wqfqwf 1/2009 Organizační řád (ve znění účinném od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010) - ČSK

1/2009 Organizační řád (ve znění účinném od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010)

1/2009 Organizační řád
České stomatologické komory

            (1) Česká stomatologická komora byla ustavena, na základě zákona ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře (dále jen „zákon“), sjezdem delegátů konaným dne 21. září 1991 v Praze jako nástupnická organizace Lékařské komory stomatologů.

            (2) Česká stomatologická komora vydává organizační řád České stomatologické komory, jednací řád České stomatologické komory, volební řád České stomatologické komory a disciplinární řád České stomatologické komory. Tyto řády jsou pro členy České stomatologické komory závazné. Organizační řád tvoří:

a)    Stanovy České stomatologické komory,

b)    Stavovský řád České stomatologické komory,

c)    Řád České stomatologické komory o celoživotním vzdělávání zubních lékařů,

d)    Finanční řád České stomatologické komory

e)    Licenční řád České stomatologické komory,

f)      Revizní řád České stomatologické komory,

g)    Přechodná ustanovení

STANOVY
ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY

 

             Česká stomatologická komora byla ustavena, na základě zákona ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře (dále jen „zákon“), sjezdem delegátů konaným dne 22. září 1991 v Praze jako nástupnická organizace Lékařské komory stomatologů.
ČÁST PRVNÍ

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Název a sídlo

            (1) Česká stomatologická komora (dále a ve všech řádech České stomatologické komory i jejich částech jen „Komora“ nebo „ČSK“) je nezávislou, samosprávnou, nepolitickou, stavovskou organizací sdružující stomatology zejména za účelem ochrany společných zájmů, odbornosti a etiky povolání.

            (2) Komora je právnickou osobou, je oprávněna užívat zkratku „ČSK“, logo (viz příloha) a kulaté razítko se státním znakem.

            (3) Komora působí na celém území České republiky.

            (4) Sídlem Komory je Praha.

§ 2
Kompetence
            (1) Komora zejména:

a)    potvrzuje splnění podmínek k výkonu povolání stomatologa,

b)    stanovuje podmínky k výkonu soukromé stomatologické praxe členů Komory,

c)    garantuje odbornost členů Komory,

d)    dbá, aby členové Komory vykonávali povolání stomatologa odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony, řády Komory a závaznými stanovisky Komory k odborným problémům poskytování zdravotní péče a ve zdravotnickém výzkumu (dále jen „závazné stanovisko“),

e)    posuzuje a hájí práva, profesní, sociální a hospodářské zájmy a čest členů Komory.

f)      účastní se:

tvorby obecně závazných právních předpisů týkajících se péče o zdraví nebo souvisejících s výkonem povolání lékaře,

výběrových řízení při obsazování vedoucích míst ve zdravotnictví,

provádění specializačních zkoušek,

g)    vyjadřuje se k podmínkám a způsobu vzdělávání lékařů,

h)    vydává pro členy Komory závazná stanoviska,

i)      vede seznam členů Komory, obsahující údaje o jménu a příjmení, rodném čísle, bydlišti, dosažené odbornosti, místě a formě výkonu povolání stomatologa a odborných či etických přestupcích člena Komory,

j)      vydává doklad o členství v Komoře,

k)    vydává osvědčení o splnění podmínek soukromé stomatologické praxe,

l)      řeší stížnosti a vykonává disciplinární pravomoc vůči členům Komory.

            (2) Komora zastupuje, v rozsahu vymezené kompetence, své členy ve vztahu k orgánům, organizacím a veřejnosti v České republice i v zahraničí.

            (3) Komora spolupracuje, v rozsahu vymezené kompetence, zejména s odbornými lékařskými společnostmi a s dalšími stavovskými a zájmovými organizacemi lékařů a pracovníků ve zdravotnictví.

            (4) Komora je řádným členem Světové dentální asociace FDI.

ČÁST DRUHÁ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ O ČLENSTVÍ

§ 3

Vznik členství

            (1) Každý lékař, který na území České republiky vykonává povolání stomatologa, má ze zákona stanovenu povinnost být členem Komory.

            (2) Členství v Komoře vzniká zápisem do seznamu členů Komory.

            (3) Stomatolog, který podá žádost o zápis do seznamu členů Komory (dále jen „uchazeč o zápis do seznamu členů“), se stane členem Komory, prokáže-li, že:

a)    řádně ukončil studium na lékařské fakultě československé, resp. české univerzity a složil závěrečné zkoušky ze stomatologie, nebo řádně ukončil studium na lékařské fakultě zahraniční univerzity, složil závěrečné zkoušky ze stomatologie a je oprávněn k výkonu zdravotnického povolání v oboru na území České republiky,

b)    má plnou způsobilost k právním úkonům, nebyl v průběhu posledních pěti let vyloučen z Komory.

            (4) Uchazeč o zápis do seznamu členů předloží Kanceláři Komory žádost o přijetí za člena Komory na předepsaných tiskopisech (ČSK/38/97) a doklady osvědčující skutečnosti uvedené v odst. 3.

            (5) Uchazeč o zápis do seznamu členů, který splňuje zákonné podmínky, je zapsán do seznamu členů Komory. Ve sporných případech rozhoduje představenstvo Komory.

            (6) Komora do 2 měsíců po obdržení žádosti vyrozumí doporučeným dopisem uchazeče o termínu (datum) zápisu do seznamu členů Komory. Nový člen obdrží doklad o členství.

            (7) Okresní, obvodní nebo sloučené sdružení stomatologů (dále a ve všech řádech Komory i jejich částech jen „Oblastní komora“) zapíše nového člena Komory do seznamu členů Oblastní komory.

            (8) Záporné rozhodnutí zašle Komora s poučením o odvolání uchazeči doporučeným dopisem s dodejkou do vlastních rukou výhradně jen adresáta. Uchazeč, který nebyl Komorou zapsán do seznamu členů Komory, má právo domáhat se ochrany návrhem u soudu.

§ 4

            (1) Sjezd delegátů Komory (dále a ve všech řádech Komory i jejich částech jen „sněm Komory”) může, po projednání návrhu představenstva Komory, rozhodnout
o udělení čestného členství v Komoře.

            (2) Udělení čestného členství v Komoře nezakládá práva a povinnosti řádného člena Komory.

§ 5
Zánik členství

            Členství v Komoře zaniká:

a)    úmrtím člena Komory,

ztrátou nebo omezením způsobilosti k právním úkonům, a to dnem právní moci rozhodnutí o ztrátě nebo omezení způsobilosti člena Komory k právním úkonům,

c)    vystoupením na základě písemného prohlášení člena Komory, a to dnem doručení tohoto prohlášení Kanceláři Komory,

d)    vyloučením člena Komory, a to dnem právní moci rozhodnutí o vyloučení.

§ 6a

Práva a povinnosti člena Komory

            (1) Člen Komory má právo:

a)    volit a být volen do orgánů Oblastní komory nebo orgánů Komory,

b)    využívat nabídky Komory v oblasti dalšího vzdělávání a poskytování právní pomoci ve sporech spojených s výkonem povolání stomatologa,

c)    být informován o činnosti a hospodaření Komory,

d)    obracet se se svými požadavky, návrhy a stížnostmi na příslušné orgány Komory,

e)    vyslovovat svobodně své názory, náměty a kritické připomínky ve věcech týkajících se Komory.

            (2) Člen Komory je povinen:

a)    vykonávat povolání stomatologa odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony, řády a závaznými stanovisky Komory,

b)    dodržovat řády a další předpisy Komory,

c)    řádně a v termínu platit stanovené příspěvky,

d)    vykonávat řádně Komorou svěřené funkce a úkoly,

e)    být zapsán v seznamu členů Oblastní komory,

f)      oznámit do 14 dnů Oblastní komoře změny související
s výkonem povolání stomatologa, přerušení výkonu povolání na území České republiky delším než 1 rok a doložit je odpovídajícími doklady,

g)    zachovávat povinnou mlčenlivost.

            (3) Člen Komory, který vykonává povolání stomatologa na území působnosti různých Oblastních komor, je povinen být zapsán v seznamech členů všech těchto Oblastních komor.

§ 6b

Povinná mlčenlivost

            (1) Člen Komory je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dověděl při neveřejných nebo uzavřených jednáních orgánů Komory i orgánů Oblastních komor, jakož i o informacích, které o jiných členech Komory nebo jiných osobách získal ze seznamu členů Komory či jiného souboru údajů pořízeného nebo spravovaného Komorou, bez ohledu na způsob, formu, účel nebo právní důvod jeho pořízení nebo spravování. Takto získané informace může člen Komory použít pouze v souladu s účelem, pro který mu byly zpřístupněny, a to výhradně pro vnitřní potřebu Komory, nejde-li o plnění informační povinnosti podle zákona nebo řádů Komory nebo o údaje, které jsou podle řádů Komory údaji veřejnými.

            (2) Povinností mlčenlivosti člena Komory nejsou dotčeny povinnosti stanovené zvláštními předpisy o správě daní a poplatků.

            (3) Povinností mlčenlivosti není dotčena zákonná povinnost překazit nebo oznámit spáchání trestného činu.

            (4) Povinné mlčenlivosti se člen Komory nemůže dovolávat v disciplinárním řízení, vedeném proti němu.

            (5) Ke zproštění mlčenlivosti člena Komory může dojít pouze na základě rozhodnutí představenstva Komory, písemně s uvedením rozsahu a účelu.

            (6) Ke zproštění mlčenlivosti člena orgánů Komory nebo orgánu Oblastních komor může dojít pouze na základě rozhodnutí tohoto orgánu, jehož členem je, písemně s uvedením rozsahu a účelu.

            (7) Povinnost mlčenlivosti člena Komory trvá i po dobu, kdy přestal být členem orgánu Komory, jakož i členem orgánu oblastních komor.

ČÁST TŘETÍ

ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ

§ 7
Obecné principy

            (1) Komora je budována na územním principu.

            (2) Základním organizačním článkem Komory je Oblastní komora.

            (3) Oblastní komory jsou ve své činnosti autonomní, přičemž působnost a kompetence jejich orgánů jsou určeny zákonem a řády Komory.

            (4) Oblastní komory se mohou slučovat a vytvářet společné orgány.

§ 8

            (1) Orgány Komory i Oblastních komor se při své činnosti řídí zákony, řády a závaznými stanovisky Komory.

            (2) Orgány Komory mají za úkol zejména koncepční
a koordinační činnost.

            (3) Orgány Oblastní komory řeší zejména problematiku související s výkonem povolání stomatologa a poskytováním zdravotní péče na území jejich působnosti.

            (4) Funkce v orgánech Komory i Oblastních komor jsou čestné, za jejich výkon je vyplácena náhrada za ztrátu času a náhrada hotových výdajů dle Finančního řádu.

§ 8a
Sloučení Oblastních komor a vytváření společných orgánů

            (1) Sloučení Oblastních komor či vznik společného orgánu vyžaduje ke své platnosti platné a vzájemně odpovídající rozhodnutí všech sněmů Oblastních komor, které se na sloučení či vytvoření společného orgánu podílejí.

            (2) Sněm Oblastní komory může o sloučení nebo vytvoření společného orgánu rozhodnout jen na společný návrh představenstev všech Oblastních komor, které se na sloučení nebo vytvoření společného orgánu podílejí. Podnět k zahájení jednání o vypracování takového návrhu může podat kterýkoliv orgán nebo člen dotčených Oblastních komor.

            (3) Sloučením Oblastních komor vzniká nová Oblastní komora, která má orgány uvedené v § 9 Stanov.

            (4) Počátkem funkčního období společného orgánu zanikají orgány Oblastních komor, jejichž pravomoc přešla na společný orgán.

            (5) Rozhodne-li sněm Oblastní komory, jehož rozhodnutím byl vytvořen společný orgán, o vystoupení Oblastní komory ze společného orgánu, společný orgán zaniká dnem, kdy toto vystoupení Oblastní komory vezmou na vědomí sněmy zbývajících Oblastních komor, které se na vytvoření společného orgánu podílely. Sněmy Oblastních komor jsou povinny vzít vystoupení Oblastní komory ze společného orgánu na vědomí na svých nejbližších jednáních následujících po dni, kdy vystupující Oblastní komora oznámila zbývajícím Oblastním komorám rozhodnutí o vystoupení.

§ 9
Oblastní orgány

            Oblastní komora má tyto orgány:

a)    okresní shromáždění členů (dále a ve všech řádech Komory i jejich částech jen „sněm Oblastní komory“),

b)    představenstvo Oblastní komory,

c)    revizní komisi Oblastní komory nebo společnou revizní komisi,

d)    čestnou radu Oblastní komory nebo společnou čestnou radu.

§ 10

Sněm Oblastní komory

            (1) Sněm Oblastní komory je nejvyšším orgánem Oblastní komory.

            (2) Právo účastnit se jednání sněmu Oblastní komory mají členové Komory zapsaní v seznamu členů Oblastní komory. Právo člena Komory zapsaného v seznamu členů Oblastní komory volit a být volen upravuje Volební řád Komory. O případné účasti ostatních osob rozhodne sněm Oblastní komory.

            (3) Řádné jednání sněmu Oblastní komory svolává představenstvo Oblastní komory zpravidla dvakrát ročně.

            (4) Mimořádné jednání sněmu Oblastní komory svolává představenstvo Oblastní komory nejpozději do dvou měsíců ode dne doručení žádosti, požádá-li o to písemně minimálně 1/3 členů Komory zapsaných v seznamu členů Oblastní komory či revizní komise Oblastní komory.

            (5) Termín a místo jednání sněmu Oblastní komory je představenstvo Oblastní komory povinno zveřejnit alespoň jeden měsíc před datem konání.

            (6) Sněm Oblastní komory je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Komory zapsaných
v seznamu členů Oblastní komory. K platnosti usnesení sněmu Oblastní komory je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů Komory zapsaných v seznamu členů Oblastní komory.

            (7) Jednání sněmu Oblastní komory řídí předseda nebo pověřený člen představenstva Oblastní komory.

            (8) Sněm Oblastní komory:

a)    rozhoduje o sloučení s jinými Oblastními komorami
a o vytváření společných orgánů,

b)    rozhoduje o pozastaveném rozhodnutí představenstva Oblastní komory,

c)    volí a odvolává:

představenstvo Oblastní komory,
předsedu Oblastní komory,
revizní komisi Oblastní komory,

čestnou radu Oblastní komory, nebyla-li zřízena společná čestná rada,

–      členy společné čestné rady, byla-li zřízena; odvolat může jen ty členy společné čestné rady, které sám zvolil,

delegáty sněmu Komory,

d)    schvaluje roční zprávu o činnosti Oblastní komory, rozpočet, revizní zprávu, zprávu o hospodaření a základní směry činnosti Oblastní komory,

e)    plní další funkce dle řádů Komory.

§ 11

Představenstvo Oblastní komory

            (1) Představenstvo Oblastní komory je řídicím a výkonným orgánem Oblastní komory.

            (2) Představenstvo Oblastní komory má 7 až 11 členů, svolává jej předseda, nebo jiný pověřený člen představenstva Oblastní komory nejméně 6x ročně.

            (3) Představenstvo Oblastní komory plní zejména následující úkoly:

připravuje a svolává jednání sněmu Oblastní komory, realizuje jeho usnesení a zajišťuje řádnou činnost Oblastní komory v době mezi jednáními sněmu Oblastní komory,

registruje nové členy Komory na území jeho působnosti,

c)    vede seznam členů Oblastní komory, do kterého zapíše člena Komory, který o to požádá,

d)    hospodaří se svěřeným majetkem a finančními prostředky Komory,

e)    spolupracuje s orgány veřejné správy a samosprávy příslušné oblasti,

f)      vede dokumentaci o své činnosti,

g)    jedenkrát ročně vypracovává zprávu o činnosti,

h)    plní oznamovací povinnost vůči orgánům Komory.

            (4) Představenstvo Oblastní komory má zejména tato oprávnění:

a)    vyjadřovat se k žádosti o vydání osvědčení o splnění podmínek pro výkon povolání stomatologa nebo soukromé praxe členů Komory vedených v seznamu členů Oblastní komory, a to dle Licenčního řádu Komory,

b)    vyžadovat od členů Komory zapsaných v seznamu členů Oblastní komory doklady o členství v Komoře a doklady o odborné způsobilosti,

c)    vysílat zástupce ke specializačním zkouškám, a to
v počtu stanoveném představenstvem Komory,

d)    účastnit se výběrových řízení a konkursů při obsazování vedoucích míst ve zdravotnictví v příslušném regionu, v případě zdravotnických zařízení, přesahujících svou působností daný region, po dohodě s představenstvem Komory,

e)    vysílat zástupce Oblastní komory k výběrovým řízení, konaným před uzavřením smlouvy o poskytování
a úhradě zdravotní péče mezi zdravotní pojišťovnou
a zdravotnickým zařízením. Pravidla týkající se zejména výběru zástupce a způsobu, jakým bude hlasovat v komisi výběrového řízení, stanoví sněm Komory,

f)      vytvářet pracovní skupiny a poradní orgány k plnění jednotlivých úkolů,

g)    zřídit a provozovat Kancelář Oblastní komory,

h)    vydávat souhlas s věcným, technickým a personálním vybavením nestátního zdravotnického zařízení.

            (5) Předseda Oblastní komory je plnou mocí oprávněn ke všem právním úkonům souvisejícím s činností Oblastní komory.

§ 12

Revizní komise Oblastní komory

            (1) Revizní komise Oblastní komory je kontrolním orgánem Oblastní komory.

            (2) Revizní komise Oblastní komory má 3 až 5 členů.

            (3) Člen revizní komise Oblastní komory nemůže být členem jiného orgánu Oblastní komory ani orgánu Komory.

            (4) Revizní komise Oblastní komory zvolí na prvním jednání ze svého středu předsedu, který řídí její činnost.

            (5) Revizní komise Oblastní komory kontroluje činnost členů Komory zapsaných v seznamu členů Oblastní komory a orgánů Oblastní komory.

            (6) Revizní komise Oblastní komory má zejména následující oprávnění:

a)    účastnit se prostřednictvím svého předsedy nebo pověřeného člena jednání orgánů Oblastní komory,

b)    pozastavit rozhodnutí představenstva Oblastní komory, je-li v rozporu s právními předpisy, řády a ostatními předpisy Komory, pozastavené rozhodnutí předloží sněmu Oblastní komory,

c)    podat návrh na zahájení disciplinárního řízení,

d)    vypracovat a jedenkrát ročně předložit sněmu Oblastní komory revizní zprávu,

e)    podat návrh na svolání mimořádného sněmu Oblastní komory.

            (7) Činnost revizní komise Oblastní komory při řešení stížnosti upravuje Disciplinární řád Komory. Kontrolní činnost revizní komise Oblastní komory upravuje Revizní řád Komory.

