70. jednání sněmu


Zpráva návrhové komise o usneseních přijatých na 70. jednání sněmu ČSK, Liberec, 10. – 11. 11. 2018

Návrh: Sněm schvaluje program 70. jednání sněmu ČSK ve znění předloženém představenstvem ČSK.
USN/2018/11/01: Pro – 84; Proti – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu o činnosti ČSK za období od 69. jednání sněmu ČSK přednesenou doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc., prezidentem ČSK.
USN/2018/11/02: Pro – 80; Proti – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu RK ČSK za období od 69. jednání sněmu ČSK, přednesenou MUDr. Michaelou Kraus Kozumplíkovou, předsedkyní RK ČSK.
USN/2018/11/03: Pro – 79; Proti – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu ČR ČSK za období od 69. jednání sněmu ČSK, přednesenou MUDr. Liborem Liberdou, předsedou ČR ČSK.
USN/2018/11/04: Pro – 74; Proti – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávy o činnosti představenstva ČSK.
USN/2018/11/05: Pro – 81; Proti – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje, aby bylo hlasování o rozpočtu v předloženém znění realizováno dle programu, tj. v sobotu 10. 11. 2018.
USN/2018/11/06: Pro – 73; Proti – 8. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje rozpočet ČSK na rok 2019 ve znění předloženém představenstvem ČSK.
USN/2018/11/07: Pro – 79; Proti – 3. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí informace o kandidatuře ČSK na FDI 2022, příp. dále.
USN/2018/11/08: Pro – 80; Proti – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí informace o plánu legislativní činnosti ČSK do konce funkčního období.
USN/2018/11/09: Pro – 80; Proti – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí informace o pravidelné aktualizaci Závazných stanovisek komory.
USN/2018/11/10: Pro – 79; Proti – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm ukládá představenstvu prověřit možnosti a podle výsledku tohoto prověření i prosazovat zavedení nejméně dvouleté povinné praxe absolventů magisterského vzdělávacího programu zubní lékařství jako podmínky způsobilosti k samostatnému výkonu povolání zubního lékaře.
USN/2018/11/11: Pro – 74; Proti – 8. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm ukládá představenstvu, aby v případě vzniku přebytku v rozpočtu pro rok 2019 navýšilo mzdové prostředky na základní mzdy zaměstnanců zařazených do Kanceláře Komory o 5 % v porovnání se stavem roku 2018.
USN/2018/11/12: Pro – 48; Proti – 29. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm vyzývá členy Komory, aby se zdrželi užívání slova „klinika“ v označení svých ambulantních praxí, protože se jedná o klamavé označení, a aby uplatňovali svůj vliv u poskytovatelů ambulantních zdravotních služeb v oboru zubní lékařství, kteří nejsou členy Komory, s cílem zamezit užívání slova „klinika“ v názvech a obchodních firmách těchto poskytovatelů.
USN/2018/11/13: Pro – 74; Proti – 2. Návrh byl přijat.