wqfqwf 6. jednání sněmu - ČSK

6. jednání sněmu


Název: VI. sněm
Termín: 29. a 30. ledna 1993
Místo: Karlovy Vary

Z devadesáti pozvaných členů sněmu bylo přítomno 65.

1. Sněm vzal na vědomí zprávu prezidenta České stomatologické komory dr. Pekárka o činnosti komory v roce 1992.

2. Sněm vyslechl a schválil zprávu dr. Chrze o hospodaření ČSK v r.1992, návrh rozpočtu včetně členského příspěvku do centra ve výši 900,- Kč pro rok 1993. Udržovací příspěvek dle novely finančního řádu ve výši 200,- Kč.

3. Sněm vyslechl a vzal na vědomí zprávu revizní komise přednesenou jejím předsedou dr. Kejzarem.

4. Oblasti, které neodeslaly dokumenty potřebné k uzávěrce hospodaření za rok 1992, budou navštíveny zástupcem ekonomického úseku ČSK, který pomůže uvést nesrovnalosti do pořádku. Náklady ponese OSK. Všechny oblasti jsou povinny akceptovat požadavky na vedení účetnictví projednané na školení hospodářů ČSK v prosinci 1992.

5. Sněm schválil novelu stanov, finančního řádu a licenčního řádu včetně jeho přílohy.

6. Sněm pověřuje představenstvo ČSK připravit na příští sněm změnu ustanovení licenčního řádu, týkající se délky trvání licence a udělování souhlasů s vybavením nestátního zdravotnického zařízení Oblastními stomatologickými komorami a změnu, týkající se § 3, odst. 7.

7. Vzhledem k nejednoznačnému výkladu příslušných právních norem sněm ČSK nepovažuje za neetické, je-li v odůvodněných případech účtován rozdíl mezi úhradou za ošetření hrazenou zdravotními pojišťovnami a skutečnými náklady. Kalkulace skutečných nákladů je upravena přílohou licenčního řádu. č.1. Sněm pověřuje představenstvo ČSK, aby vyvinulo zvýšený tlak na změnu legislativy v tomto směru. Sněm klade důraz na privatizaci činnosti lékařů ještě před schválením privatizačních projektů.

8. Sněm doporučuje Oblastním stomatologickým komorám, aby navázaly styk s poslanci svého regionu za účelem prosazování zájmů ČSK.

9. Sněm schvaluje, aby se ČSK stala spoluzakladatelem Lékařské pojišťovny.

10. Byl schválen termín příštího sněmu ve dnech 22. a 23. května 1993 v Brně.