77. jednání sněmu


Přehled usnesení přijatých na 77. jednání sněmu ČSK

Brno, 6. – 7. 11. 2021

 

Návrh: Sněm volí mandátovou komisi sněmu ČSK pro funkční období 2021 – 2025 ve složení: MUDr. Vít Hrubecký, MUDr. Alena Mitterová a MDDr. Miroslav Šťovíček.

USN/2021/11/01: Přítomno – 86; Pro – 83; Proti – 0. Návrh byl přijat.

 

Návrh: Sněm určuje počet členů návrhové komise pro funkční období 2021 – 2025 ve výši 3.
USN/2021/11/02:
Přítomno – 86; Pro – 80; Proti – 1. Návrh byl přijat.

 

Návrh: Sněm volí návrhovou komisi sněmu ČSK pro funkční období 2021 – 2025 ve složení: MUDr. Pavel Havrlant, MUDr. Iva Langerová a MUDr. Jana Zedníčková.

USN/2021/11/03: Přítomno – 86; Pro – 80; Proti – 1. Návrh byl přijat.

 

Návrh: Sněm schvaluje program 77. jednání sněmu ČSK ve znění předloženém představenstvem ČSK.

USN/2021/11/04: Přítomno – 87; Pro – 84; Proti – 0. Návrh byl přijat.

 

Návrh: Sněm schvaluje statut rozpočtového výboru sněmu ČSK.

USN/2021/11/05: Přítomno – 87; Pro – 85; Proti – 0. Návrh byl přijat.

 

Návrh: Sněm schvaluje statut výboru pro vysoké školy sněmu ČSK.

USN/2021/11/06: Přítomno – 87; Pro – 85; Proti – 0. Návrh byl přijat.

 

Návrh: Sněm schvaluje pozměňovací návrh MUDr. Steklého ke statutu legislativního výboru takto: doplnění bodu č. 3.: „Legislativní výbor je vhodným způsobem informován o zásadních zákonech a vyhláškách, které Komora připomínkuje v legislativním procesu.“

USN/2021/11/07: Přítomno – 87; Pro – 60; Proti – 22. Návrh byl přijat.

 

Návrh: Sněm schvaluje statut legislativního výboru sněmu ČSK.

USN/2021/11/08: Přítomno – 87; Pro – 85; Proti – 1. Návrh byl přijat.

 

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu o činnosti ČSK za období od 76. jednání sněmu ČSK přednesenou doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc., prezidentem ČSK.
USN/2021/11/09: Přítomno – 88; Pro – 87; Proti – 0. Návrh byl přijat.

 

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu RK ČSK za období od 76. jednání sněmu ČSK, přednesenou MUDr. Michaelou Kraus Kozumplíkovou, předsedkyní RK ČSK.
USN/2021/11/10:
Přítomno – 88; Pro – 87; Proti – 0. Návrh byl přijat.

 

Návrh: Sněm bere na vědomí zprávu ČR ČSK za období od 76. jednání sněmu ČSK, přednesenou MUDr. Pavlem Chrzem, předsedou ČR ČSK a prof. MUDr. Tiborem Némethem, DrSc., místopředsedou ČR ČSK.
USN/2021/11/11:
Přítomno – 88; Pro – 85; Proti – 0. Návrh byl přijat.

 

Návrh: Sněm určuje způsob volby členů výborů pro funkční období 2021 – 2025 takto:

Členové rozpočtového výboru a členové legislativního výboru budou voleni jednokolovou veřejnou volbou hlasovacími zařízeními výběrem z kandidátní listiny. Doba hlasování bude 10 vteřin. Zvoleni budou kandidáti, kteří se podle počtu získaných hlasů umístí na prvních 5 místech v každém výboru. Při rovnosti hlasů rozhodne los.

Členové legislativního výboru budou voleni současným hlasováním o všech kandidátech.

USN/2021/11/12: Přítomno – 88; Pro – 86; Proti – 0. Návrh byl přijat.

 

Návrh: Sněm schvaluje, že volební komise bude tříčlenná a bude volena současným hlasováním o všech kandidátech.
USN/2021/11/13:
Přítomno – 88; Pro – 84; Proti – 0. Návrh byl přijat.

 

Návrh: Sněm volí volební komisi pro volbu výborů sněmu ČSK ve složení: MUDr. Jiří Blažek, MUDr. Václav Hlinovský a MUDr. Alena Mitterová.
USN/2021/11/14:
Přítomno – 88; Pro – 87; Proti – 0. Návrh byl přijat.

 

Návrh: Sněm schvaluje rozpočet ČSK na rok 2022 ve znění předloženém představenstvem ČSK.

USN/2021/11/15: Přítomno – 82; Pro – 80; Proti – 2. Návrh byl přijat.

