wqfqwf 1/2009 Organizační řád (ve znění účinném od 1. 1. 2015 do 26. 5. 2015) - ČSK

1/2009 Organizační řád (ve znění účinném od 1. 1. 2015 do 26. 5. 2015)

1/2009 Organizační řád
České stomatologické komory

ve znění řádů ČSK 2/2010, 1/2011, 2/2011, 3/2011, 1/2012, 2/2012, 1/2013, 1/2014, 2/2014 a 3/2014.

           (1) Česká stomatologická komora byla ustavena, na základě zákona ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře (dále jen „zákon“), sjezdem delegátů konaným dne 21. září 1991 v Praze jako nástupnická organizace Lékařské komory stomatologů.

            (2) Česká stomatologická komora vydává organizační řád České stomatologické komory, jednací řád České stomatologické komory, volební řád České stomatologické komory a disciplinární řád České stomatologické komory. Tyto řády jsou pro členy České stomatologické komory závazné. Organizační řád tvoří:

a)    Stanovy České stomatologické komory,

b)    Stavovský řád České stomatologické komory,

c)    Řád České stomatologické komory o celoživotním vzdělávání zubních lékařů,

d)    Finanční řád České stomatologické komory

e)    Licenční řád České stomatologické komory,

f)      Revizní řád České stomatologické komory,

g)    Přechodná ustanovení

STANOVY
ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY

             Česká stomatologická komora byla ustavena, na základě zákona ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře (dále jen „zákon“), sjezdem delegátů konaným dne 22. září 1991 v Praze jako nástupnická organizace Lékařské komory stomatologů.
ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Název a sídlo

(1) Česká stomatologická komora (dále a ve všech řádech České stomatologické komory i jejich částech jen „Komora“ nebo „ČSK“) je nezávislou, samosprávnou, nepolitickou, stavovskou organizací sdružující stomatology zejména za účelem ochrany společných zájmů, odbornosti a etiky povolání.
(2) Komora je právnickou osobou, je oprávněna užívat zkratku „ČSK“, logo (viz příloha) a kulaté razítko se státním znakem.
(3) Komora působí na celém území České republiky.
(4) Sídlem Komory je Praha.

§ 2

Kompetence

(1) Komora zejména:
a) potvrzuje splnění podmínek k výkonu povolání stomatologa,
b) stanovuje podmínky k výkonu soukromé stomatologické praxe členů Komory,
c) garantuje odbornost členů Komory,
d) dbá, aby členové Komory vykonávali povolání stomatologa odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony, řády Komory a závaznými stanovisky Komory k odborným problémům poskytování zdravotní péče a ve zdravotnickém výzkumu (dále jen „závazné stanovisko“),
e) posuzuje a hájí práva, profesní, sociální a hospodářské zájmy a čest členů Komory.
f) účastní se:
 tvorby obecně závazných právních předpisů týkajících se péče o zdraví nebo souvisejících s výkonem povolání lékaře,
 výběrových řízení při obsazování vedoucích míst ve zdravotnictví,
 provádění specializačních zkoušek,
g) vyjadřuje se k podmínkám a způsobu vzdělávání lékařů,
h) vydává pro členy Komory závazná stanoviska,
i) vede seznam členů Komory, obsahující údaje o jménu
a příjmení, rodném čísle, bydlišti, dosažené odbornosti, místě a formě výkonu povolání stomatologa a odborných či etických přestupcích člena Komory,
j) vydává doklad o členství v Komoře,
k) vydává osvědčení o splnění podmínek soukromé stomatologické praxe,
l) řeší stížnosti a vykonává disciplinární pravomoc vůči členům Komory.
(2) Komora zastupuje, v rozsahu vymezené kompetence, své členy ve vztahu k orgánům, organizacím a veřejnosti v České republice i v zahraničí.
(3) Komora spolupracuje, v rozsahu vymezené kompetence, zejména s odbornými lékařskými společnostmi
a s dalšími stavovskými a zájmovými organizacemi lékařů a pracovníků ve zdravotnictví.
(4) Komora je řádným členem Světové dentální
asociace FDI.

