wqfqwf 8. jednání sněmu - mimořádné - ČSK

8. jednání sněmu – mimořádné


Název: VIII. sněm – mimořádný
Termín: 11. prosince 1993
Místo: Praha, hotel Pyramida

Zpráva mandátové komise.

1. Sněm vzal na vědomí zprávu o připravovaných změnách v legislativě, o dohodovacím řízení, zdravotním řádu, Seznamu výkonů a návrhu zákona o komorách.

2. Sněm vzal na vědomí zprávu o změnách v daňovém systému, včetně daně z přidané hodnoty.

3. Sněm ukládá představenstvu České stomatologické komory a představenstvům oblastních stomatologických komor prosazovat do konkursních komisí na místa revizních lékařů zdravotních pojišťoven své zástupce.

4. Česká stomatologická komora trvá na respektování kompetencí, které byly profesním zdravotnickým komorám svěřeny státem zákonem ČNR č. 220/91. Sněm dále trvá na zachování povinného členství v těchto komorách, které je v současné etapě transformace zdravotnictví nezbytnou podmínkou k zajištění všech důležitých kroků.

5. Sněm rozhodl, že té oblastní stomatologické komoře, která hospodaří takovým způsobem, že může způsobit finanční ztrátu České stomatologické komoře, popřípadě pokud tuto ztrátu již způsobila, bude odebrána možnost samostatného hospodaření.

6. Sněm rozhodl, že účetní doklady, včetně soupisu daňových odvodů a hlášení o dani z přidané hodnoty za každý měsíc zašle oblastní stomatologická komora do desátého dne následujícího měsíce.

7. Sněm rozhodl, že pracovníci, kteří vedou účetnictví v oblastních stomatologických komorách, se dostaví během měsíce ledna v určený termín k proškolení o dani z přidané hodnoty a k odstranění nedostatků v účetnictví za rok 1993.

8. Sněm pověřuje představenstvo České stomatologické komory jednat se zahraničními partnery ve věci poskytování výhodných úvěrů pro začínající soukromé stomatologické praxe.

9. Sněm rozhodl na základě návrhu zvláštní komise složené ze tří členů sněmu, jednoho člena představenstva a jednoho člena revizní komise vyplatit jednorázový funkční požitek (náhrada za ztrátu času) členům orgánů ČSK a členům sněmu do výše 50 procent stávající náhrady za ztrátu času podle výkazů a prezenčních listin. Tato částka bude čerpána ze zisku z obchodní a jiné činnosti ČSK (nikoli z členských příspěvků) za rok 1993. Prezident CSK, předseda revizní komise a předseda čestné rady mají právo přerozdělit finanční částky podle podílu členů představenstva a komisí na vykonané práci.