wqfqwf 63. jednání sněmu - ČSK

63. jednání sněmu


 Název: 63. jednání sněmu
 Termín: 16. – 17. května 2015
 Místo: Mikulov

Zpráva návrhové komise o usneseních přijatých na 63. jednání sněmu ČSK
Mikulov, 16. – 17. 5. 2015

Návrh: Sněm souhlasí se zrychleným projednáváním a zařazením Řádu České stomatologické komory  č. 1/2015 do programu 1. dne jednání.
USN/2014/05/001: Pro – 74; Proti – 0; Zdržel se – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm souhlasí s vystoupením Mgr. Jana Řezáče v rámci jednání sněmu.
USN/2014/05/002: Pro – 72; Proti – 0; Zdržel se – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje program jednání ve znění předloženém představenstvem ČSK.
USN/2014/05/003: Pro – 75; Proti – 0; Zdržel se – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm prohlašuje 63. jednání sněmu za neveřejné.
USN/2015/05/004: Pro – 75; Proti – 0; Zdržel se – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje zprávu o činnosti ČSK za rok 2014 přednesenou MUDr. Pavlem Chrzem, prezidentem ČSK.
USN/2015/05/005: Pro – 74; Proti – 0; Zdržel se – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu o činnosti ČSK za období od 1. 1. 2015 přednesenou MUDr. Pavlem Chrzem, prezidentem ČSK.
USN/2015/05/006: Pro – 76; Proti – 0; Zdržel se – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje změnu programu. Zpráva o činnosti RK ČSK za rok 2014 a zpráva za období od 1. 1. 2015, bude předsedkyní RK ČSK MUDr. Kraus Kozumplíkovou přednesená na začátku II. bloku jednání.
USN/2015/05/007: Pro – 75; Proti – 0; Zdržel se – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu o činnosti RK ČSK za rok 2014 a zprávu za období od 1. 1. 2015, přednesenou předsedkyní RK ČSK MUDr. Kraus Kozumplíkovou
USN/2015/05/008: Pro – 72; Proti – 0; Zdržel se – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu ČR ČSK za rok 2014 a zprávu za období od 1. 1. 2015, přednesenou předsedou ČR ČSK MUDr. Liborem Liberdou.
USN/2015/05/009: Pro – 73; Proti – 0; Zdržel se – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje zprávu o hospodaření ČSK za rok 2014 přednesenou hospodářem ČSK MUDr. Řezáčem.
USN/2015/05/010: Pro – 70; Proti – 0; Zdržel se – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu o činnosti Střediska služeb, s.r.o., přednesenou MUDr. Jiřím Jandlem.
USN/2015/05/011: Pro – 52; Proti – 0; Zdržel se – 0. Návrh byl přijat.

Návrh:Sněm schvaluje Řád České stomatologické komory č. 1/2015 ze dne 17. 5. 2015, kterým se mění řád České stomatologické komory č. 1/2009. Řád je přílohou č. 1 zprávy.
USN/2015/05/012: Pro – 75; Proti – 0; Zdržel se – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje věcný záměr změny řádu celoživotního vzdělávání zubních lékařů, který zahrnuje princip dobrovolné účasti v systému celoživotního vzdělávání organizovaného Komorou.
USN/2015/05/013: Pro – 75; Proti – 3; Zdržel se – 2. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje věcný záměr změny řádu celoživotního vzdělávání zubních lékařů, který zahrnuje systém vstupních a navazujících vzdělávacích programů.
USN/2015/05/014: Pro – 79; Proti – 1; Zdržel se – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje věcný záměr změny řádu celoživotního vzdělávání zubních lékařů, který zahrnuje hodnocenou zkoušku sestávající z testu a ústní zkoušky jako povinnou součást vstupního vzdělávacího programu praktický zubní lékař a vstupního stomatochirurgického, parodontologického a pedostomatologického vzdělávacího programu.
USN/2015/05/015: Pro – 75; Proti – 2; Zdržel se – 4. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje věcný záměr změny řádu celoživotního vzdělávání zubních lékařů, který zahrnuje hodnocený test jako dobrovolnou a bonifikovanou součást navazujících vzdělávacích programů.
USN/2015/05/016: Pro – 51; Proti – 15; Zdržel se – 15. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje věcný záměr změny řádu celoživotního vzdělávání zubních lékařů, který zahrnuje princip věkového omezení pro trvalou platnost osvědčení.
USN/2015/05/017: Pro – 42; Proti – 32; Zdržel se – 7. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje předložení návrhu novely Řádu o celoživotním vzdělávání zubních lékařů k členům sněmu po jednání představenstva, které se uskuteční v říjnu 2015.
USN/2015/05/018: Pro – 79; Proti – 0; Zdržel se – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje postup při schvalování rozpočtů OSK na rok 2015 tak, že zástupci OSK předloží rozpočty a o jejich schválení bude hlasováno dohromady.
USN/2014/05/019: Pro – 76; Proti – 1; Zdržel se – 2. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm ČSK schvaluje rozpočty OSK pro rok 2015, které nebyly schváleny, protože oblastní sněmy nebyly usnášeníschopné z důvodu nedostatečného počtu členů OSK na jednání. Návrhy rozpočtu předložili za:
OSK Brno-město MUDr. Peřina, OSK Břeclav MUDr. Trojanová, OSK České Budějovice MUDr. Zdařil, OSK Hradec Králové MUDr. Hrubecký, OSK Jičín MUDr. Čermák, OSK Karlovy Vary MUDr. Žifčák , OSK Kladno-Rakovník MUDr. Dražan, OSK Litomyšl MUDr. Adamec, OSK Plzeň MUDr. Vlnař, OSK Poděbrady MUDr. Liška, OSK Praha 1 MUDr. Bálková,  OSK Praha 3 MUDr. Zmrhalová, OSK Praha 4 MUDr. Konopka, OSK Praha 5 MUDr. Kovář, OSK Praha 6 MUDr. Jelínek, OSK Praha 8 MUDr. Černý, OSK Praha 10 MDDr. Res, OSK Zlín L. Císařová.
USN/2015/05/020: Pro – 79; Proti – 0; Zdržel se – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje místo konání 64. jednání sněmu ČSK v Plzni, v hotelu Primavera.
USN/2015/05/021: Pro – 76; Proti – 0; Zdržel se – 2. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje místo konání 65. jednání sněmu ČSK v Olomouci, v NH hotelu.
USN/2015/05/022: Pro – 48; Proti – 26; Zdržel se – 6. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí prezentaci kreditního e-learningového kurzu přednesenou MUDr. Lucií Trojanovou.
USN/2015/05/023: Pro – 70; Proti – 0; Zdržel se – 2. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm ČSK doporučuje Zubohradu  při jednání o úhradách zdravotní péče na rok 2016 jednat takto:
– usilovat o navýšení úhrad, zvláště u výkonů, u nichž výše úhrady dlouhodobě neodpovídá ani základní výši nákladů
– poukazovat na zvyšující se režijní náklady včetně legislativních kroků dopadajících na provoz zubních ordinací (náklady stále nejsou zohledňovány v úhradách péče zdravotními pojišťovnami)
– při neakceptování výše uvedeného doporučuje Sněm ČSK nedohodu
USN/2015/05/024: Pro – 30; Proti – 34; Zdržel se – 4. Návrh nebyl přijat