§ 12a

Společná revizní komise Oblastních komor

            (1) Společná revizní komise Oblastních komor (dále a ve všech řádech Komory i jejich částech jen společná revizní komise) je kontrolním orgánem Oblastních komor, jejichž rozhodnutím (§ 10 odst. 1 zák. č. 220/1991 Sb., § 10 odst. 8 písm. a) Stanov) byla zřízena; společná revizní komise má právní postavení revizní komise Oblastní komory, která se v dotčených Oblastních komorách nezřizuje. Nestanoví-li řád Komory jinak, použijí se na postavení a činnost společné revizní komise v příslušných Oblastních komorách ustanovení řádů Komory o revizní komisi Oblastní komory.

            2) Společná revizní komise se označuje slovy revizní komise Oblastních stomatologických komor s připojením názvů Oblastních komor, jejichž rozhodnutím byla zřízena. Namísto celého názvu lze užívat též zkratku RK OSK s připojením názvů příslušných Oblastních komor.

            (3) Počet členů společné revizní komise odpovídá nejvýše dvojnásobku počtu Oblastních komor, jejichž rozhodnutím byla společná revizní komise vytvořena; nejméně má však společná revizní komise 5 členů. Rozhodnutí sněmů Oblastních komor, jimiž se zřizuje společná revizní komise těchto Oblastních komor, obsahují též shodné ustanovení o počtu členů volených do společné revizní komise jednotlivými Oblastními komorami tak, aby bylo dodrženo ustanovení první věty tohoto odstavce.

            (4) Nestanoví-li rozhodnutí sněmů Oblastních komor, jimiž se zřizuje společná revizní komise těchto Oblastních komor, shodně jiný způsob financování činnosti společné revizní komise, pak platí, že:

a)    činnost společné revizní komise v řízení podle disciplinárního řádu včetně nákladů na zajištění důkazů financuje Oblastní komora, v jejímž seznamu je zapsán člen Komory, proti němuž byla podána stížnost;

b)    činnost zpravodaje společné revizní komise a mimořádná zasedání společné revizní komise, která byla svolána na základě jeho zjištění, financuje Oblastní komora, pro kterou byl zpravodaj jmenován;

c)    na financování ostatní činnosti společné revizní komise se podílejí Oblastní komory, jejichž rozhodnutím byla společná revizní komise zřízena, rovným dílem.

            (5) Společná revizní komise zvolí na svém ustavujícím zasedání ze svých členů předsedu a dva místopředsedy.

            (6) Člen společné revizní komise nemůže být členem jiného orgánu Oblastní komory ani orgánu Komory.

§ 13

Čestná rada Oblastní komory

            (1) Čestná rada Oblastní komory vykonává disciplinární pravomoc vůči členům Komory zapsaným v seznamu členů Oblastní komory.

            (2) Čestná rada Oblastní komory má 5 členů.

            (3) Čestná rada Oblastní komory zvolí na prvním jednání ze svého středu předsedu a místopředsedu.

            (4) Člen čestné rady Oblastní komory nemůže být členem jiného orgánu Oblastní komory ani orgánu Komory.

            (5) O opravném prostředku uplatněném proti rozhodnutí čestné rady Oblastní komory rozhoduje čestná rada Komory, která napadené rozhodnutí potvrdí nebo zruší.

            (6) Činnost čestné rady Oblastní komory upravuje
Disciplinární řád Komory.

§ 13a

Společná čestná rada Oblastních komor

            (1) Společná čestná rada Oblastních komor (dále a ve všech řádech Komory i jejich částech jen společná čestná rada) vykonává disciplinární pravomoc vůči členům Komory zapsaným v seznamu členů těch Oblastních komor, jejichž rozhodnutím (§ 10 odst. 1 zák. č. 220/1991 Sb.,
§ 10 odst. 8 písm. a) Stanov) byla společná čestná rada zřízena; společná čestná rada má právní postavení čestné rady Oblastní komory, která se v dotčených Oblastních komorách nezřizuje. Nestanoví-li řád Komory jinak, použijí se na postavení a činnost společné čestné rady v příslušných Oblastních komorách ustanovení řádů Komory o čestné radě Oblastní komory.

            (2) Společná čestná rada se označuje slovy čestná rada oblastních stomatologických komor s připojením názvů Oblastních komor, jejichž rozhodnutím byla zřízena. Namísto celého názvu lze užívat též zkratku ČR OSK s připojením názvů příslušných Oblastních komor.

            (3) Počet členů společné čestné rady odpovídá nejvýše dvojnásobku počtu Oblastních komor, jejichžrozhodnutím byla společná čestná rada vytvořena; nejméně má však společná čestná rada 5 členů. Rozhodnutí sněmů Oblastních komor, jimiž se zřizuje společná čestná rada těchto Oblastních komor, obsahují též shodné ustanovení o počtu členů volených do společné čestné rady jednotlivými Oblastními komorami tak, aby bylo dodrženo ustanovení první věty tohoto odstavce.

            (4) Společná čestná rada zvolí na svém ustavujícím nebo volebním zasedání ze svých členů předsedu a jednoho nebo dva místopředsedy.

            (5) Člen společné čestné rady nemůže být členem jiného orgánu Oblastní komory ani orgánu Komory.

            (6) O opravném prostředku proti rozhodnutí společné čestné rady rozhoduje čestná rada Komory.

            (7) Činnost společné čestné rady upravuje Disciplinární řád Komory.

§ 13b

Krajská rada předsedů Oblastních komor

            (1) Předsedové Oblastních komor, které se nacházejí na území téhož kraje, konají za účelem koordinace činnosti těchto Oblastních komor nejméně dvakrát ročně společné zasedání (dále jen „krajská rada předsedů Oblastních komor“ nebo „krajská rada“). Krajskou radu svolává krajský mluvčí a není-li jej, pak kterýkoliv předseda Oblastní komory, který je oprávněn se jí zúčastnit.

            (2) Nachází-li se Oblastní komora na území více krajů, účastní se předseda této Oblastní komory krajské rady v každém kraji, na jehož území se tato Oblastní komora nachází.

            (3) Krajské rady se předseda Oblastní komory účastní osobně. Ve výjimečných případech a v případech podle odstavce 2 může předseda Oblastní komory zmocnit jiného člena Oblastní komory, aby jej v rámci krajské rady zastupoval.

            (4) V rámci krajské rady volí předsedové Oblastních komor ze svého středu krajského mluvčího. Krajský mluvčí předsedá krajské radě a dále zejména:

a)    komunikuje s orgány státní správy a samosprávy na krajské úrovni

b)    komunikuje se zdravotními pojišťovnami na krajské úrovni

c)    vykonává další činnosti s cílem koordinovat činnost Oblastních komor na krajské úrovni.

            (5) Výkonem některých svých činností může krajský mluvčí pověřit jiného člena Komory. Pověřený člen Komory je oprávněn se zúčastnit krajské rady.

            (6) Mluvčího krajské rady odvolávají předsedové
Oblastních komor v rámci krajské rady nebo představenstvo Komory. Odvolá-li představenstvo Komory krajského mluvčího, zvolí nového krajského mluvčího ze svého středu neprodleně předsedové Oblastních komor v rámci krajské rady; krajský mluvčí odvolaný představenstvem Komory však nemůže být znovu zvolen.

            (7) Předsedové Oblastních komor rozhodují v rámci krajské rady nadpoloviční většinou hlasů přítomných předsedů Oblastních komor.

            (8) Je-li na území kraje pouze jedna Oblastní komora, je krajským mluvčím předseda této Oblastní komory a Rada předsedů Oblastních komor se nekoná. Odvolá-li představenstvo Komory takového krajského mluvčího, jmenuje současně krajským mluvčím jiného člena Komory, který je zapsán v seznamu členů vedeném Oblastní komorou, jejímž je odvolaný krajský mluvčí předsedou.

§ 14
Orgány Komory

            Komora má následující orgány:

d)    sjezd delegátů (dále a ve všech řádech Komory i jejich částech jen „sněm Komory“),

e)    prezident a viceprezident Komory,

f)      představenstvo Komory,

g)    revizní komise Komory,

h)    čestná rada Komory.

§ 15
Sněm Komory

            (1) Sněm Komory je nejvyšším orgánem Komory.

            (2) Právo být přítomen jednání sněmu ČSK má každý člen ČSK, pokud sněm nerozhodne jinak. Právo účastnit se sněmu ČSK mají delegáti zvolení sněmy Oblastních komor (dále a ve všech řádech Komory i jejich částech jen „členové sněmu“), prezident, viceprezident, členové představenstva Komory, RK ČSK a ČR ČSK. Každé jednání sněmu je veřejné, pokud sněm nerozhodne jinak. Sněm může vyhlásit jednání za neveřejné nebo uzavřené. Neveřejné jednání je pouze pro členy ČSK, uzavřené jednání sněmu je pouze pro členy sněmu, prezidenta, viceprezidenta, členy představenstva ČSK, RK ČSK a ČR ČSK, pokud sněm nerozhodne jinak. Pro neveřejné a uzavřené jednání sněmu ČSK jsou přítomní vázáni mlčenlivostí o projednávaných skutečnostech.

            (3) Řádné jednání sněmu Komory svolává představenstvo Komory zpravidla třikrát ročně.

            (4) Mimořádné jednání sněmu Komory svolá představenstvo Komory nejpozději do dvou měsíců od obdržení žádosti, požádá-li o to písemně minimálně 1/3 sněmů
Oblastních komor nebo revizní komise Komory.

            (5) Termín a místo konání sněmu Komory je představenstvo Komory povinno zveřejnit nejpozději jeden měsíc před datem konání.

            (6) Jednání sněmu Komory řídí prezident, viceprezident nebo pověřený člen představenstva Komory.

            (7) Sněm Komory zejména:

a)    schvaluje, mění a ruší řády a závazná stanoviska Komory,stanovuje postupy jejich navrhování a schvalování, které se stávají přílohou Jednacího řádu Komory,

b)    potvrzuje, mění či ruší rozhodnutí orgánů Komory s výjimkou rozhodnutí o uložení disciplinárního opatření čestné rady Komory,

c)    volí a odvolává prezidenta a viceprezidenta Komory,

d)    na návrh představenstva Komory nebo revizní komise Komory, učiněný nejpozději půl roku před začátkem příštího funkčního období prezidenta Komory, rozhoduje o konání nové volby prezidenta Komory pro příští funkční období,

e)    volí a odvolává představenstvo Komory,

f)      volí a odvolává revizní komisi a čestnou radu Komory
i jejich jednotlivé členy,

g)    odvolává společnou čestnou radu, navrhne-li to formou usnesení sněmu Oblastní komory alespoň polovina Oblastních komor, jejichž rozhodnutím byla společná čestná rada zřízena,

h)    pro plnění stanovených úkolů může jako své poradní
orgány volit výbory a schvalovat jejich statuty, které se stávají přílohou tohoto řádu,

i)      posuzuje činnost orgánů Komory,

j)      schvaluje výši registračního poplatku, členských příspěvků a jejich rozdělení,

k)    schvaluje rozpočet Komory,

l)      schvaluje výši náhrady za ztrátu času spojenou s výkonem funkcí v orgánech Komory a v orgánech Oblastních komor, jednou ročně schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření za uplynulé období,

n)    rozhodne o zřízení sociálního fondu, případně jiných fondů Komory,

o)    stanovuje pravidla vysílání zástupců Oblastní komory
k výběrovým řízení, konaným před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením, týkající se zejména výběru zástupců a způsobu jejich hlasování v komisi výběrového řízení.

§ 16

Představenstvo Komory

            (1) Představenstvo Komory je řídicím a výkonným
orgánem Komory.

            (2) Představenstvo Komory má 15 členů, jeho jednání svolává minimálně 6x ročně prezident, viceprezident nebo pověřený člen představenstva Komory.

            (3) Představenstvo Komory plní zejména následující úkoly:

a)    připravuje a svolává jednání sněmu Komory, realizuje jeho usnesení a zajišťuje řádnou činnost Komory v době mezi jednáními sněmu Komory,

b)    předkládá sněmu Komory návrhy podmínek k výkonu soukromé praxe členů Komory,

c)    hospodaří s majetkem Komory a sociálním fondem, popř. s jinými fondy Komory,

d)    jedná s orgány veřejné správy a samosprávy v České
republice i v zahraničí,

e)    vede seznam členů Komory,

f)      zajišťuje pravidelné informace o činnosti Komory,

g)    vede seznam znalců Komory.

            (4) Představenstvo Komory má zejména následující oprávnění:

a)    vyžadovat od členů Komory doklady spojené s výkonem povolání stomatologa,

b)    rozhodovat o vzniku a zániku členství v Komoře,rozhodovat o pozastavených rozhodnutích prezidenta a viceprezidenta Komory nebo sněmu Oblastní komory,

d)    jmenovat zástupce Komory:

–      do akreditačních komisí a oborových atestačních komisí, pro výběrová řízení a konkursy při obsazování vedoucích míst ve zdravotnictví,

–      na jednání o tvorbě obecně závazných právních předpisů týkajících se péče o zdraví nebo souvisejících s výkonem povolání lékaře,

–      na jednání se zdravotními pojišťovnami o rozsahu a ceně hrazené péče,

e)    vyjadřovat se k podmínkám a způsobu dalšího vzdělávání stomatologů,

f)      vysílat své členy na jednání orgánů Komory a jejich pracovních skupin,

g)    předkládat sněmu Komory návrhy závazných stanovisek,

h)    navazovat zahraniční styky,

i)      schvalovat redakční radu časopisu Komory a vydavatelskou činnost,

j)      jmenovat a odvolávat členy vědecké rady Komory a z jejích členů jejího předsedu,

k)    zřizovat pracovní a poradní skupiny,

l)      navrhnout sněmu Komory nejpozději půl roku před začátkem příštího funkčního období prezidenta Komory novou volbu prezidenta Komory pro příští funkční období,

k provedení řádů Komory a v jejich mezích vydávat opatření představenstva Komory,

n)    rozhoduje o zápisu do seznamu znalců Komory a o vyškrtnutí ze seznamu znalců Komory.

            (5) Pro zajištění úkolů Komory zřizuje představenstvo Komory Kancelář Komory a schvaluje její organizační řád.

            (6) Představenstvo rozhoduje ve všech věcech podle zákona a řádů Komory, pokud o nich nerozhodují jiné orgány Komory.

§ 17

Prezident a viceprezident

            (1) Prezident Komory

– zastupuje Komoru navenek,

– svolává a řídí jednání představenstva Komory,

– řídí činnost Kanceláře Komory,

– předkládá sněmu Komory zprávu o činnosti Komory za uplynulé období,

– uděluje předsedům Oblastních komor plnou moc ke všem právním úkonům souvisejícím s činností Oblastní komory.

            (2) V případě nepřítomnosti či zaneprázdnění prezidenta Komory ho v plném rozsahu zastupuje viceprezident Komory nebo, v rozsahu pověření, člen představenstva Komory. Uvolní-li se funkce prezidenta Komory v průběhu funkčního období, stává se prezidentem Komory člen Komory, který dosud vykonával funkci viceprezidenta Komory.

            (3) Prezident Komory, v jeho nepřítomnosti viceprezident Komory, je oprávněn činit, v případě neodkladné potřeby, nezbytná rozhodnutí spadající do kompetence představenstva Komory. Tato rozhodnutí předloží ke schválení na nejbližším jednání představenstva Komory.

            (4) Prezident Komory i viceprezident Komory jsou členy představenstva. Stávají se jimi počátkem svého funkčního období.

            (5) Člen Komory, který byl zvolen do funkce prezidenta Komory, je v době od svého zvolení do počátku svého funkčního období oprávněn i povinen zúčastňovat se jednání představenstva, spolupracovat s prezidentem Komory, seznamovat se s chodem Kanceláře Komory, jakož i dalších jejích orgánů, a i jinak se připravovat na výkon funkce prezidenta Komory pro další funkční období. Za výkon této činnosti mu přísluší náhrada za ztrátu času a náhrada hotových výdajů jako členu představenstva.

§ 18

Revizní komise Komory

            (1) Revizní komise Komory je nejvyšším kontrolním orgánem Komory.

            (2) Revizní komise Komory má 7 členů, volí ze svého středu předsedu, který řídí její činnost.

            (3) Člen revizní komise Komory nemůže být členem jiného orgánu Komory nebo orgánu Oblastní komory.

            (4) Úkolem revizní komise Komory je kontrolovat činnost Komory.

            (5) Revizní komise Komory má zejména tato oprávnění:

a)    účastnit se prostřednictvím svého předsedy či pověřených členů jednání kteréhokoli orgánu Komory,

b)    vyžadovat od členů a orgánů Komory doklady spojené s jejich činností a činností Komory,

c)    pozastavit výkon rozhodnutí prezidenta a viceprezidenta Komory nebo sněmu Oblastní komory, jsou-li v rozporu s právními předpisy, popř. řády či závaznými stanovisky Komory. Pozastavené rozhodnutí předloží k projednání představenstvu Komory,

d)    pozastavit výkon rozhodnutí představenstva Komory, je-li v rozporu s právními předpisy, popř. řády či závaznými stanovisky Komory. Pozastavené rozhodnutí předloží k projednání nejbližšímu sněmu Komory,

e)    navrhnout sněmu Komory nejpozději půl roku před začátkem příštího funkčního období prezidenta Komory novou volbu prezidenta Komory pro příští funkční období.

            (6) Činnost revizní komise Komory při řešení stížnosti upravuje Disciplinární řád Komory. Kontrolní činnost revizní komise Komory upravuje Revizní řád Komory.

§ 19

Čestná rada Komory

            (1) Čestná rada Komory vykonává disciplinární pravomoc vůči všem členům Komory.

            (2) Čestná rada Komory má 9 členů, volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

            (3) Člen čestné rady Komory nemůže být členem jiného orgánu Komory nebo orgánu Oblastní komory.

            (4) Proti rozhodnutí čestné rady Komory o uložení disciplinárního opatření dle ust. § 9 odst. 2 písm. a) zákona, lze podat opravný prostředek, o kterém rozhodne soud.

            (5) Činnost čestné rady Komory upravuje Disciplinární řád Komory.

§ 20

Vědecká rada Komory

            (1) Vědecká rada Komory je poradním orgánem představenstva Komory.

            (2) Vědecká rada Komory má nejméně 7 členů. Jednotlivé členy jmenuje představenstvo Komory, zejména na základě doporučení odborných stomatologických společností, představitelů lékařských fakult a významných odborníků české stomatologie. Podle návrhu členů vědecké rady jmenuje představenstvo Komory předsedu vědecké rady.

            (3) Funkční období vědecké rady Komory je shodné
s funkčním obdobím představenstva Komory. Po jeho skončení plní vědecká rada své úkoly až do doby jmenování nové vědecké rady nově zvoleným představenstvem Komory.

