REPUBLIKOVÝ SJEZD DELEGÁTŮ LÉKAŘSKÉ KOMORY STOMATOLOGŮ


Název: REPUBLIKOVÝ SJEZD DELEGÁTŮ LÉKAŘSKÉ KOMORY STOMATOLOGŮ
Termín: 20. září 1991
Místo: Praha, hotel Pyramida

REPUBLIKOVÝ SJEZD DELEGÁTŮ LÉKAŘSKÉ KOMORY STOMATOLOGŮ

Sjezd bere na vědomí zprávu o činnosti LKS.

Sjezd schvaluje:
1. zprávu o hospodaření
2. zprávu revizní komise.

Sjezd doporučuje
1. budoucímu představenstvu ČSK, aby při předkládání zprávy o hospodaření byla tato vypracována podrobněji a byla doplněna písemnou zprávou RK pro každého delegáta,
2. schvaluje ukončení činnosti LKS ke dni 22. 9.1991,
3. schvaluje ukončení majetkového vypořádání ke dni 13. 9. 1991 s tím, že nástupnická organizace ČSK převezme veškerý majetek LKS, práva, závazky a pohledávky vyplývající ze všech smluv uzavřených touto organizací.

Dále doporučuje budoucímu představenstvu ČSK:
1. vytvořit seznam proškolených specialistů, provádějících školení pro rozšíření pracovní náplně stomatologa,
2. uzavření hmotné odpovědnosti hospodáře a uzavření pojištění hospodáře odpovědnostním pojištěním za škodu,
3. vytvořit urychleně finanční řád, zaručující správnou funkci hospodaření ČSK,
4. vypracovat koncepci pracovní náplně sekretariátu s rozdělením pravomocí a na tomto základě provést rozšíření profesionálního aparátu,
5. převést část právní subjektivity ČSK na OSK a předložit její rozsah ke schválení prvnímu sněmu ČSK.

Sjezd ukládá revizním komisím OLKS, aby provedly důkladnou prověrku vedení evidence členů a odeslaných registračních a členských příspěvku do centra. Dále provést kontrolu vlastního hospodaření a činnosti OLKS. Zprávu odeslat do centra do 15.10.1991.

Sjezd doporučuje budoucímu představenstvu ČSK iniciovat vznik profesní ochranné organizace stomatologů.