60. jednání sněmu


Zpráva návrhové komise o usneseních přijatých na 60. jednání sněmu ČSK, Plzeň, 9. – 10. 11. 2013

Návrh: Sněm volí mandátovou komisi sněmu ČSK pro funkční období 2013 – 2017 ve složení: MUDr. Alena Kozlová, MUDr. Jan Havlovic, MUDr. Vít Hrubecký.
USN/2013/11/001: Pro – 84; Proti – 0; Zdržel se – 1. Návrh byl přijat.Návrh: Sněm volí návrhovou komisi sněmu ČSK pro funkční období 2013 – 2017 ve složení: MUDr. Jan Černý, MUDr. Lucie Trojanová, MDDr. Hana Červinková, MUDr. Jan Trenz, MUDr. Ivana Zmrhalová.
USN/2013/11/002: Pro – 82; Proti – 0; Zdržel se – 3. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje změnu programu jednání: Návrh rozpočtu na rok 2014 včetně novely přílohy č. 1 finančního řádu ČSK, výše členských příspěvků a honorářového sazebníku na rok 2014 bude projednán v rámci 2. bloku jednání po bodu „Volba legislativního výboru, rozpočtového výboru a výboru pro vysoké školy“.
USN/2013/11/003: Pro – 51; Proti – 15; Zdržel se – 17. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje program 60. jednání sněmu ČSK se zapracovanou změnou.
USN/2013/11/004: Pro – 80; Proti – 3; Zdržel se – 2. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm volí volební komisi pro volbu výborů sněmu ČSK ve složení: MUDr. Alena Mitterová, MUDr. Jiří Procházka, MDDr. Karel Panchártek.
USN/2013/11/005: Pro – 81; Proti – 0; Zdržel se – 3. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm potvrzuje kooptaci MUDr. Zuzany Vystrčilové do revizní komise ČSK.
USN/2013/11/006: Pro – 80; Proti – 0; Zdržel se – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu o činnosti ČSK za období od 59. jednání sněmu ČSK přednesenou prezidentem ČSK MUDr. Pavlem Chrzem.
USN/2013/11/007: Pro – 83; Proti – 0; Zdržel se – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu RK ČSK za období od 59. jednání sněmu ČSK, přednesenou předsedkyní RK ČSK MUDr. Michaelou Kraus Kozumplíkovou.
USN/2013/11/008: Pro – 81; Proti – 0; Zdržel se – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu ČR ČSK za období od 59. jednání sněmu ČSK, přednesenou předsedou ČR ČSK MUDr. Liborem Liberdou.
USN/2013/11/009: Pro – 77; Proti – 0; Zdržel se – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm určuje počty členů výborů pro funkční období 2013 – 2017 takto: rozpočtový výbor – 5 členů, legislativní výbor – 5 členů, výbor pro vysoké školy – 5 členů.
USN/2013/11/010: Pro – 81; Proti – 0; Zdržel se – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm určuje způsob volby členů výborů pro funkční období 2013 – 2017 takto:
a) Členové rozpočtového výboru budou voleni jednokolovou tajnou volbou hlasovacími lístky výběrem z kandidátní listiny. Zvoleni budou kandidáti, kteří se podle počtu získaných hlasů umístí na prvních 5 místech. Při rovnosti hlasů rozhodne los.
b) Členové legislativního výboru a výboru pro vysoké školy budou voleni aklamací společným hlasováním.
USN/2013/11/011: Pro – 82; Proti – 0; Zdržel se – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm volí legislativní výbor pro funkční období 2013 – 2017 ve složení: MUDr. Jan Toman, MUDr. Jan Černý, MUDr. Radek Peřina, MUDr. Jan Netolický, Ph.D., MUDr. Jana Malíková.
USN/2013/11/012: Pro – 81; Proti – 0; Zdržel se – 2. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm volí výbor pro vysoké školy pro funkční období 2013 – 2017 ve složení:
MUDr. Edgar Oganessian, Ph.D., MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D. doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková, CSc., MUDr. Jan Netolický, Ph.D., MUDr. Zdeněk Pokorný, Ph.D.
USN/2013/11/013: Pro – 81; Proti – 2; Zdržel se – 1. Návrh byl přijat.

Sněm v tajných volbách volí rozpočtový výbor pro funkční období 2013 – 2017 ve složení:
MUDr. Petr Jandl ml., MUDr. Tomáš Odvody, MUDr. Zdeňka Handlířová, MUDr. Pavel Vlnař, MUDr. Jiří Prokopec.

Návrh: Sněm schvaluje změnu programu: Hlavní cíle ČSK na funkční období 2013 – 2017 a úkoly pro rok 2014 budou projednány ve 3. bloku jednání. USN/2013/11/014: Pro – 75; Proti – 1; Zdržel se – 4. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje doplnění hlavních úkolů pro rok 2014 v kapitole I. Provozování stomatologického zdravotnického zařízení v části 2. Ekonomika praxe o bod: Usilovat o zvýšení procentuálního podílu výdajů na zdravotní péči pro segment stomatologie.
USN/2013/11/015: Pro – 83; Proti – 0; Zdržel se – 3. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje hlavní cíle ČSK na funkční období 2013 – 2017.
USN/2013/11/016: Pro – 86; Proti – 1; Zdržel se – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje hlavní úkoly ČSK pro rok 2014.
USN/2013/11/017: Pro – 84; Proti – 0; Zdržel se – 2. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm ukládá představenstvu ČSK projednat možnost konání sněmu ČSK v květnu 2014 v Olomouci.
USN/2013/11/018: Pro – 63; Proti – 6; Zdržel se – 16. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm potvrzuje rozhodnutí představenstva Komory ze dne 17. května 2013, jímž byla zamítnuta žádost žadatelky MUDr. Dagmar Kunové, nar. 9. května 1975, bytem dr. J. B. Foerstera 29, Nový Vestec, o výjimečné vydání Osvědčení praktický zubní lékař – stomatochirurg.
USN/2013/11/019: Pro – 35; Proti – 38; Zdržel se – 16. Návrh nebyl přijat.

