Příloha č. 1 zprávy návrhové komise 65. jednání sněmu ČSK – změna ŘCVZL


Řád České stomatologické komory č. 1/2016 ze dne 15. 5. 2016, kterým se mění řád České stomatologické komory č. 1/2009, organizační řád, ve znění ve znění ve znění řádu České stomatologické komory č. 2/2010, řádu České stomatologické komory č. 1/2011, řádu České stomatologické komory č. 3/2011, řádu České stomatologické komory č. 1/2012, řádu České stomatologické komory 2/2012, řádu České stomatologické komory č. 1/2013, řádu České stomatologické komory č. 1/2014, řádu České stomatologické komory č. 2/2014, řádu České stomatologické komory č. 3/2014, řádu České stomatologické komory č. 1/2015 a řádu České stomatologické komory č. 2/2015,

Sněm České stomatologické komory schválil tento řád České stomatologické komory:
Čl. I
Změna organizačního řádu – řádu celoživotního vzdělávání zubních lékařů

Řád České stomatologické komory č. 1/2009, organizační řád, ve znění řádu České stomatologické komory č. 2/2010, řádu České stomatologické komory č. 1/2011, řádu České stomatologické komory č. 3/2011, řádu České stomatologické komory č. 1/2012, řádu České stomatologické komory 2/2012, řádu České stomatologické komory č. 1/2013, řádu České stomatologické komory č. 1/2014, řádu České stomatologické komory č. 2/2014, řádu České stomatologické komory č. 3/2014, řádu České stomatologické komory č. 1/2015 a řádu České stomatologické komory č. 2/2015 se mění tak, že část Řád České stomatologické komory o celoživotním vzdělávání zubních lékařů včetně nadpisu zní:

Řád celoživotního vzdělávání

§ 1

Tento řád upravuje systém celoživotního vzdělávání, který Komora v souladu se zákonem* organizuje pro své členy.

§ 2

Účast v systému celoživotního vzdělávání podle tohoto řádu je dobrovolná.

§ 3

(1)   Celoživotní vzdělávání podle tohoto řádu se uskutečňuje ve vzdělávacích programech Komory.

(2)   Komora vydává svým členům, kteří absolvovali vzdělávací program podle tohoto řádu, příslušné osvědčení.

§ 4

Vzdělávací programy Komory

(1)   Vzdělávací programy Komory jsou průběžné a jednorázové.

(2)   Průběžné vzdělávací programy jsou vstupní a navazující. Součástí vstupního vzdělávacího programu je vždy profesní zkouška.

(3)   Průběžné vzdělávací programy schvaluje sněm Komory jako přílohy tohoto řádu; stanoví-li tak průběžný vzdělávací program, může jeho podrobnosti upravit představenstvo Komory svým opatřením.

(4)   Jednorázové vzdělávací programy schvaluje představenstvo Komory; schválený jednorázový vzdělávací program se zveřejní. Jednorázový vzdělávací program Komory stanoví zejména délku, obsah a rozsah vzdělávání, jeho formy, jakož i další podmínky, které je nutno pro zařazení do jednorázového vzdělávacího programu Komory a pro jeho úspěšné absolvování splnit.

§ 5
Profesní zkouška

(1)   Profesní zkouška prověřuje znalosti a dovednosti členů Komory získané ve vzdělávacím programu Komory.

(2)   Profesní zkouška se skládá ze znalostního testu a z ústní zkoušky.

(3)   Při znalostním testu člen Komory odpovídá na zadané otázky výběrem z několika variant odpovědí. Úspěšné absolvování znalostního testu je podmínkou konání ústní zkoušky.

(4)   Ústní zkouška probíhá formou pohovoru o zadaných odborných otázkách. Součástí ústní zkoušky je též prezentace a zdůvodnění diagnostických a terapeutických postupů, které člen Komory při výkonu svého povolání uskutečnil, a to na základě předložené zdravotnické dokumentace. Zdravotnická dokumentace musí být upravena tak, aby bylo zachováno právo pacienta na ochranu osobních údajů.

(5)   Komora umožní vykonat znalostní test členu Komory, který
a)    splňuje obecné podmínky vydání osvědčení (§ 8),
b)    splnil všechny povinnosti pro úspěšné absolvování vzdělávacího programu Komory s výjimkou absolvování profesní zkoušky,
c)    podal řádnou žádost o vykonání profesní zkoušky (§ 9), a
d)    zaplatil účelový poplatek za podání žádosti o vykonání profesní zkoušky.

(6)   Komora umožní vykonat ústní zkoušku členu Komory, který splňuje podmínky podle odstavce 5 a absolvoval znalostní test s hodnocením „prospěl“.

§ 6
Opakovaná profesní zkouška

(1)   Absolvuje-li člen Komory kteroukoliv část profesní zkoušky s hodnocením „neprospěl“, platí, že profesní zkoušku absolvoval s hodnocením „neprospěl“.

(2)   Absolvoval-li člen Komory profesní zkoušku s hodnocením „neprospěl“, může podat žádost o vykonání opakované profesní zkoušky, a to nejdříve po uplynutí 1 měsíce.

(3)   Komora umožní vykonat opakovaný znalostní test členu Komory, který
a)    splňuje obecné podmínky vydání osvědčení (§ 8),
b)    splnil všechny povinnosti pro úspěšné absolvování vzdělávacího programu Komory s výjimkou absolvování profesní zkoušky,
c)    podal řádnou žádost o vykonání opakované profesní zkoušky (§ 9), a
d)    zaplatil účelový poplatek za podání žádosti o vykonání opakované profesní zkoušky.

(4)   Platí, že člen Komory, který absolvoval znalostní test s hodnocením „prospěl“, absolvoval opakovaný znalostní test s hodnocením „prospěl“.

(5)   Komora umožní vykonat opakovanou ústní zkoušku členu Komory, který splňuje podmínky podle odstavce 3 a absolvoval opakovaný znalostní test s hodnocením „prospěl“.

(6)   Profesní zkoušku lze opakovat nejvýše dvakrát.

§ 7
Osvědčení

(1)   Členu Komory, který úspěšně absolvoval průběžný vzdělávací program a který splňuje obecné podmínky pro vydání osvědčení, vydá Kancelář Komory osvědčení o soustavné účasti v systému celoživotního vzdělávání s dobou platnosti, která je uvedena v příslušném vzdělávacím programu.

(2)   Členu Komory, který úspěšně absolvoval jednorázový vzdělávací program a který splňuje obecné podmínky pro vydání osvědčení, vydá Kancelář Komory osvědčení o absolvování příslušného jednorázového vzdělávacího programu; doba platnosti takového osvědčení se nestanoví.

§ 8
Obecné podmínky pro vydání osvědčení

Obecnými podmínkami pro vydání osvědčení jsou
a)    členství v Komoře,
b)    způsobilost k samostatnému výkonu povolání zubního lékaře,
c)    disciplinární bezúhonnost, nestanoví-li tento řád jinak; disciplinárně bezúhonným se pro účely tohoto řádu rozumí člen Komory, kterému nebylo pravomocně uloženo disciplinární opatření, nebo člen Komory, kterému bylo pravomocně uloženo disciplinární opatření a toto disciplinární opatření bylo zahlazeno nebo podle ustanovení disciplinárního řádu zahlazeno být mělo,
d)    trestní bezúhonnost; trestně bezúhonným se pro účely tohoto řádu rozumí člen Komory, který nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem povolání zubního lékaře nebo na kterého se hledí, jako by nebyl odsouzen;
e)    bezdlužnost; bezdlužností se pro účely tohoto řádu rozumí stav, kdy člen Komory nemá vůči Komoře nedoplatek na stanovených příspěvcích či poplatcích nebo na pokutě uložené pravomocným rozhodnutím v disciplinárním řízení.