            (4) Vědecká rada Komory plní následující úkoly:

a)    podává návrhy nebo se vyjadřuje k návrhům:

závazných a dalších odborných stanovisek Komory k odborným problémům poskytování zdravotní péče a ve zdravotním výzkumu, podmínek a způsobu dalšího vzdělávání stomatologů,

b)    vyjadřuje se k odborné činnosti Komory,

c)    v jednotlivých případech se na základě požadavků představenstva Komory vyjadřuje k odborné způsobilosti členů Komory.

§ 20a
Znalci Komory

            (1) Znalcem Komory (dále jen znalec) je člen Komory zapsaný v seznamu znalců Komory. Znalci vypracovávají na základě zadání orgánů Komory a pro jejich potřebu znalecké posudky, a to zejména v rámci řízení podle Disciplinárního řádu Komory.

            (2) Do seznamu znalců Komory lze zapsat člena Komory, který

a)    je způsobilý k samostatnému výkonu povolání zubního lékaře,

b)    je disciplinárně bezúhonný (§ 4 odst. 1 písm. d) řádu Komory o celoživotním vzdělávání zubních lékařů),

c)    vykonává povolání zubního lékaře po dobu nejméně 10 let,

d)    má potřebné znalosti a zkušenosti v oboru, pro který má být do seznamu znalců Komory zapsán, a

e)    má takové osobní vlastnosti a profesní pověst, které dávají předpoklad, že bude znaleckou činnost řádně vykonávat.

            (3) O zápisu člena Komory do seznamu znalců Komory rozhoduje představenstvo Komory na žádost člena Komory (ČSK84/03), po vyjádření představenstva Oblastní komory, v jejímž seznamu je žadatel zapsán, a s přihlédnutím ke stanovisku vědecké rady Komory. O zápisu do seznamu znalců Komory vydá představenstvo znalci doklad (ČSK60/98).

            (4) Člen Komory se do seznamu znalců Komory zapisuje na dobu neurčitou a pro vymezený obor znalecké činnosti. Veřejný seznam znalců Komory obsahuje jméno a příjmení znalce, adresu jeho pracoviště a obor znalecké činnosti, pro nějž je znalec Komory do seznamu znalců Komory zapsán.

            (5) Znalec je povinen absolvovat nejméně jednou za 5 let školení pro znalce Komory, vyhlášené Komorou.

            (6) O vyškrtnutí znalce ze seznamu znalců Komory rozhoduje představenstvo Komory. Představenstvo Komory vyškrtne znalce ze seznamu znalců Komory na jeho žádost. Představenstvo Komory může znalce ze seznamu znalců Komory vyškrtnout dále zejména tehdy, přestane-li znalec splňovat podmínky uvedené v odstavci 2 nebo neplní-li znalec povinnosti vyplývající ze Stanov Komory pro znalce Komory, popř. porušil-li znalec jinak povinnosti člena Komory. Bylo-li proti znalci zahájeno disciplinární řízení dle Disciplinárního řádu Komory, představenstvo Komory může rozhodnout o pozastavení jeho znalecké činnosti do pravomocného rozhodnutí ve věci. Stejně může rozhodnout, bylo-li proti znalci zahájeno správní řízení či trestní stíhání v souvislosti s výkonem povolání zubního lékaře. Znalec je povinen oznámit Kanceláři Komory, že proti němu bylo zahájeno disciplinární řízení dle Disciplinárního řádu Komory nebo správní řízení či trestní stíhání v souvislosti s výkonem povolání zubního lékaře, bez zbytečnéhoodkladu poté, co se o této skutečnosti dozví.

            (7) Znalec Komory je povinen vypracovat posudek řádně dle zadání, osobně, nestranně, pravdivě a ve stanovené lhůtě (ČSK55/98, ČSK56/98). Není-li to možné, je znalec povinen vypracování posudku bez zbytečného odkladu s uvedením důvodů odmítnout. Důvodnost odmítnutí posoudí orgán Komory, který posudek zadal. Shledá-li odmítnutí nedůvodným, je znalec povinen posudek vypracovat. V opačném případě zadá orgán Komory posudek jinému znalci nebo přijme jiné opatření.

§ 20b

Závazná stanoviska a odborná stanoviska

(1) Komora vydává pro své členy závazná stanoviska
k odborným problémům poskytování zdravotní péče a ve zdravotnickém výzkumu. Závazná stanoviska, která byla schválena sněmem Komory, jsou závazná pro každého člena Komory. Závazná stanoviska předkládá sněmu Komory ke schválení představenstvo Komory na návrh nebo po vyjádření vědecké rady Komory.

(2) Představenstvo Komory nebo sněm Komory jsou oprávněni vydávat na návrh nebo po vyjádření vědecké rady Komory odborná stanoviska k odborným problémům poskytování zdravotní péče a ve zdravotnickém výzkumu. Odborná stanoviska vyjadřují odborný názor Komory k otázkám, kterých se týkají. Odborná stanoviska mají doporučující charakter.

(3) Obsahem závazného stanoviska nebo odborného stanoviska může být též vymezení odborného standardu nebo stanovení odborného postupu. Odborný standard představuje charakteristiku konkrétního výkonu, zákroku nebo jiného jednání z hlediska jeho minimálního obsahu. Odborným postupem se rozumí vymezení konkrétního výkonu, zákroku nebo jiného jednání z hlediska časové či funkční návaznosti jejich jednotlivých dílčích etap, fází nebo prvků.

ČÁST ČTVRTÁ

MAJETEK A HOSPODAŘENÍ

§ 21
Majetek

            (1) Majetkem Komory se stává majetek Lékařské komory stomatologů.

            (2) Příjmy Komory tvoří:

a)    registrační a členské příspěvky,

b)    dotace a dary,

c)    jiné příjmy, například výnosy z akcí a hospodářské činnosti,

d)    výnosy z pokut, které připadají do sociálního fondu.

§ 22
Hospodaření

            (1) Komora spravuje svůj majetek samostatně a hospodaří dle ročního rozpočtu.

            (2) Majetek Komory je určen k plnění úkolů vyplývajících ze zákona a řádů Komory. Hospodaření se řídí Finančním řádem Komory, který je zpracován v souladu s obecně platnými předpisy pro hospodaření právních subjektů.

ČÁST PÁTÁ

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 23

            Komora vydává jako zvláštní přílohu časopisu Komory Věstník Komory, ve kterém jsou publikovány řády a závazná stanoviska Komory, včetně změn a doplňků.

§ 24

Platnost a účinnost

            Tyto Stanovy Komory byly schváleny sněmem Komory dne 25.5. 2008 a tímto dnem nabývají účinnosti.

 

Příloha č. 1 Stanov (§ 15 odst. 7 písm. h)

Statut legislativního výboru

1.       Legislativní výbor sněmu Komory je volen a odvoláván sněmem Komory na volební období daného sněmu a je mu podřízen. Je složen ze členů sněmu Komory. Spolupracuje s centrálními orgány Komory, ředitelem Kanceláře Komory a advokátní poradenskou kanceláří.

2.       Povinností legislativního výboru sněmu Komory je sledovat a hodnotit návrhy vnitřních řádů a jejich novel předkládaných ke schválení zasedání sněmu Komory. Na základě posouzení návrhů, jejich případných právních posudků a dalších stanovisek se k nim vyjadřuje.

3.       Právem člena legislativního výboru je být včas a komplexně informován o konečném znění veškerých navrhovaných vnitřních řádů a novel i s jejich případným hodnocením, komentářem a právním posudkem. Informaci o konečném znění předává na jednání legislativního výboru jeho členům osobně předkladatel návrhu ihned po té, kdy je konečné znění připraveno, nejpozději tak, aby jednání legislativního výboru mohlo proběhnout v den před projednáváním návrhu sněmem Komory.

4.       K přednesení vyjádření legislativního výboru k projednávanému návrhu volí legislativní výbor svého zpravodaje. Tato skutečnost nebrání ostatním členům legislativního výboru, aby při projednávání novely přednesli svůj osobní názor jako členové sněmu Komory.

Statut rozpočtového výboru
„Preambule“

Rozpočtový výbor je výborem sněmu Komory. Je volen a odvoláván sněmem Komory na volební období daného sněmu a je mu podřízen. Je složen z pěti členů sněmu Komory. Na prvním zasedání rozpočtového výboru v daném volebním období zvolí jeho členové ze svého středu předsedu. Výbor zasedá několikrát v roce, a to podle potřeby. Spolupracuje s hospodářem Komory a s ředitelem Kanceláře Komory.

I.

Povinností rozpočtového výboru je především hodnocení návrhu rozpočtu Komory. Na základě analýzy rozpočtů z minulých období a vzhledem k aktuální situaci a stavu hospodaření Komory připomínkuje výbor návrh rozpočtu a doporučuje sněmu Komory přijímat příslušná opatření.

II.

Právem členů rozpočtového výboru je po dohodě s hospodářem Komory a ředitelem Kanceláře Komory nahlížet do dokumentů majících vztah k tvorbě rozpočtu. Rozpočtový výbor je při plnění svých úkolů rovněž oprávněn vyžadovat součinnost revizní komise Komory a představenstva Komory.

Statut výboru pro vysoké školy

Výbor pro vysoké školy je výborem sněmu Komory. Tvoří ho členové sněmu Komory – zástupci lékařských fakult. Je volen a odvoláván sněmem Komory na volební období daného sněmu a je mu podřízen. Na prvním zasedání výboru zvolí jeho členové svého předsedu. Výbor spolupracuje s představenstvem Komory a s ředitelem Kanceláře Komory.

I.

Výbor předkládá představenstvu Komory a sněmu Komory podněty stomatologických klinik.

II.

Výbor navrhuje představenstvu Komory využití Účtu klinik a informuje o jeho čerpání 1x ročně sněm Komory.

 

STAVOVSKÝ ŘÁD
ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY
PREAMBULE

            Já, stomatolog, jsem se svobodně a dobrovolně zavázal řídit se, v duchu Hippokratovy přísahy, těmito zásadami:

            „Budu vykonávat povolání zubního lékaře – stomatologa svědomitě a s plnou vážností. Své jednání budu zaměřovat na zachování a obnovení zdraví svých pacientů. Budu dodržovat zásadu úcty k lidskému životu, a ani pod nátlakem nepoužiji své odborné znalosti a um v rozporu se zásadami lidskosti a úcty k člověku. Ze všech sil budu ochraňovat tradici a vážnost lékařského povolání. Při jeho výkonu nebudu dělat rozdíly mezi občany z důvodů národnostních, rasových, náboženského vyznání, politického přesvědčení a sociálního postavení. Svým učitelům a kolegům budu prokazovat úctu a vážnost. Tyto zásady slibuji dodržovat na svou stavovskou čest zubního lékaře – stomatologa.“

            Česká stomatologická komora (dále jen „Komora“) považuje v současné době používání termínů zubní lékař – stomatolog za rovnocenné a zaměnitelné.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

            (1) Zubní lékaři – stomatologové vykonávající své povolání na území České republiky se hlásí k plnění Etického kodexu zubních lékařů evropského společenství vydaného v květnu 1992 Liaison Committee for Dentistry in the EEC (Evropská hospodářská komise). Každý zubní lékař – stomatolog, člen Komory, pokud využije při výkonu svého povolání práva svobodného pohybu podle Ústavní listiny základních lidských práv, je povinen se přizpůsobit řádům a předpisům lékařské komory hostitelské krajiny a dodržovat její pravidla, včetně znalosti jazyka.

            (2) Stavovský řád Komory upravuje chování
a jednání lékařů při výkonu jejich povolání stomatologa
i jejich vystupování na veřejnosti. Zavazuje každého člena Komory ho dodržovat.

            (3) Porušení zásad Stavovského řádu Komory opravňuje vznést proti členu Komory podnět pro zahájení disciplinárního řízení v souladu s Disciplinárním řádem Komory.

ČÁST PRVNÍ

POVOLÁNÍ ZUBNÍHO LÉKAŘE STOMATOLOGICKÁ PRAXE

§ 1

Výkon povolání zubního lékaře – stomatologa

            (1) Povolání zubního lékaře může být prováděno jen za podmínek umožňujících svobodné rozhodování při prevenci, diagnostice a terapii. Žádné podmínky nesmí tuto svobodu rozhodování omezovat a k tomu musí každý člen Komory sám přispívat a na takové omezující podmínky nepřistupovat.

            (2) Stomatolog vykonává své povolání osobně, svým jménem a na svou vlastní odpovědnost. Vždy si musí zachovat profesionální nezávislost a svobodu.

            (3) Stomatolog je povinen vykonávat své povolání svědomitě podle zásad lidskosti, lékařské etiky a na základě dostupných nejnovějších poznatků lékařské vědy. Své odborné znalosti a dovednosti je zavázán dát do služeb pro zachování a obnovení zdraví svých pacientů.

            (4) Stomatolog nesmí vyvíjet na pacienta nátlak, musí respektovat jeho svobodnou vůli k rozhodnutí o volbě ošetření, pokud to není v rozporu s poznatky lékařské vědy a jeho vnitřním přesvědčením. Lékař nemůže být nucen k provádění výkonů, které odporují jeho odbornému přesvědčení a lidskému svědomí. Takové výkony může pacientovi odmítnout provést.

            (5) Stomatolog může odmítnout přijetí pacienta do své péče, jestliže:

a)    by tím bylo překročeno jeho únosné pracovní zatížení tak, že by nebyl schopen zajistit kvalitní zdravotní péči o tohoto nebo ostatní pacienty, které má ve své péči,

b)    vzdálenost sídla zdravotnického zařízení od místa pobytu pacienta by ztěžovala výkon návštěvní služby.

            (6) Stomatolog má povinnost podílet se na provádění lékařské služby první pomoci ve stomatologii ve dnech pracovního klidu a v noci tak, aby byl zajištěn její nezbytný rozsah a dostupnost.

§ 2

První lékařská pomoc ve stomatologii

Zrušen.
§ 3
Další vzdělávání

            (1) Každý stomatolog je povinen po dobu výkonu svého povolání dále se odborně vzdělávat, a tím neustále doplňovat své znalosti na úroveň dostupných informací
o stavu poznání lékařské vědy.

             (2) Stomatolog může používat jen takové diagnostické a léčebné metody a postupy, které bezpečně ovládá a ke kterým je odborně způsobilý svou kvalifikací.
V jiných případech využije možností konziliárního vyšetření, nebo předá pacienta příslušnému odborníkovi.

§ 4

Zdravotní dokumentace

            (1) Stomatolog je povinen vést u každého pacienta odděleně a průběžně doplňovat srozumitelnou zdravotní dokumentaci související s výkonem jeho povolání.

            (2) Zdravotní dokumentace musí být spolehlivě uschovávána podle platných předpisů tak, aby bylo možné zachovat lékařské tajemství a její obsah nemohl být zneužit. Pokud je zdravotní dokumentace zaznamenávána elektronicky v databázích nebo na jiných médiích, vyžaduje ochranu před zničením či zneužitím.

            (3) Stomatolog, který převzal pacienta do péče, je oprávněn vyžádat si zaslání výpisu dokumentace, a stomatolog, který poskytoval pacientu péči dříve, je povinen této žádosti vyhovět.

§ 5

Vystavování posudků, osvědčení

            (1) Vystavovat znalecké posudky o stomatologických onemocněních a výkonech a o výši honorářů za tyto výkony je oprávněn jen ten, u něhož to vyplývá z právních předpisů platných v České republice. Návrh na jmenování odborným znalcem musí být doložen souhlasným stanoviskem centrálního orgánu Komory.

            (2) Při vystavování posudků a osvědčení musí stomatolog postupovat s potřebnou svědomitostí a pečlivostí a vyjadřovat se zcela svobodně podle svého nejlepšího odborného přesvědčení. Tyto písemné dokumenty musí obsahovat důvod vyhotovení, identifikační údaje žadatele a musí být vyhotoveny a předány nebo odeslány ve stanoveném termínu.

            (3) Vydání posudků, vysvědčení nebo osvědčení
o vlastnostech léků, stomatologických materiálů a přístrojů, stejně jako o prostředcích ústní hygieny, je zubnímu lékaři jako jednotlivci povoleno pouze za podmínky, že nebudou použity k propagaci a reklamě jeho vlastní praxe.

            (4) Ustanovení odst. 3 neplatí pro posudky, vysvědčení, nebo osvědčení vydávaná orgány Komory.

§ 6

Povinná mlčenlivost

(1) Stomatolog je povinen zachovávat mlčenlivost
o všech skutečnostech, které jsou mu známy v souvislosti s výkonem jeho povolání. K tomu patří rovněž zdravotní dokumentace, písemná sdělení a poznámky týkající se pacientů, RTG snímky a ostatní nálezy. Tuto povinnost musípožadovat i od svých podřízených spolupracovníků, což musí mít stvrzeno od těchto osob písemně.

            (2) Stomatolog může být zbaven lékařské mlčenlivosti jen na základě zákona.

            (3) Pro účely vědecké odborné výuky, dalšího vzdělávání a odborného publikování mohou být sděleny a publikovány skutečnosti, podléhající povinné lékařské mlčenlivosti, jen v případě zachování anonymity pacienta, nebo dá-li k tomu pacient písemný souhlas.

§ 7

Stomatologická praxe

            (1) Stomatolog provozující soukromou praxi je ten, který ji vykonává formou nezávislého a svobodného povolání.

            (2) Soukromá praxe stomatologa musí být provozována zubním lékařem osobně, s výjimkou zástupu na dobu určitou – maximálně po dobu 6 měsíců, během dovolené na zotavenou, pracovní neschopnosti, školení apod. Výjimky uděluje na základě písemné žádosti v odůvodněných případech představenstvo Oblastní komory.

            (3) Stomatolog je povinen neprodleně (do 10 dnů) sdělit příslušné oblastní stomatologické komoře (dále jen „Oblastní komoře“) otevření stomatologické praxe, její místo, datum otevření a náplň činnosti, stejně jako její případné změny a ukončení.

            (4) Stomatolog nesmí zaměstnávat osobu, o které ví (nebo má důvodné podezření), že provádí nelegální praxi nebo činnost, ani nesmí s takovou osobou spolupracovat.

            (5) Stomatolog je právně odpovědný za všechny zdravotnické výkony prováděné v jeho soukromé praxi, stejně jako za všechny odevzdané stomatologické výrobky, včetně laboratorních, a to i v případě podřízených pracovníků.

            (6) Stomatolog při své praxi uznává a podporuje právo každého občana na svobodnou volbu lékaře a zdravotnického zařízení.

§ 8

Předepisování a doporučování léků, léčebných prostředků a pomůcek

            (1) Stomatologům není dovoleno požadovat od výrobců nebo obchodníků odměny nebo jiné výhody za předepisování léků, léčebných prostředků a pomůcek.

            (2) Předepisování léků, léčebných prostředků a pomůcek za účelem získání provize z jejich prodeje je nepřípustné. Stomatolog nesmí ordinovat za úplatu vzorky léků, které jsou mu dodány firmami z reklamních důvodů.

