wqfqwf USTAVUJÍCÍ SJEZD ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY - ČSK

USTAVUJÍCÍ SJEZD ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY


Název: USTAVUJÍCÍ SJEZD ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY
Termín: 21. a 22. září 1991
Místo: Praha, hotel Pyramida

USTAVUJÍCÍ SJEZD ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY

USNESENÍ PRVNÍHO DNE

Dne 21. září 1991 se uskutečnil ustavující sjezd České stomatologické komory svolaný Československou lékařskou společností J. E. Purkyně a Lékařskou komorou stomatologů České republiky, jak uložil zákon 220/91 Sb.

Sjezd zahájil MUDr. Pekárek, prezident LKS ČR. Se slavnostními projevy vystoupili prof. MUDr. Blahoš, DrSc., předseda ČLS JEP, MUDr. Lom, CSc., předseda výboru pro sociální politiku a zdravotnictví ČNR a ministr zdravotnictví ČR MUDr. Bojar, CSc.

Na sjezdu bylo přítomno 261 delegátů z 264 pozvaných.

Po zvolení pracovních komisí a pracovního předsednictva byl schválen program, jednací a volební řád ustavujícího sjezdu České stomatologické komory.

Sjezd schválil, po zapracováni a schválení doplňujících návrhů, tyto dokumenty:
Stanovy české stomatologické komory, jednací řád České stomatologické komory, volební řád České stomatologické komory a disciplinární řád České stomatologické komory.
Účinnost těchto dokumentů nastává dnem přijetí, kromě disciplinárního řádu, kdy byl den účinnosti stanoven na 1. 1. 1992.

Sjezd zvolil v dvoukolových tajných volbách představenstvo České stomatologické komory, čestnou radu České stomatologické komory, revizní komisi České stomatologické komory, prezidenta České stomatologické komory a viceprezidenta České stomatologické komory. Složení těchto orgánů:

PREZIDENT
Pekárek Jiří

VICEPREZIDENT
Kadlec Vladimír

PŘEDSTAVENSTVO
1. Pekárek Jiří
2. Mazur Zbyněk
3. Paichl Miroslav
4. Chrz Pavel
5. Poledna Zdeněk
6. Kadlec Vladimír
7. Opravil Jaroslav
8. Zuch Miroslav
9. Klein Karel
10. Podlipný Jan
11. Horský Vladimír
12. Čáslavová Věra
13. Havlík Tomáš
14. Hejduk Ivan
15. Jeřábek Jiří

ČESTNÁ RADA
1. Bednář Václav
2. Antalovská Zora
3. Škach Miroslav
4. Bittner Jiří
5. Mazánek Jíří
6. Dřízhal Ivo
7. Schutz Petr
8. Kilián Jan
9. Ramba Jiří

REVIZNÍ KOMISE
1. Kejzar Ladislav
2. Odvody Zdeněk
3. Liberda Libor
4. Pudík Jiří
5. Resch Karel
6. Navrátil Dan
7. Pavlíček Jan

Sjezd ukládá čestné radě České stomatologické komory shromáždit připomínky k disciplinárnímu řádu České stomatologické komory do doby konání příštího Sněmu České stomatologické komory.

USNESENÍ DRUHÉHO DNE

Dne 22. 9. 1991 se sešla nově ustavená Česká stomatologická komora v počtu 247 delegátů z celkového počtu 264 pozvaných na druhém jednacím dnu ustavujícího sjezdu.

Sjezd stanovil výši členského příspěvku na 1% z hrubého příjmu za rok 1991 od členů, kteří se dosud neregistrovali. Vybraná částka zůstává v příslušné oblasti.

Sjezd projednal problematiku náhrady ztraceného času členům volených orgánů České stomatologické komory a rozhodl, že způsob placení bude součástí finančního řádu.

Sjezd schválil rozpočet na rok 1991.

Následovala diskuse k současnému stavu zdravotnictví ČR. Se svými příspěvky vystoupili vedle delegátů ustavujícího sjezdu i zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR, náměstek MUDr. Šilhan, ředitel odboru pro léčebně preventivní činnost, MUDr. Mužík, ředitel odboru pro zdravotní politiku, PhDr. MUDr. Kalina, ředitel Správy Všeobecné zdravotní pojišťovny, JUDr. Pasternak a JUDr. Pipková.