§ 9
Posuzování žádostí o vykonání zkoušky a o vydání osvědčení

(1)   Žádost o vykonání profesní zkoušky (dále jen „zkouška“) a žádost o vydání osvědčení podává člen Komory Kanceláři Komory, a to buď přímo, anebo prostřednictvím Oblastní komory, v jejímž seznamu členů je zapsán; žádost o vykonání opakované profesní zkoušky (dále jen „opakovaná zkouška“) lze podat jen přímo Kanceláři Komory, a to nejpozději do 2 let od podání žádosti o vykonání zkoušky, o jejíž opakování jde.

(2)   Součástí žádosti o vykonání zkoušky i žádosti o vydání osvědčení musí být prohlášení žadatele, že splňuje obecné podmínky pro vydání osvědčení; platnost prohlášení potvrdí žadatel bezprostředně před vykonáním zkoušky nebo její části. K žádosti o vykonání zkoušky i k žádosti o vydání osvědčení je třeba připojit vyjádření Oblastní komory, v jejímž seznamu členů je žadatel zapsán; nesouhlasné vyjádření je příslušná Oblastní komora povinna odůvodnit. Kancelář Komory posoudí splnění podmínek pro vykonání zkoušky nebo pro vydání osvědčení z předložených podkladů a z údajů, které má k dispozici; splnění podmínek pro vykonání opakované zkoušky Kancelář Komory posoudí z údajů, které má k dispozici, a z prohlášení žadatele učiněného bezprostředně před vykonáním opakované profesní zkoušky nebo její části.

(3)   Jsou-li pochybnosti o tom, zda žadatel splňuje předepsané podmínky, Kancelář Komory jej vyzve, aby splnění podmínek prokázal listinami nebo jiným vhodným způsobem, a poskytne mu k tomu odpovídající poučení a přiměřenou lhůtu. Po marném uplynutí této lhůty Kancelář Komory žádost odmítne.

(4)   Kancelář Komory posoudí splnění podmínek pro vykonání zkoušky nebo opakované zkoušky nebo pro vydání osvědčení. Splňuje-li člen Komory podmínky pro vykonání zkoušky nebo opakované zkoušky, anebo pro vydání osvědčení, Kancelář Komory mu umožní zkoušku nebo opakovanou zkoušku do 6 měsíců od podání žádosti vykonat, anebo mu vydá osvědčení; v opačném případě žádost odmítne. Odmítnutí žádosti na návrh člena Komory přezkoumá představenstvo Komory.

§ 10
Vydávání osvědčení

(1)   Je-li součástí vzdělávacího programu profesní zkouška, vydá se členu Komory, který úspěšně absolvoval příslušný vzdělávací program a který splňuje obecné podmínky pro vydání osvědčení, osvědčení bez žádosti s účinností ke dni vykonání profesní zkoušky. Není-li součástí vzdělávacího programu profesní zkouška, vydá se členu Komory, který úspěšně absolvoval příslušný vzdělávací program a který splňuje obecné podmínky pro vydání osvědčení, osvědčení na žádost; splnil-li člen Komory úspěšným absolvováním vzdělávacího programu i podmínky jiného vzdělávacího programu, vydá mu Kancelář Komory další osvědčení i bez žádosti.

(2)   Osvědčení na žádost se vydává do 60 dnů ode dne podání žádosti s účinností ke dni vydání osvědčení. Podal-li člen Komory, který v době platnosti předchozího osvědčení úspěšně absolvoval příslušný navazující vzdělávací program, ve lhůtě do 1 roku od zániku platnosti předchozího osvědčení žádost o vydání navazujícího osvědčení, vydá se mu navazující osvědčení s účinností ke dni vydání osvědčení, nejpozději však ke dni bezprostředně následujícímu po dni zániku platnosti předchozího osvědčení.

(3)   Člen Komory, který po dobu platnosti osvědčení v rámci navazujícího vzdělávacího programu nesplnil nebo zřejmě nesplní všechny stanovené podmínky, může požádat o prodloužení doby platnosti osvědčení o 1 rok. Žádost podle tohoto odstavce lze podat nejpozději do 1 roku od zániku platnosti osvědčení. Kancelář Komory této žádosti vyhoví, a to i zpětně, splňuje-li člen Komory obecné podmínky pro vydání osvědčení. Příslušný vzdělávací program Komory stanoví, zda a jakým způsobem se prodloužením doby platnosti osvědčení mění podmínky pro úspěšné absolvování navazujícího vzdělávacího programu.

(4)   Představenstvo Komory může na žádost člena Komory, který neabsolvoval příslušný vzdělávací program podle tohoto řádu anebo jej absolvoval pouze zčásti, vydat osvědčení, prokáže-li tento člen Komory, že splňuje obecné podmínky pro vydání osvědčení, vykonává povolání zubního lékaře v rozsahu odpovídajícím příslušnému vzdělávacímu programu podle tohoto řádu a že absolvuje celoživotní vzdělávání v zahraničí, které je co do způsobu, rozsahu, obsahu a kvality srovnatelné se vzděláváním v rámci vzdělávacích programů podle tohoto řádu; představenstvo Komory může vydání osvědčení podmínit absolvováním vzdělávací akce nebo akcí, stáže či jiné formy vzdělávání, získáním určitého počtu kreditů nebo absolvováním profesní zkoušky. Na vydání osvědčení podle předchozí věty tohoto odstavce není právní nárok.

(5)   Písemné vyhotovení osvědčení podepíše prezident Komory nebo viceprezident Komory. Společně s písemným vyhotovením osvědčení Kancelář Komory vydá a následně členu Komory doručí certifikát určený k vystavení ve zdravotnickém zařízení člena Komory.

§ 11
Zánik platnosti osvědčení

Platnost osvědčení zaniká
a)    uplynutím doby platnosti;
b)    vydáním osvědčení stejného druhu témuž členu Komory;
c)    zánikem členství držitele v Komoře;
d)    doručením žádosti držitele o zrušení osvědčení Kanceláři Komory;
e)    ztrátou způsobilosti držitele k samostatnému výkonu povolání zubního lékaře;
f)     právní mocí rozhodnutí, jímž bylo držiteli uloženo disciplinární opatření, nestanoví-li vzdělávací program Komory jinak;
g)    právní mocí rozsudku, jímž byl držitel pravomocně shledán vinným trestným činem spáchaným v souvislosti s výkonem povolání zubního lékaře, ledaže se na něj hledí, jako by nebyl odsouzen.

§ 12
Kredity

(1)   Vzdělávací program Komory může obsah, rozsah a formy vzdělávání zcela nebo zčásti vyjádřit počtem kreditů, které je člen Komory povinen v rámci vzdělávacího programu Komory získat.

(2)   Kredity se započítávají za účast na vzdělávacích akcích registrovaných v systému celoživotního vzdělávání organizovaném Komorou, za účast na jiných formách vzdělávání a na stážích, za odbornou činnost a za absolvování testu. Formy vzdělávání a odborné činnosti, typy a formy testů a jejich kreditní ohodnocení jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto řádu. Počet kreditů potřebný k úspěšnému absolvování příslušného vzdělávacího programu a způsob jejich zápočtu stanoví vzdělávací program Komory.

(3)   Představenstvo Komory může na žádost člena Komory započítat kredity za vzdělávací akce neregistrované v systému celoživotního vzdělávání organizovaného Komorou, jakož i za jiné formy vzdělávání (například vzdělávání organizované odbornými společnostmi a uznané Komorou) nebo jiné odborné činnosti, než jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto řádu. Při stanovení počtu kreditů a způsobu jejich zápočtu přihlíží představenstvo Komory ke všem okolnostem žádosti, zejména k náplni vzdělávání nebo činností, jichž se žádost týká, jejich výsledkům a přínosu pro žadatele z hlediska prohlubování či zvyšování kvalifikace, jakož i k době, po kterou toto vzdělávání nebo činnost trvaly.

(4)   Získání počtu kreditů za účast na vzdělávací akci či stáži pořadatel vzdělávací akce či stáže zaznamená do dokladu o celoživotním vzdělávání zubního lékaře, anebo o absolvování vzdělávací akce či stáže a získaném počtu kreditů vydá účastníkům vzdělávací akce či stáže písemné potvrzení. Záznam kreditů lze provést a písemné potvrzení lze vydat až po skončení vzdělávací akce či stáže.

