wqfqwf 61. jednání sněmu - ČSK

61. jednání sněmu


 Název: 61. jednání sněmu
 Termín: 17. – 18. května 2014
 Místo: Olomouc
Zpráva návrhové komise o usneseních přijatých na 61. jednání sněmu ČSK
Olomouc, 17. – 18. 5. 2014

Návrh: Sněm schvaluje program jednání ve znění předloženém představenstvem ČSK.
USN/2014/05/001: Pro – 76; Proti – 0; Zdržel se – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje zprávu o činnosti ČSK za rok 2013 přednesenou MUDr. Pavlem Chrzem, prezidentem ČSK.
USN/2014/05/002: Pro – 76; Proti – 0; Zdržel se – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu o činnosti ČSK za období od 1. 1. 2014 přednesenou MUDr. Pavlem Chrzem, prezidentem ČSK.
USN/2014/05/003: Pro – 74; Proti – 0; Zdržel se – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu o činnosti RK ČSK za rok 2013 a zprávu za období od 1. 1. 2014, přednesenou
předsedkyní RK ČSK MUDr. Kraus Kozumplíkovou
USN/2014/05/004: Pro – 75; Proti – 0; Zdržel se – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu ČR ČSK za rok 2013 a zprávu za období od 1. 1. 2014, přednesenou předsedou
ČR ČSK MUDr. Liborem Liberdou.
USN/2014/05/005: Pro – 73; Proti – 0; Zdržel se – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje zprávu o hospodaření ČSK za rok 2013 přednesenou hospodářem ČSK MUDr. Řezáčem.
USN/2014/05/006: Pro – 73; Proti – 0; Zdržel se – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu o činnosti Střediska služeb, s.r.o., přednesenou MUDr. Jiřím Jandlem.
USN/2014/05/007: Pro – 70; Proti – 0; Zdržel se – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí, že úkoly zadané představenstvu ČSK na 60. jednání sněmu ČSK byly splněny.
USN/2014/05/008: Pro – 74; Proti – 0; Zdržel se – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje postup při schvalování rozpočtů OSK na rok 2014 tak, že zástupci OSK předloží rozpočty a o jejich schválení bude hlasováno dohromady.
USN/2014/05/009: Pro – 77; Proti – 0; Zdržel se – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm ČSK schvaluje rozpočty OSK pro rok 2014, které nebyly schváleny, protože oblastní sněmy nebyly
usnášeníschopné z důvodu nedostatečného počtu členů OSK na jednání. Návrhy rozpočtu předložili za: OSK Brno- město
MUDr. Peřina, OSK Hradec Králové MUDr. Hrubecký, OSK Litomyšl MUDr. Adamec, OSK Olomouc MUDr. Bistrý, OSK Poděbrady MUDr. Liška, OSK Praha 1 MUDr. Hrubá, OSK Praha 3 MUDr. Zmrhalová, OSK Praha 4 MUDr. Konopka, OSK Praha 5 MUDr. Trojan, OSK Praha 6 MUDr. Jelínek, OSK Praha 8 MUDr. Černý, OSK Šumperk MUDr. Mitterová.
USN/2014/05/010: Pro – 80; Proti – 0; Zdržel se – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm souhlasí s vystoupením MUDr. Mileny Čechové v rámci jednání sněmu.
USN/2014/05/011: Pro – 82; Proti – 0; Zdržel se – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm potvrzuje rozhodnutí představenstva Komory ze dne 14. března 2014, jímž byla zamítnuta žádost žadatelky
MUDr. Mileny Čechové, nar. 16. června 1958, místem výkonu povolání Denisova 352/II, 377 01 Jindřichův Hradec, o vydání Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař parodontolog.
USN/2014/05/012: Pro – 34; Proti – 36; Zdržel se – 13. Návrh nebyl přijat.

Návrh: Sněm mění rozhodnutí představenstva Komory ze dne 14. března 2014, jímž byla zamítnuta žádost žadatelky
MUDr. Mileny Čechové, nar. 16. června 1958, místem výkonu povolání Denisova 352/II, 377 01 Jindřichův Hradec, o vydání osvědčení praktický zubní lékař – parodontolog s platností na 1 rok tak, že se žadatelce vydává osvědčení praktický zubní lékař – parodontolog s platností od 20. února 2014 do 19. února 2015. Žadatelka je pro splnění podmínek kreditního systému povinna získat počet kreditů podle opatření představenstva č. OP6/2009.
USN/2014/05/013: Pro – 50 Proti – 19; Zdržel se – 12. Návrh byl přijat.

