUDr. Ivo Bouchal.
V Plzni dne 17. listopadu 2012

Klíčová slova:

 

  • Usneseni sněmu