ČÁST DRUHÁ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ O ČLENSTVÍ

§ 3
Vznik členství

(1) Každý lékař, který na území České republiky vykonává povolání stomatologa, má ze zákona stanovenu povinnost být členem Komory.
(2) Členství v Komoře vzniká zápisem do seznamu členů Komory.
(3) Stomatolog, který podá žádost o zápis do seznamu členů Komory (dále jen „uchazeč o zápis do seznamu členů“), se stane členem Komory, prokáže-li, že:
a) řádně ukončil studium na lékařské fakultě československé, resp. české univerzity a složil závěrečné zkoušky ze stomatologie, nebo řádně ukončil studium na lékařské fakultě zahraniční univerzity, složil závěrečné zkoušky ze stomatologie a je oprávněn k výkonu zdravotnického povolání v oboru na území České republiky,
b) má plnou způsobilost k právním úkonům,
c) nebyl v průběhu posledních pěti let vyloučen z Komory.
(4) Uchazeč o zápis do seznamu členů předloží Kanceláři Komory žádost o přijetí za člena Komory na předepsaných tiskopisech (ČSK/38/97) a doklady osvědčující skutečnosti uvedené v odst. 3.
(5) Uchazeč o zápis do seznamu členů, který splňuje zákonné podmínky, je zapsán do seznamu členů Komory. Ve sporných případech rozhoduje představenstvo Komory.
(6) Komora do 2 měsíců po obdržení žádosti vyrozumí doporučeným dopisem uchazeče o termínu (datum) zápisu do seznamu členů Komory. Nový člen obdrží doklad o členství.
(7) Okresní, obvodní nebo sloučené sdružení stomatologů (dále a ve všech řádech Komory i jejich částech jen „Oblastní komora“) zapíše nového člena Komory do seznamu členů Oblastní komory.
(8) Záporné rozhodnutí zašle Komora s poučením o odvolání uchazeči doporučeným dopisem s dodejkou do vlastních rukou výhradně jen adresáta. Uchazeč, který nebyl Komorou zapsán do seznamu členů Komory, má právo domáhat se ochrany návrhem u soudu.

§ 4

(1) Sjezd delegátů Komory (dále a ve všech řádech Komory i jejich částech jen „sněm Komory”) může, po projednání návrhu představenstva Komory, rozhodnout
o udělení čestného členství v Komoře.
(2) Udělení čestného členství v Komoře nezakládá práva a povinnosti řádného člena Komory.

§ 5

 

Zánik členství

Členství v Komoře zaniká:
a) úmrtím člena Komory,
b) ztrátou nebo omezením způsobilosti k právním úkonům, a to dnem právní moci rozhodnutí o ztrátě nebo omezení způsobilosti člena Komory k právním úkonům,
c) vystoupením na základě písemného prohlášení člena Komory, a to dnem doručení tohoto prohlášení Kanceláři Komory,
d) vyloučením člena Komory, a to dnem právní moci rozhodnutí o vyloučení.

§ 6a

Práva a povinnosti člena Komory

(1) Člen Komory má právo:
a) volit a být volen do orgánů Oblastní komory nebo orgánů Komory,
b) využívat nabídky Komory v oblasti dalšího vzdělávání
a poskytování právní pomoci ve sporech spojených
s výkonem povolání stomatologa,
c) být informován o činnosti a hospodaření Komory,
d) obracet se se svými požadavky, návrhy a stížnostmi na příslušné orgány Komory,
e) vyslovovat svobodně své názory, náměty a kritické připomínky ve věcech týkajících se Komory.
(2) Člen Komory je povinen:
a) vykonávat povolání stomatologa odborně, v souladu
s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony, řády
a závaznými stanovisky Komory,
b) dodržovat řády a další předpisy Komory,
c) řádně a v termínu platit stanovené příspěvky,
d) vykonávat řádně Komorou svěřené funkce a úkoly,
e) být zapsán v seznamu členů Oblastní komory,
f) oznámit Oblastní Komoře, v jejímž seznamu členů není zapsán, zahájení výkonu povolání zubního lékaře na jejím území, a to nejpozději ke dni tohoto zahájení,
g) oznámit do 14 dnů Oblastní komoře, v jejímž seznamu členů je zapsán, jakož i Oblastní komoře, které ohlásil nebo byl povinen ohlásit zahájení výkonu povolání podle písmene f) tohoto odstavce, změny související s výkonem povolání stomatologa, přerušení výkonu povolání na území České republiky delším než 1 rok a doložit je odpovídajícími doklady,
h) zachovávat povinnou mlčenlivost.
(3) Člena Komory lze zapsat do seznamu členů Oblastní komory, na jejímž území vykonává anebo k určitému datu zahájí výkon povolání zubního lékaře. Člena Komory, který nevykonává povolání zubního lékaře na území České republiky a neprokáže, že k určitému dni jeho výkon na území některé Oblastní komory zahájí, a člena Komory, který výkon povolání zubního lékaře na území České republiky ukončil, lze zapsat do seznamu členů Oblastní komory, na jejímž území je přihlášen k trvalému pobytu. Zápisem do seznamu členů Oblastní komory zaniká zápis do seznamu členů jiné Oblastní komory.

