wqfqwf 76. jednání sněmu - ČSK

76. jednání sněmu


Zpráva návrhové komise o usneseních přijatých na 76. jednání sněmu ČSK

Praha, 15. 5. 2021

 

Návrh: Sněm schvaluje program 76. jednání sněmu ČSK ve znění navrženém představenstvem.

USN/2021/05/01: Pro – 78; Proti – 0. Návrh byl přijat.

 Návrh: Sněm schvaluje pravidla vystoupení a diskuse s kandidáty na viceprezidenta ČSK a na členy představenstva ČSK, revizní komise ČSK a čestné rady ČSK v tomto znění:

  1. pořadí kandidátských projevů se určuje abecedním pořadím podle příjmení kandidátů;
  2. doba trvání kandidátského projevu pro volbu viceprezidenta ČSK je nejvýše 10 minut, pro volbu členů představenstva ČSK, revizní komise ČSK a čestné rady ČSK je nejvýše 2 minuty;
  3. diskuse s kandidáty pro volbu viceprezidenta ČSK následuje až po skončení všech kandidátských projevů pro volbu viceprezidenta ČSK. Diskuse s kandidáty pro volbu dalších orgánů ČSK následuje až po skončení všech kandidátských projevů. V rámci diskuse platí pravidla pro jednání sněmu dle jednacího řádu, dotazy lze směřovat na kteréhokoliv kandidáta (stejný dotaz lze položit i více kandidátům, nikoliv však všem kandidátům najednou), počet dotazů a délka diskuse nejsou omezeny, každý kandidát má na odpověď 1 minutu, dotazy mezi kandidáty navzájem se nepřipouštějí;
  4. koordinátorem celé volební části jednání (včetně vystoupení kandidátů a diskuse) je mluvčí volební komise.

USN/2021/05/02: Pro – 82; Proti – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje, že volební komise bude pětičlenná a bude volena aklamací současným hlasováním o všech kandidátech.
USN/2021/05/03: Pro – 79; Proti – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm volí volební komisi pro volbu viceprezidenta ČSK, představenstva ČSK, revizní komise ČSK a čestné rady ČSK pro funkční období 2021 – 2025 ve složení: MUDr. Alena Mitterová, MUDr. Marek Musil, MUDr. Jan Netolický, Ph.D., MUDr. Otakar Skála a MUDr. Karel Svoboda.
USN/2021/05/04: Pro – 83; Proti – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu o činnosti ČSK za období od 75. jednání sněmu ČSK přednesenou doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc., prezidentem ČSK.
USN/2021/05/05: Pro – 81; Proti – 1. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm potvrzuje kooptaci MUDr. Pavla Bartáka do revizní komise ČSK.
USN/2021/05/06: Pro – 80; Proti – 3. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm ukládá Kanceláři Komory, aby na tomto jednání oznámila jméno a příjmení kandidáta, u kterého ČSK eviduje dluh na ročním členském příspěvku.
USN/2021/05/07: Pro – 59; Proti – 14. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí informaci Zubohradu o stavu vyjednávání v rámci dohodovacího řízení o hodnotě bodu, výši úhrad z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezeních pro rok 2022.USN/2021/05/08: Pro – 60; Proti – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu o činnosti RK ČSK za období od 1. 1. 2021 přednesenou MUDr. Michaelou Kraus Kozumplíkovou, předsedkyní RK ČSK.
USN/2021/05/09: Pro – 59; Proti – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu o činnosti ČR ČSK přednesenou MUDr. Liborem Liberdou, předsedou ČR ČSK.
USN/2021/05/10: Pro – 63; Proti – 0. Návrh byl přijat.

Návrh: Sněm schvaluje zprávu o hospodaření ČSK za rok 2020 přednesenou MUDr. Milanem Řezáčem, hospodářem ČSK.
USN/2021/05/11: Pro – 62; Proti – 1. Návrh byl přijat.

 Návrh: Sněm bere na vědomí harmonogram akcí ČSK na rok 2022.
USN/2021/05/12: Pro – 62; Proti – 1. Návrh byl přijat.

Zpráva o průběhu a výsledcích voleb viceprezidenta Komory pro funkční období
2021 – 2025 – ke stažení

Zpráva o průběhu a výsledcích voleb představenstva, revizní komise a čestné rady Komory
pro funkční období 2021 – 2025 – ke stažení