59. jednání sněmu


 Název: 59. jednání sněmu
 Termín: 18. – 19. května 2013
 Místo: Přerov
Zpráva návrhové komise o usneseních přijatých na 59. jednání sněmu ČSK
Přerov, 18. – 19. 5. 2013

Návrh: Sněm schvaluje, že 1. blok 59. jednání sněmu ČSK je neveřejný za přítomnosti zaměstnanců Kanceláře ČSK,
Mgr. Slavíka a JUDr. Stokláskové. Členové sněmu nejsou vázáni mlčenlivostí.
USN/2013/05/001: Pro – 80; Proti – 0; Zdržel se – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje program 59. jednání sněmu ČSK.
USN/2013/05/002: Pro – 80; Proti – 0; Zdržel se – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje volební komisi pro volbu viceprezidenta, představenstva, revizní komise a čestné rady ČSK na funkční období 2013 – 2017 ve složení: MUDr. Jan Netolický, PhD., MUDr. Dagmar Suchá, MUDr. Jiří Procházka, MUDr. Ivo Bouchal,
MUDr. Petr Jandl ml., MUDr. Jiří Doležal, MUDr. Tomáš Dvořák.
USN/2013/05/003: Pro – 82; Proti – 0; Zdržel se – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje zprávu o činnosti ČSK za rok 2012 a bere na vědomí zprávu o činnosti ČSK za období
od 1. 1. 2013 přednesenou MUDr. Pavlem Chrzem, prezidentem ČSK.
USN/2013/05/004: Pro – 81; Proti – 0; Zdržel se – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí a zprávu o interní kontrole v Kanceláři ČSK provedené na základě zjištění závažných nedostatků
v hospodaření vzdělávacího střediska Kanceláře ČSK přednesenou MUDr. Pavlem Chrzem, prezidentem ČSK, zároveň sněm bere na vědomí stanovisko revizní komise ČSK k tomuto bodu.
USN/2013/05/005: Pro – 74; Proti – 0; Zdržel se – 4. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje změnu programu navrženou koordinátorem jednání MUDr. Černým.
USN/2013/05/006: Pro – 76; Proti – 1; Zdržel se – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje zprávu o hospodaření ČSK za rok 2012 přednesenou hospodářem ČSK MUDr. Řezáčem.
USN/2013/05/007: Pro – 78; Proti – 0; Zdržel se – 3. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu ČR ČSK za rok 2012 a zprávu za období od 1. 1. 2013, přednesenou místopředsedou ČR ČSK prof. MUDr. Tiborem Némethem, Dr.Sc.
USN/2013/05/008: Pro – 81; Proti – 0; Zdržel se – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu o činnosti RK ČSK za rok 2012 a zprávu za období od 1. 1. 2013, přednesenou předsedkyní RK ČSK MUDr. Kraus Kozumplíkovou.
USN/2013/05/009: Pro – 69; Proti – 0; Zdržel se – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje Řád České stomatologické komory č. 1/2013 ze dne 19. 5. 2013, kterým se mění řád České stomatologické komory č. 1/2009, organizační řád.
USN/2013/05/010: Pro – 60; Proti – 0; Zdržel se – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje pravidla pro čerpání příspěvku z účtu klinik
USN/2013/05/011: Pro – 72; Proti – 0; Zdržel se – 2. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm potvrzuje rozhodnutí představenstva Komory ze dne 25. března 2013, jímž byla zamítnuta žádost žadatele
MUDr. Miroslava Faltýnka, nar. 17. května 1955, místem výkonu povolání J. Šípka 486, Stochov, 273 03, o vydání Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař.
USN/2013/05/012: Pro – 76; Proti – 0; Zdržel se – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje postup při schvalování rozpočtů OSK na rok 2013 tak, že zástupci OSK předloží rozpočty a o jejich schválení bude hlasováno dohromady.
USN/2013/05/013: Pro – 70; Proti – 0; Zdržel se – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm ČSK schvaluje rozpočty OSK pro rok 2013, které nebyly schváleny, protože oblastní sněmy nebyly usnášeníschopné z důvodu nedostatečného počtu členů OSK na jednání. Návrhy rozpočtu předložili za: OSK Brno
MUDr. Havlíček, OSK Břeclav MUDr. Trojanová, OSK České Budějovice MUDr. Závodský, OSK Jičín MUDr. Vostrejž, OSK Kladno MUDr. Ludačka, OSK Litomyšl MUDr. Adamec, OSK Olomouc MUDr. Bistrý, OSK Plzeň MUDr. Jakl, OSK Poděbrady
MUDr. Liška, OSK Praha 3 MUDr. Otavová, OSK Praha 4 MUDr. Konopka, OSK Praha 5 MUDr. Kovář, OSK Praha 8
MUDr. Černý, OSK Prostějov MUDr. Kotrys, OSK Ústí nad Labem MUDr. Šoltész.
USN/2013/05/014: Pro – 76; Proti – 0; Zdržel se – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm doporučuje zástupcům Zubohradu při vyjednávání o výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2014 usilovat o výsledek, který by zajistil lepší ekonomické podmínky než v roce 2013.
USN/2013/05/015: Pro – 74; Proti – 0; Zdržel se – 1. Návrh byl přijat.