            (3) Stomatolog má povinnost zamezit v rámci svých možností neodůvodněnému užívání nebo zneužívání léků. V tomto smyslu musí učinit všechna potřebná opatření proti krádeži nebo zneužití receptových formulářů a razítek.

            (4) Stomatolog má povinnost neprodleně ohlásit dle platných předpisů příslušným institucím všechny zjištěné vedlejší účinky léků nebo léčebných prostředků.

            (5) Nové léčebné postupy nebo materiály je možno použít jen za podmínek daných Helsinskou konvencí a Norimberským kodexem a jen tehdy, nabyl-li stomatolog přesvědčení, že nemůže dojít k přímému poškození pacienta.

§ 9

Honoráře za stomatologické výkony

            (1) Pacient musí být před zahájením stomatologického ošetření informován o druhu, rozsahu a podmínkách ošetření, a to včetně předpokládané ceny a způsobu úhrady tohoto ošetření.

            (2) Stomatologické ošetření, které je hrazeno zdravotní pojišťovnou nebo ze státního rozpočtu pouze částečně nebo takto hrazeno není, je poskytováno za částečnou nebo plnou úhradu pacientem.

            (3) Cenou stomatologického ošetření, poskytovaného za plnou nebo částečnou úhradu pacientem, se rozumí hodnota ošetření sjednaná mezi ošetřujícím a pacientem, vyjádřená v penězích (Kč). Podkladem pro cenu stomatologického ošetření, která se stanoví dohodou podle zákona o cenách, jsou náklady poskytnutého ošetření, přiměřený zisk, příslušná daň a případně též clo.

Kalkulace cen výkonů a výrobků se provádí na základě:

a)    objektivizace vynaložených nákladů dle obecně závazných předpisů,

b)    stanoviska Komory k časům potřebným k provedení,

c)    individuálně kalkulované ceny přímo spotřebovaného materiálu.

            (4) V případě stomatologického ošetření poskytovaného za plnou nebo částečnou úhradu pacientem, je možno před započetím ošetření požadovat zaplacení zálohy na sjednanou cenu ošetření. Stomatologické ošetření, s výjimkou akutních případů, nemusí být zahájeno dříve, než pacient zaplatí zálohu na sjednanou cenu stomatologického ošetření.

            (5) Po skončení stomatologického ošetření poskytovaného za plnou nebo částečnou úhradu pacientem musí být pacientu vydáno potvrzení o úhradě stomatologické péče, ve kterém bude uvedeno, jaké stomatologické ošetření hrazené plně nebo částečně bylo poskytnuto a jaká je jeho cena.

            (6) V případě stomatologického ošetření většího rozsahu musí být zpracován a s pacientem projednán časový plán ošetření obsahující seznam předpokládaných stomatologických výkonů a výrobků s jejich cenou.

            (7) Vymáhání nebo přijímání úplaty za poskytnutí stomatologického ošetření v případech, kdy je to v rozporu s obecně závaznou právní úpravou, bude kvalifikováno jako hrubé porušení lékařské etiky.

            (8) Stomatolog, oprávněný k výkonu stomatologické péče, může tuto péči poskytovat i bezplatně.

ČÁST DRUHÁ

VZTAHY MEZI LÉKAŘI

A K ZDRAVOTNICKÝM PRACOVNÍKŮM

§ 10
Odborný zástupce

            (1) Výkon funkce odborného zástupce je výkonem povolání stomatologa.

            (2) Odborným zástupcem se rozumí člen Komory, který byl provozovatelem zdravotnického zařízení ustanoven do funkce odborného zástupce a který je jako odborný zástupce uveden v platném rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení tohoto provozovatele (dále jen ustanoven do funkce odborného zástupce).

            (3) Člen Komory může být ustanoven do funkce odborného zástupce pouze pro jedno zdravotnické zařízení.

            (4) Odborný zástupce musí být v pracovním poměru nebo v obdobném pracovně právním vztahu k provozovateli dotčeného zdravotnického zařízení, pokud není společníkem obchodní společnosti, která je provozovatelem, a odpovídá za odborné vedení dotčeného zdravotnického zařízení.

            (5) Povinnosti stanovené právními předpisy a předpisy Komory členům Komory, kteří vykonávají své povolání jako provozovatelé nestátního zdravotnického zařízení, je povinen u provozovatele, který není členem Komory, dodržovat nebo jejich dodržování zajistit odborný zástupce; to neplatí, jde-li o povinnost platit příspěvky a poplatky dle § 4 odst. 1 písm. a) – c) Finančního řádu ČSK. Odborný zástupce je tak povinen zejména:

a)    být řádně zapsán v seznamu členů vedeném Oblastní komorou, v jejímž obvodu je místo provozování dotčeného zdravotnického zařízení,

b)    zajistit, aby nestátní zdravotnické zařízení, jehož provozovatelem byl ustanoven do funkce (dotčené zdravotnické zařízení), bylo pro druh a rozsah jím poskytované zdravotní péče personálně, věcně a technicky vybaveno a splňovalo požadavky kladené na jeho provoz,

c)    zajistit plnění oznamovací povinnosti provozovatele dotčeného zdravotnického zařízení jako držitele Souhlasu,

d)    zajistit, aby zdravotní péče byla v dotčeném zdravotnickém zařízení poskytována odborně, v souladu s etikou stomatologa a způsobem stanoveným zákony a předpisy Komory,

e)    umožnit orgánům Komory výkon jejich pravomocí ve vztahu ke všem členům Komory, kteří vykonávají své povolání v dotčeném zdravotnickém zařízení,

f)      zajistit v dotčeném zdravotnickém zařízení takovou organizaci práce, aby byl při šetření všech práv a oprávněných zájmů pacientů umožněn odborný rozvoj všech členů Komory, kteří zde vykonávají své povolání, se zvláštním zřetelem k dodržování podmínek odborné přípravy absolventů,

g)    být přítomen na pracovišti dotčeného zdravotnického zařízení po dobu odpovídající nejméně polovině stanovené týdenní pracovní doby ve smyslu pracovně právních předpisů. Jde-li o zdravotnické zařízení s více pracovišti, je odborný zástupce povinen v rámci doby uvedené v předchozí větě být přítomen na každém z nich přinejmenším jedenkrát v týdnu. Zdravotnickým zařízením s více pracovišti se pro účely tohoto odstavce rozumí zdravotnické zařízení, které poskytuje zdravotní péči na dvou nebo více místech. Ustanovení předchozích vět odst. 5 písm. g) tohoto paragrafu neplatí, poskytuje-li dotčené zdravotnické zařízení v oboru stomatologie pouze lékařskou službu první pomoci. Na pracovišti nebo pracovištích takového zdravotnického zařízení je odborný zástupce povinen být přítomen v takové míře, která zajišťuje řádné plnění jeho ostatních povinností dle tohoto řádu.

h)    oznámit příslušným orgánům jakékoliv porušení povinností provozovatele dotčeného zdravotnického zařízení. Povinnostmi provozovatele se pro účely tohoto odstavce rozumí povinnosti provozovatele přímo související s poskytováním zdravotní péče v dotčeném zdravotnickém zařízení.

i)      rezignovat na funkci, znemožní-li mu provozovatel dotčeného zdravotnického zařízení plnit povinnosti odborného zástupce vyplývající z právních předpisů nebo předpisů Komory. Tutéž povinnost má odborný zástupce, není-li z jiných důvodů dlouhodobě schopen plnit povinnosti odborného zástupce vyplývající z právních předpisů nebo předpisů Komory, jakož i tehdy, lze-li důvodně předpokládat, že tyto své povinnosti nebude v bezprostřední budoucnosti schopen dlouhodobě plnit,

j)      rezignovat na funkci, přestane-li splňovat podmínky pro výkon funkce odborného zástupce stanovené právními předpisy nebo předpisy Komory.

            (6) Porušení povinností odborného zástupce vyplývajících z právních předpisů nebo předpisů Komory je disciplinárním proviněním. Člen Komory se disciplinární odpovědnosti zprostí, prokáže-li, že mu plnění povinností odborného zástupce znemožnil provozovatel dotčeného zdravotnického zařízení, a to pouze za předpokladu, že tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejdéle do 14 dnů, oznámil Komoře a zároveň rezignoval na funkci. Rezignací na funkci odborného zástupce se rozumí oznámení o ukončení výkonu funkce odborného zástupce provozovateli dotčeného zdravotnického zařízení a orgánu příslušnému k registraci dotčeného zdravotnického zařízení.

            (7) Člen Komory nesmí vykonávat činnost, která má znaky výkonu funkce odborného zástupce, ani připustit své ustanovení do funkce odborného zástupce, aniž by splňoval všechny podmínky stanovené právními předpisy nebo předpisy Komory pro ustanovení do funkce odborného zástupce nebo pro výkon této funkce.

§ 11

Vztahy mezi lékaři

            (1) Stomatolog má prokazovat ostatním lékařům
a kolegům svou úctu ohleduplným chováním. Je neslučitelné s výkonem povolání vyjadřovat se kriticky o ošetřovacích metodách, odborných znalostech a osobních vlastnostech svých kolegů, a to jak veřejně, tak i v soukromí.

            (2) V přítomnosti pacienta nebo kolegy stomatologa se musí stomatolog vyvarovat vyjadřování, které zlehčuje nebo odsuzuje léčebnou a preventivní činnost kolegů.

            (3) Je nepřípustné znemožňovat kolegům výkon jejich povolání stomatologa jednáním, které prokazatelně poškozuje jejich zájmy.

            (4) V případě poskytnutí nezbytné první lékařské pomoci nesmí stomatolog z vlastní vůle rozšířit rozsah výkonů ošetření více, než to vyžaduje stav pacienta. Totéž platí v případě vyžádání si odborné spolupráce od kolegy, nebo v případě vystavování odborného posudku.

            (5) Domnívá-li se zubní lékař, že stomatologické výkony a výrobky jeho kolegy jsou odborně chybné a nedokonalé, je jeho povinností o tom písemně informovat tohoto lékaře.

            (6) Domnívá-li se zubní lékař, že poskytováním zdravotní péče jiným kolegou došlo k odbornému pochybení s následným poškozením zdraví pacienta, je povinen neprodleně o tom písemně informovat tohoto lékaře a příslušnou Oblastní komoru. Je jeho povinností udělat vše podle svých odborných schopností pro odstranění následků a vést o tom dostatečnou zdravotní dokumentaci.

§ 12

Ošetřování pacientů od jiných kolegů

            (1) Je-li nezbytné, aby v případě úrazu nebo potřeby neodkladné první lékařské pomoci poskytl ošetření jiný lékař, než ošetřující, má tento lékař povinnost sdělit písemně a bez prodlení rozsah poskytnutého ošetření ošetřujícímu lékaři.

            (2) Stomatolog nesmí odmítnout bez závažného důvodu spolupráci, nebo žádost o pomoc od jiného kolegy.

            (3) Stomatolog je povinen odeslat pacienta, doporučeného k němu jiným kolegou, po provedení vyžádaného vyšetření nebo ošetření s lékařskou zprávou zpět k odesílajícímu, a to i v případě, že je nutné či potřebné další vyšetření či ošetření, než které bylo žádáno.

            (4) Stomatolog může do své péče převzít pacienta od jiného lékaře k trvalé zdravotní péči pouze tehdy, je-li to pacientovo přání.

            (5) Stomatolog je povinen si vyžádat konzilium nebo pomoc jiného lékaře v případě, že sám nezvládá ošetření pacienta a zdravotní stav pacienta si to vyžaduje.

§ 13

Zástup stomatologa

            (1) Stomatologové jsou povinni dodržovat zásadu, že se navzájem zastupují. Stomatolog musí při tom dbát na to, aby zastupující lékař měl odpovídající kvalifikaci a odbornost.

            (2) Po skončení doby zástupu pacient přechází zpět ke svému ošetřujícímu lékaři, a to i v případě, že ošetření není dokončeno.

            (3) Zastupující lékař přebírá na dobu zastupování, v rozsahu ustanovení odst. 1, též odpovědnost za absolventa.

§ 14

Zaměstnávání pracovníků ve stomatologické praxi

            (1) Soukromá stomatologická praxe může zaměstnat jako stomatologa pouze člena Komory, který splňuje zákonem stanovené podmínky pro výkon tohoto povolání.

            (2) Provozovatel soukromé stomatologické praxe nese odpovědnost za činnost jím zaměstnaných stomatologů, zdravotnického personálu a ostatních zaměstnanců.

            (3) Zaměstnáni mohou být pouze ti stomatologové, kteří mají oprávnění vykonávat povolání stomatologa podle obecně platných předpisů. Zaměstnavatel je vždy povinen se o tom přesvědčit.

            (4) Stomatolog, kterému byla udělena akreditace pro postgraduální vzdělávání lékařů, je v rozsahu udělené akreditace oprávněn provádět další vzdělávání lékařů připravujících se na specializaci v oboru (ortodoncie, obličejová a čelistní chirurgie) nebo specializujících se k výkonům.

            (5) Za porušení etiky stomatologa se považuje, když si asistent nebo školený stomatolog otevře po ukončení své odborné přípravy k výkonu povolání vlastní praxi
v místě školení v době do 1 roku od ukončení, aniž si vyžádal k tomu předem souhlas svého školitele, u kterého se připravoval.

            (6) Stomatolog provozující praxi je povinen písemně ohlásit příslušné Oblastní komoře vzniklé pracovní poměry stomatologů ve své praxi.

§ 15
Společný výkon stomatologické praxe
Zrušen
§ 16

Předání stomatologické praxe

            Člen Komory, který přebírá praxi po jiném zubním lékaři, může s výslovným souhlasem svého předchůdce nebo jeho dědiců připojit ke svému označení praxe (§ 19) informaci o tomto svém předchůdci, a to po dobu nejdéle 1 roku. Zubní lékař je povinen postupovat tak, aby byla vždy zajištěna odvolatelnost souhlasu podle předchozí věty.

ČÁST TŘETÍ

VZTAHY K VEŘEJNOSTI

§ 17
Publicita

Zubní lékař má právo informovat veřejnost o skutečnostech souvisejících s provozováním své praxe a výkonem svého povolání za předpokladu, že jsou tyto informace přesné, nejsou klamavé, respektují povinnost mlčenlivosti a že způsob jejich sdělování nepoškozuje vážnost lékařského stavu a i jinak odpovídá právním předpisům včetně předpisů stavovských.

§ 18
Reklama

Osobní publicita zubního lékaře nebo jeho zdravotnického zařízení v médiích, jako je tisk, rozhlas, televize, elektronická komunikace nebo jiná média (dále jen reklama), je povolena, pokud jsou splněny podmínky § 17 a zároveň

a)    charakter reklamy je oznamovací;

b)    pojem „záruka“ nebo „zaručený“ a další významově shodné výrazy jsou v souvislosti s reklamou použity jen v případech, kdy je současně konkretizován obsah a podmínky záruky;

c)    jde o reklamu přímou, po stránce etické neurážející stavovskou čest;

d)    reklama nepodněcuje k veřejným poděkováním a vychvalování ani nevyužívá třetích osob;

e)    reklama neobsahuje agresivní prvky ani nezneužívá lidské pocity či slabosti.

§ 19

Označení stomatologické praxe

            (1) Zubní lékař označí svou praxi tabulkou přiměřené velikosti s údaji o své osobě a o druhu zdravotní péče, kterou poskytuje. Označení praxe nebo s ní souvisejících prostor má sloužit pouze k orientaci osob o jejím umístění a obsahovat informativní sdělení bez propagačních prvků. Je-li to nutné pro snazší orientaci, lze v domě nebo jeho nejbližším okolí umístit i další obdobné tabulky.

            (2) Zubní lékař je povinen svoji praxi trvale označit zvenčí viditelným údajem o ordinačních hodinách.

(3) Při přemístění praxe do nových prostor smí zubní lékař umístit na původním místě oznámení o změně adresy po dobu jednoho roku.

            (4) Jde-li o označení stomatologické praxe nebo prostor s ní souvisejících, ustanovení § 17 se použije přiměřeně.

§ 20

Oznámení ve sdělovacích prostředcích

Zrušen
§ 21

Formuláře a tiskopisy pro praxi, razítka

            Pro předtisky na formulářích a tiskopisech pro praxi a pro razítka používaná ve stomatologické praxi platí odpovídající ustanovení tohoto řádu.

§ 22

Závěrečná ustanovení, účinnost

            (1) Tento Stavovský řád Komory byl schválen na sněmu Komory dne 17.5.2009 a tímto dnem nabývá účinnosti.

 

ŘÁD
ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY
O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ ZUBNÍCH LÉKAŘŮ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1

Úvodní ustanovení

Komora v souladu se zákonem č. 220/1991 Sb. zaručuje odbornost svých členů. Komora zapíše do seznamu Komory každého, kdo splnil podmínky pro výkon povolání zubního lékaře podle zákona. Vydáním Osvědčení odbornosti potvrzuje Komora svým členům účast na celoživotním vzdělávání, které v souladu se zákonem organizuje a pořádá, a výkon povolání ve shodě s etickými a odbornými zásadami. Získání Osvědčení odbornosti není podmínkou pro samostatný výkon povolání zubního lékaře. Tento řád neomezuje svobodné rozhodování při volbě preventivních, diagnostických a léčebných postupů.

§ 2
Předmět úpravy

Tento řád stanovuje druhy Osvědčení odbornosti, podmínky pro získání, způsob jejich vydání a dobu platnosti.

ČÁST PRVNÍ

DRUHY OSVĚDČENÍ ODBORNOSTI

§ 3

(1) Komora vydává Osvědčení odbornosti (ČSK/13/96)

a)    praktický zubní lékař,

b)    praktický zubní lékař parodontolog,

c)    praktický zubní lékař pedostomatolog,

d)    praktický zubní lékař stomatochirurg,

e)    zubní lékař ortodontista,

jimiž zaručuje odbornost svých členů pro výkon povolání zubního lékaře ad

a)    v základním rozsahu činnosti

b)    v základním rozsahu činnosti, rozšířené v parodontologii

c)    v základním rozsahu činnosti, rozšířené v pedostomatologii

d)    v základním rozsahu činnosti, rozšířené ve stomatochirurgii

e)    ve specializačním oboru ortodoncie

(2) Komora zaručuje odbornost svého člena, je–li oprávněným držitelem Osvědčení odbornosti podle tohoto řádu, a to po dobu platnosti tohoto osvědčení.

(3) Představenstvo Komory může vymezit další okruhy činností a jim odpovídající vzdělávací rámcové programy. Jejich absolvováníKomora osvědčujediplomem. Podmínky jsou stanoveny opatřením představenstva Komory.