(5)   Získané kredity zaznamenává Kancelář Komory v registru Komory. Informace o účasti členů Komory na vzdělávacích akcích získává Kancelář Komory z vlastní činnosti, jde-li o vzdělávací akce organizované Komorou a testy, a od pořadatelů vzdělávacích akcí a stáží. Nesouhlasí-li počet získaných kreditů, které vyplývají ze záznamů v dokladech předložených členem Komory, se stavem zápisu v registru Komory, platí stav zápisu v registru Komory, neprokáže-li se opak.

§ 13
Akreditovaný poskytovatel

Stáže předepsané v rámci vzdělávacích programů lze absolvovat pouze u poskytovatele zdravotních služeb akreditovaného Komorou (dále jen „akreditovaný poskytovatel“).

§ 14
Konzultant

(1)   Vzdělávací program Komory může stanovit, že vzdělávání ve vzdělávacím programu Komory probíhá ve spolupráci s konzultantem.

(2)   Konzultantem může být pouze člen Komory, který
a)    je způsobilý k samostatnému výkonu povolání zubního lékaře,
b)    vykonával nejméně po dobu 5 let před zahájením spolupráce s členem Komory v rámci vzdělávacího programu Komory povolání zubního lékaře, a to nejméně v rozsahu preventivní, diagnostické a léčebné činnosti v oblasti péče o ústa, zuby, čelisti a související tkáně.
Další podmínky pro výkon funkce konzultanta a náplň jeho činnosti může stanovit vzdělávací program Komory.

(3)   Splnění podmínek uvedených v předchozím odstavci a ve vzdělávacím programu Komory a dobu, po kterou spolupráce v rámci vzdělávacího programu trvala, konzultant osvědčí čestným prohlášením. Čestná prohlášení všech konzultantů, s nimiž po dobu vzdělávacího programu spolupracoval, předloží člen Komory Kanceláři Komory nejpozději před zahájením ústní části profesní zkoušky; jde-li o vzdělávací program, jehož součástí není profesní zkouška, předloží člen Komory čestná prohlášení všech konzultantů nejpozději současně s žádostí o vydání osvědčení. V případě pochybností Kancelář Komory vyzve konzultanta, aby splnění podmínek prokázal listinami nebo jiným vhodným způsobem.

(4)   Konzultant je povinen poskytovat členu Komory, se kterým spolupracuje, odbornou pomoc ve formě konzultace na podkladě zdravotnické dokumentace nebo i za účasti pacienta a vykonávat další činnosti stanovené vzdělávacím programem Komory; konzultant je oprávněn zúčastnit se ústní zkoušky, kterou člen Komory, se kterým spolupracuje, vykonává.

§ 15
Zmocňovací ustanovení

Představenstvo Komory upraví svým opatřením
a)    náplň, formu, průběh a hodnocení zkoušky a opakované zkoušky včetně způsobu ustanovení zkušební komise,
b)    způsob a podmínky registrace vzdělávacích akcí, e-learningových kurzů, požadavky na jejich náplň a na jejich odbornou kvalitu,
c)    podmínky akreditace akreditovaných poskytovatelů a postup akreditace,
d)    náplň a způsob hodnocení testů.

Příloha č. 1 Formy vzdělávání a odborné činnosti, formy a obsah testů a jejich kreditní ohodnocení

1. FORMY VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÉ ČINNOSTI

FORMA 1 – OBECNÁ ČINNOST

F1-A    Odborná přednáška
Odborná přednáška v rozsahu nejméně 1 hodiny, neregistrovaná v systému celoživotního vzdělávání organizovaném Komorou, jejímž pořadatelem je Komora, Oblastní komora, stomatologická klinika, klinika zubního lékařství, klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie, akreditovaný poskytovatel, jemuž byla udělena akreditace I. typu, nebo odborná společnost, která splňuje podmínky vyplývající z pravidel spolupráce s odbornými společnostmi schválených představenstvem Komory.
Způsob vykázání:
Potvrzení účasti.
Hodnota:
1 kredit za 1 hodinu trvání odborné přednášky, nejvýše však 2 kredity za 1 odbornou přednášku a 1 den. Kredity lze započítat pouze tehdy, zúčastnil-li se člen Komory celé akce.

F1-B    Stavovská činnost
Účast na sněmu Oblastní komory, v jejímž seznamu členů je člen Komory zapsán, nebo účast na valné hromadě Komory.
Způsob vykázání:
Potvrzení účasti.
Hodnota:
1 kredit za účast na sněmu Oblastní komory, v jejímž seznamu členů je člen Komory zapsán, nebo na valné hromadě Komory. Kredity lze započítat pouze tehdy, zúčastnil-li se člen Komory celé akce.

F1-C    Členství v odborné společnosti
Členství v odborné společnosti se sídlem v České republice nebo v zahraničí, která splňuje podmínky vyplývající z pravidel spolupráce s odbornými společnostmi schválených představenstvem Komory.
Způsob vykázání:
Vlastní záznam.
Hodnota:
1 kredit za členství v každé odborné společnosti za rok.

FORMA 2 – VZDĚLÁVACÍ AKCE

F2-A    Registrovaná vzdělávací akce
Vzdělávací akce registrovaná v systému celoživotního vzdělávání organizovaném Komorou v rozsahu nejméně 2 hodin.
Způsob vykázání:
Potvrzení účasti.
Hodnota:
1 kredit za 1 hodinu trvání vzdělávací akce, nejvýše však 5 kreditů za 1 den vzdělávací akce. Kredity za 1 den vzdělávací akce lze započítat pouze tehdy, zúčastnil-li se člen Komory vzdělávací akce po celý den, za který se kredity započítávají.

F2-B    Významná vzdělávací akce
Kongres organizovaný Komorou a akce s garancí Komory.
Způsob vykázání:
Potvrzení účasti.
Hodnota:
8 kreditů za 1 celý den účasti. Členu Komory, který se neúčastnil vzdělávací akce po celý den, se započítá 1 kredit za 1 hodinu účasti, nejvýše však 8 kreditů za 1 den trvání vzdělávací akce.

F2-C    Jednorázový vzdělávací program
Úspěšné absolvování jednorázového vzdělávacího programu schváleného představenstvem Komory.
Způsob vykázání:
Osvědčení o absolvování jednorázového vzdělávacího programu.
Hodnota:
Stanoví jednorázový vzdělávací program.

FORMA 3 – ODBORNÁ STÁŽ

F3-A    Odborná stáž
Odborná stáž u akreditovaného poskytovatele nebo na zahraničním univerzitním pracovišti v Evropské unii v délce nejméně 5 hodin denně.
Způsob vykázání:
Potvrzení účasti.
Hodnota:
10 kreditů za 1 den účasti.

FORMA 4 – ODBORNÁ ČINNOST

F4-A    Přednášková činnost
Vlastní přednášková činnost (včetně posterů) na registrovaných vzdělávacích akcích či významných vzdělávacích akcích nebo vedení webináře Komory.
Způsob vykázání:
Vlastní záznam se stručným obsahem, datem a místem konání akce.
Hodnota:
5 kreditů za uskutečněnou přednášku (poster) nebo webinář.

F4-B    Výkon funkce konzultanta
Výkon funkce konzultanta podle vzdělávacího programu.
Způsob vykázání:
Čestné prohlášení.
Hodnota:
5 kreditů, vykonával-li člen Komory funkci konzultanta alespoň po dobu 12 měsíců v průběhu vzdělávacího programu, a to bez ohledu na počet členů Komory, s nimiž jako konzultant spolupracoval.
10 kreditů, vykonával-li člen Komory funkci konzultanta po dobu 13 až 24 měsíců v průběhu vzdělávacího programu, a to bez ohledu na počet členů Komory, s nimiž jako konzultant spolupracoval.
15 kreditů, vykonával-li člen Komory funkci konzultanta po dobu přesahující 24 měsíců v průběhu vzdělávacího programu, a to bez ohledu na počet členů Komory, s nimiž jako konzultant spolupracoval.

