68. jednání sněmu


Zpráva návrhové komise o usneseních přijatých na 68. jednání sněmu ČSK, Plzeň, 11. – 12. 11. 2017

Návrh: Sněm volí mandátovou komisi sněmu ČSK pro funkční období 2017 – 2021 ve složení: MUDr. Jan Havlovic, MUDr. Vít Hrubecký a MUDr. Alena Mitterová.
USN/2017/11/01: Pro – 78; Proti – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm určuje počet členů návrhové komise pro funkční období 2017 – 2021 ve výši 3.
USN/2017/11/02: Pro – 79; Proti – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm volí návrhovou komisi sněmu ČSK pro funkční období 2017 – 2021 ve složení: MUDr. Pavel Havrlant, MUDr. Irena Wilferová a MUDr. Ivana Zmrhalová.
USN/2017/11/03: Pro – 81; Proti – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm souhlasí se zrychleným projednáním návrhu Řádu Komory, jímž se mění příloha č. 1 Finančního řádu.
USN/2017/11/04: Pro – 80; Proti – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje program 68. jednání sněmu ČSK ve znění předloženém představenstvem ČSK.
USN/2017/11/05: Pro – 77; Proti – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm potvrzuje kooptaci prof. MUDr. Jiřího Vaňka, CSc. do Čestné rady ČSK na období od 17. 7. do 20. 9. 2017.
USN/2017/11/06: Pro – 79; Proti – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm potvrzuje kooptaci MUDr. Pavla Střihavky do Čestné rady ČSK na funkční období 2017 – 2021.
USN/2017/11/07: Pro – 80; Proti – 2. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm určuje počty členů výborů pro funkční období 2017 – 2021 takto: rozpočtový výbor – 5 členů, legislativní výbor – 7 členů a výbor pro vysoké školy – 5 členů.
USN/2017/11/08: Pro – 80; Proti – 2. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu o činnosti ČSK za období od 67. jednání sněmu ČSK přednesenou doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc., prezidentem ČSK.
USN/2017/11/09: Pro – 82; Proti – 00. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu RK ČSK za období od 67. jednání sněmu ČSK, přednesenou MUDr. Michaelou Kraus Kozumplíkovou, předsedkyní RK ČSK.
USN/2017/11/10: Pro – 76; Proti – 00. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu ČR ČSK za období od 67. jednání sněmu ČSK, přednesenou MUDr. Liborem Liberdou, předsedou ČR ČSK.
USN/2017/11/11: Pro – 77; Proti – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm určuje způsob volby členů výborů pro funkční období 2017 – 2021 takto: Členové rozpočtového výboru budou voleni jednokolovou tajnou volbou hlasovacími zařízeními výběrem z kandidátní listiny. Zvoleni budou kandidáti, kteří se podle počtu získaných hlasů umístí na prvních 5 místech. Při rovnosti hlasů rozhodne los. Členové legislativního výboru budou voleni aklamací společným hlasováním.
USN/2017/11/12: Pro – 78; Proti – 00. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje, že volební komise bude 3 členná a bude volena aklamací současným hlasováním o všech kandidátech.
USN/2017/11/13: Pro – 79; Proti – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm volí volební komisi pro volbu výborů sněmu ČSK ve složení: MUDr. Vít Hrubecký, MUDr. Alena Mitterová a MUDr. Stanislav Adamec.
USN/2017/11/14: Pro – 76; Proti – 2. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm volí legislativní výbor pro funkční období 2017 – 2021 ve složení: MUDr. Faez Al Haboubi, MUDr. Ladislav Bárta, MUDr. Richard Klail, MUDr. Jana Malíková, MUDr. Jan Netolický, Ph.D., MUDr. Jan Toman a MUDr. Jan Trenz.
USN/2017/11/15: Pro – 77; Proti – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm určuje způsob volby členů výboru pro vysoké školy pro funkční období 2017 – 2021 aklamací společným hlasováním.
USN/2017/11/16: Pro – 77; Proti – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm volí výbor pro vysoké školy pro funkční období 2017 – 2021 ve složení: MUDr. Lucie Himmlová, CSc., MUDr. et MUDr. Ondřej Liberda, Ph.D., MUDr. Jan Netolický, Ph.D., MUDr. Zdeněk Pokorný, Ph.D. a MUDr. Jakub Suchánek, Ph.D.
USN/2017/11/17: Pro – 76; Proti – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí Programové prohlášení představenstva ČSK na funkční období 2017 – 2021.
USN/2017/11/18: Pro – 75; Proti – 00. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí Komunikační strategii ČSK.
USN/2017/11/19: Pro – 74; Proti – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje pravidelné střídání místa jednání sněmu tak, aby 1x ročně bylo v Čechách a 1x ročně na Moravě nebo ve Slezsku.
USN/2017/11/20: Pro – 62; Proti – 8. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje změnu termínu a místa konání 70. jednání sněmu ČSK na 10. – 11. 11. 2018 v Liberci.
USN/2017/11/21: Pro – 70; Proti – 7. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí harmonogram akcí ČSK na rok 2018 včetně změny místa a termínu 70. jednání sněmu ČSK.
USN/2017/11/22: Pro – 74; Proti – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: V § 25 odst. 2 návrhu řádu, kterým se mění řád České stomatologické komory č. 1/2010, disciplinární řád České stomatologické komory, se číslice „5“ vypouští a nahrazuje číslicí „3“.
USN/2017/11/23: Pro – 17; Proti – 62. Návrh nebyl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje Řád České stomatologické komory č. 3/2017 ze dne 12. 11. 2017, kterým se mění řád České stomatologické komory č. 1/2010, disciplinární řád České stomatologické komory.
USN/2017/11/24: Pro – 75; Proti – 3. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje Řád České stomatologické komory č. 4/2017 ze dne 12. 11. 2017, kterým se mění příloha č. 1 Finančního řádu České stomatologické komory.
USN/2017/11/25: Pro – 76; Proti – 4. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje rozpočet ČSK na rok 2018 ve znění předloženém představenstvem ČSK.
USN/2017/11/26: Pro – 73; Proti – 2. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm
– pověřuje představenstvo Komory, aby v zájmu zajištění dostupnosti hrazené stomatologické péče pro všechny pojištěnce formulovalo a prosazovalo taková opatření, která stabilizují rozsah a kapacitu stávající sítě smluvních poskytovatelů ambulantních zdravotních služeb v oboru zubní lékařství (dále jen „síť“) jednotlivých zdravotních pojišťoven a podpoří její vhodné rozvržení,
– vyjadřuje své přesvědčení, že opatřeními ke stabilizaci rozsahu a kapacity sítě a k podpoře jejího vhodného rozvržení jsou zejména podpora generační výměny zubních lékařů, podpora převodů stomatologických praxí a uzavírání smluv o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb přednostně s poskytovateli, kteří převzali praxi po dosavadním smluvním poskytovateli,
– vyzývá zdravotní pojišťovny, aby v rámci své smluvní politiky upřednostnily opatření ke stabilizaci rozsahu a kapacity a k podpoře vhodného rozvržení své sítě před jejím rozšiřováním,
– konstatuje, že kritérium sítě zdravotní pojišťovny, k němuž podle zákona o veřejném zdravotním pojištění přihlížejí členové komise při posuzování přihlášky uchazeče do výběrového řízení konaného před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb, zahrnuje přednostně posouzení, zda uzavření smlouvy s uchazečem respektuje požadavek na stabilizaci rozsahu a kapacity sítě a na podporu jejího vhodného rozvržení, anebo zda povede k nežádoucímu rozšíření sítě,
– doporučuje zástupcům Komory, kteří působí jako členové komise v rámci výběrového řízení konaného před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb, aby tam, kde to místní situace dovoluje, podporovali opatření ke stabilizaci rozsahu a kapacity sítě a k podpoře jejího vhodného rozvržení a upřednostnili je před nežádoucím rozšiřováním sítě.
USN/2017/11/27: Pro – 60; Proti – 13. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm
– odmítá povinné vystavování lékařských receptů v elektronické podobě, ČSK však bude při jeho zavedení nápomocna svým členům;
– protestuje proti nárůstu administrativních povinností i finančních nákladů, které nedokonalá právní úprava elektronického receptu přináší, aniž by specificky v oblasti zubní péče, kde je vystavován zcela nevýznamný počet lékařských receptů, měla odpovídající přínos; upozorňuje pacienty na to, že již nyní jsou administrativní náklady v miliardách korun a tyto peníze pacienti zaplatí, aniž by mnohá nařízení pro ně měla smysl;
– konstatuje, že zubní lékař, kterému nebude i přes včas podanou žádost zřízen přístup do centrálního úložiště elektronických receptů, bude i po 1. lednu 2018 oprávněn v případě potřeby vystavit lékařský recept v listinné podobě, neboť péče o pacienta musí mít vždy přednost před administrativními opatřeními státu.
USN/2017/11/28: Pro – 76; Proti – 2. Návrh byl přijat.

