wqfqwf USTAVUJÍCÍ SJEZD LÉKAŘSKÉ KOMORY STOMATOLOGŮ - ČSK

USTAVUJÍCÍ SJEZD LÉKAŘSKÉ KOMORY STOMATOLOGŮ


Název: USTAVUJÍCÍ SJEZD LÉKAŘSKÉ KOMORY STOMATOLOGŮ
Termín: 20. dubna 1990
Místo: Praha, Dlabačov

USTAVUJÍCÍ SJEZD LÉKAŘSKÉ KOMORY STOMATOLOGŮ

Dne 20.4.1990 se konal v Praze – Dlabačově ustavující sjezd Lékařské komory stomatologů, kterého se účastnilo 401 delegátů ze všech krajů České republiky. Podle počtu přihlášených byly jednotlivé kraje zastoupeny takto:

Jihomoravský 74 delegátů, Severomoravský 69, Jihočeský 22, Západočeský 43, Severočeský 29, Východočeský 41, Středočeský 38, Praha 85.

USNESENÍ USTAVUJÍCÍHO SJEZDU LKS

1. Ustavující sjezd LKS se sešel dne 20.4.1990 v Praze. Na ustavující sjezd bylo pozváno 420 delegátů s hlasem rozhodujícím a 15 hostů.

2. Sjezdu se zúčastnilo 401 delegátů s hlasem rozhodujícím, tj. 94%.Bylo konstatováno, že sjezd je usnášeníschopný.

3. Ustavující sjezd LKS schválil program, jednací a volební řád.

4. Ustavující sjezd LKS projednal:

  • a) návrh programového prohlášeni a stanov LKS,
  b) návrh kandidátky pro volbu prozatímní rady LKS a revizní komise LKS.

5. Ustavující sjezd schválil:

  • a) konečné zněni programového prohlášení a stanov LKS
  • b) zvolenou prozatímní radu a revizní komisi,
  • c) výši registračního příspěvku LKS ve výši 50 Kčs a ročního členského příspěvku na rok 1990 ve výši 120 KČs.

6. Ustavující sjezd LKS uložil prozatímní radě LKS:

  • a) připravit do šesti měsíců zasedání sněmu a volbu centrálních orgánů dle znění stanov LKS
  • b) připravit právní podklady a zajistit registraci LKS,
  • c) intenzivně pokračovat na přípravě zákona ČNR o zřízení, složení a působnosti LKS tak, aby návrh mohl být předložen k diskusi na prvním řádném zasedání sněmu LKS,
  • d) vytvořit a udržovat spojení prozatímní rady LKS s členskou základnou, informovat ji o dění v LKS a o činnosti prozatímní rady, vyplývající z programového prohlášení,
  • e) připravit podmínky pro založení vlastního časopisu.

7. Ustavující sjezd požádal každého účastníka sjezdu, aby aktivně informoval stomatologickou veřejnost o průběhu a závěrech ustavujícího sjezdu LKS.

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ
Delegáti ustavujícího sjezdu LKS přijali na období následujících šesti měsíců toto programové prohlášení:

ÚKOLY PROZATÍMNÍ RADY LKS

1. Prozatímní rada LKS je pověřena řízením činnosti LKS do doby zvolení centrálních orgánů dle znění stanov. Zasedání sněmu a volbu těchto orgánů připraví do šesti měsíců od ustavujícího sjezdu LKS.

2. Připraví podklady a zajistí registraci LKS.

3. Bude intenzivně pokračovat na přípravě návrhu zákona pro ¦eskou národní radu o zřízení, složení a působnosti LKS tak, aby jeho návrh mohl být předložen k diskusi na prvním řádném zasedání sněmu LKS, nejpozději do poloviny června 1990. Zajistí rovněž vhodnou formou rozšíření návrhu mezi členy LKS.