ČÁST DRUHÁ

PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ OSVĚDČENÍ ODBORNOSTI

§ 4
Druhy podmínek

(1) Obecnými podmínkami pro získání Osvědčení odbornosti jsou:

a)    členství v Komoře;

b)    způsobilost k samostatnému výkonu povolání zubního lékaře;

c)    souvislý výkon povolání zubního lékaře; zubní lékař vykonává své povolání souvisle, pokud jej skutečně a v souladu se zákonem vykonává po dobu nejméně dvou let během tří let předcházejících podání žádosti o Osvědčení odbornosti.

d)    disciplinární bezúhonnost; disciplinárně bezúhonným se pro účely tohoto řádu rozumí člen Komory, kterému nebylo pravomocně uloženo disciplinární opatření, nebo člen Komory, kterému bylo pravomocně uloženo disciplinární opatření a toto disciplinární opatření bylo zahlazeno nebo podle ustanovení disciplinárního řádu zahlazeno být mělo.

e)    bezdlužnost; bezdlužností se pro účely tohoto řádu rozumí stav, kdy člen Komory nemá vůči Komoře nedoplatek na stanovených příspěvcích či poplatcích nebo na pokutě uložené pravomocným rozhodnutím v disciplinárním řízení.

(2) Zvláštní podmínky pro jednotlivé druhy Osvědčení odbornosti upravuje tento řád a opatření představenstva Komory.

§ 5
Zvláštní podmínky pro získání

Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař

(1) Zvláštní podmínky pro získání prvního Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař jsou absolvování základní odborné přípravy v trvání nejméně 24 měsíců a absolvování profesní zkoušky s výsledkem “prospěl”. Představenstvo Komory může na žádost člena Komory rozhodnout, že se od absolvování základní odborné přípravy zcela nebo zčásti upouští, prokáže-li člen Komory, že v období bezprostředně předcházejícím podání žádosti o upuštění od absolvování základní odborné přípravy samostatně vykonával povolání zubního lékaře nepřetržitě po dobu alespoň 4 let. Rozhodne-li představenstvo Komory, že se od absolvování základní odborné přípravy upouští, má se za to, že člen Komory, jehož se toto rozhodnutí týká, absolvoval základní odbornou přípravu podle tohoto řádu. Rozhodne-li představenstvo Komory, že se od absolvování základní odborné přípravy upouští zčásti, má se za to, že člen Komory, jehož se toto rozhodnutí týká, absolvoval základní odbornou přípravu podle tohoto řádu v rozsahu, v jakém bylo od absolvování základní odborné přípravy upuštěno. Proti rozhodnutí představenstva Komory o upuštění od absolvování základní odborné přípravy není přípustný žádný opravný prostředek. Podrobnosti o podmínkách upuštění a částečného upuštění od absolvování základní odborné přípravy stanoví představenstvo Komory svým opatřením.

 (2) Zvláštní podmínkou pro získání druhého a dalších Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař je splnění podmínek kreditního systému v průběhu nejvýše tří let.

§ 6
Základní odborná příprava

(1) Základní odbornou přípravou se rozumí odborná praxe ve zdravotnickém zařízení, kterou vykonává člen Komory v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby pod soustavným vedením zubního lékaře-školitele, a souběžné obnovování a prohlubování teoretických znalostí a praktických dovedností formou účasti na vzdělávacích akcích, popř. formou e-learningu.

(2) Náplň základní odborné přípravy, způsob zařazování členů Komory do základní odborné přípravy a prokazování jejího absolvování stanoví svým opatřením představenstvo Komory.

§ 7
Profesní zkouška

(1) Profesní zkouška prověřuje znalosti a dovednosti členů Komory nezbytné pro výkon povolání zubního lékaře v základním rozsahu činnosti. Probíhá formou řízeného pohovoru o zadaných odborných otázkách. Součástí profesní zkoušky je též prezentace a zdůvodnění diagnostických a terapeutických postupů, které člen Komory prováděl v průběhu základní odborné přípravy, a to na základě předložené zdravotnické dokumentace. Zdravotnická dokumentace musí být upravena tak, aby bylo zachováno právo občana na ochranu osobních údajů.

(2) Komora umožní vykonat profesní zkoušku členu Komory, který je způsobilý k samostatnému výkonu povolání a absolvoval základní odbornou přípravu, a to do šesti měsíců od podání žádosti.

(3) Žádost o vykonání profesní zkoušky (ČSK/88/04) podává žadatel Kanceláři Komory. Kancelář Komory posoudí splnění podmínek pro konání profesní zkoušky. V případě pochybností vyzve žadatele, aby splnění podmínek prokázal listinami nebo jiným vhodným způsobem, a stanoví mu k tomu lhůtu 30 dnů; poskytnutá lhůta se nezapočítává do lhůty šesti měsíců, v níž je Komora povinna umožnit členu Komory vykonat profesní zkoušku. Po marném uplynutí této lhůty Kancelář Komory žádost odmítne.

(4) Náplň a průběh profesní zkoušky včetně způsobu ustanovení zkušební komise stanoví svým opatřením představenstvo Komory.

§ 8

Zvláštní podmínky pro získání Osvědčení odbornosti

praktický zubní lékař parodontolog,
praktický zubní lékař pedostomatolog,
praktický zubní lékař stomatochirurg

(1) Zvláštní podmínky pro získání prvního Osvědčení odbornosti dle § 3, odst.1b) – d) tohoto řádu jsou:

a)    splnění podmínek pro udělení Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař,

b)    absolvování rozšířené odborné přípravy v trvání nejméně 24 měsíců.

(2) Zvláštní podmínky pro získání druhého a dalších Osvědčení odbornosti dle § 3, odst.1b) – d) tohoto řádu jsou:

a)    splnění podmínek dle kreditního systému v průběhu nejvýše 3 let, respektive 5 let, je-li držitelem Osvědčení odbornosti s dobou platnosti 5 let,

b)    souvislý výkon povolání v příslušné rozšířené činnosti.

§ 9
Rozšířená odborná příprava

(1) Rozšířenou odbornou přípravou se rozumí prohlubování teoretických poznatků v příslušném oboru formou účasti na předepsaných vzdělávacích akcích, popř. formou e-learningu, a získávání praktických dovedností a zkušeností formou stáže na akreditovaném pracovišti.

(2) Součástí rozšířené odborné přípravy je individuální příprava na vlastním pracovišti za odborné pomoci odborného konzultanta.

(3) Náplň rozšířené odborné přípravy pro získání jednotlivých Osvědčení odbornosti dle § 3, odst. 1 b) – d) tohoto řádu, způsob zařazování do rozšířené odborné přípravy, dobu trvání stáže na jednotlivých akreditovaných pracovištích, prokazování jejího úspěšného absolvování
a výkon činnosti odborného konzultanta stanovuje po vyjádření příslušných odborných společností svými opatřeními představenstvo Komory.

(4) Stanovenou náplň rozšířené odborné přípravy je člen Komory povinen absolvovat do 3 let ode dne, kdy byl zařazen do rozšířené odborné přípravy. Nesplní-li člen Komory tuto povinnost, má se za to, že od rozšířené odborné přípravy upustil. Účast na vzdělávacích akcích, e-learningu či odborných stážích absolvovaných v rámci rozšířené odborné přípravy, od které člen Komory upustil, nelze započítat do jiné rozšířené odborné přípravy. Z výjimečných důvodů hodných zvláštního zřetele může představenstvo Komory prodloužit lhůtu stanovenou v první větě tohoto odstavce až o 1 rok, a to i zpětně.

§ 10
Akreditovaná pracoviště

Zdravotnická zařízení zajišťující rozšířenou odbornou přípravu a předepsané stáže pro získání Osvědčení odbornosti dle § 3, odst. 1 b) – d) jsou akreditována představenstvem Komory na základě splnění podmínek, které vydává představenstvo Komory svým opatřením.

§ 11
Zvláštní podmínky pro získání

Osvědčení odbornosti zubní lékař ortodontista

(1) Zvláštní podmínky pro získání prvního Osvědčení odbornosti zubní lékař ortodontista jsou:

a)    získání specializované způsobilosti v oboru ortodoncie dle zákona,

b)    splnění podmínek kreditního systému,

c)    souvislý výkon povolání zubního lékaře ve specializačním oboru ortodoncie nejméně po dobu 3 let.

(2) Zvláštní podmínky pro získání druhého a dalších Osvědčení odbornosti zubní lékař ortodontista jsou:

a)    splnění podmínek kreditního systému,

b)    souvislý výkon povolání zubního lékaře ve specializačním oboru ortodoncie.

§ 12
Kreditní systém

(1) Kreditní systém je systém hodnocení vyjadřující rozsah, v němž se člen Komory v rámci celoživotního vzdělávání účastní vzdělávacích akcí, e-learningu, předepsaných stáží na akreditovaných pracovištích a vykonává odbornou činnost. Formy vzdělávání a odborné činnosti, jejich kreditní ohodnocení, počet kreditů potřebný ke splnění podmínek pro získání příslušného Osvědčení odbornosti a způsob jejich zápočtu jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto řádu. Způsob registrace vzdělávacích akcí, e-learningových kurzů, poskytnutí garancí a požadavky na jejich odbornou kvalitu stanoví svým opatřením představenstvo Komory.

(2) Druhé a další Osvědčení odbornosti může získat pouze člen Komory, který je oprávněným držitelem Osvědčení odbornosti a který v rámci kreditního systému získá předepsaným způsobem a v předepsané formě stanovený počet kreditů (dále jen stanovený počet kreditů).

ČÁST TŘETÍ
VYDÁNÍ A PLATNOST OSVĚDČENÍ ODBORNOSTI
§ 13
Vydání prvního Osvědčení odbornosti

(1) Žádost (ČSK/37/97) o vydání Osvědčení odbornosti se podává Kanceláři Komory.

(2) Žadatel k žádosti připojí:

a)    doklady prokazující splnění podmínek pro vydání příslušného Osvědčení odbornosti dle tohoto řádu,

b)    prohlášení o tom, že proti němu není vedeno trestní stíhání,

c)    vyjádření představenstva příslušné Oblastní komory.

(3) Nemá-li žádost předepsané náležitosti nebo nejsou-li k ní připojeny předepsané doklady, Kancelář Komory vyzve do 30 dnů od doručení žádosti žadatele, aby žádost nebo doklady do 30 dnů náležitě doplnil. Doba do doplnění žádosti se nezapočítává do lhůty stanovené pro vydání Osvědčení odbornosti. Po marném uplynutí této lhůty Kancelář Komory žádost odmítne.

(4) Splňuje-li žadatel podmínky dle tohoto řádu, vydá představenstvo Komory bez dalšího projednání písemné vyhotovení Osvědčení odbornosti do 60 dnů od doručení žádosti. Současně vydá a následně doručí certifikát určený k vystavení ve zdravotnickém zařízení žadatele.

(5) V ostatních případech představenstvo Komory vyzve případně žadatele, aby ve lhůtě do 30 dnů prokázal splnění obecných a zvláštních podmínek listinami nebo jiným vhodným způsobem, žádost projedná a rozhodne:

a)    o zamítnutí žádosti – rozhodnutí s odůvodněním doručí žadateli do 30 dnů,

b)    o vydání Osvědčení odbornosti.

(6) Je-li proti žadateli vedeno řízení podle disciplinárního řádu, odloží představenstvo Komory rozhodnutí o jeho žádosti o vydání Osvědčení odbornosti do doby, než bude řízení, které je důvodem odkladu, pravomocně skončeno. O odkladu rozhodnutí představenstvo Komory člena Komory vyrozumí a zároveň jej upozorní, že o jeho žádosti rozhodne na svém zasedání nejblíže následujícím po dni, kdy bude Kanceláři Komory předloženo pravomocné rozhodnutí příslušného orgánu, jímž se řízení, které bylo důvodem odkladu, končí.

(7) Má-li žadatel za to, že rozhodnutí představenstva Komory nebo formální náležitosti Osvědčení odbornosti nejsou v souladu s tímto řádem nebo s opatřením představenstva Komory vydaným na jeho základě, má právo do 30 dnů od doručení rozhodnutí nebo Osvědčení odbornosti podat odvolání ke sněmu Komory prostřednictvím představenstva Komory. Odvolání projedná představenstvo Komory na svém zasedání nejblíže následujícím po jeho doručení. Nevyhoví-li představenstvo Komory v plném rozsahu odvolání, předloží jej spolu s předkládací zprávou nejbližšímu sněmu Komory, který napadené rozhodnutí potvrdí, nebo zruší a nahradí rozhodnutím vlastním.

§ 14

Vydání druhého a dalších Osvědčení odbornosti

(1) Žádost o vydání druhého a dalších Osvědčení odbornosti může člen Komory, který splnil podmínky pro jeho získání, podat Kanceláři Komory nejdříve 30 dnů před uplynutím doby platnosti a nejpozději poslední den platnosti stávajícího Osvědčení odbornosti. Při rozhodování o žádosti se postupuje podle § 13 tohoto řádu.

(2) Vyhoví-li představenstvo Komory žádosti, je Osvědčení odbornosti vydáno dne, který následuje po posledním dni platnosti předcházejícího Osvědčení odbornosti žadatele. To platí i tehdy, vyhoví-li žádosti na základě odvolání žadatele představenstvo Komory nebo sněm Komory.

(3) Splní-li držitel Osvědčení odbornosti dle § 3, odst. 1 b) – d), podmínky pouze pro vydání Osvědčení odbornosti dle § 3, odst. 1 a), rozhodne představenstvo Komory o vydání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař.

(4) Ve výjimečných případech, kdy držitel Osvědčení odbornosti z důvodů hodných zvláštního zřetele, nezískal stanovený počet kreditů, je představenstvo Komory oprávněno vydat Osvědčení odbornosti s dobou platnosti jeden rok, s datem vydání dle odstavce 2 tohoto paragrafu. V průběhu této doby je držitel Osvědčení odbornosti povinen získat stanovený počet kreditů dle opatření představenstva Komory.

(5) Představenstvo Komory může výjimečně vydat Osvědčení odbornosti i zpětně, jestliže žadatel splnil podmínky pro jeho získání, ale z důvodů hodných zvláštního zřetele podal žádost po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 1 tohoto paragrafu. Tuto výjimku lze uplatnit nejdéle jeden rok od konce platnosti předcházejícího Osvědčení odbornosti.

§ 15

Vydání Osvědčení odbornosti po přerušení celoživotního vzdělávání

(1) Členu Komory, který byl držitelem Osvědčení odbornosti, jehož platnost skončila nejvýše před 3 roky, lze Osvědčení odbornosti vydat jen tehdy, splňuje-li ke dni podání žádosti obecné podmínky pro vydání Osvědčení odbornosti a získal-li v posledních nejvýše třech letech před podáním žádosti stanovený počet kreditů. Kredity získané za účast na vzdělávacích akcích, e-learningu, stážích na akreditovaných pracovištích nebo za odbornou činnost, které člen Komory absolvoval nebo realizoval v době před koncem platnosti posledního vydaného Osvědčení odbornosti, se nezapočítávají.

(2) Při posuzování žádosti postupuje představenstvo Komory podle § 13 tohoto řádu.

(3) Členu Komory, který byl držitelem Osvědčení odbornosti, jehož platnost skončila před 3 a více roky, lze Osvědčení odbornosti vydat jen po splnění obecných
a zvláštních podmínek pro udělení prvního Osvědčení odbornosti nebo na základě výjimky dle § 16.

§ 16
Výjimečné vydání Osvědčení odbornosti

(1) Ve výjimečných případech hodných zvláštního zřetele, zejména je-li třeba odstranit nesrovnalosti plynoucí z uplatňování řádů Komory nebo zmírnit jejich tvrdost, je představenstvo Komory oprávněno v otázkách upravených Řádem České stomatologické komory o celoživotním vzdělávání zubních lékařů nebo s tímto řádem souvisejících rozhodnout jinak, než tento řád nebo jiné řády stanoví. Je však vždy povinno řídit se obecně závaznými právními předpisy a při důsledném respektování hodnot, které je Komora v rámci svého poslání povinna hájit, šetřit oprávněné zájmy dotčeného člena Komory.

(2) Písemně vyhotovené a odůvodněné rozhodnutí představenstva Komory podle předchozího odstavce je třeba vždy doručit členu Komory, kterého se týká, a předsedovi revizní komise Komory. Dotčený člen Komory může proti němu podat ve lhůtě 30 dnů od doručení odvolání ke sněmu Komory. Představenstvo Komory rozhodne o odvolání samo v případě, že mu v plném rozsahu vyhoví; rozhodnutí o odvolání doručí obdobným způsobem jako odvoláním napadené rozhodnutí. Nevyhoví-li představenstvo Komory odvolání v plném rozsahu, předloží je spolu s předkládací zprávou nejbližšímu sněmu Komory, který napadené rozhodnutí potvrdí, nebo zruší a nahradí rozhodnutím vlastním.

(3) Právo revizní komise Komory pozastavit výkon rozhodnutí představenstva Komory, jde-li o rozhodnutí podle prvního odstavce tohoto paragrafu nebo o rozhodnutí představenstva o odvolání podle druhého odstavce tohoto paragrafu, zaniká, nebylo-li vykonáno do 30 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí předsedovi revizní komise Komory.

§ 17
Platnost Osvědčení odbornosti

(1) Platnost Osvědčení odbornosti dle § 3, odst. 1 je 3 roky, není-li dále stanoveno jinak.

(2) Vydává-li se Osvědčení odbornosti dle § 3, odst. 1 b) – d) členu Komory, který byl držitelem Osvědčení odbornosti nepřetržitě po dobu alespoň 6 let, činí doba platnosti Osvědčení odbornosti 5 let.

§ 18

 Zánik platnosti Osvědčení odbornosti

(1) Osvědčení odbornosti dle § 3, odst. 1 zaniká:

a)    uplynutím doby platnosti;

b)    zánikem členství držitele v Komoře;

c)    doručením žádosti držitele o zrušení Osvědčení odbornosti Kanceláři Komory;

d)    ztrátou způsobilosti držitele k samostatnému výkonu povolání zubního lékaře;

e)    právní mocí rozhodnutí, jímž bylo držiteli uloženo disciplinární opatření;

f)      přeruší-li držitel v průběhu doby platnosti osvědčení výkon povolání zubního lékaře na dobu přesahující dvě třetiny doby platnosti osvědčení nebo, jde-li o osvědčení vydané na dobu neurčitou, na dobu přesahující tři roky.

(2) Dobou platnosti Osvědčení odbornosti se rozumí doba platnosti uvedená na písemném vyhotovení osvědčení.

ČÁST ČTVRTÁ

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 19

(1) Lékařem-školitelem může být pouze člen Komory, který je způsobilý k samostatnému výkonu povolání podle zákona č. 95/2004 Sb. a má nejméně pět let praxe v oboru. Splnění těchto podmínek osvědčí čestným prohlášením; v případě pochybností jej Kancelář Komory vyzve, aby splnění podmínek uvedených v předchozí větě prokázal listinami nebo jiným vhodným způsobem.

