69. jednání sněmu


Zpráva návrhové komise o usneseních přijatých na 69. jednání sněmu ČSK, Mikulov, 12. – 13. 5. 2018

Návrh: Sněm schvaluje program 69. jednání sněmu ČSK ve znění předloženém představenstvem ČSK včetně navržených změn (zprávu RK ČSK v I. bloku přednese MUDr. Lucie Tomová, členka RK ČSK, a vystoupení Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, ministra zdravotnictví ČR, ve III. bloku).
USN/2018/05/01: Pro – 77; Proti – 2. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje zprávu o činnosti ČSK za rok 2017 a bere na vědomí zprávu o činnosti ČSK za období od 1. 1. 2018 přednesenou doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc., prezidentem ČSK.
USN/2018/05/02: Pro – 83; Proti – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu o mediální činnosti ČSK.
USN/2018/05/03: Pro – 83; Proti – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu o činnosti RK ČSK za rok 2017 a zprávu za období od 1. 1. 2018 přednesenou MUDr. Lucií Tomovou, členkou RK ČSK.
USN/2018/05/04: Pro – 80; Proti – 3. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu o činnosti ČR ČSK za rok 2017 a zprávu za období od 1. 1. 2018 přednesenou MUDr. Liborem Liberdou, předsedou ČR ČSK.
USN/2018/05/05: Pro – 81; Proti – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje zprávu o hospodaření ČSK za rok 2017 přednesenou hospodářem ČSK MUDr. Řezáčem.
USN/2018/05/06: Pro – 75; Proti – 4. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje, aby ČSK vydávala časopis Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství vydavatele ČLS JEP.
USN/2018/05/07: Pro – 74; Proti – 8. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu o činnosti Střediska služeb ČSK s.r.o., přednesenou Ing. Silvií Ďuríkovou.
USN/2018/05/08: Pro – 71; Proti – 4. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje zrušení Střediska služeb ČSK s.r.o. s likvidací a ukládá představenstvu, aby jmenovalo do funkce likvidátora doc. MUDr. Romana Šmuclera, CSc.
USN/2018/05/09: Pro – 75; Proti – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje Řád české stomatologické komory č. 1/2018 ze dne 13. 5. 2018, kterým se mění řád České stomatologické komory č. 1/2009, řád celoživotního vzdělávání.
USN/2018/05/10: Pro – 75; Proti – 4. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje
1. v čl. I, novelizačním bodu 2, § 3a odst. 6 písm. d) ve znění
„ d) doručením žádosti o vyškrtnutí ze seznamu členů vedeného Oblastní komorou Kanceláři Komory, jde-li o člena Komory, který nevykonává povolání zubního lékaře na území České republiky ani není společníkem právnické osoby, která je poskytovatelem zdravotních služeb v oboru zubní lékařství.“, a
2. v čl. II, novelizačním bodu 7, text v tabulce v řádku „Roční členský příspěvek“ a ve sloupci „Popis kategorie a další ustanovení“ ve znění: „Roční členský příspěvek v základní výši platí členové nezapsaní v žádném seznamu členů vedeném Oblastní komorou. U členů nepracujících v oboru a členů pracujících v zahraničí, jejichž zápis v seznamu členů vedeném Oblastní komorou zanikl podle § 3a odst. 6 písm. d) stanov Komory, činí základní výše ročního členského příspěvku 600 Kč. U členů – nepracujících důchodců, jejichž zápis v seznamu členů vedeném Oblastní komorou zanikl podle § 3a odst. 6 písm. d) stanov Komory, činí základní výše ročního členského příspěvku 300 Kč; od 70 let věku jsou tito členové od placení ročního členského příspěvku osvobozeni.“
USN/2018/05/11: Pro – 76; Proti – 5. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje pozměňovací návrh č. 1.
USN/2018/05/12: Pro – 82; Proti – 2. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje pozměňovací návrh č. 2.
USN/2018/05/13: Pro – 77; Proti – 3. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje Řád České stomatologické komory č. 2/2018 ze dne 13. 5. 2018, kterým se mění řád České stomatologické komory č. 1/2009, organizační řád, řád České stomatologické komory č. 2/2011, jednací řád, řád České stomatologické komory č. 3/2009, volební řád a řád České stomatologické komory č. 1/2010, disciplinární řád.
USN/2018/05/14: Pro – 79; Proti – 6. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje pozměňovací návrh k návrhu změny volebního řádu v tomto znění:
„V § 13 odst. 1 se číslo „31“ nahrazuje číslem „5“.
USN/2018/05/15: Pro – 81; Proti – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje Řád české stomatologické komory č. 3/2018 ze dne 13. 5. 2018, kterým se mění řád České stomatologické komory č. 1/2009, volební řád.
USN/2018/05/16: Pro – 79; Proti – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje tato místa konání sněmů v roce 2019: 71. jednání sněmu v hotelu Harmony ve Špidlerově Mlýně a 72. jednání sněmu v hotelu Best Western International v Brně.
USN/2018/05/17: Pro – 75; Proti – 7. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí harmonogram akcí ČSK na rok 2019.
USN/2018/05/18: Pro – 78; Proti – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje postup při schvalování rozpočtů OSK na rok 2018 tak, že zástupci OSK předloží rozpočty a o jejich schválení bude hlasováno dohromady.
USN/2018/05/19: Pro – 72; Proti – 2. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm ČSK schvaluje rozpočty a výši členských příspěvků OSK pro rok 2018, které nebyly schváleny, protože oblastní sněmy nebyly usnášeníschopné z důvodu nedostatečného počtu členů OSK na jednání. Návrhy rozpočtů předložili: za OSK Brno Mgr. MUDr. Ladislav Bárta, za OSK Břeclav MUDr. Pavel Trojan, za OSK České Budějovice MUDr. Karel Závodský, za OSK Hradec Králové MUDr. Vít Hrubecký, za OSK Jičín MDDr. Martina Janáková (v zastoupení MUDr. Jan Černý), za OSK Karviná MUDr. Karin Maďová, za OSK Litomyšl MUDr. Stanislav Adamec, za OSK Olomouc MUDr. Ondřej Procházka, za OSK Opava MUDr. Marek Musil, za OSK Plzeň MUDr. Jan Netolický, Ph.D., za OSK Poděbrady MUDr. Richard Klail, za OSK Praha 1 MDDr. Katarína Gaálová, za OSK Praha 3 MUDr. Ivana Zmrhalová, za OSK Praha 4 MUDr. Karel Konopka, za OSK Praha 5 MUDr. Miroslava Švábová, CSc., za OSK Praha 8 MUDr. Jan Černý, za OSK Praha 10 MDDr. Martin Res, za OSK Prostějov MUDr. David Kotrys, za OSK Ústí nad Labem MUDr. Petr Vinš a za OSK Zlín MUDr. Petr Drbal.
USN/2018/05/20: Pro – 71; Proti – 2. Návrh byl přijat.