Návrh:Sněm schvaluje pozměňovací návrh Řádu České stomatologické komory č. 1/2014 ze dne 18. 5. 2014,
kterým se mění řád České stomatologické komory č. 1/2009, předložený MUDr. J. Černým. Pozměňovací návrh je přílohou č. 1 zprávy.
USN/2014/05/014: Pro – 68; Proti – 0; Zdržel se – 2. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje pozměňovací návrh Řádu České stomatologické komory č. 1/2014 ze dne 18. 5. 2014,
kterým se mění řád České stomatologické komory č. 1/2009, předložený MUDr. J. Zemenem. Pozměňovací návrh je přílohou č. 2 zprávy.
USN/2014/05/015: Pro – 74; Proti – 0; Zdržel se – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje Řád České stomatologické komory č. 1/2014 ze dne 18. 5. 2014, kterým se mění řád České
stomatologické komory č. 1/2009, který přílohou č. 3 zprávy.
USN/2014/05/016: Pro – 80; Proti – 0; Zdržel se – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí informaci o poskytnutí 3 finančních příspěvků z účtu klinik.
USN/2014/05/017: Pro – 83; Proti – 0; Zdržel se – 1. Návrh byl přijat.

Sněm ukládá představenstvu pracovat na spuštění kreditní části e-learningu a zabývat se novelou ŘCVZL, příloha č. 1, forma 5.
USN/2014/05/018: Pro – 82; Proti – 0; Zdržel se – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm doporučuje zástupcům Zubohradu při vyjednávání o výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2015 usilovat o úhrady, které by odpovídaly průměrným nákladům zubních ordinací.
USN/2014/05/019: Pro – 78; Proti – 1; Zdržel se – 0. Návrh byl přijat

Příloha č. 1 a č. 2
Zprávy návrhové komise o usneseních přijatých na 61. jednání sněmu ČSK
Olomouc, 17. – 18. 5. 2014

Příloha č. 1

Pozměňovací návrh k návrhu řádu, jímž se mění řád České stomatologické komory č. 1/2009, organizační řád, předloženému sněmu České stomatologické komory na jeho 61. jednání

1. V čl. I. se body 2, 5 a 10 vypouštějí. Dosavadní body 3 a 4 se nově označují jako body 2 a 4 a dosavadní body 6 až 9 se nově označují jako body 4 až 7.

2. Čl. II Přechodná ustanovení se vypouští. Dosavadní čl. III Účinnost se nově označuje jako čl. II Účinnost.

3. Čl. II Účinnost zní:
Tento řád nabývá účinnosti vyhlášením s výjimkou čl. I bodů 4, 5, a 6, které nabývají účinnosti 1. ledna 2015.

Příloha č. 2

Pozměňovací návrh k návrhu řádu, jímž se mění řád České stomatologické komory č. 1/2009, organizační řád, předloženému sněmu České stomatologické komory na jeho 61. jednání

1. V čl. I. se v bodech 4., 5., 6. doplňují za slova „kardiopulmonální resuscitace“ slova „a řešení neodkladných stavů v zubní praxi“.

Příloha č. 3
Zprávy návrhové komise o usneseních přijatých na 61. jednání sněmu ČSK
Olomouc, 17. – 18. 5. 2014

Řád České stomatologické komory č. 1/2014 ze dne 18. 5. 2014,
kterým se mění řád České stomatologické komory č. 1/2009

Sněm České stomatologické komory schválil tento řád České stomatologické komory:

Čl. I

Řád České stomatologické komory č. 1/2009, organizační řád, ve znění řádu České stomatologické komory č. 2/2010, řádu České stomatologické komory č. 1/2011, řádu České stomatologické komory č. 3/2011, řádu České stomatologické komory
č. 1/2012, řádu České stomatologické komory č. 2/2012 a řádu České stomatologické komory č. 1/2013 se mění tak, že v části Řád České stomatologické komory o celoživotním vzdělávání zubních lékařů

1. V § 3 odst. 1 se písmeno e) vypouští.

2. § 11 se zrušuje.

3. V § 12 odst. 2 se v první větě za slovo „druhu“ vkládá čárka a slova „splňuje obecné podmínky pro vydání Osvědčení odbornosti“.

4. V příloze č. 1 v oddílu Stanovený počet kreditů se v závorce za slovo „F3“ vkládají slova „a minimálně 5 za absolvování kurzu kardiopulmonální resuscitace a řešení neodkladných stavů v zubní praxi“

5. V příloze č. 1 v oddílu Stanovený počet kreditů ve zvláštních případech se v prvním odstavci za číslici 100 vkládá čárka a slova „z toho minimálně 5 za absolvování kurzu kardiopulmonální resuscitace a řešení neodkladných stavů v zubní praxi“.

6. V příloze č. 1 v oddílu Stanovený počet kreditů ve zvláštních případech se ve druhémodstavci za číslici 100 vkládá čárka a slova „z toho minimálně 5 za absolvování kurzu kardiopulmonální resuscitace a řešení neodkladných stavů v zubní praxi“.

7. V příloze č. 1 se část Formy vzdělávání a odborné činnosti, jejich ohodnocení kredity, počet kreditů potřebný ke splnění podmínek pro získání příslušného Osvědčení odbornosti zubní lékař ortodontista a způsob jejich zápočtu vypouští.

Čl. II
Účinnost

Tento řád nabývá účinnosti vyhlášením s výjimkou čl. I bodů 4, 5 a 6, které nabývají účinnosti 1. ledna 2015.