75. jednání sněmu


Zpráva návrhové komise o usneseních přijatých na 75. jednání sněmu ČSK

Praha, 20. 2. 2021

 

 

Sněm schvaluje doplnění návrhu programu jednání o bod Prodloužení doby platnosti osvědčení a jeho zařazení do programu za bod Volby v Oblastních komorách v roce 2021.
USN/2021/02/01: Pro – 69; Proti – 1. Návrh byl přijat.

 

Sněm schvaluje doplnění návrhu programu jednání o bod Volby v Oblastních komorách v roce 2021 a jeho zařazení do programu za bod Zpráva o informačním systému a webu ČSK.
USN/2021/02/02: Pro – 67; Proti – 1. Návrh byl přijat.

 

Návrh: Sněm schvaluje program 75. jednání sněmu ČSK

USN/2021/02/03: Pro – 71; Proti – 1. Návrh byl přijat.

 

Návrh: Sněm schvaluje, že volební komise bude 5 členná a bude volena aklamací.

USN/2021/02/04: Pro – 69; Proti – 3. Návrh byl přijat.

 

Návrh: Sněm volí volební komisi pro volbu prezidenta ČSK pro funkční období 2021 – 2025 ve složení: MUDr. Alena Mitterová, MUDr. Marek Musil, MUDr. Jan Netolický, MUDr. Otakar Skála a MUDr. Karel Svoboda.

USN/2021/02/05: Pro – 73; Proti – 3. Návrh byl přijat.

 

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu RK ČSK za rok 2020, předloženou MUDr. Michaelou Kraus Kozumplíkovou, předsedkyní RK ČSK.
USN/2021/02/06:
Pro – 69; Proti – 1. Návrh byl přijat.

 

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu ČR ČSK za rok 2020, předloženou prof. MUDr. Tiborem Némethem, DrSc., místopředsedou ČR ČSK.
USN/2021/02/07:
Pro – 68; Proti – 1. Návrh byl přijat.

 

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu o předběžném plnění rozpočtu ČSK za rok 2020, předloženou MUDr. Milanem Řezáčem, hospodářem a členem PŘ ČSK.

USN/2021/02/08: Pro – 70; Proti – 3. Návrh byl přijat.

 

Návrh: Sněm schvaluje pravidla vystoupení a diskuse s kandidáty na prezidenta Komory v tomto znění:

  1. pořadí kandidátských projevů se určuje losem;
  2. doba trvání kandidátského projevu je nejvýše 10 minut;
  3. diskuse s kandidáty následuje až po skončení všech kandidátských projevů. V rámci diskuse platí pravidla pro jednání sněmu dle jednacího řádu, dotazy lze směřovat na kteréhokoliv kandidáta (stejný dotaz lze položit i více kandidátům), počet dotazů a délka diskuse nejsou omezeny, každý kandidát má na odpověď 1 minutu, dotazy mezi kandidáty navzájem se nepřipouští;
  4. koordinátorem celé volební části jednání (včetně vystoupení kandidátů a diskuse) je mluvčí volební komise.

USN/2021/02/09: Pro – 77; Proti – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje zprávu o činnosti ČSK za rok 2020 předloženou doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc., prezidentem ČSK.
USN/2021/02/10: Pro – 76; Proti – 1. Návrh byl přijat.

 

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu o informačním systému a webu ČSK.
USN/2021/02/11: Pro – 65; Proti – 5. Návrh byl přijat.

 

Návrh: Sněm podle § 19 odst. 2 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, určuje podmínky rozhodování sněmů Oblastní komory při volbách orgánů Oblastní komory konaných v prvním pololetí roku 2021 mimo zasedání sněmu Oblastní komory v písemné formě tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto usnesení.

USN/2021/02/12: Pro – 74; Proti – 1. Návrh byl přijat.

 

Návrh: Sněm České stomatologické komory schvaluje zvláštní úpravu prodloužení platnosti osvědčení o soustavné účasti v systému celoživotního vzdělávání takto:

Čl. I

(1)       Dobu platnosti osvědčení, která po prodloužení podle § 10 odst. 3 organizačního řádu – řádu celoživotního vzdělávání Komory, ve znění účinném do 31. prosince 2020, měla skončit v období od 13. března 2021 do 30. června 2021, lze znovu prodloužit postupem čl. IV odst. 3 usnesení sněmu Komory č. USN/2020/12/08 ze dne 12. 12. 2020, a to i zpětně, splňuje-li žadatel o prodloužení doby platnosti osvědčení obecné podmínky pro vydání osvědčení a je-li zřejmé, že se průběžně celoživotně vzdělává.

(2) Vyhoví-li Kancelář Komory žádosti o prodloužení doby platnosti osvědčení podle předchozí věty,

  1. a) lhůty, které příslušný navazující vzdělávací program stanoví pro získání předepsaného počtu kreditů, případně pro absolvování předepsaného kurzu kardiopulmonální resuscitace, jakož i doba trvání tohoto vzdělávacího programu se prodlužují do skončení prodloužené doby platnosti osvědčení,
  2. b) předepsaný počet kreditů ve vstupním vzdělávacím programu v praktickém zubním lékařství se po zvýšení v důsledku prvního prodloužení platnosti osvědčení zvyšuje o dalších 10, a
  3. c) celkový předepsaný počet kreditů ve vstupním vzdělávacím programu ve stomatochirurgii, v parodontologii a v pedostomatologii se po zvýšení v důsledku prvního prodloužení platnosti osvědčení zvyšuje o dalších 20.

Čl. II

Dobu platnosti osvědčení, která byla znovu prodloužena podle čl. I odst. 2 řádu České stomatologické komory č. 5/2020 ze dne 21. června 2020, nebo podle čl. I tohoto usnesení, nelze postupem upraveným v čl. I tohoto usnesení dále prodlužovat.

USN/2021/02/13: Pro – 62; Proti – 2. Návrh byl přijat.

Zpráva o průběhu a výsledcích voleb prezidenta Komory pro funkční období 2021-2025