F4-C    Výzkumná činnost
Výzkumná činnost se vztahem k zubnímu lékařství.
Způsob vykázání:
Předložení závěrečné zprávy z výzkumu.
Hodnota:
20 kreditů.

F4-D    Doktorské studium
Absolvování akreditovaného doktorského studijního programu v zubním lékařství.
Způsob vykázání:
Předložení vysokoškolského diplomu o absolvování doktorského studijního programu.
Hodnota:
20 kreditů.

F4-E    Pregraduální výuka
Systematická přednášková činnost pro studenty zubního lékařství.
Způsob vykázání:
Potvrzení vysoké školy.
Hodnota:
2 kredity za každý rok trvání vzdělávacího programu, ve kterém člen Komory realizoval alespoň 3 přednášky pro studenty zubního lékařství.

F4-F    Vedení stáží
Praktické vedení stáže u akreditovaného poskytovatele (přímá spolupráce s účastníkem stáže).
Způsob vykázání:
Potvrzení akreditovaného poskytovatele.
Hodnota:
2 kredity za každý rok vzdělávacího cyklu, v němž člen Komory prakticky vedl stáže u akreditovaného poskytovatele v rozsahu nejméně 5 dnů.

F4-G    Publikační činnost
Odborná publikace v odborném časopisu medicínského zaměření, monografie a tvorba e-learningového kurzu.
Způsob vykázání:
Vlastní záznam s přesnou identifikací publikace či kurzu.
Hodnota:
15 kreditů pro prvního autora a 2 kredity pro každého z ostatních autorů za každý článek v odborném časopisu či e-learningový kurz, které byly publikovány v průběhu vzdělávacího programu.
30 kreditů za autorství nebo spoluautorství monografie publikované v průběhu vzdělávacího programu.

FORMA 5 – E-LEARNING

F5-A    E-learningové vzdělávací kurzy
Vzdělávací kurzy vytvořené a distribuované prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.
Způsob vykázání:
Potvrzení o úspěšně složeném testu z e-learningového kurzu na vzdělávacím portálu ČSK, nestanoví-li představenstvo Komory při registraci kurzu jinak.
Hodnota:
2 kredity za úspěšně složený test e-learningového kurzu, nestanoví-li představenstvo Komory při registraci kurzu jiný počet kreditů.

2. ZPŮSOB ZAPOČÍTÁVÁNÍ KREDITŮ

Získané kredity lze započítat pouze jednou; pro úspěšné absolvování vzdělávacího programu musí člen Komory v každém vzdělávacím programu získat takový počet kreditů, který vzdělávací program stanoví.

3. TESTY

Typ testu
Při testu člen Komory odpovídá na zadané otázky zpravidla výběrem z několika variant odpovědí. Mezi variantami odpovědí musí být vždy alespoň 1 správná.
Forma testu
Testy jsou písemné a elektronické. Písemný test se koná vždy prezenčně. Elektronický test lze konat prezenčně nebo s využitím prostředků elektronické komunikace na dálku.
Hodnota
5 kreditů za úspěšně absolvovaný test.

VSTUPNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V PRAKTICKÉM ZUBNÍM LÉKAŘSTVÍ

Charakteristika programu:
Tento vzdělávací program je úvodním programem systému celoživotního vzdělávání organizovaného Komorou. Pokrývá celé spektrum péče poskytované praktickými zubními lékaři a slouží především jako základ pro celoživotní systém vzdělávání, který vede k udržování, obnovování a rozšiřování odborných znalostí a dovedností a klinické kompetence praktických zubních lékařů po celý profesní život. Po jeho absolvování může zubní lékař pokračovat v systému celoživotního vzdělávání organizovaném Komorou dalšími průběžnými a jednorázovými vzdělávacími programy.

Pro koho je program určen:
Do programu se může přihlásit každý člen Komory, který je způsobilý k samostatnému výkonu povolání, je však určen především zubním lékařům na začátku jejich profesní kariéry.

Přihlášení do programu:
Kancelář Komory zařadí člena Komory do programu na jeho žádost. Žadatele lze zařadit i zpětně, nejdříve však ke dni konání první vzdělávací akce zahrnuté do tohoto programu, které se žadatel zúčastnil.

Obsah programu:
Program zahrnuje
a)    předepsané vzdělávací akce, které stanoví představenstvo Komory svým opatřením,
b)    doporučené vzdělávací akce, které stanoví představenstvo Komory svým opatřením,
c)    praktický výkon povolání zubního lékaře, a
d)    profesní zkoušku.

Jak úspěšně absolvovat program:
Pro úspěšné absolvování programu je potřeba
a)    ve lhůtě nejvýše 3 let před podáním žádosti o vykonání profesní zkoušky nebo ve lhůtě nejvýše 5 let před podáním žádosti o vykonání opakované profesní zkoušky absolvovat všechny předepsané vzdělávací akce a poskytnout zdravotní péči alespoň v rozsahu stanoveném v opatření představenstva Komory,
b)    vykonávat nejméně po dobu 2 let před podáním žádosti o vykonání profesní zkoušky nebo o vykonání opakované profesní zkoušky povolání zubního lékaře, a to alespoň v rozsahu preventivní, diagnostické a léčebné činnosti v oblasti péče o zuby, ústa, čelisti a související tkáně, a
c)    absolvovat profesní zkoušku s hodnocením prospěl.

Délka programu:
Přihlášení k profesní zkoušce je možné, po splnění všech dalších podmínek, nejdříve po 2 letech od zařazení do programu. Pro přihlášení k profesní zkoušce lze započítat jen takové vzdělávací akce, které byly absolvovány ve lhůtě nejvýše 3 roky před přihlášením k profesní zkoušce. Jde-li o opakovanou profesní zkoušku, lze započítat jen takové vzdělávací akce, které byly absolvovány ve lhůtě nejvýše 5 let před přihlášením k opakované profesní zkoušce.
Do lhůt se nezapočítává doba, po kterou člen Komory soustavně osobně pečoval o dítě do 4 let věku.

Platnost osvědčení získaného po úspěšném absolvování tohoto programu:
Po úspěšném absolvování tohoto programu člen Komory získá osvědčení o soustavné účasti v systému celoživotního vzdělávání v praktickém zubním lékařství s dobou platnosti 3 roky.

Jak splnit podmínky tohoto programu jiným způsobem:
Platí, že tento program úspěšně absolvoval člen Komory, který získal atestaci 1. stupně ve stomatologii, a člen Komory, který získal specializovanou způsobilost zubního lékaře v oboru klinická stomatologie nebo který je docentem či profesorem stomatologie nebo zubního lékařství.

NAVAZUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V PRAKTICKÉM ZUBNÍM LÉKAŘSTVÍ

Charakteristika programu:
Tento vzdělávací program navazuje na vstupní vzdělávací program v praktickém zubním lékařství. Slouží k průběžnému udržování, obnovování a rozšiřování odborných znalostí a dovedností a klinické kompetence praktických zubních lékařů po celý profesní život.

Pro koho je program určen:
Program je určen pro členy Komory, kteří úspěšně absolvovali vstupní vzdělávací program v praktickém zubním lékařství.

Obsah programu:
Program zahrnuje
a)    vzdělávací akce, jiné formy vzdělávání a stáže, za které se započítávají kredity podle řádu celoživotního vzdělávání Komory,
b)    praktický výkon povolání zubního lékaře.

Jak úspěšně absolvovat program:
Pro úspěšné absolvování programu je potřeba
a)    ve lhůtě nejvýše 3 let před podáním žádosti o vydání navazujícího osvědčení získat za účast na vzdělávacích akcích, jiných formách vzdělávání, stážích nebo za úspěšné absolvování testu alespoň 50 kreditů, a
b)    vykonávat nejméně po dobu 3 let před podáním žádosti o vydání navazujícího osvědčení povolání zubního lékaře, a to alespoň v rozsahu preventivní, diagnostické a léčebné činnosti v oblasti péče o zuby, ústa, čelisti a související tkáně.