§ 6b

Povinná mlčenlivost

Zrušen.

ČÁST TŘETÍ

ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ

§ 7

Obecné principy

(1) Komora je budována na územním principu.
(2) Základním organizačním článkem Komory je Oblastní komora.
(3) Oblastní komory jsou ve své činnosti autonomní, přičemž působnost a kompetence jejich orgánů jsou určeny zákonem a řády Komory.
(4) Oblastní komory se mohou slučovat a vytvářet společné orgány.

§ 8

(1) Orgány Komory i Oblastních komor se při své činnosti řídí zákony, řády a závaznými stanovisky Komory.
(2) Orgány Komory mají za úkol zejména koncepční a koordinační činnost.
(3) Orgány Oblastní komory řeší zejména problematiku související s výkonem povolání stomatologa a poskytováním zdravotní péče na území jejich působnosti.
(4) Funkce v orgánech Komory i Oblastních komor jsou čestné, za jejich výkon je vyplácena náhrada za ztrátu času a náhrada hotových výdajů dle Finančního řádu.

§ 8a

Sloučení Oblastních komor a vytváření společných orgánů

(1) Sloučení Oblastních komor či vznik společného orgánu vyžaduje ke své platnosti platné a vzájemně odpovídající rozhodnutí všech sněmů Oblastních komor, které se na sloučení či vytvoření společného orgánu podílejí.
(2) Sněm Oblastní komory může o sloučení nebo vytvoření společného orgánu rozhodnout jen na společný návrh představenstev všech Oblastních komor, které se na sloučení nebo vytvoření společného orgánu podílejí. Podnět k zahájení jednání o vypracování takového návrhu může podat kterýkoliv orgán nebo člen dotčených Oblastních komor.
(3) Sloučením Oblastních komor vzniká nová Oblastní komora, která má orgány uvedené v § 9 Stanov.
(4) Počátkem funkčního období společného orgánu zanikají orgány Oblastních komor, jejichž pravomoc přešla na společný orgán.
(5) Rozhodne-li sněm Oblastní komory, jehož rozhodnutím byl vytvořen společný orgán, o vystoupení Oblastní komory ze společného orgánu, společný orgán zaniká dnem, kdy toto vystoupení Oblastní komory vezmou na vědomí sněmy zbývajících Oblastních komor, které se na vytvoření společného orgánu podílely. Sněmy Oblastních komor jsou povinny vzít vystoupení Oblastní komory ze společného orgánu na vědomí na svých nejbližších jednáních následujících po dni, kdy vystupující Oblastní komora oznámila zbývajícím Oblastním komorám rozhodnutí o vystoupení.

§ 9

Oblastní orgány

Oblastní komora má tyto orgány:
a) okresní shromáždění členů (dále a ve všech řádech Komory i jejich částech jen „sněm Oblastní komory“),
b) představenstvo Oblastní komory,
c) revizní komisi Oblastní komory nebo společnou revizní komisi,
d) čestnou radu Oblastní komory nebo společnou čestnou radu.

§ 10

Sněm Oblastní komory

(1) Sněm Oblastní komory je nejvyšším orgánem Oblastní komory.
(2) Sněm Oblastní komory:
a) rozhoduje o sloučení s jinými Oblastními komorami
a o vytváření společných orgánů,
b) rozhoduje o pozastaveném rozhodnutí představenstva Oblastní komory,
c) volí a odvolává:
 představenstvo Oblastní komory,
 předsedu Oblastní komory,
 revizní komisi Oblastní komory,
 čestnou radu Oblastní komory, nebyla-li zřízena společná čestná rada,
 členy společné čestné rady, byla-li zřízena; odvolat může jen ty členy společné čestné rady, které sám zvolil,
 delegáty sněmu Komory,
d) schvaluje roční zprávu o činnosti Oblastní komory, rozpočet, revizní zprávu, zprávu o hospodaření a základní směry činnosti Oblastní komory,
e) plní další funkce dle řádů Komory.

