wqfqwf 74. jednání sněmu - ČSK

74. jednání sněmu


Zpráva návrhové komise o usneseních přijatých na 74. jednání sněmu ČSK Praha, 12. 12. 2020

 Návrh: Sněm souhlasí se zrychleným projednáním návrhu řádu Komory o zvláštním režimu schvalování rozpočtů OSK pro rok 2021.
USN/2020/12/01: Pro – 67; Proti – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje program 74. jednání sněmu ČSK.
USN/2020/12/02: Pro – 69; Proti – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu o činnosti ČSK za období od 73. jednání sněmu ČSK přednesenou doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc., prezidentem ČSK.
USN/2020/12/03: Pro – 67; Proti – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje doplnění návrhu programu jednání o bod Návrh závazného stanoviska k odbornému dohledu nad výkonem povolání dentální hygienistky a jeho zařazení před bod Pravidla pro čerpání z účtu klinik.
USN/2020/12/04: Pro – 66; Proti – 3. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu RK ČSK za období od 73. jednání sněmu ČSK, předloženou MUDr. Michaelou Kraus Kozumplíkovou, předsedkyně RK ČSK.
USN/2020/12/05: Pro – 70; Proti – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu ČR ČSK za období od 73. jednání sněmu ČSK, předloženou MUDr. Liborem Liberdou, předsedou ČR ČSK.
USN/2020/12/06: Pro – 72; Proti – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávy z činnosti představenstva.
USN/2020/12/07: Pro – 71; Proti – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm České stomatologické komory s účinností od 1. ledna 2021 stanoví základní parametry systému celoživotního vzdělávání zubních lékařů organizovaného Českou stomatologickou komorou tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto usnesení.
USN/2020/12/08: Pro – 66; Proti – 4. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm České stomatologické komory s účinností od 1. ledna 2021 schvaluje formy vzdělávání a odborné činnosti, typy a formy testů a jejich kreditní ohodnocení a způsob započítání kreditů tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto usnesení.
USN/2020/12/09: Pro – 74; Proti – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje pozměňovací návrh MDDr. Švába k návrhu usnesení, kterým se schvalují vzdělávací řády Komory, který zní: „V příloze č. 1 se vypouští poslední odstavec ve znění: „Platí, že člen Komory, který vykonával povolání zubního lékaře alespoň v rozsahu preventivní, diagnostické a léčebné činnosti v oblasti péče o zuby, ústa, čelisti a související tkáně souvisle po dobu nejméně 10 let a podal žádost o vykonání profesní zkoušky v roce 2021 nebo 2022, absolvoval v předepsaných lhůtách celý obsah tohoto programu s výjimkou úspěšného složení profesní zkoušky.“
USN/2020/12/10: Pro – 21; Proti – 52. Návrh nebyl přijat.

Návrh: Sněm České stomatologické komory s účinností od 1. ledna 2021 schvaluje:

  1. vstupní vzdělávací program v praktickém zubním lékařství, jehož znění tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení,
  2. navazující vzdělávací program v praktickém zubním lékařství, jehož znění tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení,
  3. vstupní vzdělávací program ve stomatochirurgii, jehož znění tvoří přílohu č. 3 tohoto usnesení,
  4. navazující vzdělávací program ve stomatochirurgii, jehož znění tvoří přílohu č. 4 tohoto usnesení,
  5. vstupní vzdělávací program v parodontologii, jehož znění tvoří přílohu č. 5 tohoto usnesení,
  6. navazující vzdělávací program v parodontologii, jehož znění tvoří přílohu č. 6 tohoto usnesení,
  7. vstupní vzdělávací program v pedostomatologii, jehož znění tvoří přílohu č. 7 tohoto usnesení,
  8. navazující vzdělávací program v pedostomatologii, jehož znění tvoří přílohu č. 8 tohoto usnesení.
    USN/2020/12/11: Pro – 70; Proti – 6. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje pozměňovací návrh představenstva ČSK k návrhu usnesení, jímž se stanoví rozsah, ve kterém členové Komory prokazují Komoře plnění své povinnosti se celoživotně vzdělávat, a způsob tohoto prokazování.
USN/2020/12/12: Pro – 62; Proti – 4. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm České stomatologické komory s účinností od 1. ledna 2021 stanoví rozsah, ve kterém členové Komory prokazují Komoře plnění své povinnosti se celoživotně vzdělávat, a způsob tohoto prokazování tak, jak je uvedeno v přílohách č. 1 a 2 tohoto usnesení.
USN/2020/12/13: Pro – 69; Proti – 5. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje pozměňovací návrh představenstva ČSK k návrhu usnesení, jímž se stanoví výše a rozdělení registračního poplatku, základní výše ročního členského příspěvku, minimální výše ročního členského příspěvku, výše části ročního členského příspěvku připadající Komoře (dále jen „podíl Komory“), přípustné úlevy na ročním členském příspěvku, jejichž výši může schválit sněm Oblastní komory, výše ročního evidenčního příspěvku a výše úhrad za některé služby poskytované členům Komory.
USN/2020/12/14: Pro – 68; Proti – 3. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm České stomatologické komory s účinností od 1. ledna 2021 schvaluje výši a rozdělení registračního poplatku, základní výši ročního členského příspěvku, minimální výši ročního členského příspěvku, výši části ročního členského příspěvku připadající Komoře (dále jen „podíl Komory“), přípustné úlevy na ročním členském příspěvku, jejichž výši může schválit sněm Oblastní komory, výši ročního evidenčního příspěvku a výše úhrad za některé služby poskytované členům Komory tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto usnesení.
USN/2020/12/15: Pro – 74; Proti – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje rozpočet ČSK na rok 2021 ve znění předloženém představenstvem ČSK.
USN/2020/12/16: Pro – 71; Proti – 2. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje pozměňovací návrh představenstva ČSK k návrhu usnesení, jímž se stanoví podmínky pro výkon funkce odborného zástupce, primáře a vedoucího zubního lékaře tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto usnesení.
USN/2020/12/17: Pro – 68; Proti – 2. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm České stomatologické komory s účinností od 1. ledna 2023 stanoví podmínky pro výkon funkce odborného zástupce, primáře a vedoucího zubního lékaře tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto usnesení.
USN/2020/12/18: Pro – 71; Proti – 5. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje řád České stomatologické komory č. 6/2020 ze dne 12. prosince 2020, kterým se stanoví mimořádný způsob schvalování rozpočtu Oblastní komory pro rok 2021.
USN/2020/12/19: Pro – 73; Proti – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje závazné stanovisko č. ZS 1/2020 k odbornému dohledu nad výkonem povolání dentální hygienistky a k dalším postupům zubního lékaře v součinnosti s dentální hygienistkou.
USN/2020/12/20: Pro – 69; Proti – 5. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje pravidla pro čerpání z účtu klinik.
USN/2020/12/21: Pro – 60; Proti – 5. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu o možnostech zhodnocení finančních prostředků ČSK.
USN/2020/12/22: Pro – 67; Proti – 2. Návrh byl přijat.