(2) Lékař-školitel je povinen postupovat tak, aby členu Komory umožnil úspěšně absolvovat základní odbornou přípravu a zároveň odbornou praxi nezbytnou pro získání způsobilosti k samostatnému výkonu povolání zubního lékaře.

§ 20

(1) Držitel osvědčení Praktický zubní lékař s Osvědčením odbornosti se považuje za držitele Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař.

(2) Držitel osvědčení Praktický zubní lékař s Osvědčením odbornosti pro vybranou péči v parodontologii se považuje za držitele Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař parodontolog.

(3) Držitel osvědčení Praktický zubní lékař s Osvědčením odbornosti pro vybranou péči ve stomatochirurgii se považuje za držitele Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař stomatochirurg.

(4) Držitel osvědčení Praktický zubní lékař s Osvědčením odbornosti pro vybranou péči z dětské stomatologie se považuje za držitele Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař pedostomatolog.

(5) Držitel osvědčení Specialista v ortodoncii s Osvědčením se považuje za držitele Osvědčení odbornosti zubní lékař ortodontista.

(6) Platnost Osvědčení odbornosti vydaného před účinností tohoto řádu skončí dnem, kdy uplyne doba, na kterou bylo toto osvědčení vydáno, nezanikne-li platnost těchto osvědčení dříve některým z ostatních způsobů stanovených tímto řádem.

§ 21

(1) Absolvoval-li člen Komory úspěšně kolokvium podle dosavadních předpisů, má se za to, že úspěšně složil profesní zkoušku. Osvědčení odbornosti dle tohoto řádu však lze takovému členu Komory vydat jen tehdy, je-li způsobilý k samostatnému výkonu povolání zubního lékaře dle obecně závazných právních předpisů.

(2) Člen Komory, který byl zařazen do odborné přípravy před účinností tohoto řádu, absolvuje zbývající část této přípravy podle tohoto řádu. Počet kreditů, které člen Komory získal v rámci kreditního systému před účinností tohoto řádu, zůstává nedotčen.

§ 22
Účelové příspěvky

Výše účelových příspěvků za žádost o vydání Osvědčení odbornosti, za žádost o zařazení do rozšířené odborné přípravy, za svolání odborného pohovoru a za opakování profesní zkoušky je stanovena v příloze č. 1 Finančního řádu Komory.

§ 23

Osvědčení o absolvování odborné praxe

(1) Členu Komory, který absolvoval odbornou praxi ve smyslu ust. § 7 odst. 3 písm. b), odst. 4 zák. č. 95/2004 Sb. v České republice, vydá představenstvo Komory na jeho žádost (ČSK/86/04) Osvědčení o absolvování odborné praxe (ČSK/85/04).

(2) Nezbytnou součástí žádosti je vyjádření vedoucího pracoviště, v němž odborná praxe probíhala.

(3) Při vyřizování žádosti o vydání Osvědčení o absolvování odborné praxe se obdobně použijí ustanovení § 13 tohoto řádu.

§ 24

(1) Zrušuje se Řád Osvědčování odbornosti České stomatologické komory ze dne 23.11.2003 včetně všech příloh.

(2) Zrušuje se Organizační řád – přechodná ustanovení.

(3) Odstavec 2 písm. c) Organizačního řádu České stomatologické komory se mění na: Řád České stomatologické komory o celoživotním vzdělávání zubních lékařů.

(4) V příloze č. 1 Finančního řádu Komory platné v roce 2005 se mění text: „za žádost o zařazení do přípravy vybrané péče“ na „za žádost o zařazení do rozšířené odborné přípravy“.

(5) Platnost Osvědčení odbornosti vydaných na dobu neurčitou se nemění.

§ 25

Tento řád včetně přílohy č. 1 byl schválen sněmem Komory dne 17.5.2009 a tímto dnem nabývá účinnosti.

 

Příloha č. 1 řádu České stomatologické komory o celoživotním vzdělávání zubních lékařů (§ 12 odst. 1)

Formy vzdělávání a odborné činnosti, jejich ohodnocení kredity, počet kreditů potřebný ke splnění podmínek pro získání příslušného Osvědčení odbornosti dle § 3, odst. 1 a) – d) tohoto řádu a způsob jejich zápočtu.

Kancelář Komory vydává účastníkům celoživotního vzdělávání Komory „Doklad o odborném vzdělávání zubního lékaře“, (dále jen „Doklad o vzdělávání“), do kterého jsou zaznamenávány kredity za jednotlivé činnosti.

Za způsob vykázání je považováno i předložení „Potvrzení o účasti“.

FORMA 1                                   OBECNÁ ČINNOST

Činnost:

Akce s odbornou tematikou neregistrovaná Komorou, pořádaná Komorou, stomatologickou (zubní) klinikou, odbornou společností – členem SČZL. Sněm oblastní komory, valná hromada Komory.Odborná přednáška na sněmu oblastní komory.

Způsob vykázání:

Potvrzení účasti

Hodnota:

10 kreditů za účast na jedné akci
Činnost:

Členství v odborné společnosti domácí nebo zahraniční.

Způsob vykázání:

Vlastní záznam

Hodnota:

10 kreditů za členství v každé odborné společnosti za rok

Ke splnění podmínek pro získání Osvědčení odbornosti lze za účast na sněmech Oblastní komory vykázat maximálně 60 kreditů, další dosažené kredity se nezapočítávají.

FORMA 2                                  VZDĚLÁVACÍ AKCE

1. Akce registrované komorou

Činnost:

Celodenní vzdělávací akce nad 5 hodin

Způsob vykázání:

Potvrzení účasti

Hodnota: 50 kreditů za jeden den účasti

Činnost:

Cyklus vzdělávacích akcí v souhrnu dosahující nejméně
5 hodin pořádaný Komorou, stomatologickou (zubní) klinikou, odbornou společností, akreditovaným pracovištěm.

Způsob vykázání:

Potvrzení účasti na všech akcích cyklu
Hodnota:
50 kreditů za cyklus

2. Akce s garancí komory

Činnost:

Kongres, mezinárodní sympozium a další akce jiného mimořádného odborného významu.

Způsob vykázání:

Potvrzení účasti

Hodnota:

75 kreditů za jeden den účasti

FORMA 3                                      ODBORNÁ STÁŽ

Činnost:

Odborná stáž na akreditovaném pracovišti

Způsob vykázání:

Potvrzení účasti

Hodnota:

100 bodů za jeden den účasti
 

Účast na zahraniční stáži a její bodové hodnocení je posuzováno individuálně na jednání představenstva Komory.

FORMA 4                                ODBORNÁ ČINNOST
Činnost:

Opakovanávýuková činnost v celoživotním vzdělávání zubních lékařů.

Způsob vykázání:

Vlastní záznam s uvedeným obsahem, datem a místem
Hodnota:

200 kreditů

Činnost:

Konzultační činnost po dobu minimálně jednoho roku.

Způsob vykázání:

Zápis o konzultační činnosti

Hodnota:

200 kreditů

Činnost:

Výzkumná činnost v dané tematice.

Způsob vykázání: vlastní záznam o účasti na výzkumné činnosti s uvedením tématu, rozsahu a charakteristiky výzkumu

Hodnota:300 kreditů

Činnost:

Odborná publikace v dané tematice.

Způsob vykázání:

Vlastní záznam s uvedením názvu, termínem a způsobem zveřejnění. Uznány jsou pouze práce publikované v příslušném období.

Hodnota:

300 kreditů

FORMA 5                                            E-LEARNING

Činnost:

E-learningové vzdělávací kurzy

Způsob vykázání:

Potvrzení účasti

Hodnota:

Stanoví představenstvo Komory při registraci kurzu

Ke splnění podmínek pro získání Osvědčení odbornosti lze za vzdělávání formou e-learningu vykázat maximálně 150 kreditů, další dosažené kredity se nezapočítávají.

Pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař je nutno vykázat minimálně 500 kreditů.

Pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař parodontolog, praktický zubní lékař stomatochirurg, praktický zubní lékař pedostomatolog je nutno vykázat minimálně 500 kreditů ve formě F3 a 500 kreditů v ostatních formách.

Formy vzdělávání a odborné činnosti, jejich ohodnocení kredity, počet kreditů potřebný ke splnění podmínek
pro získání příslušného Osvědčení odbornosti zubní lékař ortodontista a způsob jejich zápočtu.

FORMA 1                                   OBECNÁ ČINNOST

Činnost:

Akce s odbornou tematikou neregistrovaná Komorou, pořádaná Komorou, stomatologickou (zubní) klinikou, odbornou společností – členem SČZL. Sněm oblastní komory, valná hromada Komory.Odborná přednáška na sněmu oblastní komory.

Způsob vykázání:

Potvrzení účasti
Hodnota:

10 kreditů za účast na jedné akci
 

Činnost:

Členství v odborné společnosti domácí nebo zahraniční.

Způsob vykázání:

Vlastní záznam
Hodnota:

10 kreditů za členství v každé odborné společnosti za rok

Ke splnění podmínek pro získání Osvědčení odbornosti lze za účast na sněmech Oblastní komory vykázat maximálně 60 kreditů, další dosažené kredity se nezapočítávají.

FORMA 2                                                    TEORIE
 

Přednáška, seminář, kongres

Akce zařazené Komorou do kreditního systému pro ortodoncii na základě vyjádření výboru České ortodontické společnosti.

 

Činnost:

Akce pořádané v České republice

Způsob vykázání:

Potvrzení o účasti
Hodnota:

70 kreditů za jednu akci
 

Činnost:

Akce pořádané v zahraničí.

Způsob vykázání:

Potvrzení o účasti
Hodnota:

100 kreditů za jednu akci
 
FORMA 3                                                     PRAXE

Odborná stáž nebo praktický kurs na ortodontickém oddělení stomatologických klinik, nebo komorou akreditovaných pracovištích.

Praktický kurs jako součást přednášky, semináře, kongresu, zařazené do kreditního systému.

Činnost:
Celodenní vzdělávací akce nad 5 hodin

Způsob vykázání:

Potvrzení účasti

Hodnota:

50 kreditů za jednu akci
 

Činnost:

Půldenní vzdělávací akce pod 5 hodin

Způsob vykázání:

Potvrzení účasti

Hodnota:

30 kreditů za jednu akci

Účast na zahraniční stáži – hodnocení je posuzována individuálně. Její zápočet a ohodnocení kredity navrhne představenstvu Komory výbor České ortodontické společnosti.

FORMA 4                                ODBORNÁ ČINNOST
Činnost:

Aktivní činnost formou přednášky, posteru, publikace článku ve specializačním vzdělávání v oboru ortodoncie.

Způsob vykázání:

Vlastní záznam s uvedeným obsahem, datem a místem

Hodnota:
200 kreditů

FORMA 5                                            E-LEARNING

Činnost:
E-learningové vzdělávací kurzy

Způsob vykázání:

Potvrzení účasti
Hodnota:

Stanoví představenstvo Komory při registraci kurzu

Ke splnění podmínek pro získání Osvědčení odbornosti lze za vzdělávání formou e-learningu vykázat maximálně 70 kreditů, další dosažené kredity se nezapočítávají.

 

Individuálně lze uznat i jiné formy celoživotního vzdělávání, např. externí učitel na stomatologické klinice, výzkumná práce, knižní publikace v oboru, konzultační činnost. Jejich zápočet navrhne představenstvu Komory výbor České ortodontické společnosti.

Pro získání Osvědčení zubní lékař ortodontista je nutno vykázat minimálně 350 kreditů.

FINANČNÍ ŘÁD
ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY

            Tento Finanční řád upravuje způsob hospodaření České stomatologické komory (dále jen „Komory“), vybírání poplatků a příspěvků od členů Komory, tvorbu fondů a jejich použití a vydávání předpisů, upravujících použití finančních prostředků Komory.

ČÁST PRVNÍ
§ 1

            (1) Komora je právnickou osobou, vzniklou ze zákona ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře.

            (2) Komora hospodaří se svým majetkem podle ročního rozpočtu, který schvaluje sjezd delegátů Komory (dále jen „sněm Komory“).

§ 2
Podnikání

            (1) Komora může podnikat podle platných právních předpisů.

            (2) Komora podle rozhodnutí sněmu Komory může zakládat své vlastní podniky nebo může vstupovat jako akcionář do akciových společností a může se účastnit na zřizování jiných podniků.

§ 3

Oblastní stomatologická komora

            (1) Oblastní stomatologické komory (dále jen „Oblastní komory”) nemají právní subjektivitu. Jejich pravomoci v hospodářské oblasti jsou dány Finančním řádem Komory.

            (2) Oblastní komora může získávat finanční prostředky i formou výstav se zaměřením na problematiku stomatologické praxe, organizovat vzdělávací kursy jednodenní i víkendové a vydávat publikace, které se týkají potřeb stomatologické praxe.

            (3) Stanovený finanční objem hospodaření vyjádřený
v § 3 odst. 2 pro Oblastní komoru je limitován 100 000,- Kč na jednu každou akci. V případě plánovaného překročení tohoto limitu je Oblastní komora povinna konzultovat svůj hospodářský záměr a vyžádat si před podpisem příslušných smluv zajišťujících akci souhlas představenstva Komory.

            (4) Představenstvo Oblastní komory je povinno předávat v určených termínech účetní doklady sloužící k evidenci hospodaření ekonomickému oddělení Kanceláře Komory. V případě opakovaného nedodržení těchto povinností má představenstvo Komory právo po schválení sněmem Komory odejmout příslušné Oblastní komoře pravomoc v hospodaření na dobu určitou, ev. neurčitou.

            (5) V právních úkonech, týkajících se Oblastní komory, jedná jménem Komory předseda představenstva Oblastní komory na základě plné moci udělené mu prezidentem.

ČÁST DRUHÁ
PŘÍSPĚVKY A POPLATKY
§ 4

            (1) Členové Komory platí následující příspěvky a poplatky:

a)    registrační poplatek,

b)    roční členský příspěvek,

c)    účelové příspěvky,

d)    licenční poplatky,

e)    administrativní poplatky.

            (2) Výše příspěvků, poplatků a náhrad za ztrátu času za výkon funkcí v orgánech Komory je uvedena v Příloze č. 1 tohoto řádu a schvaluje ji každoročně sněm Komory.

§ 5
Registrační poplatek

            (1) Registrační poplatek platí každý člen při vzniku členství v Komoře. Zápis člena do seznamu členů v průběhu kalendářního roku nemá vliv na jeho výši.

            (2) Registrační poplatek, který zůstává na účtu Oblastní komory, platí každý člen Oblastní komory při zápisu do oblastního seznamu členů.

            (3) Nezaplacení registračního poplatku je důvodem k zahájení disciplinárního řízení.

§ 6
Roční členský příspěvek

            (1) Část ročního členského příspěvku, jejíž výši stanoví sněm Komory, zaplatí člen Komory cestou Oblastní komory, v jejímž oblastním seznamu členů je zapsán, na účet Komory. V případě, že je člen Komory zapsán ve více oblastních seznamech členů, hradí tuto část příspěvku pouze jednou a ostatním Oblastním komorám předloží doklad o zaplacení. Oblastní shromáždění členů může rozhodnout o zaplacení příspěvku, nebo jeho části, z prostředků Oblastní komory.

            (2) Část ročního členského příspěvku, jehož výši stanoví Oblastní komora, platí každý člen zapsaný v oblastním seznamu Komory.

            (3) Splatnost ročního členského příspěvku je do 31. ledna příslušného kalendářního roku. Převod vybraných finančních prostředků dle odst. 1 z účtu Oblastní komory na účet Komory se provede do 28. února příslušného kalendářního roku.

            (4) Oblastní komora je povinna k 31. 3. příslušného kalendářního roku převést na účet Komory roční členské příspěvky i za ty členy Oblastní komory, kteří k tomuto datu nezaplatili.

            (5) Členové Komory, kteří se zapíší do seznamu členů v průběhu roku, platí roční členský příspěvek v poměrné výši stanovené podle počtu měsíců zbývajících do konce kalendářního roku. Vybraný příspěvek zůstává v Oblastní komoře.

            (6) V případě přepsání do seznamu členů jiné Oblastní komory v průběhu roku se členské příspěvky nepřevádějí. Platí zásada zaplacení jednoho příspěvku v roce.

            (7) Výše členských příspěvků je rozdílná podle skupin uvedených v každoročně aktualizované Příloze č. 1.

            (8) Nezaplacení příspěvků ve stanovené výši nebo po termínech uvedených v odst. 3 a odst. 4 je důvodem k zahájení disciplinárního řízení.

            (9) Roční členský příspěvek je nevratný.

            (10) Opožděné nebo neúplné zaslání prostředků Oblastní komorou na účet Komory řeší představenstvo Komory.

§ 7
Účelové příspěvky

            Účelové příspěvky, jejich výši a použití stanovuje sněm Komory.

§ 8
Licenční poplatky

            Výši licenčních poplatků stanoví sněm Komory.

§ 8a

(1) Ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti může představenstvo Komory na žádost člena Komory podanou prostřednictvím představenstva Oblastní komory poplatek nebo příspěvek zcela nebo zčásti prominout, a to i tehdy, stal-li se poplatek nebo příspěvek již splatným.

(2) Promine-li představenstvo Komory splatný poplatek nebo příspěvek zcela, má se za to, že povinnost uhradit tento poplatek či příspěvek nevznikla. Promine-li představenstvo Komory splatný poplatek nebo příspěvek pouze zčásti, má se za to, že povinnost uhradit tento poplatek nebo příspěvek vznikla pouze do výše částky, která zůstala rozhodnutím představenstva Komory nedotčena.

(3) Proti rozhodnutí představenstva Komory o žádosti o prominutí poplatku nebo příspěvku se nelze odvolat. Písemné vyhotovení tohoto rozhodnutí se doručí členu Komory, kterého se týká, předsedovi představenstva Oblastní komory, v jejímž seznamu je tento člen Komory zapsán, a předsedovi Revizní komise Komory.

ČÁST TŘETÍ

FONDY A JEJICH POUŽITÍ

§ 9
Fondy

            (1) Ke krytí finančních potřeb Komory jsou zřizovány následující fondy:

a)    základní fond,

b)    sociální fond,

c)    ostatní fondy podle rozhodnutí sněmu Komory.

            (2) Ke krytí finančních potřeb Oblastní komory je zřízen základní fond. Ostatní fondy mohou být zřízeny rozhodnutím Oblastního shromáždění členů, s výjimkou sociálního fondu.

§ 10
Základní fond

            (1) Do základního fondu jsou převáděny prostředky pocházející z hospodářské činnosti, dary, popř. další dlouhodobé zdroje schválené sněmem Komory.

            (2) Základní fond je možno použít na financování výdajů investiční povahy.

            (3) Pro základní fond se zřizuje zvláštní podúčet.

§ 11
Sociální fondy

            (1) Zřízení sociálního fondu Komory vychází z ustanovení – § 15 odst. 2 písmene g) zákona ČNR č. 220/91 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře.