§ 11

Představenstvo Oblastní komory

(1) Představenstvo Oblastní komory je řídicím a výkonným orgánem Oblastní komory.
(2) Představenstvo Oblastní komory má 7 až 11 členů.
(3) Představenstvo Oblastní komory plní zejména následující úkoly:
a) připravuje a svolává jednání sněmu Oblastní komory, realizuje jeho usnesení a zajišťuje řádnou činnost Oblastní komory v době mezi jednáními sněmu Oblastní komory,
b) eviduje členy Komory, kteří vykonávají povolání zubního lékaře na území Oblastní komory,
c) vede seznam členů Oblastní komory, do kterého na žádost zapíše člena Komory, který prokáže, že na území Oblastní komory vykonává anebo určitého dne zahájí výkon povolání zubního lékaře; zápis do seznamu členů Oblastní komory se provede s účinností ke dni uvedenému v žádosti, ne však dříve než ke dni, ve kterém žadatel zahájí výkon povolání zubního lékaře na území Oblastní komory. V případech upravených v § 6a odst. 3 věta druhá se zápis provede s účinností ke dni uvedenému v žádosti,
d) hospodaří se svěřeným majetkem a finančními prostředky Komory,
e) spolupracuje s orgány veřejné správy a samosprávy příslušné oblasti,
f) vede dokumentaci o své činnosti,
g) jedenkrát ročně vypracovává zprávu o činnosti,
h) plní oznamovací povinnost vůči orgánům Komory.
(4) Představenstvo Oblastní komory má zejména tato oprávnění:
a) vyjadřovat se k žádosti o vydání osvědčení o splnění podmínek pro výkon povolání stomatologa nebo soukromé praxe členů Komory vedených v seznamu členů Oblastní komory, a to dle Licenčního řádu Komory,
b) vyžadovat od členů Komory zapsaných v seznamu členů Oblastní komory doklady o členství v Komoře a doklady o odborné způsobilosti,
c) vysílat zástupce ke specializačním zkouškám, a to
v počtu stanoveném představenstvem Komory,
d) účastnit se výběrových řízení a konkursů při obsazování vedoucích míst ve zdravotnictví v příslušném regionu, v případě zdravotnických zařízení, přesahujících svou působností daný region, po dohodě s představenstvem Komory,
e) vysílat zástupce Oblastní komory k výběrovým řízení, konaným před uzavřením smlouvy o poskytování
a úhradě zdravotní péče mezi zdravotní pojišťovnou
a zdravotnickým zařízením. Pravidla týkající se zejména výběru zástupce a způsobu, jakým bude hlasovat v komisi výběrového řízení, stanoví sněm Komory,
f) vytvářet pracovní skupiny a poradní orgány k plnění jednotlivých úkolů,
g) zřídit a provozovat Kancelář Oblastní komory,
h) vydávat souhlas s věcným, technickým a personálním vybavením nestátního zdravotnického zařízení.
(5) Předseda Oblastní komory je plnou mocí oprávněn ke všem právním úkonům souvisejícím s činností Oblastní komory.

§ 12

Revizní komise Oblastní komory

(1) Revizní komise Oblastní komory je kontrolním orgánem Oblastní komory.
(2) Revizní komise Oblastní komory má 3 až 5 členů.
(3) Člen revizní komise Oblastní komory nemůže být členem jiného orgánu Oblastní komory ani orgánu Komory.
(4) Revizní komise Oblastní komory zvolí na prvním jednání ze svého středu předsedu, který řídí její činnost.
(5) Revizní komise Oblastní komory kontroluje činnost členů Komory zapsaných v seznamu členů Oblastní komory a ostatních členů Komory, kteří na území Oblastní komory vykonávají povolání zubního lékaře, a orgánů Oblastní komory.
(6) Revizní komise Oblastní komory má zejména následující oprávnění:
a) účastnit se prostřednictvím svého předsedy nebo pověřeného člena jednání orgánů Oblastní komory,
b) pozastavit rozhodnutí představenstva Oblastní komory, je-li v rozporu s právními předpisy, řády a ostatními předpisy Komory, pozastavené rozhodnutí předloží sněmu Oblastní komory,
c) podat návrh na zahájení disciplinárního řízení,
d) vypracovat a jedenkrát ročně předložit sněmu Oblastní komory revizní zprávu,
e) podat návrh na svolání mimořádného sněmu Oblastní komory.