Návrh: Sněm ruší rozhodnutí představenstva Komory ze dne 17. května 2013, jímž byla zamítnuta žádost žadatelky MUDr. Dagmar Kunové, nar. 9. května 1975, bytem dr. J. B. Foerstera 29, Nový Vestec, o výjimečné vydání Osvědčení praktický zubní lékař – stomatochirurg, a vydává žadatelce Osvědčení praktický zubní lékař – stomatochirurg s platností do 10. listopadu 2014.
USN/2013/11/020: Pro – 64; Proti – 14; Zdržel se – 7. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje rozpočet ČSK na rok 2014.
USN/2013/11/021: Pro – 85; Proti – 2; Zdržel se – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje pozměňující návrh návrhu Řádu České stomatologické komory č. 2/2013 ze dne 9. 11. 2013, kterým se mění řád České stomatologické komory č. 1/2009, organizační řád, příloha č. 1 finančního řádu České stomatologické komory, v tomto znění:
V části Výše náhrad za ztrátu času za výkon funkcí v orgánech Komory v kategorii C popis činnosti zní: „komise a výbory sněmu, zpravodaj revizní komise a zpravodaj čestné rady.“
USN/2013/11/022: Pro – 85; Proti – 1; Zdržel se – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje Řád České stomatologické komory č. 2/2013 ze dne 9. 11. 2013, kterým se mění řád České stomatologické komory č. 1/2009, organizační řád, příloha č. 1 finančního řádu České stomatologické komory.
USN/2013/11/023: Pro – 87; Proti – 1; Zdržel se – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje dozorčí radu Střediska služeb s.r.o. ve složení: MUDr. Jiří Jandl, MUDr. Milan Müller, MUDr. Zdeněk Kovář.
USN/2013/11/024: Pro – 80; Proti – 0; Zdržel se – 5. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm přijímá prohlášení v tomto znění:
Prohlášení Sněmu ČSK

Sněm České stomatologické komory ostře protestuje proti současným krokům Ministerstva zdravotnictví ČR, které dále prohloubí nerovnoměrnost rozdělování finančních prostředků z veřejného zdravotního pojištění v ČR.

Rozhodnutím Vlády ČR došlo od 1. listopadu k navýšení plateb za státní pojištěnce, které do systému českého zdravotnictví přispěje navíc zhruba 800 miliony korun do konce letošního roku a v roce 2014 půjde o celkové navýšení prostředků kolem 5 miliard korun. Z vyjádření ministra Holcáta, ze znění připravované Úhradové vyhlášky i z jednání našich zástupců na MZ ČR ovšem jednoznačně vyplývá, že prakticky celý tento nárůst má být určen pouze pro financování lůžkové, tedy nemocniční, péče.

Jako významní představitelé segmentu ambulantní péče nesouhlasí čeští zubní lékaři s takto jednostranným sanováním potřeb nemocnic a vyzvali proto ministra, aby v Úhradové vyhlášce nediskriminoval ambulantní sektor, který je rovněž dlouhodobě podfinancován.

Členové České stomatologické komory dlouhodobě upozorňují politiky i státní úředníky, že jejich práce hrazená z prostředků veřejného zdravotního pojištění není dostatečně ohodnocena a že jsou výší úhrad za některé úkony nuceni pracovat „pod náklady“. V případě zubních výplní a ošetření kořenových kanálků výše úhrady z prostředků veřejného zdravotního pojištění nedosahuje ani 50% prokazatelných nákladů. V době, kdy celý stát a zdravotnictví rovněž, procházely obdobím škrtů a úspor, jsme byli ochotni tuto situaci strpět a opakovaně jsme navrhovali alespoň částečné řešení – vyjmutí některých stomatologických výkonů z veřejného zdravotního pojištění. V předchozích letech trpěla politická reprezentace nedostatkem odvahy k tomuto řešení, stejně tak jako nedostatkem odvahy k navýšení plateb za tyto úkony alespoň na jejich „nákladovou cenu“.

Politici by si měli uvědomit, že nejde pouze o finanční situaci zubních lékařů, ale především o kvalitu péče, kterou z prostředků veřejného zdravotního pojištění mohou občanům poskytnout.

Zubní lékaři upozorňují zástupce vlády, že jejich trpělivost je zcela vyčerpána. V okamžiku, kdy do systému politická reprezentace začala přidávat finanční prostředky a hodlá je rozdělovat absolutně nespravedlivě a jednostranně, nebudeme už dále mlčet. Spolu s dalšími soukromými lékaři, sdruženými v Koalici soukromých lékařů ČR připravíme a v případě potřeby i zrealizujeme takové protesty, které ministerstvu zdravotnictví i celé veřejnosti připomenou, jak významnou a nenahraditelnou částí zdravotnického systému je ambulantní sektor.

Sněm České stomatologické komory proto pověřuje prezidenta a viceprezidenta ČSK, aby vedli na půdorysu Koalice intenzivní jednání o způsobu, rozsahu a termínu takového protestu, který dostatečně razantně obhájí oprávněné zájmy zubních lékařů a jejich pacientů i pro rok 2014.
USN/2013/11/025: Pro – 82; Proti – 0; Zdržel se – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm pověřuje představenstvo ČSK, aby připravilo novelu ŘCVZL upravující udělování výjimek z podmínek stanovených tímto řádem.
USN/2013/11/026: Pro – 75; Proti – 4; Zdržel se – 3. Návrh byl přijat.