            (2) Vytváří se za účelem podpory členů Komory a jejich rodinných příslušníků, kteří se nezaviněně ocitli ve finanční tísni, a k poskytování právní pomoci ve sporech spojených s výkonem povolání.

            (3) Fond je tvořen výnosem peněžitých pokut, uložených členům Komory v disciplinárním řízení, dary fondu, úroky z jmění fondu.

            (4) Čestná rada Oblastní komory má oznamovací povinnost do centra Komory o udělení a výši pokuty (§ 7 odst. 3 Disciplinárního řádu Komory). V případě neplnění těchto povinností zahájí čestná rada Komory na doporučení revizní komise Komory disciplinární řízení.

            (5) Se sociálním fondem hospodaří představenstvo Komory na doporučení Oblastní komory.

            (6) Představenstvo Komory je povinno provádět roční vyúčtování hospodaření se sociálním fondem nejpozději do 30. června kalendářního roku.

(7) Zůstatky z fondu za kalendářní rok se převádějí do příštího roku.

            (8) Revizní komise Komory je oprávněna kdykoliv zjišťovat správnost hospodaření s fondem.

            (9) Pro sociální fond se zřizuje zvláštní podúčet.

ČÁST ČTVRTÁ

MAJETEK A JEHO POUŽITÍ

§ 12

            (1) Majetek Komory tvoří:

−      finanční prostředky na účtech,

−      zásoby materiálu,

−      duševní majetek,

−      ostatní aktiva a pohledávky.

            (2) Majetek Komory spravuje a chrání představenstvo Komory, majetek Oblastní komory spravuje a chránípředstavenstvo Oblastní komory.

            (3) Duševní majetek, tj. autorská práva, lektorské aktivity, expertizyzpracovávané údaje a jiný spravuje a chránípředstavenstvo Komory a v jednotlivých případech je může delegovat na Oblastní komory.

§ 13
Použití majetku

            Použití majetku Komory a Oblastní komory se řídí obecně závaznými předpisy a v konkrétních hospodářských a obchodních smlouvách podle rozhodnutí představenstev.

ČÁST PÁTÁ
§ 14

Rozpočty a náklady

            (1) Rozpočty jsou podmínkou pro hospodaření Komory a Oblastní komory. Rozpočet, který nebude respektovat vyrovnanost příjmové a výdajové části, lze schválit jen s rozhodnutím o krytí schodku.

            (2) Rozpočet Komory navrhuje představenstvo Komory a schvaluje sněm Komory. Rozpočet Oblastní komory navrhuje představenstvo Oblastní komory schvaluje oblastní shromáždění členů.

            (3) Pokud při schvalování rozpočtu dá oblastní shromáždění členů představenstvu OSK mandát k tomu, aby účelně naložilo s eventuálními volnými disponibilními finančními prostředky, bude se vždy jednat o nákupy, které v jednotlivém případě nepřesáhnou částku 40 000,- Kč.

            (4) V případě, že představenstvo OSK rozhodne
o nákupu, který v jednotlivém případě překročí částku uvedenou v odst. 3, je třeba aktuálně svolat oblastní shromáždění členů, které výdej schválí.

            (5) Nebude-li možné z jakýchkoli důvodů postupovat podle odst. 3 nebo 4, bude tuto situaci řešit představenstvo OSK s představenstvem ČSK.

(6) Čerpání nákladů podle schváleného rozpočtu je sledováno podle jednotlivých položek. V případě překročení některé z položek rozpočtu je povinen hospodář rozpočtovou položku projednat v představenstvu Komory nebo představenstvu Oblastní komory, informovat o důvodu překročení a navrhnout řešení.

            (7) Za sledování nákladů a čerpání rozpočtu zodpovídá hospodář Komory nebo Oblastní komory. Pravomoci a povinnosti hospodáře deleguje představenstvo Komory nebo Oblastní komory na jednoho ze svých členů, který uzavírá hmotnou odpovědnost a příslušné pojištění.

            (8) Zprávu o hospodaření a stavu majetku Oblastní komory k 31. prosinci běžného roku zpracuje její hospodář a předloží ji ke schválení nejbližšímu sněmu Oblastní komory. Zprávu o hospodaření a stavu majetku Komory k 31. prosinci běžného roku zpracuje její hospodář a předloží ji ke schválení nejbližšímu sněmu Komory.

            (9) Proplácení cestovních výloh se řídí vyhláškami MPSV ČR. Cestovní výlohy členů sněmu, spojené s účastí na sněmech Komory, mohou být na základě čestného prohlášení refundovány příslušným Oblastním komorám ve výši nákladů na prostředky hromadné dopravy.

            (10) Náhrada za ztrátu času spojená s výkonem funkce v orgánech Komory se proplácí na základě čestného prohlášení o počtu vykázaných hodin. Výši náhrady za jednu hodinu schvaluje pro členy orgánů Komory sněm Komory a pro členy orgánů Oblastní komory oblastní shromáždění členů. Celková výše náhrad za ztrátu časumusí být samostatnou položkou navrhovaných rozpočtů Komory a Oblastní komory. Při překročení rozpočtové částky rozhodne příslušné představenstvo o korekci výše náhrady za jednu hodinu.

            (11) Žádosti Oblastních komor o refundaci náhrad za ztrátu času a cestovních výloh ve výši nákladů na prostředky hromadné dopravy členů sněmu spojené s účastí na jednání sněmu Komory musí být předloženy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce.

            (12) Členům Komory pověřeným prací v komisích bude tato práce honorována dle platných předpisů.

§ 15

Závěrečná ustanovení

            (1) Způsob hospodaření a čerpání prostředků mohou v jednotlivých případech řešit samostatné předpisy.

            (2) Tento Finanční řád Komory včetně příloh byl schválen na sněmu Komory dne 8.11.2009 a nabývá účinnosti dne 1.1.2010.

 

Příloha č. 1 Finančního řádu

PLATNÁ V ROCE 2010

Druh
Kategorie
Ve prospěch
Oblastní komory
Ve prospěch
Komory
registrační poplatek
při zápisu do seznamu členů
       100,– Kč
roční členský příspěvek
provozovatelé vlastní praxe a společníci právnických osob1
*
4 900,– Kč
pracovníci v závislé činnosti
**
2 450,– Kč
pracovníci v závislé činnosti – zaměstnanci LF
a FN do 30 let věku7
**
1 000,– Kč
absolventi4
*
   600,– Kč
roční udržovací příspěvek
nepracující v oboru
**
   600,– Kč
pracující v oboru v zahraničí
**
   600,– Kč
členové ČSK na mateřské dovolené2
**
   300,– Kč
nepracující důchodci6
**
   300,– Kč
pracující důchodci v závislé činnosti5
**
   300,– Kč
nezaměstnaní3
**
   300,– Kč
licenční poplatky
za vydání licence
1 000,– Kč
účelové příspěvky
za vydání osvědčení o splnění požadavků na věcné, technické a personální vybavení
       300,– Kč
za vydání Osvědčení o splnění odborné praxe k samostatnému výkonu povolání
1 000,– Kč
za žádost o vydání Osvědčení odbornosti8
**
   500,– Kč
za žádost o zařazení do rozšířené odborné přípravy
   100,– Kč
za svolání odborného pohovoru
5 000,– Kč
za opakování profesní zkoušky
1 000,– Kč
účelový příspěvek na pořízení a provoz sídla ČSK
provozovatelé vlastní praxe a společníci právnických osob1
1 000,– Kč
pracovníci v závislé činnosti
   100,– Kč
pracovníci v závislé činnosti – zaměstnanci LF
a FN do 30 let věku7
   100,– Kč
absolventi4
   100,– Kč
nepracující v oboru
   100,– Kč
pracující v oboru v zahraničí
   100,– Kč
členové ČSK na mateřské dovolené2
   100,– Kč
nepracující důchodci
   100,– Kč
pracující důchodci v závislé činnosti5
   100,– Kč
nezaměstnaní3
   100,– Kč

*    podle rozhodnutí shromáždění členů Oblastní komory

** podle rozhodnutí shromáždění členů Oblastní komory, částka však nesmí být vyšší než příspěvek ve prospěch Komory

1        osoby samostatně výdělečně činné a společníci, popř. členové právnické osoby provozující zdravotnické zařízení

2        členové ČSK na mateřské dovolené po dobu 4 let u jednoho dítěte

3        nezaměstnaní registrovaní na pracovním úřadu

4        členové ČSK, u nichž celková doba jejich odborné praxe po získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání zubního lékaře nepřesáhla 3 roky, přičemž se do této doby nezapočítává doba mateřské nebo rodičovské dovolené

5        pracující důchodci-zaměstnanci, bez ohledu na výši pracovního úvazku. Dovrší-li v daném roce 70 let věku, jsou od placení příspěvků osvobozeni

6        nepracující důchodci. Dovrší-li v daném roce 70 let věku, jsou od placení příspěvků osvobozeni

7        zaměstnanci lékařských fakult a fakultních nemocnic (FN Hradec Králové, FN Královské Vinohrady, FN na Bulovce, FN Olomouc, FN Plzeň, FN s poliklinikou v Ostravě, FN U Sv. Anny, FN v Motole, Thomayerova FN s poliklinikou, FN Brno, Všeobecná FN v Praze) do 30 let věku, kteří neprovozují vlastní praxi, nemají další zaměstnanecký poměr v jiném zdravotnickém zařízení a nepatří do kategorie absolventi

8        při vydání prvního Osvědčení žadatel zároveň obdrží zarámovaný reprezentativní certifikát, při druhém a dalším vydání Osvědčení žadatel zároveň obdrží nový reprezentativní certifikát.Účelový příspěvek hradí žadatel ve prospěch každé Oblastní komory, v níž je zapsán.

Člen ČSK je povinen platit roční členský příspěvek v takové výši, která odpovídá kategorii, do níž je zařazen v době k 31. lednu daného roku.

V případě, že člen ČSK může být zařazen do dvou nebo více kategorií, je povinen platit roční členský příspěvek v takové výši, která odpovídá kategorii s vyšším členským příspěvkem.

Pro splatnost a zařazení člena do kategorie účelového příspěvku na pořízení a provoz sídla ČSK se obdobně použijí ustanovení Finančního řádu ČSK a jeho Přílohy č. 1 o ročním členském příspěvku. Účelový příspěvek na pořízení a provoz sídla ČSK neplatí člen ČSK, který jej v minulosti již jednou zaplatil, a to v kterékoli jeho kategorii.

VÝŠE NÁHRAD ZA ZTRÁTU ČASU ZA VÝKON FUNKCÍ V ORGÁNECH KOMORY
kategorie
popis činnosti
hodinová sazba
A
příprava na jednání
     60,– Kč
B
sněm, představenstvo, revizní komise, čestná rada, vědecká rada ČSK – jednání
   350,– Kč
C
sněm, představenstvo, revizní komise, čestná rada, vědecká rada ČSK – expertní činnost
   500,– Kč

Příloha č. 2 Finančního řádu

Stanovení výše členských příspěvků v OSK

             Řešení případů souvisejících s tvorbou rozpočtu a výší členských příspěvků pro oblast v případě, že oblastní shromáždění členů není usnášeníschopné.

1.       Představenstvo Oblastní komory navrhne výši členských příspěvků a rozpočet Oblastní komory.

2.       Návrh schválený oblastním shromážděním členů, na kterém není přítomna nadpoloviční většina členů, předloží představenstvo Oblastní komory prostřednictvím Kanceláře Komory sněmu Komory. Tento návrh se do rozhodnutí sněmu Komory stává rozpočtovým provizoriem Oblastní komory.

3.       Sněm Komory rozhodne o navrženém rozpočtu a výši členských příspěvků. Rozhodnutí sněmu Komory je pro Oblastní komoruzávazné.

LICENČNÍ ŘÁD
ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY
§ 1

Úvodní ustanovení

            Česká stomatologická komora (dále jen „Komora“) stanovuje podmínky k výkonu soukromé praxe svých členů, potvrzuje splnění podmínek k výkonu stomatologického povolání a k výkonu funkce odborných zástupců podle zvláštního předpisu a vedoucích lékařů a primářů v nestátních zdravotnických zařízeních.

ČÁST PRVNÍ
§ 2

Odborná způsobilost a způsobilost pracoviště

            (1) Licenční řád Komory, v souladu se zákonem

č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, zákonem č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, a vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, upravuje vydávání dokladů osvědčujících splnění podmínek pro výkon:

a)    soukromé stomatologické praxe (§ 2 odst. 2 písm. d) zákona č. 220/1991 Sb.) tj.:

osvědčení odborné způsobilosti lékaře,

souhlas s věcným, technickým a personálním vybavením nestátního zdravotnického zařízení,

b)    funkce odborného zástupce právnické osoby nebo fyzické osoby – provozovatele nestátního zdravotnického zařízení, který nemá odbornou způsobilost pro poskytování stomatologické péče (§ 9 odst. 2 zákona č. 160/1992 Sb.),

c)    funkce vedoucího lékaře ambulantního stomatologického pracoviště a primáře lůžkového stomatologického pracoviště v nestátním zdravotnickém zařízení
(§ 2 odst. 2 písm. d) zákona č. 220/1991 Sb.).

            (2) Odborná způsobilost pro výkon stomatologické praxe pro účely tohoto řádu vyjadřuje:

a)    záruku příslušné odbornosti (§ 2 řádu Komory Osvědčování odbornosti),

b)    duševní a fyzickou způsobilost pro výkon stomatologického povolání.

            (3) Odbornou způsobilost pro výkon stomatologické praxe může člen Komory ztratit změnou skutečností uvedených v odst. 2, mimo jiné ztrátou záruk odbornosti dlouhodobým přerušením výkonu povolání (§ 5 odst. 3 řádu Komory Osvědčování odbornosti).

            (4) Souhlas s věcným, technickým a personálním vybavením pro účely tohoto řádu vyjadřuje způsobilost pracoviště pro činnost podle odst. 1.

§ 3
Doklady

            (1) Osvědčování podle § 2 tohoto řádu provádí Komora vydáním listinného dokladu členovi Komory (dále jen „Doklad“).

            (2) Doklady jsou:

a)    osvědčení odborné způsobilosti (dále jen „Licence“):

pro výkon soukromé stomatologické praxe podle § 2 odst. 1 písm. a) první odrážka tohoto řádu (ČSK/11/96),

pro výkon funkce podle § 2 odst. 1 písm. b) a c) tohoto řádu (ČSK/12/96),

b)    souhlas s věcným, technickým a personálním vybavením nestátního zdravotnického zařízení (dále jen „Souhlas“) (ČSK/14/96).

            (3) O vydání, platnosti, změnách a odebrání dokladů členu Komory jsou vedeny záznamy v oblastní stomatologické komoře (dále jen „Oblastní komora“) a v Kanceláři Komory.

            (4) Vzory Dokladů jsou označeny číslem v příslušných ustanoveních tohoto řádu. Vzory žádostí jsou označeny číslem v příslušných ustanoveních tohoto řádu a žadatel je obdrží v Oblastní komoře.

            (5) Pro zajištění příslušných údajů a evidenci dokladů vede Komora seznam zdravotnických zařízení, která poskytují stomatologickou zdravotní péče, obsahující údaje o provozovateli, popř. zřizovateli a pracovištích zdravotnického zařízení.

§ 4
Vydání dokladu

            (1) Doklad může na základě písemné žádosti získat člen Komory (dále jen „žadatel“), který:

a)    je řádně zapsán v seznamu členů vedeném Oblastní komorou, v jejímž obvodu bude vykonávat činnost dle § 2 odst. 1 písm. a) –c),

b)    plní povinnosti člena Komory,

c)    zaplatil stanovené poplatky (Příloha č.1 Finančního řádu),

d)    splňuje další podmínky podle tohoto řádu.

            (2) Doklad nemůže získat žadatel:

a)    má-li v rejstříku disciplinárních opatření záznam o disciplinárním opatření uloženém čestnou radou Komory,

b)    který byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný v souvislosti s poskytováním zdravotní péče,

c)    který má omezenou způsobilost k právním úkonům.

            (3) Vydání Dokladu může být pozastaveno, je-li proti žadateli vedeno soudní řízení ve věci spáchané v souvislosti s poskytováním zdravotní péče nebo disciplinární řízení, a to nejdéle do závěrečného pravomocného rozhodnutí čestné rady.

            (4) Nesplňuje-li žadatel podmínky podle tohoto řádu nebo neobsahuje-li žádost stanovené údaje nebo přílohy podle tohoto řádu, je vydáno negativní vyjádření s udáním důvodu a žádost se vrátí zpět žadateli.

            (5) Rozhodnutí Doklad neudělit nebo vyjádření podle odst. 4 je zasláno žadateli doporučeným dopisem s dodejkou do vlastních rukou výhradně jen adresáta.

ČÁST DRUHÁ
§ 5
Licence

            (1) Licenci uděluje představenstvo Komory pro výkon soukromé stomatologické praxe – pro účely registrace a provozování nestátního zdravotnického zařízení poskytujícího zdravotní péči pro druh činnosti:

a)    praktické zubní lékařství,

b)    ortodoncie,

c)    ústní, čelistní a obličejová chirurgie,

nebo pro výkon funkce odborný zástupce právnické osoby nebo fyzické osoby – provozovatele nestátního zdravotnického zařízení, který nemá odbornou způsobilost (podle § 9 odst. 2 zákona č. 160/1992 Sb.) pro druh činnosti:

d)    praktické zubní lékařství,

e)    ortodoncie,

f)      ústní, čelistní a obličejová chirurgie,

nebo pro:

výkon funkce vedoucího lékaře ambulantního stomatologického pracoviště a primáře lůžkového stomatologického pracoviště v nestátním zdravotnickém zařízení.

            (2) Licence jsou udělovány samostatně pro každý druh činnosti.

            (3) Podmínkou pro udělení Licence podle odst. 1 písm. a) je záruka odbornosti praktické zubní lékařství podle § 4 odst. 2 a § 16 odst. 2 řádu Komory Osvědčování odbornosti.

            (4) Podmínkou pro udělení Licence podle odst. 1 písm. b) je Osvědčení odbornosti Specialista v ortodoncii (§ 14 odst. 1 řádu Komory Osvědčování odbornosti). Licence podle odst. 1 písm. c) je udělována zvláštním rozhodnutím představenstva Komory na základě posouzení předložených dokladů.

            (5) Podmínkou pro udělení Licence podle odst. 1 písm. d), e), f), g), je platná Licence podle písm. a), b), c) příslušného rozsahu činnosti.

§ 6
Žádost o licenci

            (1) Žadatel odešle žádost o udělení Licence (ČSK/39/97) doplněnou o stanovené přílohy Kanceláři Komory.

            (2) Žádost musí obsahovat:

a)    typ požadované licence,

b)    jméno, příjmení a rodné číslo žadatele,

c)    adresu bydliště žadatele,

d)    název Oblastní komory (Oblastních komor), v jejímž seznamu je zapsán.