Vyhověla-li Kancelář Komory žádosti člena Komory o prodloužení doby platnosti osvědčení o 1 rok, lhůta uvedená v písmenu a) činí 4 roky a počet kreditů uvedený v písmenu a) činí 70.

Struktura programu:
Za vzdělávání ve formě F1-A Odborná přednáška lze započítat nejvýše 10 kreditů.
Za vzdělávání ve formě F4-A Vlastní přednášková činnost lze započítat nejvýše 45 kreditů.
Za vzdělávání ve formě F5-A E-learning lze započítat nejvýše 15 kreditů.
Za úspěšné absolvování testu lze započítat nejvýše 10 kreditů.

Délka programu:
Program trvá 3 roky. Prodloužení délky programu na 4 roky je možné v případě prodloužení doby platnosti osvědčení o 1 rok.

Platnost osvědčení získaného po úspěšném absolvování tohoto programu:
Po úspěšném absolvování tohoto programu člen Komory získá osvědčení o soustavné účasti v systému celoživotního vzdělávání v praktickém zubním lékařství s dobou platnosti 3 roky.

Jak splnit podmínky tohoto programu i jiným způsobem:
Platí, že tento program úspěšně absolvoval člen Komory, který úspěšně absolvoval vstupní nebo navazující vzdělávací program ve stomatochirurgii, v parodontologii nebo v pedostomatologii; osvědčení o soustavné účasti v systému celoživotního vzdělávání v praktickém zubním lékařství se v takovém případě vydá s dobou platnosti, která je shodná s dobou platnosti osvědčení, které člen Komory získal úspěšným absolvováním vstupního nebo navazujícího vzdělávacího programu ve stomatochirurgii, v parodontologii nebo v pedostomatologii.

Docent či profesor stomatologie nebo zubního lékařství splní podmínky tohoto programu, prokáže-li svoji aktivní postgraduální přednáškovou činnost v každém ze 3 let předcházejících podání žádosti o vydání osvědčení nebo své autorství či spoluautorství nejméně 1 odborného článku v časopisu s medicínským zaměřením nebo monografie v průběhu 3 let předcházejících podání žádosti o vydání osvědčení.

VSTUPNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VE STOMATOCHIRURGII

Charakteristika programu:
Tento vzdělávací program je úvodním programem ve stomatochirurgii. Zahrnuje celé spektrum péče zaměřené na chirurgické ošetřování a léčbu onemocnění dutiny ústní a přilehlých tkání. Po jeho absolvování může člen Komory pokračovat v dalším vzdělávání v následném vzdělávacím programu ve stomatochirurgii.

Pro koho je program určen:
Program je určen pro absolventy vstupního vzdělávacího programu v praktickém zubním lékařství, kteří dosud neabsolvovali vzdělávací program ve stomatochirurgii.

Přihlášení do programu:
Kancelář Komory zařadí člena Komory do programu na jeho žádost. Zařadit lze člena Komory, který úspěšně absolvoval vstupní vzdělávací program v praktickém zubním lékařství.

Obsah programu:
Program zahrnuje
a)    předepsané vzdělávací akce, které stanoví představenstvo Komory svým opatřením,
b)    předepsané stáže u akreditovaných poskytovatelů zdravotních služeb, jejichž rozsah a náplň stanoví představenstvo Komory svým opatřením,
c)    praktický výkon povolání zubního lékaře,
d)    spolupráci s konzultantem, a
e)    profesní zkoušku.

Jak úspěšně absolvovat program:
Pro úspěšné absolvování programu je potřeba
a)    ve lhůtě nejvýše 3 let před podáním žádosti o vykonání profesní zkoušky nebo ve lhůtě nejvýše 5 let před podáním žádosti o vykonání opakované profesní zkoušky absolvovat všechny předepsané vzdělávací akce a předepsané stáže a v součinnosti s konzultantem prakticky poskytnout zdravotní péči ve stomatochirurgii alespoň v rozsahu stanoveném v opatření představenstva Komory,
b)    vykonávat nejméně po dobu 2 let před podáním žádosti o vykonání profesní zkoušky nebo o vykonání opakované profesní zkoušky povolání zubního lékaře, a to alespoň v rozsahu preventivní, diagnostické a léčebné činnosti v oblasti péče o zuby, ústa, čelisti a související tkáně ve spolupráci s  konzultantem,
c)    zpracovat písemné hodnocení závěrečné stáže, a
d)    absolvovat profesní zkoušku s hodnocením „prospěl“.

Další podmínky pro výkon funkce konzultanta:
Konzultantem může být jen člen Komory, který je držitelem osvědčení ve stomatochirugii, a to po celou dobu výkonu funkce konzultanta a nejméně 5 let předcházejících zahájení výkonu funkce konzultanta, nebo člen Komory, který je ústním, čelistním a obličejovým chirurgem.

Délka programu:
Přihlášení k profesní zkoušce je možné, po splnění všech dalších podmínek, nejdříve po 2 letech od zařazení do programu. Pro přihlášení k profesní zkoušce lze započítat jen takové vzdělávací akce, které byly absolvovány ve lhůtě nejvýše 3 let před přihlášením k profesní zkoušce. Jde-li o opakovanou profesní zkoušku, lze započítat jen takové vzdělávací akce, které byly absolvovány ve lhůtě nejvýše 5 let před přihlášením k opakované profesní zkoušce.

Platnost osvědčení získaného po úspěšném absolvování tohoto programu:
Po úspěšném absolvování tohoto programu člen Komory získá osvědčení o soustavné účasti v systému celoživotního vzdělávání ve stomatochirurgii s dobou platnosti 5 let. Podle § 11 písm. f) řádu celoživotního vzdělávání Komory osvědčení zanikne pouze tehdy, bylo-li jeho držiteli uloženo disciplinární opatření za disciplinární provinění, které záleží v porušení povinnosti člena Komory vykonávat své povolání odborně a které bylo spácháno při výkonu činnosti ve stomatochirurgii.

Jak splnit podmínky tohoto programu jiným způsobem:
Platí, že tento program úspěšně absolvoval člen Komory, který získal kvalifikaci na území členského státu Evropské unie a je ústním, čelistním a obličejovým chirurgem nebo docentem či profesorem stomatologie nebo zubního lékařství, který obhájil habilitační práci ve stomatochirurgii.

NAVAZUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VE STOMATOCHIRURGII

Charakteristika programu:
Tento vzdělávací program navazuje na vstupní vzdělávací program ve stomatochirurgii. Slouží k průběžnému udržování, obnovování a rozšiřování odborných znalostí a dovedností a klinické kompetence ve stomatochirurgii po celý profesní život.

Pro koho je program určen:
Program je určen pro členy Komory, kteří úspěšně absolvovali vstupní vzdělávací program ve stomatochirurgii.

Obsah programu:
Program zahrnuje
a)    vzdělávací akce a jiné formy vzdělávání, za které se započítávají kredity podle řádu celoživotního vzdělávání Komory,
b)    předepsaný kurz kardiopulmonální resuscitace a řešení neodkladných stavů, jehož rozsah, náplň a další podmínky stanoví představenstvo Komory svým opatřením,
c)    stáže u akreditovaných poskytovatelů zdravotních služeb, za které se započítávají kredity podle řádu celoživotního vzdělávání Komory, a
d)    praktický výkon povolání zubního lékaře ve stomatochirurgii.

Jak úspěšně absolvovat program:
Pro úspěšné absolvování programu je potřeba
a)    ve lhůtě nejvýše 5 let před podáním žádosti o vydání následného osvědčení získat za účast

  1. na vzdělávacích akcích, jiných formách vzdělávání nebo za úspěšné absolvování testu alespoň 50 kreditů,
  2. na stážích na stomatochirurgických pracovištích akreditovaných poskytovatelů alespoň 50 kreditů,

b) ve lhůtě nejvýše 5 let před podáním žádosti o vydání následného osvědčení absolvovat předepsaný kurz kardiopulmonální resuscitace a řešení neodkladných stavů, a
c) vykonávat nejméně po dobu 5 let před podáním žádosti o vydání následného osvědčení povolání zubního lékaře, a to alespoň v rozsahu preventivní, diagnostické a léčebné činnosti ve stomatochirurgii.

