wqfqwf 66. jednání sněmu - ČSK

66. jednání sněmu


Zpráva návrhové komise o usneseních přijatých na 66. jednání sněmu ČSK Plzeň, 12. – 13. 11. 2016

Návrh: Sněm schvaluje pozměňovací návrh k návrhu programu: přesunout body Zpráva revizní komise ČSK, Zpráva čestné rady ČSK, Rozpočet pro rok 2017 na začátek III. bloku jednání, přesunout bod Problematika OSK.
USN/2016/11/001: Přítomno: 86; Pro – 35; Proti – 49. Návrh nebyl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje pozměňovací návrh k návrhu programu: přesunout body Zpráva revizní komise ČSK, Rozpočet pro rok 2017 na začátek III. bloku jednání, přesunout bod Problematika OSK.
USN/2016/11/002: Přítomno: 86; Pro – 17; Proti – 62.Návrh nebyl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje program jednání ve znění předloženém představenstvem ČSK.
USN/2016/11/003: Přítomno: 86; Pro – 70; Proti – 11. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje, že volební komise bude 5 členná a bude volena aklamací současným hlasováním o všech kandidátech.
USN/2016/11/004: Přítomno: 86; Pro – 82; Proti – 3. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm volí volební komisi pro volbu prezidenta ČSK pro funkční období 2017 – 2021 ve složení: MUDr. Jan Netolický, PhD., MUDr. Alena Mitterová, MUDr. Otakar Skála, MUDr. Petr Jandl a MUDr. Pavel Havrlant.
USN/2016/11/005: Přítomno: 86; Pro – 86; Proti – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu o činnosti ČSK za období od 65. jednání sněmu ČSK přednesenou MUDr. Pavlem Chrzem, prezidentem ČSK.
USN/2016/11/006: Přítomno: 86; Pro – 82; Proti- 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu o činnosti RK ČSK za období od 65. jednání sněmu ČSK přednesenou MUDr. Michaelou Kraus Kozumplíkovou, předsedkyní RK ČSK.
USN/2016/11/007: Přítomno: 89; Pro – 79; Proti – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu o činnosti ČR ČSK za období od 65. jednání sněmu ČSK přednesenou MUDr. Liborem Liberdou, předsedou ČR ČSK.
USN/2016/11/008: Přítomno: 89; Pro – 84; Proti – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje pravidla vystoupení kandidátů na funkci prezidenta ČSK pro funkční období 2017 – 2021 takto: a) pořadí kandidátských projevů se určuje losem; b) trvání kandidátského projevu je nejvýše 10 minut; c) diskuse s kandidáty následuje až po skončení všech kandidátských projevů. V rámci diskuse platí pravidla pro jednání sněmu dle jednacího řádu (tedy zejména, že slovo kandidátům uděluje předsedající), dotazy lze směřovat na kteréhokoliv kandidáta (stejný dotaz lze položit i více kandidátům), počet dotazů a délka diskuse nejsou omezeny, každý kandidát má na odpověď 1 minutu, dotazy mezi kandidáty navzájem se nepřipouští; d) koordinátorem celé volební části II. bloku jednání (včetně vystoupení kandidátů a diskuse) bude mluvčí Volební komise MUDr. Jan Netolický, PhD.
USN/2016/11/009: Přítomno: 89; Pro – 82; Proti – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm vylučuje z části 66. jednání sněmu ČSK týkající se rozpočtu ČSK na rok 2017 a změny přílohy č. 1 Finančního řádu ČSK všechny osoby s výjimkou členů Komory a zaměstnanců a smluvních partnerů Komory.
USN/2016/11/010: Přítomno: 89; Pro – 69; Proti – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje rozpočet ČSK pro rok 2017 ve znění předloženém představenstvem ČSK.
USN/2016/11/011: Přítomno: 89; Pro – 79; Proti – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje s účinností od 1. 1. 2017 přílohu č. 1 Finančního řádu ČSK ve znění, které bylo navrženo představenstvem Komory a je připojeno k tomuto usnesení jako jeho příloha.
USN/2016/11/012: Přítomno: 89; Pro – 88; Proti – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje navržené znění textu usnesení k akci Klapačka.
USN/2016/11/013: Přítomno: 87; Pro – 60; Proti – 16. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí harmonogram akcí na rok 2017.
USN/2016/11/014: Přítomno: 87; Pro – 83; Proti – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje místo konání 68. jednání sněmu ČSK v Plzni, v hotelu Primavera.
USN/2016/11/015: Přítomno: 87; Pro – 72; Proti – 0. Návrh byl přijat.

Zpráva o průběhu a výsledcích voleb prezidenta Komory

Výzva k navrhování kandidátů ve 12.10 hod., 12. 11. 2016.
Kandidátní listina uzavřena rozhodnutím volební komise v 15.25 hod., 12. 11. 2016.
Počet přítomných v prvním kole: 88; ve druhém kole: 88.
Počet vydaných volebních lístků v prvním kole: 88; ve druhém kole: 88.
Počet odevzdaných (platných i neplatných) volebních lístků v prvním kole: 88; ve druhém kole: 88.
Pořadí kandidátů po prvním kole a počet platných hlasů, které získali:
1. doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. – 42 hlasů
2. MUDr. Robert Houba, PhD. – 26 hlasů
3. MUDr. Faez Al Haboubi – 13 hlasů
4. MUDr. Milan Řezáč – 5 hlasů
5. MUDr. Michaela Kraus Kozumplíková – 2 hlasy
Pořadí kandidátů po druhém kole a počet platných hlasů, které získali:
1. Doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. – 45 hlasů
2. MUDr. Robert Houba, Ph.D. – 43 hlasů
Zvolený prezident Komory: doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.
Proti průběhu voleb: *byly uplatněny námitky (viz. příloha)
Členové volební komise: MUDr. Jan Netolický, PhD., MUDr. Alena Mitterová, MUDr. Petr Jandl, ml., MUDr. Otakar Skála a MUDr. Pavel Havrlant.

V Plzni dne 12. listopadu 2016

Příloha č. 1 Finančního řádu s účinností od 1. 1. 2017
Příloha ke zprávě o průběhu a výsledcích voleb prezidenta Komory pro funkční období 2017 – 2021