wqfqwf 9. jednání sněmu - ČSK

9. jednání sněmu


Název: IX. sněm
Termín: 27. a 28. ledna 1994
Místo: Karlovy Vary

1. Sněm vzal na vědomí výroční zprávu ČSK za rok 1993, kterou přednesl prezident MUDr. Jiří Pekárek, zprávu o hospodaření ČSK za rok 1993, zprávu revizní komise a zprávu čestné rady.

2. Sněm se domnívá, a hlasováním rozhodl, že ČSK by měla vstoupit do soudního sporu v případě neproplácení některých stomatologických výkonů ze strany VZP.

3. Sněm žádá prezidenta ČSK MUDr. Pekárka, revizní komisi ČSK a redakci časopisu LKS o otištění výroční zprávy prezidenta ČSK a zprávy revizní komise.

4. Sněm žádá představitele Lékařské pojišťovny o zprávu o dosavadní činnosti.

5. Sněm pověřuje představenstvo ČSK k jednání s ostatními spoluzakladateli Lékařské pojišťovny, aby správní rada podala zprávu všem vkladatelům o průběhu zakládání Lékařské pojišťovny.

6. Sněm ukládá centrálním orgánům ČSK vypracovat stanovisko k provádění stavovského dohledu nad tvorbou cen v soukromých stomatologických praxích.

7. Sněm rozhodl, že pro příští volby centrálních orgánů ČSK má být vytvořen seznam kandidátů.

8. Sněm hlasováním rozhodl, že seznam kandidátů bude vytvořen částečně představenstvem ČSK a částečně z návrhů z OSK.

9. Sněm vyzývá OSK k určení kandidátů na členy centrálních orgánů ČSK a k zaslání jejich jmen do sekretariátu ČSK ke zveřejnění, a to do konce března 1994.

10. Sněm ukládá představenstvu ČSK sestavený seznam kandidátů zveřejnit do konce února 1994.

11. Sněm schválil návrh profesionalizace orgánů ČSK, který přednesla k tomuto účelu sestavená komise.

12. Sněm schválil Etický kodex.

13. Sněm schválil návrh rozpočtu ČSK na rok 1994.

14. Sněm schválil výši členských příspěvku ČSK do centra na rok 1994 takto: základní příspěvek 1200,- Kč, absolventi do 2 let praxe, kteří nejsou držiteli licence 600,- Kč, udržovací příspěvek 300,- Kč, OSK má pravomoc rozhodnout o úlevách pro některé členy.
Stomatologové, kteří se stali členy ČSK do 31.12.1993, a nezaplatí členské příspěvky na rok 1994 podle finančního řádu do 31. 3.1994, jsou povinni uhradit též 5% DPH.
Stomatologové, kteří se stanou členy ČSK po 1. 4.1994, na základě usnesení sněmu ze dne 29.1.1994 nebudou povinni 5% DPH k členským příspěvkům platit.

15. Sněm rozhodl o změnách v těchto dokumentech ČSK: Stanovy, Jednací řád, Volební řád, Finanční řád, Stavovský řád, Licenční řád. Změny budou zveřejněny v časopise LKS.

16. Sněm doporučil sjednotit software ve vnitřní struktuře ČSK.