Vyhověla-li Kancelář Komory žádosti člena Komory o prodloužení doby platnosti osvědčení o 1 rok, lhůta uvedená v písmenu a) a b) činí 6 let a počet kreditů uvedený v písmenu a) bodu 1 činí 70.

Struktura programu:
Za vzdělávání ve formě F1-A Odborná přednáška lze započítat nejvýše 10 kreditů.
Za vzdělávání ve formě F4-A Vlastní přednášková činnost lze započítat nejvýše 45 kreditů.
Za vzdělávání ve formě F5-A E-learning lze započítat nejvýše 15 kreditů.
Za úspěšné absolvování testu lze započítat nejvýše 10 kreditů.

Délka programu:
Program trvá 5 let. Prodloužení délky programu na 6 let je možné v případě prodloužení doby platnosti osvědčení o 1 rok.

Platnost osvědčení získaného po úspěšném absolvování tohoto programu:
Po úspěšném absolvování tohoto programu člen Komory získá osvědčení o soustavné účasti v systému celoživotního vzdělávání ve stomatochirurgii s dobou platnosti 5 let. Podle § 11 písm. f) řádu celoživotního vzdělávání Komory osvědčení zanikne pouze tehdy, bylo-li jeho držiteli uloženo disciplinární opatření za disciplinární provinění, které záleží v porušení povinnosti člena Komory vykonávat své povolání odborně a které bylo spácháno při výkonu činnosti ve stomatochirurgii.

Jak splnit podmínky tohoto programu i jiným způsobem:
Držitel osvědčení ve stomatochirurgii, který vykonává povolání zubního lékaře na stomatochirurgickém pracovišti akreditovaného poskytovatele I. typu alespoň v rozsahu částečného úvazku po dobu nejméně 3 let, není povinen účastnit se stáží, musí však v předepsané době získat alespoň 100 kreditů a absolvovat kurz kardiopulmonální resuscitace a řešení neodkladných stavů.

Ústní, čelistní a obličejový chirurg není povinen účastnit se stáží, musí však v předepsané době získat alespoň 100 kreditů a absolvovat předepsaný kurz kardiopulmonální resuscitace a řešení neodkladných stavů.

Docent či profesor stomatologie nebo zubního lékařství, který obhájil habilitační práci ve stomatochirurgii, splní podmínky tohoto programu, prokáže-li svoji aktivní postgraduální přednáškovou činnost v každém z 5 let předcházejících podání žádosti o vydání osvědčení a zároveň své autorství či spoluautorství nejméně 1 odborného článku v časopisu s medicínským zaměřením nebo monografie v průběhu 5 let předcházejících podání žádosti o vydání osvědčení.

VSTUPNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V PARODONTOLOGII

Charakteristika programu:
Tento vzdělávací program je úvodním programem v parodontologii. Zahrnuje celé spektrum péče zaměřené na ošetření a léčbu onemocnění parodontu. Po jeho absolvování může člen Komory pokračovat v dalším vzdělávání v následném vzdělávacím programu v parodontologii.

Pro koho je program určen:
Program je určen pro absolventy vstupního vzdělávacího programu v praktickém zubním lékařství, kteří dosud neabsolvovali vzdělávací program v parodontologii.

Přihlášení do programu:
Kancelář Komory zařadí člena Komory do programu na jeho žádost. Zařadit lze člena Komory, který úspěšně absolvoval vstupní vzdělávací program v praktickém zubním lékařství.

Obsah programu:
Program zahrnuje
a)    předepsané vzdělávací akce, které stanoví představenstvo Komory svým opatřením,
b)    předepsané stáže u akreditovaných poskytovatelů zdravotních služeb, jejichž rozsah a náplň stanoví představenstvo Komory svým opatřením,
c)    praktický výkon povolání zubního lékaře,
d)    spolupráci s konzultantem, a
e)    profesní zkoušku.

Jak úspěšně absolvovat program:
Pro úspěšné absolvování programu je potřeba
a)    ve lhůtě nejvýše 3 let před podáním žádosti o vykonání profesní zkoušky nebo ve lhůtě nejvýše 5 let před podáním žádosti o vykonání opakované profesní zkoušky absolvovat všechny předepsané vzdělávací akce a předepsané stáže a v součinnosti s konzultantem prakticky poskytnout zdravotní péči v parodontologii alespoň v rozsahu stanoveném v opatření představenstva Komory,
b)     vykonávat nejméně po dobu 2 let před podáním žádosti o vykonání profesní zkoušky nebo o vykonání opakované profesní zkoušky povolání zubního lékaře, a to alespoň v rozsahu preventivní, diagnostické a léčebné činnosti v oblasti péče o zuby, ústa, čelisti a související tkáně ve spolupráci s konzultantem,
c)    zpracovat písemné hodnocení závěrečné stáže, a
d)    absolvovat profesní zkoušku s hodnocením „prospěl“.

Další podmínky pro výkon funkce konzultanta:
Konzultantem může být jen člen Komory, který je držitelem osvědčení v parodontologii, a to po celou dobu výkonu funkce konzultanta a nejméně 5 let předcházejících zahájení výkonu funkce konzultanta.

Délka programu:
Přihlášení k profesní zkoušce je možné, po splnění všech dalších podmínek, nejdříve po 2 letech od zařazení do programu. Pro přihlášení k profesní zkoušce lze započítat jen takové vzdělávací akce, které byly absolvovány ve lhůtě nejvýše 3 let před přihlášením k profesní zkoušce. Jde-li o opakovanou profesní zkoušku, lze započítat jen takové vzdělávací akce, které byly absolvovány ve lhůtě nejvýše 5 let před přihlášením k opakované profesní zkoušce.

Platnost osvědčení získaného po úspěšném absolvování tohoto programu:
Po úspěšném absolvování tohoto programu člen Komory získá osvědčení o soustavné účasti v systému celoživotního vzdělávání v parodontologii s dobou platnosti 5 let. Podle § 11 písm. f) řádu celoživotního vzdělávání Komory osvědčení zanikne pouze tehdy, bylo-li jeho držiteli uloženo disciplinární opatření za disciplinární provinění, které záleží v porušení povinnosti člena Komory vykonávat své povolání odborně a které bylo spácháno při výkonu činnosti v parodontologii.

Jak splnit podmínky tohoto programu jiným způsobem:
Platí, že tento program úspěšně absolvoval člen Komory, který získal kvalifikaci na území členského státu Evropské unie a je docentem či profesorem stomatologie nebo zubního lékařství, který obhájil habilitační práci v parodontologii.

NAVAZUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V PARODONTOLOGII

Charakteristika programu:
Tento vzdělávací program navazuje na vstupní vzdělávací program v parodontologii. Slouží k průběžnému udržování, obnovování a rozšiřování odborných znalostí a dovedností a klinické kompetence v parodontologii po celý profesní život.

Pro koho je program určen:
Program je určen pro členy Komory, kteří úspěšně absolvovali vstupní vzdělávací program v parodontologii.

Obsah programu:
Program zahrnuje
a)    vzdělávací akce a jiné formy vzdělávání, za které se započítávají kredity podle řádu celoživotního vzdělávání Komory,
b)    předepsaný kurz kardiopulmonální resuscitace a řešení neodkladných stavů, jehož rozsah, náplň a další podmínky stanoví představenstvo Komory svým opatřením,
c)    stáže u akreditovaných poskytovatelů zdravotních služeb, za které se započítávají kredity podle řádu celoživotního vzdělávání Komory, a
d)    praktický výkon povolání zubního lékaře v parodontologii.