 

Návrh: Sněm schvaluje druhý pozměňovací návrh legislativního výboru k návrhu změny přílohy č. 1 usnesení č. USN2020/12/13 ze dne 12. prosince 2020, který zní: „V bodu 2 v odstavci F6-B Neregistrovaná on-line vzdělávací akce se v první větě za slova „Teoretická vzdělávací akce“ vkládají slova „s medicínskou tématikou“.

USN/2021/11/16: Přítomno – 82; Pro – 79; Proti – 2. Návrh byl přijat.

 

Návrh: Sněm schvaluje první pozměňovací návrh legislativního výboru k návrhu změny přílohy č. 1 usnesení č. USN2020/12/13 ze dne 12. prosince 2020, který zní: „

 1. V bodu 2 v odstavci F6-A Registrovaná on-line vzdělávací akce se v první větě číslice „2“ vypouští a nahrazuje číslicí „5“.
 2. V bodu 2 v odstavci F6-A Registrovaná on-line vzdělávací akce odstavec pod nadpisem Hodnota zní: „1 kredit za 1 hodinu trvání vzdělávací akce. Kredity lze započítat pouze tehdy, absolvoval-li člen Komory celou vzdělávací akci.“
 3. V bodu 2 v odstavci F6-B Neregistrovaná on-line vzdělávací akce se v první větě číslice „2“ vypouští a nahrazuje číslicí „5“.

V bodu 2 v odstavci F6-B Neregistrovaná on-line vzdělávací akce se pod nadpisem Hodnota v první větě za slovo „akce“ vkládají slova „v rozsahu nejvýše 2 hodin, 2 kredity za absolvování celé vzdělávací akce v rozsahu přesahujícím 2 hodiny“.“

USN/2021/11/17: Přítomno – 83; Pro – 39; Proti – 42. Návrh nebyl přijat.

 

Návrh: Sněm schvaluje pozměňovací návrh legislativního výboru k návrhu změny přílohy č. 1 usnesení č. USN2020/12/09 ze dne 12. prosince 2020, který zní: „

 1. V odstavci F6-A Registrovaná on-line vzdělávací akce se v první větě číslice „2“ vypouští a nahrazuje číslicí „5“.
 2. V odstavci F6-A Registrovaná on-line vzdělávací akce odstavec pod nadpisem Hodnota zní: „1 kredit za 1 hodinu trvání vzdělávací akce. Kredity lze započítat pouze tehdy, absolvoval-li člen Komory celou vzdělávací akci.““

USN/2021/11/18: Přítomno – 83; Pro –31; Proti – 48. Návrh nebyl přijat.

 

Návrh: Sněm schvaluje pozměňovací návrh MUDr. Luboše Steklého k návrhu změny přílohy č. 1 usnesení č. USN2020/12/13 ze dne 12. prosince 2020, který zní:

 1. „V bodu 2 v odstavci F6-A Registrovaná on-line vzdělávací akce se v první větě za slovo „hodin“ vkládají slova „za den“ a na konci odstavce se vkládá věta „Vzdělávací akce může trvat maximálně 5 dní v časovém rozmezí 30 kalendářních dnů.“
 2. „V bodu 2 v odstavci F6-A Registrovaná on-line vzdělávací akce se pod nadpisem Hodnota za slovo „kredit“ vkládají slova „za den“, za slovo „kredity“ se vkládají slova „za den“ a vypouštějí se obě slova „celé“.“

USN/2021/11/19: Přítomno – 83; Pro – 16; Proti – 63. Návrh nebyl přijat.

 

Návrh: Sněm schvaluje pozměňovací návrh MUDr. Luboše Steklého k návrhu změny přílohy č. 1 usnesení č. USN2020/12/09 ze dne 12. prosince 2020, který zní:

 1. „V odstavci F6-A Registrovaná on-line vzdělávací akce se v první větě za slovo „hodin“ vkládají slova „za den“ a na konci odstavce se vkládá věta „Vzdělávací akce může trvat maximálně 5 dní v časovém rozmezí 30 kalendářních dnů.“
 2. „V odstavci F6-A Registrovaná on-line vzdělávací akce se pod nadpisem Hodnota za slovo „kredit“ vkládají slova „za den“, za slovo „kredity“ se vkládají slova „za den“ a vypouštějí se obě slova „celé“.“

USN/2021/11/20: Přítomno – 83; Pro – 13; Proti – 67. Návrh nebyl přijat.