Návrh: Sněm ČSK doporučuje Zubohradu  při jednání o úhradách zdravotní péče na rok 2016 jednat takto:
– usilovat o zásadní navýšení úhrad (minimálně 10 %), zvláště u výkonů, u nichž výše úhrady dlouhodobě neodpovídá ani základní výši nákladů
– poukazovat na zvyšující se režijní náklady včetně legislativních kroků dopadajících na provoz zubních ordinací (náklady stále nejsou zohledňovány v úhradách péče zdravotními pojišťovnami)
– při neakceptování výše uvedeného doporučuje Sněm ČSK nedohodu
USN/2015/05/025: Pro – 39; Proti – 18; Zdržel se – 13. Návrh nebyl přijat

Návrh: Sněm revokuje usnesení č. USN/2015/024 a č. USN/2015/025.
USN/2015/05/026: Pro – 67; Proti – 2; Zdržel se – 1. Návrh byl přijat

Návrh: Sněm ČSK doporučuje Zubohradu  při jednání o úhradách zdravotní péče na rok 2016 jednat takto:
– usilovat o navýšení úhrad, zvláště u výkonů, u nichž výše úhrady dlouhodobě neodpovídá ani základní výši nákladů
– poukazovat na zvyšující se režijní náklady včetně legislativních kroků dopadajících na provoz zubních ordinací (náklady stále nejsou zohledňovány v úhradách péče zdravotními pojišťovnami)
– při neakceptování výše uvedeného doporučuje Sněm ČSK nedohodu
USN/2015/05/027: Pro – 31; Proti – 36; Zdržel se – 3. Návrh nebyl přijat

Návrh: Sněm ČSK doporučuje Zubohradu  při jednání o úhradách zdravotní péče na rok 2016 jednat takto:
– usilovat o zásadní navýšení úhrad (minimálně 10 %), zvláště u výkonů, u nichž výše úhrady dlouhodobě neodpovídá ani základní výši nákladů
– poukazovat na zvyšující se režijní náklady včetně legislativních kroků dopadajících na provoz zubních ordinací (náklady stále nejsou zohledňovány v úhradách péče zdravotními pojišťovnami)
– při neakceptování výše uvedeného doporučuje Sněm ČSK nedohodu
USN/2015/05/028: Pro – 41; Proti – 22; Zdržel se – 8. Návrh byl přijat

Návrh: Sněm ukládá představenstvu zpracovat problematiku volných finančních prostředků, které kumulativně vznikají v důsledku kladných hospodářských výsledků Komory, a navrhnout způsob využití těchto volných finančních prostředků při zachování jejich racionální výše s přihlédnutím k všeobecné ekonomické situaci.
USN/2015/05/029: Pro – 65; Proti – 1; Zdržel se – 0. Návrh byl přijat

Řád České stomatologické komory č. 1/2015 ze dne 17. 5. 2015 [.DOC]