Zpráva o průběhu a výsledcích voleb rozpočtového výboru sněmu ČSK na funkční období 2017 – 2021

Výzva k podávání návrhů na zařazení na kandidátní listinu přednesena v 11.30 hod.
Kandidátní listina uzavřena ve 14.30 hod.

Počet přítomných s hlasovacím právem: 84
Volba proběhla pomocí elektronických hlasovacích zařízení po jednotlivých kandidátech.

Počty získaných hlasů:

MUDr. Petr Jandl, ml. 68
MUDr. Tomáš Odvody 65
MUDr. Jiří Doležal 56
MUDr. Otakar Skála 48
MDDr. Katarína Gaálová 39
MUDr. Jaroslav Novák 33
MUDr. Karel Závodský 30
MUDr. Jiří Wolf 26

Zvolení členové rozpočtového výboru sněmu ČSK:
MUDr. Petr Jandl, ml.
MUDr. Tomáš Odvody
MUDr. Jiří Doležal
MUDr. Otakar Skála
MDDr. Katarína Gaálová


Proti průběhu voleb nebyly uplatněny žádné námitky
Ukončení voleb: 15.40 hod.

Členové volební komise: MUDr. Vít Hrubecký, MUDr. Alena Mitterová, MUDr. Stanislav Adamec.
V Plzni dne 11. 11. 2017