Jak úspěšně absolvovat program:
Pro úspěšné absolvování programu je potřeba
a)    ve lhůtě nejvýše 5 let před podáním žádosti o vydání následného osvědčení získat za účast

  1. na vzdělávacích akcích, jiných formách vzdělávání nebo za úspěšné absolvování testu alespoň 50 kreditů,
  2. na stážích na parodontologických pracovištích akreditovaných poskytovatelů alespoň 50 kreditů,

b)    ve lhůtě nejvýše 5 let před podáním žádosti o vydání následného osvědčení absolvovat předepsaný kurz kardiopulmonální resuscitace a řešení neodkladných stavů, a
c)    vykonávat nejméně po dobu 5 let před podáním žádosti o vydání následného osvědčení povolání zubního lékaře, a to alespoň v rozsahu preventivní, diagnostické a léčebné činnosti v parodontologii.

Vyhověla-li Kancelář Komory žádosti člena Komory o prodloužení doby platnosti osvědčení o 1 rok, lhůta uvedená v písmenu a) a b) činí 6 let a počet kreditů uvedený v písmenu a) bodu 1 činí 70.

Struktura programu:
Za vzdělávání ve formě F1-A Odborná přednáška lze započítat nejvýše 10 kreditů.
Za vzdělávání ve formě F4-A Vlastní přednášková činnost lze započítat nejvýše 45 kreditů.
Za vzdělávání ve formě F5-A E-learning lze započítat nejvýše 15 kreditů.
Za úspěšné absolvování testu lze započítat nejvýše 10 kreditů.

Délka programu:
Program trvá 5 let. Prodloužení délky programu na 6 let je možné v případě prodloužení doby platnosti osvědčení o 1 rok.

Platnost osvědčení získaného po úspěšném absolvování tohoto programu:
Po úspěšném absolvování tohoto programu člen Komory získá osvědčení o soustavné účasti v systému celoživotního vzdělávání v parodontologii s dobou platnosti 5 let. Podle § 11 písm. f) řádu celoživotního vzdělávání Komory osvědčení zanikne pouze tehdy, bylo-li jeho držiteli uloženo disciplinární opatření za disciplinární provinění, které záleží v porušení povinnosti člena Komory vykonávat své povolání odborně a které bylo spácháno při výkonu činnosti v parodontologii.

Jak splnit podmínky tohoto programu i jiným způsobem:
Držitel osvědčení v parodontologii, který vykonává povolání zubního lékaře na parodontologickém pracovišti akreditovaného poskytovatele I. typu alespoň v rozsahu částečného úvazku po dobu nejméně 3 let, není povinen účastnit se stáží, musí však v předepsané době získat alespoň 100 kreditů a absolvovat kurz kardiopulmonální resuscitace a řešení neodkladných stavů.

Docent či profesor stomatologie nebo zubního lékařství, který obhájil habilitační práci v parodontologii, splní podmínky tohoto programu, prokáže-li svoji aktivní postgraduální přednáškovou činnost v každém z 5 let předcházejících podání žádosti o vydání osvědčení a zároveň své autorství či spoluautorství nejméně 1 odborného článku v časopisu s medicínským zaměřením nebo monografie v průběhu 5 let předcházejících podání žádosti o vydání osvědčení.

VSTUPNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V PEDOSTOMATOLOGII

Charakteristika programu:
Tento vzdělávací program je úvodním programem v pedostomatologii. Zahrnuje celé spektrum péče zaměřené na ošetření a léčbu dětí a mladistvých. Po jeho absolvování může člen Komory pokračovat v dalším vzdělávání v následném vzdělávacím programu v pedostomatologii.

Pro koho je program určen:
Program je určen pro absolventy vstupního vzdělávacího programu v praktickém zubním lékařství, kteří dosud neabsolvovali vzdělávací program v pedostomatologii.

Přihlášení do programu:
Kancelář Komory zařadí člena Komory do programu na jeho žádost. Zařadit lze člena Komory, který úspěšně absolvoval vstupní vzdělávací program v praktickém zubním lékařství.

Obsah programu:
Program zahrnuje
a)    předepsané vzdělávací akce, které stanoví představenstvo Komory svým opatřením,
b)    předepsané stáže u akreditovaných poskytovatelů zdravotních služeb, jejichž rozsah a náplň stanoví představenstvo Komory svým opatřením,
c)    praktický výkon povolání zubního lékaře,
d)    spolupráci s konzultantem, a
e)    profesní zkoušku.

Jak úspěšně absolvovat program:
Pro úspěšné absolvování programu je potřeba
a)    ve lhůtě nejvýše 3 let před podáním žádosti o vykonání profesní zkoušky nebo ve lhůtě nejvýše 5 let před podáním žádosti o vykonání opakované profesní zkoušky absolvovat všechny předepsané vzdělávací akce a předepsané stáže a v součinnosti s  konzultantem prakticky poskytnout zdravotní péči v pedostomatologii alespoň v rozsahu stanoveném v opatření představenstva Komory,
b)    vykonávat nejméně po dobu 2 let před podáním žádosti o vykonání profesní zkoušky nebo o vykonání opakované profesní zkoušky povolání zubního lékaře, a to alespoň v rozsahu preventivní, diagnostické a léčebné činnosti v oblasti péče o zuby, ústa, čelisti a související tkáně ve spolupráci s konzultantem,
c)   zpracovat písemné hodnocení závěrečné stáže, a
d)   absolvovat profesní zkoušku s hodnocením „prospěl“.

Další podmínky pro výkon funkce konzultanta:
Konzultantem může být jen člen Komory, který je držitelem osvědčení v pedostomatologii, a to po celou dobu výkonu funkce konzultanta a nejméně 5 let předcházejících zahájení výkonu funkce konzultanta.

Délka programu:
Přihlášení k profesní zkoušce je možné, po splnění všech dalších podmínek, nejdříve po 2 letech od zařazení do programu. Pro přihlášení k profesní zkoušce lze započítat jen takové vzdělávací akce, které byly absolvovány ve lhůtě nejvýše 3 let před přihlášením k profesní zkoušce. Jde-li o opakovanou profesní zkoušku, lze započítat jen takové vzdělávací akce, které byly absolvovány ve lhůtě nejvýše 5 let před přihlášením k opakované profesní zkoušce.

Platnost osvědčení získaného po úspěšném absolvování tohoto programu:
Po úspěšném absolvování tohoto programu člen Komory získá osvědčení o soustavné účasti v systému celoživotního vzdělávání v pedostomatologii s dobou platnosti 5 let. Podle § 11 písm. f) řádu celoživotního vzdělávání Komory osvědčení zanikne pouze tehdy, bylo-li jeho držiteli uloženo disciplinární opatření za disciplinární provinění, které záleží v porušení povinnosti člena Komory vykonávat své povolání odborně a které bylo spácháno při výkonu činnosti v pedostomatologii.

Jak splnit podmínky tohoto programu jiným způsobem:
Platí, že tento program úspěšně absolvoval člen Komory, který získal kvalifikaci na území členského státu Evropské unie a je docentem či profesorem stomatologie nebo zubního lékařství, který obhájil habilitační práci v pedostomatologii.

NAVAZUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V PEDOSTOMATOLOGII

Charakteristika programu:
Tento vzdělávací program navazuje na vstupní vzdělávací program v pedostomatologii. Slouží k průběžnému udržování, obnovování a rozšiřování odborných znalostí a dovedností a klinické kompetence v pedostomatologii po celý profesní život.

Pro koho je program určen:
Program je určen pro členy Komory, kteří úspěšně absolvovali vstupní vzdělávací program v pedostomatologii.

Obsah programu:
Program zahrnuje
a)    zdělávací akce a jiné formy vzdělávání, za které se započítávají kredity podle řádu celoživotního vzdělávání Komory,
b)    předepsaný kurz kardiopulmonální resuscitace a řešení neodkladných stavů, jehož rozsah, náplň a další podmínky stanoví představenstvo Komory svým opatřením,
c)    stáže u akreditovaných poskytovatelů zdravotních služeb, za které se započítávají kredity podle řádu celoživotního vzdělávání Komory, a
d)    praktický výkon povolání zubního lékaře v pedostomatologii.