Návrh: Špatná dostupnost stomatologické péče je v České republice způsobena hlavně nezákonně podnákladovými platbami zdravotních pojišťoven. Situaci nevyřeší ani rozšiřování sítě a ani zvyšování počtu zubních lékařů. Sněm ČSK vyzývá Ministerstvo a zdravotní pojišťovny, aby respektovaly zákonem danou kalkulaci stomatologických výkonů. Je nutno v souladu se zákonem vyčlenit tolik peněz na stomatologii, aby byly pokryty kalkulované ceny anebo zúžit rozsah hrazené péče v souladu s prostředky, které pojišťovny na stomatologickou péči mají. Je neústavní, aby pacienti měli zákonný nárok na péči, které se jim fakticky nedostává, a oni bloudí od lékaře k lékaři bez pomoci. Čeští stomatologové jsou schopni se o pacienty v České republice postarat, ale musí být jejich práce zaplacena v souladu se zákonem.
USN/2018/05/21: Pro – 59; Proti – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm ČSK vyzývá vládu ČR, aby uvolnila finanční prostředky na navýšení platů učitelů zubního lékařství v zájmu zachování existence výuky, zachování akreditace oboru a zachování počtu zubních lékařů v ČR.
USN/2018/05/22: Pro – 57; Proti – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm ČSK opakovaně vyzývá zdravotní pojišťovny a krajské úřady, aby si institut výběrových řízení zachoval svůj původní účel a respektoval lokální situaci a stanovisko zástupce oblastní stomatologické komory.
USN/2018/05/23: Pro – 57; Proti – 1. Návrh byl přijat.

Příloha: Pozměňovací návrhy k návrhům řádů k podpoře usnášeníschopnosti

1. Pozměňovací návrh představenstva Komory k návrhu na změnu řádů k podpoře usnášeníschopnosti
Čl. IX zní:

„Čl. IX

Tento řád nabývá účinnosti 1. ledna 2020.“

2. Pozměňovací návrh legislativního výboru k návrhu změny řádu k podpoře usnášeníschopnosti

  1. V části první – Změna organizačního řádu – stanov se v čl. I novelizační bod 4 vypouští.
  2. V části druhé – Změna organizačního řádu – finančního řádu čl. II novelizačním bodu 4 se v § 6 odst. 4 ve druhé větě slova „ke dni 5. ledna příslušného kalendářního roku (dále jen „rozhodný den“)“ nahrazují slovy „k rozhodnému dni“ a slova „Oblastní komora“ nahrazují slovem „Komora“.
  3. V čl. II novelizačním bodu 7 se v první části tabulky v řádku „Registrační poplatek“ ve sloupci „Odvod Komoře“ číslo „500“ nahrazuje číslem „1000“.
  4. Čl. III včetně nadpisu zní:

„Čl. III
Přechodná ustanovení

  1. Do doby, než sněm Oblastní komory nebo v případech upravených finančním řádem sněm Komory schválí jinou výši základní úlevy pro členy Komory zapsané v seznamu členů vedeném Oblastní komorou se výše této úlevy stanoví v jednotlivých kategoriích jako rozdíl základní výše ročního členského příspěvku a výše části ročního členského příspěvku schválené v příslušné kategorii sněmem Oblastní komory pro rok 2019.
  2. Do doby, než sněm Oblastní komory nebo v případech upravených finančním řádem sněm Komory schválí jinou výši úhrady za služby poskytované členům Komory, vybírané ve prospěch Oblastní komory, se výše této úhrady stanoví pro jednotlivé Oblastní komory ve výši části příslušného účelového poplatku nebo licenčního poplatku schválené sněmem Oblastní komory pro rok 2019.“

5. V části šesté – Změna volebního řádu čl. VII novelizační bod 1 zní: „1. V § 4 odst. 1 se v první větě slovo „doručí“ vypouští a nahrazuje slovem „odešle“ a slova „písemně všem členům sněmu Oblastní komory“ se vypouštějí a nahrazují se slovy „každému členu sněmu Oblastní komory na jeho elektronickou či jinou adresu, kterou má k dispozici“.

6. Přílohy č. 1 a 2 vypouštějí.