 

Návrh: Sněm České stomatologické komory schvaluje změnu přílohy č. 1 usnesení č. USN2020/12/09 ze dne 12. prosince 2020, jímž schválil formy vzdělávání a odborné činnosti, typy a formy testů a jejich kreditní ohodnocení a způsob započítání kreditů, takto:

V části 1. FORMY VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÉ ČINNOSTI na konci vkládá nový oddíl, který včetně nadpisu zní:

„FORMA 6 – ON-LINE VZDĚLÁVÁNÍ

F6-A Registrovaná on-line vzdělávací akce

Teoretická vzdělávací akce v rozsahu nejméně 30 minut a nejvýše 2 hodin registrovaná v systému celoživotního vzdělávání organizovaném Komorou a zpřístupněná účastníkům živým přenosem on-line za použití technologie, která umožňuje účastníkům vzdělávací akce klást přednášejícímu dotazy alespoň formou textové zprávy zpřístupněné současně přednášejícímu a všem ostatním účastníkům vzdělávací akce a která současně umožňuje pořadateli kontrolními dotazy či jiným způsobem ověřit, že účastník vzdělávací akce její živý přenos sleduje, a vést o tomto ověření věrohodné záznamy.

Způsob vykázání:

Potvrzení účasti.

Hodnota:

1 kredit za absolvování celé vzdělávací akce v rozsahu nejvýše 1 hodiny, 2 kredity za absolvování celé vzdělávací akce v rozsahu přesahujícím 1 hodinu.“

USN/2021/11/21: Přítomno – 83; Pro – 74; Proti – 4. Návrh byl přijat.

 

Návrh: Sněm České stomatologické komory schvaluje změnu přílohy č. 2 usnesení č. USN2020/12/13 ze dne 12. prosince 2020, jímž sněm Komory stanovil rozsah, ve kterém členové Komory prokazují Komoře plnění své povinnosti se celoživotně vzdělávat, a způsob tohoto prokazování, takto:

 1. V části FORMY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ se v nadpisu F4-B Výzkumná činnost písmeno „B“ vypouští a nahrazuje písmenem „C“, v nadpisu F4-C Doktorské studium písmeno „C“ vypouští a nahrazuje písmenem „D“, v nadpisu F4-D Pregraduální výuka písmeno „D“ vypouští a nahrazuje písmenem „E“ a v nadpisu F4-E Publikační činnost písmeno „E“ vypouští a nahrazuje písmenem „G“.
 2. V části FORMY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ se za odstavec F5-B Neregistrované e-learningové vzdělávací kurzy vkládá nový oddíl, který včetně nadpisu zní:

FORMA 6 – ON-LINE VZDĚLÁVÁNÍ

F6-A Registrovaná on-line vzdělávací akce

Teoretická vzdělávací akce v rozsahu nejméně 30 minut a nejvýše 2 hodin registrovaná v systému celoživotního vzdělávání organizovaném Komorou a zpřístupněná účastníkům živým přenosem on-line za použití technologie, která umožňuje účastníkům vzdělávací akce klást přednášejícímu dotazy alespoň formou textové zprávy zpřístupněné současně přednášejícímu a všem ostatním účastníkům vzdělávací akce a která současně umožňuje pořadateli kontrolními dotazy či jiným způsobem ověřit, že účastník vzdělávací akce její živý přenos sleduje, a vést o tomto ověření věrohodné záznamy.

Způsob vykázání:

Potvrzení účasti.

Hodnota:

1 kredit za absolvování celé vzdělávací akce v rozsahu nejvýše 1 hodiny, 2 kredity za absolvování celé vzdělávací akce v rozsahu přesahujícím 1 hodinu.

F6-B Neregistrovaná on-line vzdělávací akce

Teoretická vzdělávací akce s medicínskou tématikou v rozsahu nejméně 30 minut a nejvýše 2 hodin zpřístupněná účastníkům živým přenosem on-line za použití technologie, která umožňuje účastníkům vzdělávací akce klást přednášejícímu dotazy alespoň formou textové zprávy zpřístupněné současně přednášejícímu a všem ostatním účastníkům vzdělávací akce a která současně umožňuje pořadateli kontrolními dotazy či jiným způsobem ověřit, že účastník vzdělávací akce její živý přenos sleduje, a vést o tomto ověření věrohodné záznamy.

Způsob vykázání:

Potvrzení účasti.

Hodnota:

1 kredit za absolvování celé vzdělávací akce. Za absolvování vzdělávacích akcí v jiných medicínských oborech než v oboru zubní lékařství lze započítat nejvýše 15 kreditů za 5 let.“

V nadpisech FORMA 6 – SAMOSTUDIUM a F6-A Studium odborné literatury se číslo „6“ vypouští a nahrazuje číslem „7“.

USN/2021/11/22: Přítomno – 83; Pro – 78; Proti – 2. Návrh byl přijat.

 

Zpráva o průběhu a výsledcích voleb legislativního výboru sněmu ČSK – ke stažení

Zpráva o průběhu a výsledcích voleb rozpočtového výboru sněmu ČSK – ke stažení