Jak úspěšně absolvovat program:
Pro úspěšné absolvování programu je potřeba
a)    ve lhůtě nejvýše 5 let před podáním žádosti o vydání následného osvědčení získat za účast

  1. na vzdělávacích akcích, jiných formách vzdělávání nebo za úspěšné absolvování testu alespoň 50 kreditů,
  2. na stážích na pedostomatologických pracovištích akreditovaných poskytovatelů alespoň 50 kreditů,

b)    ve lhůtě nejvýše 5 let před podáním žádosti o vydání následného osvědčení absolvovat předepsaný kurz kardiopulmonální resuscitace a řešení neodkladných stavů, a
c)    vykonávat nejméně po dobu 5 let před podáním žádosti o vydání následného osvědčení povolání zubního lékaře, a to alespoň v rozsahu preventivní, diagnostické a léčebné činnosti v pedostomatologii.

Vyhověla-li Kancelář Komory žádosti člena Komory o prodloužení doby platnosti osvědčení o 1 rok, lhůta uvedená v písmenu a) a b) činí 6 let a počet kreditů uvedený v písmenu a) bodu 1 činí 70.

Struktura programu:
Za vzdělávání ve formě F1-A Odborná přednáška lze započítat nejvýše 10 kreditů.
Za vzdělávání ve formě F4-A Vlastní přednášková činnost lze započítat nejvýše 45 kreditů.
Za vzdělávání ve formě F5-A E-learning lze započítat nejvýše 15 kreditů.
Za úspěšné absolvování testu lze započítat nejvýše 10 kreditů.

Délka programu:
Program trvá 5 let. Prodloužení délky programu na 6 let je možné v případě prodloužení doby platnosti osvědčení o 1 rok.

Platnost osvědčení získaného po úspěšném absolvování tohoto programu:
Po úspěšném absolvování tohoto programu člen Komory získá osvědčení o soustavné účasti v systému celoživotního vzdělávání v pedostomatologii s dobou platnosti 5 let. Podle § 11 písm. f) řádu celoživotního vzdělávání Komory osvědčení zanikne pouze tehdy, bylo-li jeho držiteli uloženo disciplinární opatření za disciplinární provinění, které záleží v porušení povinnosti člena Komory vykonávat své povolání odborně a které bylo spácháno při výkonu činnosti v pedostomatologii.

Jak splnit podmínky tohoto programu i jiným způsobem:
Držitel osvědčení v pedostomatologii, který vykonává povolání zubního lékaře na pedostomatologickém pracovišti akreditovaného poskytovatele I. typu alespoň v rozsahu částečného úvazku po dobu nejméně 3 let, není povinen účastnit se stáží, musí však v předepsané době získat alespoň 100 kreditů a absolvovat kurz kardiopulmonální resuscitace a řešení neodkladných stavů.

Docent či profesor stomatologie nebo zubního lékařství, který obhájil habilitační práci v pedostomatologii, splní podmínky tohoto programu, prokáže-li svoji aktivní postgraduální přednáškovou činnost v každém z 5 let předcházejících podání žádosti o vydání osvědčení a zároveň své autorství či spoluautorství nejméně 1 odborného článku v časopisu s medicínským zaměřením nebo monografie v průběhu 5 let předcházejících podání žádosti o vydání osvědčení.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1.    Doba platnosti Osvědčení odbornosti vydaných před účinností tohoto řádu není tímto řádem dotčena; na zánik platnosti těchto Osvědčení odbornosti se použijí ustanovení tohoto řádu.

2.    Držitel Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař vydaného podle dosavadních předpisů se považuje za držitele osvědčení o soustavné účasti v systému celoživotního vzdělávání v praktickém zubním lékařství podle tohoto řádu. Držitel Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař stomatochirurg vydaného podle dosavadních předpisů se považuje za držitele osvědčení o soustavné účasti v systému celoživotního vzdělávání ve stomatochirurgii podle tohoto řádu. Držitel Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař parodontolog vydaného podle dosavadních předpisů se považuje za držitele osvědčení o soustavné účasti v systému celoživotního vzdělávání v parodontologii podle tohoto řádu. Držitel Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař pedostomatolog vydaného podle dosavadních předpisů se považuje za držitele osvědčení o soustavné účasti v systému celoživotního vzdělávání v pedostomatologii podle tohoto řádu.

3.    Na člena Komory, který byl zařazen do základní odborné přípravy před 1. lednem 2013 a do 31. prosince 2016 základní odbornou přípravu nedokončil a nepodal žádost o vykonání profesní zkoušky, se hledí, jako kdyby od základní odborné přípravy upustil; to neplatí, jestliže takový člen Komory sdělí do 31. prosince 2016 Kanceláři Komory, že od základní odborné přípravy neupouští. Člena Komory, který upustil od základní odborné přípravy, nelze do základní odborné přípravy znovu zařadit. Vzdělávací akce absolvované v rámci základní odborné přípravy, od které člen Komory upustil, nelze započítat do jiné odborné přípravy ani vzdělávacího programu.

4.    Člen Komory, který se zařadil do základní odborné přípravy před účinností tohoto řádu a základní odbornou přípravu nedokončil ani od ní neupustil, základní odbornou přípravu dokončí a profesní zkoušku vykoná podle dosavadních předpisů; vykoná-li takový člen Komory profesní zkoušku podle dosavadních předpisů s hodnocením „prospěl“, vydá se mu osvědčení o soustavné účasti v systému celoživotního vzdělávání v praktickém zubním lékařství podle tohoto řádu. Základní odbornou přípravu lze dokončit a žádost o vykonání profesní zkoušky podle dosavadních předpisů lze podat nejpozději do 31. prosince 2018; platí, že člen Komory, který do 31. prosince 2018 základní odbornou přípravu nedokončí a nepodá žádost o vykonání profesní zkoušky podle dosavadních předpisů, od základní odborné přípravy upustil.

5.    Profesní zkoušku podle dosavadních předpisů lze opakovat nejvýše dvakrát. Žádost o opakování profesní zkoušky podle dosavadních předpisů lze podat do 2 měsíců od absolvování profesní zkoušky podle dosavadních předpisů s hodnocením „neprospěl“.

6.    Lhůta, ve které Komora umožní členu Komory vykonat profesní zkoušku podle dosavadních předpisů, činí u členů Komory, kteří byli zařazeni do základní odborné přípravy před 1. lednem 2013, 5 let od podání žádosti o vykonání profesní zkoušky podle dosavadních předpisů nebo 1 rok od podání žádosti o opakování profesní zkoušky podle dosavadních předpisů.

7.     Člen Komory, který se zařadil do rozšířené odborné přípravy před účinností tohoto řádu a rozšířenou odbornou přípravu nedokončil ani od ní neupustil, rozšířenou odbornou přípravu dokončí podle dosavadních předpisů; dokončí-li takový člen Komory rozšířenou odbornou přípravu
a)    pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař stomatochirurg podle dosavadních předpisů, vydá se mu osvědčení o soustavné účasti v systému celoživotního vzdělávání ve stomatochirurgii podle tohoto řádu s platností na 3 roky,
b)    pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař parodontolog podle dosavadních předpisů, vydá se mu osvědčení o soustavné účasti v systému celoživotního vzdělávání v parodontologii podle tohoto řádu s platností na 3 roky,
c)    pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař pedostomatolog podle dosavadních předpisů, vydá se mu osvědčení o soustavné účasti v systému celoživotního vzdělávání v pedostomatologii podle tohoto řádu s platností na 3 roky.

8.     V navazujícím vzdělávacím programu lze započítat i kredity získané podle dosavadních předpisů před účinností tohoto řádu, jde-li o kredity, které nebyly dosud započteny do stanoveného počtu kreditů pro získání Osvědčení odbornosti podle dosavadních předpisů.

Čl. III
Účinnost

Tento řád nabývá účinnosti dne 1. ledna 2017 s výjimkou čl. II bodu 3., který nabývá účinnosti vyhlášením.

—————————————————————————————————————————————

* § 22 odst. 4 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů