wqfqwf 71. jednání sněmu - ČSK

71. jednání sněmu


Zpráva návrhové komise o usneseních přijatých na 71. jednání sněmu ČSK, Špindlerův Mlýn, 18. – 19. 5. 2019

Návrh: Sněm schvaluje program 71. jednání sněmu ČSK ve znění předloženém představenstvem ČSK.
USN/2019/05/01: Pro – 72; Proti – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje zprávu o činnosti ČSK za rok 2018 a bere na vědomí zprávu o činnosti ČSK za období od 1. 1. 2019 přednesenou doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc., prezidentem ČSK.
USN/2019/05/02: Pro – 72; Proti – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu o činnosti RK ČSK za rok 2018 a zprávu za období od 1. 1. 2019 přednesenou MUDr. Michaelou Kraus Kozumplíkovou, předsedkyní RK ČSK.
USN/2019/05/03: Pro – 68; Proti – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu o činnosti ČR ČSK za rok 2018 a zprávu za období od 1. 1. 2019 přednesenou MUDr. Liborem Liberdou, předsedou ČR ČSK.
USN/2019/05/04: Pro – 68; Proti – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje zprávu o hospodaření ČSK za rok 2018 přednesenou MUDr. Milanem Řezáčem, hospodářem ČSK.
USN/2019/05/05: Pro – 65; Proti – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí informace o reformě primární péče a reformě stomatologie.
USN/2019/05/06: Pro – 66; Proti – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí informace Zubohradu o Dohodovacím řízení 2020.
USN/2019/05/07: Pro – 61; Proti – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí informace o projektu profesionalizace sekretariátů OSK.
USN/2019/05/08: Pro – 61; Proti – 4. Návrh byl přijat.

Návrh: Novelizační bod 7 obsahuje § 6b odst. 4 finančního řádu, který zní: „(4) Za výkon povolání se pro účely zjištění výše ročního členského příspěvku nepovažuje též výkon povolání členem Komory uvedeným v odstavci 2 písm. a), b) a d), který osobně celodenně pečuje o dítě do 4 let věku; jde-li o členy Komory, kteří žijí ve společné domácnosti, vztahuje se ustanovení tohoto písmene jen na jednoho z nich.“
USN/2019/05/09: Pro – 57; Proti – 16. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje pozměňovací návrh k návrhu změny finančního řádu ve znění:
V čl. III novelizačním bodu 13 se v tabulce v části „Roční členský příspěvek“ vkládá pod řádek kategorie P nový řádek, který zní:

Image

USN/2019/05/10: Pro – 18; Proti – 54. Návrh nebyl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje pozměňovací návrh k návrhu změny finančního řádu ve znění:
V čl. I novelizačním bodu 2 § 4 odst. 3 zní:
„Nebyl-li sněm Oblastní komory na jednání, na kterém měl být projednán návrh představenstva Oblastní komory na schválení výše úlevy na členském příspěvku či poplatku nebo jejich změny, usnášeníschopný, může představenstvo Oblastní komory takový návrh předložit představenstvu Komory. Při projednávání takto předloženého návrhu nejsou přípustné pozměňovací návrhy. Usnesení představenstva Komory, jímž bude takto předložený návrh schválen, má stejné účinky jako usnesení sněmu Oblastní komory, jímž se schvaluje výše úlevy na členském příspěvku či poplatku nebo jejich změny.
USN/2019/05/11: Pro – 72; Proti – 2. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje pozměňovací návrh k návrhu změny finančního řádu ve znění:
V čl. II bodu 2 se za slovo „tomto“ vkládá slovo „roce“.
USN/2019/05/12: Pro – 73; Proti – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje pozměňovací návrh k návrhu změny finančního řádu ve znění:
V čl. III novelizačním bodu 13 se v tabulce v části „Roční členský příspěvek“ vypouští řádek kategorie A.
V příloze č. 1 řádu 1/2019 se sloupec „základní úleva v kategorii A“ vypouští.
USN/2019/05/13: Pro – 51; Proti – 22. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm revokuje usnesení číslo USN 2019/05/13.
USN/2019/05/14: Pro – 51; Proti – 20. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje pozměňovací návrh k návrhu změny finančního řádu ve znění:
V čl. III novelizačním bodu 13 se v tabulce v části „Roční členský příspěvek“ vypouští řádek kategorie A.
V příloze č. 1 řádu 1/2019 se sloupec „základní úleva v kategorii A“ vypouští.
USN/2019/05/15: Pro – 25; Proti – 50. Návrh nebyl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje Řád české stomatologické komory č. 1/2019 ze dne 18. 5. 2018, kterým se mění řád České stomatologické komory č. 1/2009, organizační řád – finanční řád.
USN/2019/05/16: Pro – 65; Proti – 8. Návrh byl přijat.

Návrh: Bod 4.2.1 Volba představenstva Komory, revizní komise Komory a čestné rady Komory. Zachování současných principů a jejich převedení do elektronické formy hlasování.
USN/2019/05/17: Pro – 58; Proti – 16. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje pozměňovací návrh k návrhu věcného záměru reformy řádů ve znění:
V bodu 2.2.7.2.1 pod první odrážkou „zastupování“ první pododrážka zní: „při nepřítomnosti oznámit pacientům, kdo jim poskytne neodkladnou péči, včetně údaje o době, kdy jim taková péče bude poskytnuta“.
USN/2019/05/18: Pro – 63; Proti – 10. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje pozměňovací návrh k návrhu věcného záměru reformy řádů ve znění:
V bodu 2.2.7.2.1 čtvrtá odrážka zní: „zákaz soutěže cenou, zákaz nabízení konzultace zdarma“.
USN/2019/05/19: Pro – 67; Proti – 6. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje pozměňovací návrh k návrhu věcného záměru reformy řádů ve znění:
Bod 4.1 se vypouští.
USN/2019/05/20: Pro – 29; Proti – 45. Návrh nebyl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje pozměňovací návrh k návrhu věcného záměru reformy řádů ve znění:
Body 2.2.7.2.5, 2.2.7.2.6 a 2.2.7.2.7 se vypouštějí.
USN/2019/05/21: Pro – 72; Proti – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje věcný záměr reformy řádů Komory a ukládá představenstvu zpracovat návrh znění řádů Komory podle schváleného věcného záměru a předložit je k projednání podle plánu legislativní činnosti, který vzal sněm Komory na vědomí na svém 70. jednání.
USN/2019/05/22: Pro – 73; Proti – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm souhlasí se záměrem pořízení aplikace Dr. Sejf pro předávání zdravotnické dokumentace za cenu 500.000 Kč a ukládá představenstvu zajistit přiměřený audit bezpečnosti této aplikace a podle jeho výsledku rozhodnout o pořízení či nepořízení této aplikace.
USN/2019/05/23: Pro – 71; Proti – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje tato místa konání sněmů v roce 2020: 73. jednání sněmu v Harmony Club hotelu ve Špindlerově Mlýně a 74. jednání sněmu v hotelu Galant v Mikulově.
USN/2019/05/24: Pro – 66; Proti – 9. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí harmonogram akcí ČSK včetně změn v termínech konání sněmů na rok 2020.
USN/2019/05/25: Pro – 71; Proti – 2. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje kandidaturu ČSK na pořádání kongresu FDI 2022 v Praze.
USN/2019/05/26: Pro – 64; Proti – 9. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje pravidla čerpání účtu klinik.
USN/2019/05/27: Pro – 64; Proti – 9. Návrh byl přijat.

Návrh: Změna pravidel pro čerpání účtu klinik schválená usnesením číslo USN/2019/05/27 nabývá účinnosti dne 1. 1. 2020.
USN/2019/05/28: Pro – 68; Proti – 2. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje záměr profesionalizace sekretariátů a ukládá představenstvu, aby zvolilo takovou variantu jeho realizace, jejíž náklady na straně centrální Komory nepřekročí 5 milionů Kč ročně.
USN/2019/05/29: Pro – 40; Proti – 30. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje postup při schvalování rozpočtů OSK na rok 2019 tak, že zástupci OSK předloží rozpočty a o jejich schválení bude hlasováno dohromady.
USN/2019/05/30: Pro – 74; Proti – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm ČSK schvaluje rozpočty a výši členských příspěvků OSK pro rok 2019, které nebyly schváleny, protože oblastní sněmy nebyly usnášeníschopné z důvodu nedostatečného počtu členů OSK na jednání. Návrhy rozpočtů předložili: za OSK Brno MUDr. Mgr. Ladislav Bárta, za OSK Břeclav MUDr. Pavel Trojan, za OSK České Budějovice MUDr. Karel Závodský, za OSK Hradec Králové MUDr. Vít Hrubecký, za OSK Litomyšl MUDr. Stanislav Adamec, za OSK Olomouc MUDr. Ondřej Procházka, za OSK Plzeň MUDr. Jan Netolický, Ph.D., za OSK Poděbrady MUDr. Richard Klail, za OSK Praha 1 MDDr. Katarína Gaálová, za OSK Praha 3 MUDr. Ivana Zmrhalová, za OSK Praha 4 MUDr. Karel Konopka, za OSK Praha 5 MUDr. Miroslava Švábová, CSc., za OSK Praha 6 MUDr. Jakub Jelínek, za OSK Praha 8 MUDr. Lucie Bradáčová, za OSK Praha 10 MDDr. Martin Res, za OSK Prostějov MUDr. David Kotrys, za OSK Ústí nad Labem MUDr. Petr Vinš a za OSK Zlín MUDr. Petr Drbal.
USN/2019/05/31: Pro – 74; Proti – 0. Návrh byl přijat.