Delegáti ustavujícího sjezdu České stomatologické komory vyjadřují nesouhlas s velkou částí aspektů zdravotní politiky Ministerstva zdravotnictví ČR a jsou přesvědčeni, že tato politika, nejen že nemůže vést ke zřízení fungujícího systému zdravotnictví, ale výrazným způsobem zhoršuje i tak neudržitelný stav systému zdravotní péče v České republice a ve svém důsledku nevyhnutelně poškozuje zájmy jednotlivých pacientů.

Ustavující sjezd České stomatologické komory pověřuje představenstvo jednáním s Ministerstvem zdravotnictví ČR a zasláním dopisu Ministru zdravotnictví ČR, který by obsahoval stanoviska vyjádřená na tomto sjezdu.

Sjezd ukládá představenstvu zveřejnit v Bulletinu LKS projevy MUDr. Pekárka a MUDr. Šilhana, které na tomto sjezdu zazněly, dále pak představenstvu ukládá používat jednotný sazebník stomatologických výkonů při jednání s příslušnými orgány.

Sjezd zcela odmítá dokument Ministerstva zdravotnictví ČR s názvem „Návrh katalogu činnosti zdravotnických pracovníků ve veřejném zdravotnictví“.

Ustavující sjezd České stomatologické komory plná podporuje Domažlickou výzvu, a to zejména v těchto bodech:
1. Zdravotnictví je jednou z posledních skutečností reálného socialismu, proto je třeba je urychleně postavit na tržní principy jako ostatní sféry společnosti.
2. Odmítnutí řešení problémů ve zdravotnictví na úkor zdravotníků a zejména lékařů.
3. Urychlení přijetí zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně a o Všeobecném zákonném zdravotním pojištění, jakož i dalších důležitých zákonů, týkajících se zdravotnictví.
4. Reorganizace ministerstva zdravotnictví ČR.
5. Naplnění článku Listiny lidských práv o spravedlivé odměně za práci.
6. Ochotu k vyhlášení a realizaci celospolečenských akcí, včetně tlaku na odvoláni ministra zdravotnictví, popřípadě i jeho náměstků.

Ustavující sjezd České stomatologické komory přijal dále toto prohlášení:
Vycházíme ze zásady, že etickým principům ve zdravotnictví se může dařit pouze v ekonomicky fungujícím systému a odmítáme pokusy o vytvoření jakési třetí cesty. Požadavky na bezplatnou lékařskou péči považujeme za nezodpovědnou demagogii. Vyjadřujeme obavy, že enkláva socialistického hospodaření, která v našem zdravotnictví přetrvává, by mohla v blízké budoucnosti sehrát úlohu trojského koně v rodící se demokracii a tržní ekonomice našeho státu.
Vzhledem k tomu, že v období, kdy stojíme před schválením příslušných výše zmíněných zákonů, stále nejsou jasné podmínky, za kterých by bylo možno realizovat soukromé praxe lékařů a stomatologů, považujeme za nezbytné, aby byl neprodleně zahájen intenzivní tlak České stomatologické komory no Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí ČR. Hrozí totiž situace, že i když by měla začít od 1. 1. 1992 fungovat Všeobecná zdravotní pojišťovna, není vůbec myslitelné, aby stomatolog jako podnikatel byl při zřizování a provozu soukromé praxe handicapován vůči rozpočtovým organizacím.
Požadujeme proto, aby zástupci Česká stomatologické komory byli iniciátory jednání o úvěrech a podmínkách daňových úlev při zřizování praxí a dle principů tržního mechanismu o umožnění tvorby cen výkonů podle míry nákladů a finančního zatíženi praxe.
Za jediný možný způsob jak v současném přechodném období umožnit, aby byla pacientům poskytována stomatologická péče na úrovni vyspělých zemí světa, považujeme možnost přímých plateb pacientů za výkony, které není schopna v plném rozsahu financovat Všeobecná zdravotní pojišťovna

Podle diskusních příspěvků delegátů ustavujícího sjezdu České stomatologické komory zpracovati MUDr. Havlík, MUDr. Kramář, MUDr. Poledna a MUDr. Schütz.

Text byl schválen hlasováním většinou delegátů ustavujícího sjezdu České stomatologické komory, proti nehlasoval nikdo, tři delegáti se hlasování zdrželi.