4. Je pověřena jednáním s příslušnými institucemi a organizacemi a to zejména:

  • a) jednáním s MZSV ČR o otázkách koncepce stomatologie, o finančním vyrovnávání stomatologů s dalšími obory.Bude usilovat o zastoupení svých členů v jednotlivých orgánech a pracovních skupinách vytvářených MZSV ČR a vyhrazuje si právo rozhodovat o způsobu obsazení funkce odborníka pro obor stomatologie.
  • b) Bude pokračovat v jednáních u kulatého stolu s představiteli zdravotnických organizací a institucí ČSFR, ujasní vztahy LKS ke Svazu českých lékařů.
  • c) Bude dále rozvíjet těsnou spolupráci s Unií zubních techniků Čech a Moravy.
  • d) V případě zájmu bude napomáhat vytváření stavovské organizace studentů stomatologie.

5. Prozatímní rada LKS učiní vše, aby v co nejkratším termínu byly zajištěny podmínky legislativní, prostorové, materiálové i finanční, nezbytné pro vznik soukromých stomatologických praxí.

6. Zajistí centrální evidenci členů LKS, vybírání registračních a členských příspěvků, připraví návrh na rozdělení financí do jednotlivých oblastí na zasedání některého z následujících sněmů LKS. Bude koordinovat a napomáhat vytváření oblastních struktur LKS.

7. O své činnosti bude členy informovat pomocí bulletinu LKS.

ÚKOLY SNĚMU LKS

Vytvářející se sněm LKS kontroluje a řídí činnost prozatímní rady LKS. V nejbližším období patři mezi jeho nejdůležitější úkoly projednání a schválení zákona ČNR o zřízení, složení a působnosti LKS a rozdělení finančních prostředků mezi oblastní a centrální orgány, volba centrálních orgánů LKS.

ÚKOLY OBLASTNÍCH LKS

Delegáti ustavujícího sjezdu jsou povinni zajistit do jednoho měsíce shromáždění oblastních LKS, informovat o průběhu a závěrech sjezdu, zajistit volbu rady a revizní komise LKS.

PROZATÍMNÍ RADA LKS

Předseda:
MUDr.JIŘÍ PEKÁREK, DSK II. LF UK Praha, V úvalu 84,150 00 Praha 5

Členové:
MUDr. VLADIMÍR KADLEC, KÚNZ FNsP I, L.Svobody 2, 110 00 Praha 1.
MUDr. DAGMAR CHALOUPECKÁ,OÚNZ Praha 5, Mošnova 29, 150 00 Praha 5
MUDr. MIROSLAV PAICHL, ZÚNZ SZP, Dělnická 12,170 00 Praha 7
MUDr. ZBYNĚK MAZUR, poliklinika FN Motol,V úvalu 84, 150 00 Praha 5,
MUDr.ZDENĚK POLEDNA, OÚNZ Praha 9, ZPA Čakovice, 190 00 Praha 9
MUDr. JAROSLAV OPRAVIL,KNsP, Boženy Němcové 54,370 87 G.Budějovice
MUDr.PAVEL FORMÁNEK,NsP Stod, 333 O1 Stod
MUDr. KAREL KLEIN, OÚNZ Ústí nad Labem, U pivovarské zahrady 5, 400 07 Ústí nad Labem.

Náhradníci:
MUDr.LADISLAV KEJZAR, OZS – zubní odd.,533 41 Lázně Bohdaneč
MUDr. JAN PODLIPNÝ,OÚNZ Karlovy Vary, Železniční 1, 360 09 Karlovy Vary.

Revizní komise:
Členové:
MUDr.JAN MAŤHA, MÚNZ, Rotalova 83, 616 00 Brno
MUDr. FRANTIŠEK URBAN,CSc.,II. Stomatologická klinika, U nemocnice 2,128 08 Praha 2
MUDr. LIBOR LlBERDA, MÚNZ, Dr.Martínka 7, 705 00 Ostrava 3.
Náhradníci:
MUDr. PAVEL CHRZ, NsP Poděbrady
MUDr. JAROSLAV BÍLEK, zubní odd.,330 03 Chrást u Plzně.