            Žadatel o Licenci pro výkon funkce odborného zástupce podle § 2 odst. 1 písm. b) tohoto řádu, popř. vedoucího lékaře nebo primáře v nestátním zdravotnickém zařízení, uvede v žádosti dále údaje o zdravotnickém zařízení,

je-li provozovatelem fyzická osoba

e)    jméno a příjmení, rodné číslo,

f)      IČO,

g)    adresu provozovatele nebo sídlo,

h)    druh pracovněprávního vztahu k provozovateli,

–         je-li provozovatelem právnická osoba

i)      název, právní formu,

j)      IČO,

k)    sídlo,

l)      jméno, příjmení, rodné číslo a adresu statutárního zástupce,

druh pracovněprávního vztahu k provozovateli.

            (3) Nejsou-li v době žádosti některé údaje známy, je povinností žadatele oznámit je Kanceláři Komory neprodleně po registraci zdravotnického zařízení.

            (4) K žádosti je nutno přiložit:

a)    vyjádření představenstva Oblastní komory (Oblastních komor), které obsahuje:

zprávu o zápisu v seznamu členů vedeném Oblastní komorou,

zprávu o zaplacení licenčních poplatků,

stanovisko k vydání Licence. Případné záporné stanovisko je nutno odůvodnit,

b)    výpis z rejstříku trestů nebo čestné prohlášení, že žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný v souvislosti s poskytováním zdravotní péče, nebo že není proti němu vedeno soudní řízení v takové věci.

§ 7
Souhlas

            (1) Podmínky věcného a technické vybavení nestátního zdravotnického zařízení vyplývají z vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení.

            (2) Podmínky personálního vybavení nestátního zdravotnického zařízení vyplývají ze zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních.

            (3) Souhlas vydává představenstvo Oblastní komory, která je místně příslušná pracovišti zdravotnického zařízení.

            (4) Je-li poskytována stomatologická péče v rámci jednoho nestátního zdravotnického zařízení, tj. provozovaného jedním provozovatelem na různých místech – pracovištích, musí být udělen Souhlas pro každé pracoviště zvlášť.

            (5) Rozšiřuje-li registrované nestátní zdravotnické zařízení počet pracovišť, ve kterých hodlá poskytovat stomatologickou péči, musí pro toto pracoviště obdržet od místně příslušné Oblastní komory Souhlas a oznámit orgánu příslušnému k registraci nestátního zdravotnického zařízení tuto změnu.

            (6) Pro účely řízení při vzniku nového zdravotnického zařízení může Oblastní komora udělit souhlas s věcným, technickým a personálním vybavením nestátního zdravotnického zařízení s omezenou platností na základě projektové dokumentace. Zdravotnické zařízení může začít poskytovat stomatologickou péči až po vydání řádného Souhlasu.

§ 8
Žádost o souhlas

            (1) Žadatel zašle žádost o Souhlas (ČSK/40/97) s příslušnými doklady Oblastní komoře místně příslušné pracovišti nestátního zdravotnického zařízení.

            (2) Žádost musí obsahovat:

a)    název, sídlo a právní formu a typ nestátního zdravotnického zařízení,

b)    přesné označení provozovatele nestátního zdravotnického zařízení,

c)    adresy a telefonní čísla všech pracovišť, na kterých je poskytována stomatologická péče,

d)    jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště zubních lékařů vykonávajících povolání v nestátním zdravotnickém zařízení,

e)    druh stomatologické péče poskytované v nestátním zdravotnickém zařízení a evidenční čísla příslušných Licencí u nestátních zdravotnických zařízení, jejichž provozovatel je právnická osoba, nebo fyzická osoba, která nemá odbornou způsobilost podle zákona č. 160/1992 Sb., dále:

f)      jméno a příjmení, rodné číslo, bydliště a funkci statutárního zástupce,

g)    jména a příjmení, rodná čísla a bydliště odborných zástupců a evidenční čísla jejich Licencí pro výkon funkce odborného zástupce nestátního zdravotnického zařízení.

            (3) K žádosti o Souhlas je nutno přiložit:

a)    souhlas s věcným, technickým a personálním vybavením nestátního zdravotnického zařízení s omezenou platností, byl-li vydán (§ 7 odst. 6),

b)    kopii platné revizní zprávy elektroinstalace,

c)    stručný popis pracoviště a jeho vybavení podle vzoru žádosti (typ soupravy, sterilizátoru a RTG přístroje a zda součástí pracoviště je stomatologická laboratoř),

d)    doklad o zaplacení poplatku za vydání Souhlasu.

            (4) K žádosti o Souhlas žadatel, který je držitelem Licence dle § 5 odst. 1 písm. a) tohoto řádu, dále přiloží:

a)    kopii platné smlouvy o odběru odpadů s obsahem amalgámu se subjektem oprávněným k jeho odstraňování,

b)    doklad prokazující, že stomatologické soupravy instalované na pracovišti jsou vybaveny odlučovači suspendovaných částic amalgámu z odpadních vod s minimální účinností 95 %.

            (5) Žadatel, který je držitelem Licence dle § 5 odst. 1 písm. b) nebo c) tohoto řádu a který čestně prohlásí, že není ani při výkonu své činnosti nebude původcem odpadního amalgámu, doklady uvedené v § 8 odst. 4 k žádosti o Souhlas nepřikládá. Čestné prohlášení dle předchozí věty musí být přiloženo k žádosti o Souhlas v písemné formě s úředně ověřeným podpisem žadatele.

ČÁST TŘETÍ
§ 9
Změny

            Držitel Licence nebo Souhlasu je povinen ohlásit do 14 dnů místně příslušné Oblastní komoře všechny změny údajů obsažených v žádosti a přiložených dokladech. Neplnění této oznamovací povinnosti je v rozporu s usta-novením § 9 odst. 2 písm. d) zákona č. 220/1991 Sb.

§ 10

Zánik platnosti vydaného dokladu

            (1) Platnost vydaného Dokladu zaniká:

a)    na vlastní žádost držitele,

b)    při zániku členství v Komoře ( § 5 Stanov Komory, § 8 zákona č. 220/1991 Sb.),

c)    dnem zrušení registrace nestátního zdravotnického zařízení, k jehož registraci sloužilyjde-li o Licencepodle § 5 odst. 1 písm. d), e), f), a g) tohoto řádu a Souhlas.

            (2) Platnost Licence pro výkon funkce podle § 5 odst. 1 písm. d), e), f), a g) tohoto řádu zaniká při ukončení pracovního poměru nebo obdobného pracovněprávního vztahu držitele k provozovateli nestátního zdravotnického zařízení, pro které byla udělena.

            (3) Platnost udělené Licence zaniká rozhodnutím představenstva Komory, ztratí-li držitel odbornou způsobilost podle § 2 odst. 3 tohoto řádu nebo způsobilost k právním úkonům.

            (4) Platnost Licence pro výkon funkce odborného zástupce (§ 5 odst. 1 písm. d), e), f) zanikne, byl-li její držitel pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný v souvislosti s poskytováním zdravotní péče nebo pravomocně shledán vinným disciplinárním proviněním spočívajícím v porušení povinností odborného zástupce.

            (5) V případě zániku platnosti Licence, která je dokladem přiloženým k registraci, musí být neprodleně ustanoven odborný zástupce, držitel Licence pro daný druh a rozsah činnosti.

            (6) Platnost Souhlasu zanikne rozhodnutím představenstva Oblastní komory, dojde-li k výraznému zhoršení věcného, technického a personálního vybavení pracoviště a to již nevyhovuje požadavkům v době vydání Souhlasu, nebo neplní-li držitel Souhlasu ohlašovací povinnost podle § 9 tohoto řádu.

            (7) V rozhodnutí o zániku platnosti vydaného Dokladu Komora nebo Oblastní komora uvede, zda a v jakém termínu o této skutečnosti informuje místní orgán příslušný k registraci nestátního zdravotnického zařízení.

            (8) Rozhodnutí o zániku platnosti vydaného Dokladu je zasláno držiteli doporučeným dopisem s dodejkou do vlastních rukou výhradně jen adresáta.

ČÁST ČTVRTÁ
§ 11

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

            (1) Platnost všech Licencí udělených Komorou se nemění, zrušení jejich platnosti se řídí od doby účinnosti tohoto řádu tímto řádem.

            (2) Všechny Licence vydávané Komorou osvědčují též odbornou způsobilost ke zhotovování a opravám stomatologických výrobků.

            (3) Provozovatelé, popř. odborní zástupci všech nestátních zdravotnických zařízení, kteří nejsou držiteli platných Souhlasů (mají Souhlasy s omezenou platností), nebo Souhlasů na všechna pracoviště podle tohoto řádu, jsou povinni zažádat o vydání příslušných Dokladů do konce roku 1998.

            (4) Odborní zástupci všech nestátních zdravotnických zařízení, provozovaných osobou bez odborné způsobilosti, jsou povinni zažádat o příslušné Licence do konce roku 1998.

            (5) Nebudou-li splněna ustanovení odst. 3 a 4, nebo nedojde-li k dohodě mezi Oblastní komorou a provozovatelem o nápravě stavu do jiného termínu, informuje Oblastní komora o této skutečnosti místní orgán příslušný k registraci nestátního zdravotnického zařízení.

            (6) Provozovatelé, popř. odborní zástupci všech zdravotnických zařízení, kteří jsou držiteli platných Souhlasů podle tohoto řádu, předloží Oblastní komoře, na jejímž území působnosti je zdravotnické zařízení provozováno, v termínu do 31. 5. 2002 kopii platné smlouvy na odběr odpadů s obsahem amalgámu se subjektem oprávněným k jeho odstraňování.

            (7) Nebude-li splněno ustanovení odst. 6, Oblastní komora o této skutečnosti informuje místní orgán příslušný k registraci nestátního zdravotnického zařízení.

§ 12

            (1) Tento Licenční řád Komory byl schválen sněmem Komory dne 25.5.2008 a tímto dnem nabývá účinnosti.

REVIZNÍ ŘÁD
ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY
 stanovuje pro revizní komise pravidla kontroly dodržování právních předpisů a stavovských předpisů členy a orgány České stomatologické komory (dále jen „Komory“), jakož i kontroly majetku a hospodaření s ním a kontroly evidence.
§ 1
Obecná ustanovení

            (1) Revizní komise se zřizují podle zákona ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře.

(2) Začlenění revizních komisí a jejich pravomoci upravují Stanovy České stomatologické komory.

(3) Tento řád upravuje kontrolní činnost revizních komisí.

(4) Činnost revizních komisí při šetření stížností upravuje Disciplinární řád Komory.

§ 2

Organizační uspořádání

            (1) Orgány kontroly jsou:

a)    revizní komise oblastní stomatologické komory (dále jen „Oblastní komory“), nebo společná revizní komise Oblastních komor,

b)    revizní komise Komory.

            (2) Funkce v těchto orgánech jsou čestné, za jejich výkon je vyplácena náhrada za ztrátu času a hotových výloh.

            (3) Členové revizní komise Komory a předsedové revizních komisí Oblastních komor jsou po nástupu do funkce povinni absolvovat školení o vedení hospodaření a platných právních normách.

§ 3

Působnost a obsah kontrolní činnosti revizní komise Oblastní komory

             (1) Je kontrolním orgánem v dané oblasti a má přístup ke všem potřebným dokladům.

            (2) Kontroluje činnost členů a představenstva oblasti, především dodržování právních předpisů, stavovských předpisů a plnění usnesení.

            (3) Účastní se jednání orgánů Oblastní komory, samostatně jedná a o průběhu těchto jednání vede zápis.

            (4) Pozastavuje rozhodnutí představenstva Oblastní komory, je-li v rozporu s právními předpisy, řády a ostatními předpisy Komory. Pozastavené rozhodnutí předkládá oblastnímu shromáždění členů a podává o něm zprávu revizní komisi Komory.

            (5) Kontroluje majetek Oblastní komory a hospodaření s ním, činnost sekretariátu Oblastní komory, inventarizaci a archivaci.

            (6) Sleduje tvorbu rozpočtu a kontroluje jeho čerpání.

            (7) Oznamuje potřebné skutečnosti revizní komisi Komory.

            (8) Podává návrh na zahájení disciplinárního řízení na základě skutečností zjištěných při své kontrolní činnosti.

            (9) Kontroluje členskou evidenci.

            (10) Vypracovává revizní zprávu,  předkládá ji sněmu Oblastní komory a zasílá ji revizní komisi Komory.

            (11) Má právo požádat představenstvo Oblastní komory o svolání mimořádného oblastního shromáždění členů.

            (12) V odůvodněných případech je revizní komise oprávněna kontrolovat splnění podmínek věcné a technické vybavenosti soukromých praxí v dané oblasti.

 

§ 3a

            (1) Tam, kde tento řád obsahuje ustanovenío revizní komisi Oblastní komory, rozumí se tím v případě, že byla zřízena společná revizní komise, společná revizní komise.

            (2) Předseda společné revizní komise jmenuje pro každou Oblastní komoru, jejichž rozhodnutím byla společná revizní komise zřízena, nejméně jednoho zpravodaje a jménem společné revizní komise jej pověří výkonem kontrolní činnosti v této Oblastní komoře. Zpravodajem může být jen člen společné revizní komise, který je zapsán v seznamu Oblastní komory, v níž bude vykonávat kontrolní činnost. To neplatí, nemá-li společná revizní komise takového člena.

            (3) Člen společné revizní komise je povinen jmenování zpravodajem přijmout a řádně vykonávat veškeré činnosti, které zpravodaji ukládají právní předpisy včetně řádů Komory. Zpravodaj se nemůže svého pověření vzdát.

            (4) Zpravodaj provádí jménem společné revizní komise kontrolní činnost v Oblastní komoře, pro kterou byl jmenován. Zpravodaj provádí veškerou kontrolní činnost podle tohoto řádu, případně jiných řádů Komory. Je-li však třeba v rámci kontrolní činnosti vydat rozhodnutí, vydá jej společná revizní komise. Zpravodaj se účastní jednání představenstva a sněmu Oblastní komory, pro kterou byl jmenován.

            (5) O uskutečněné činnosti a kontrolních zjištěních je zpravodaj povinen pravidelně informovat společnou revizní komisi na každém jejím zasedání. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, zejména přichází-li v úvahu rozhodnutí o pozastavení rozhodnutí představenstva Oblastní komory dle § 12 odst. 6 písm. b) Stanov Komory nebo o svolání mimořádného sněmu Oblastní komory dle § 12 odst. 6 písm. e) Stanov Komory, je zpravodaj povinen informovat o kontrolních zjištěních předsedu společné revizní komise okamžitě.

            (6) Zpravodaj zpracovává revizní zprávu, kterou po schválení společnou revizní komisí předkládá sněmu Oblastní komory, jíž se týká.

            (7) Společná revizní komise rozhoduje ve vztahu k Oblastní komoře  zejména na podkladě informací, které jí poskytl zpravodaj. Může si však vyžádat nebo jinak opatřit i další informace. Za tím účelem může zejména rozhodnout, že prověří kontrolní zjištění zpravodaje nebo provede kontrolní činnost v Oblastní komoře.

            (8) Jmenování zpravodajem zaniká odvoláním nebo zánikem členství ve společné revizní komisi. Předseda společné revizní komise  nebo společná revizní komise mohou zpravodaje odvolat kdykoliv. Předseda společné revizní komise tak učiní zejména tehdy, jestliže zpravodaj nevykonává svoji činnost řádně a způsobem odpovídajícím právním předpisům včetně řádů Komory. Na místo odvolaného zpravodaje nebo zpravodaje, jehož členství ve společné revizní komisi zaniklo, jmenuje předseda společné revizní komise bez zbytečného odkladu zpravodaje nového.

 

§ 4
Působnost a obsah kontrolní činnosti

 

            (1) Je nejvyšším kontrolním orgánem Komory.

            (2) Kontroluje činnost volených orgánů a sněmu Komory, kromě čestných rad, v oblasti dodržování právních předpisů, stavovských předpisů a plnění usnesení z jednání příslušných orgánů, v oblasti hospodaření a správy majetku, inventarizace a archivace a v oblasti členské evidence.

            (3) Účastní se prostřednictvím svých členů jednání orgánů Komory a jednání orgánů Oblastní komory dle vlastního výběru.

            (4) Má přístup ke všem dokladům orgánů Komory a Oblastní komory.

            (5) Může pozastavit rozhodnutí:

a)    prezidenta, viceprezidenta a oblastního shromáždění členů, jsou-li v  rozporu s  právními předpisy, řády a ostatními předpisy Komory. Pozastavené rozhodnutí předkládá představenstvu Komory,

b)    představenstva Komory, jsou-li v rozporu s právními předpisy, řády a ostatními předpisy Komory. Pozastavené rozhodnutí předkládá sněmu Komory.

            (6) Sleduje tvorbu rozpočtu a kontroluje jeho čerpání.

            (7) Kontroluje zřizování a čerpání fondů Komory.

            (8) Podává návrh příslušné revizní komisi Oblastní komory na zahájení disciplinárního řízení na základě skutečností, zjištěných při své kontrolní činnosti.

            (9) Vypracovává revizní zprávu a předkládá ji sněmu Komory, navrhuje změny řádů Komory.

            (10) Má právo požádat představenstvo Komory
o svolání mimořádného sněmu Komory.

 

 

            (1) Revizní řád Komory je doplněn Přílohou č. 1 Zásady pro sestavování pracovního plánu revizní komise.

            (2) Revizní řád Komory byl schválen na sněmu Komory dne 13. 5. 2006 a tímto dnem nabývá účinnosti.

 

Příloha č. 1 Revizního řádu

Zásady pro sestavování pracovního plánu revizní komise

Činnost revizní komise je podmíněna systematičností a cílevědomostí, proto je nutný pracovní plán. Ten musí vycházet ze skutečnosti, že různé činnosti mají různou periodicitu a musí počítat i s nečekanými pracemi.

RÁMCOVÉ ROZDĚLENÍ:

            1) Měsíčně:

a)    kontrola odesílání ekonomické dokumentace z OSK ekonomickému oddělení ČSK,

b)    kontrola odesílání změn v evidenci a dalších informací orgánům ČSK.

            2) Čtvrtletně:

a)    kontrola čerpání rozpočtu,

b)    kontrola čerpání náhrad za ztrátu času spojenou s výkonem funkce

            3) Pololetně:

     evidence, stížnosti a usnesení.

            4) Ročně:

a)    sestavení vlastního rozpočtu,

b)    kontrola inventarizace a archivace,

c)    zpráva o činnosti – výsledky hospodaření, čerpání rozpočtu,

d)    hlášení statistických údajů za uplynulý rok orgánům ČSK.

            5) Dle potřeby:

evidence majetku, řešení podání stížností, podnětů a návrhů dle stanovených lhůt, dále namátkové, nebo cílené kontroly.