7. jednání sněmu


Název: VII. sněm
Termín: 5. a 6. června 1993
Místo: Brno

Dle sdělení mandátové komise je z celkového počtu 88 členů sněmu přítomno 76 a 7 náhradníků.

1. Sněm vzal na vědomí zprávu prezidenta České stomatologické komory dr. Pekárka o činnosti ČSK za období od posledního sněmu.
2. Na základě diskuse k přednesené zprávě sněm rozhodl, aby:

  • – Oblastní stomatologické komory odeslaly do 31. 7. 93 ceníky zubních laboratoří z oblasti své působnosti a pověřuje představenstvo ČSK, aby na základě získaných informací jednalo s Unií zubních techniků.
  • – ČSK prosazovala i nadále politiku individuální cenové kalkulace.
  – Ekonomická komise ČSK zajistila urychlené dohotovení kalkulační diskety.

3. Sněm vyslechl a schválil zprávu revizní komise ČSK přednesenou dr. Kejzarem, předsedou revizní komise.
4. Sněm pověřuje OSK iniciovat pravidelné schůzky OSK s řediteli VZP a okresními zdravotními rady v intervalu 2 měsíců k řešení problémů na úrovni oblasti.
5. Sněm pověřuje představenstvo, aby na dohodovacím řízení inicioval urychlené vyrovnání bodového ohodnocení výkonů mezi jednotlivými obory.
6. Sněm schválil návrh nové kategorizace stomatologických výrobků a výkonů.
7. Sněm pověřuje představenstvo, aby na dohodovacích řízeních postupovalo podle strategie dohodnuté na jednání sněmu ČSK.
8. Sněm pověřuje představenstvo dořešit otázku seznamu minimálního počtu výkonů a výrobků povinných pro udělení licence a prodlužuje možnost podmínky 2 let praxe pro získávání licence do 31.12. 1993.
9. Sněm doporučuje oblastním stomatologickým komorám, že mohou udělovat souhlas s technickým, věcným a personálním vybavením ordinace na základě čestného prohlášení žadatele, že odpovídá obecně platným předpisům.
10. Sněm schválil prodlužování již vydaných licencí oblastními stomatologickými komorami do 3 let od data vydání.
11. Sněm schválil změny licenčního řádu.
12. Sněm pověřuje představenstvo ke zveřejnění prohlášení:

  • Česká stomatologická komora je znepokojena návrhem sběrného zákona předloženého MZ ČR. Nechápe ho jako ojedinělý krok, ale v širších souvislostech v něm vidí pokus o zvrácení transformace zdravotnictví zpět ke státnímu dirigismu a o snahu o návrat k socialistickým přístupům. Žádá ministra zdravotnictví CR o odvolání zodpovědných pracovníků, kteří návrh zákona připravili.

13. Sněm pověřuje čestnou radu ČSK připravit do konce roku 1993 návrh Etického kodexu ČSK“ za spolupráce OSK.
14. Sněm neschválil doplnění rady odborníků ČSK o navrženého kandidáta z oboru protetiky.
15. Sněm pověřil představenstvo ČSK jednáním s příslušnými institucemi o těchto problémech:

   • 1) Péče o děti, handicapované pacienty a zajišťování LSPP. Dochází ke zhoršování péče v těchto oblastech. Je třeba apelovat na MZ ČR, aby se zasadilo o urychlené řešení situace.
   • – ČSK navrhuje v případě péče o děti a handicapované pacienty ekonomické zvýhodnění této péče.
   • – V případě LSPP navrhuje ČSK stanovení závazných pravidel a určení finanční odpovědnosti za tuto péči.
   • 2) Absolventi stomatologických fakult
   • – Otázka uplatnění absolventů není přímo v kompetenci ČSK, ale žádá MZ ČR, aby ve spolupráci s MŠ ČR vypracovalo zásady či program pomoci těmto absolventům. ČSK při vypracování takového programu bude nápomocna.
   • 3) Privátní praxe
  • – Hlavním problémem je financování praxí. Apelujeme na to, aby byl vytvořen vládní program podpory privátních praxí. Částečné řešení vidíme v širší spoluúčasti pacientů.

16. Placení příspěvků – OSK, které dosud neodevzdaly příspěvky členů, musí tak učinit neprodleně. Ty, které tak neučiní do VII. sněmu CSK, budou sankcionovány.
17. Sněm pověřil představenstvo ČSK prověřením pravomocí okresních zdravotních radů.
18. OSK doplní předané statistické podklady, které obsahují registr členů OSK, udělené licence, souhlasy a registrace a to do 31.10. 93 na sekretariát ČSK.