§ 12a

Společná revizní komise Oblastních komor

(1) Společná revizní komise Oblastních komor (dále a ve všech řádech Komory i jejich částech jen společná revizní komise) je kontrolním orgánem Oblastních komor, jejichž rozhodnutím (§ 10 odst. 1 zák. č. 220/1991 Sb., § 10 odst. 8 písm. a) Stanov) byla zřízena; společná revizní komise má právní postavení revizní komise Oblastní komory, která se v dotčených Oblastních komorách nezřizuje. Nestanoví-li řád Komory jinak, použijí se na postavení a činnost společné revizní komise v příslušných Oblastních komorách ustanovení řádů Komory o revizní komisi Oblastní komory.
(2) Počet členů společné revizní komise odpovídá nejvýše dvojnásobku počtu Oblastních komor, jejichž rozhodnutím byla společná revizní komise vytvořena; nejméně má však společná revizní komise 5 členů. Rozhodnutí sněmů Oblastních komor, jimiž se zřizuje společná revizní komise těchto Oblastních komor, obsahují též shodné ustanovení o počtu členů volených do společné revizní komise jednotlivými Oblastními komorami tak, aby bylo dodrženo ustanovení první věty tohoto odstavce.
(3) Nestanoví-li rozhodnutí sněmů Oblastních komor, jimiž se zřizuje společná revizní komise těchto Oblastních komor, shodně jiný způsob financování činnosti společné revizní komise, pak platí, že:
a) činnost společné revizní komise v řízení podle disciplinárního řádu včetně nákladů na zajištění důkazů financuje Oblastní komora, v jejímž seznamu je zapsán člen Komory, proti němuž byla podána stížnost;
b) činnost zpravodaje společné revizní komise a mimořádná zasedání společné revizní komise, která byla svolána na základě jeho zjištění, financuje Oblastní komora, pro kterou byl zpravodaj jmenován;
c) na financování ostatní činnosti společné revizní komise se podílejí Oblastní komory, jejichž rozhodnutím byla společná revizní komise zřízena, rovným dílem.
(4) Společná revizní komise zvolí na svém ustavujícím zasedání ze svých členů předsedu a dva místopředsedy.
(5) Člen společné revizní komise nemůže být členem jiného orgánu Oblastní komory ani orgánu Komory.

§ 13

Čestná rada Oblastní komory

(1) Čestná rada Oblastní komory vykonává disciplinární pravomoc vůči členům Komory zapsaným v seznamu členů Oblastní komory.
(2) Čestná rada Oblastní komory má 5 členů.
(3) Čestná rada Oblastní komory zvolí na prvním jednání ze svého středu předsedu a místopředsedu.
(4) Člen čestné rady Oblastní komory nemůže být členem jiného orgánu Oblastní komory ani orgánu Komory.
(5) O opravném prostředku uplatněném proti rozhodnutí čestné rady Oblastní komory rozhoduje čestná rada Komory, která napadené rozhodnutí potvrdí nebo zruší.

§ 13a

Společná čestná rada Oblastních komor

(1) Společná čestná rada Oblastních komor (dále a ve všech řádech Komory i jejich částech jen společná čestná rada) vykonává disciplinární pravomoc vůči členům Komory zapsaným v seznamu členů těch Oblastních komor, jejichž rozhodnutím (§ 10 odst. 1 zák. č. 220/1991 Sb., § 10 odst. 8 písm. a) Stanov) byla společná čestná rada zřízena; společná čestná rada má právní postavení čestné rady Oblastní komory, která se v dotčených Oblastních komorách nezřizuje. Nestanoví-li řád Komory jinak, použijí se na postavení a činnost společné čestné rady v příslušných Oblastních komorách ustanovení řádů Komory o čestné radě Oblastní komory.
(2) Počet členů společné čestné rady odpovídá nejvýše dvojnásobku počtu Oblastních komor, jejichž rozhodnutím byla společná čestná rada vytvořena; nejméně má však společná čestná rada 5 členů. Rozhodnutí sněmů Oblastních komor, jimiž se zřizuje společná čestná rada těchto Oblastních komor, obsahují též shodné ustanovení o počtu členů volených do společné čestné rady jednotlivými Oblastními komorami tak, aby bylo dodrženo ustanovení první věty tohoto odstavce.
(3) Společná čestná rada zvolí na svém ustavujícím nebo volebním zasedání ze svých členů předsedu a jednoho nebo dva místopředsedy.
(4) Člen společné čestné rady nemůže být členem jiného orgánu Oblastní komory ani orgánu Komory.
(5) O opravném prostředku proti rozhodnutí společné čestné rady rozhoduje čestná rada Komory.

§ 13b

Krajská rada předsedů Oblastních komor

(1) Předsedové Oblastních komor, které se nacházejí na území téhož kraje, konají za účelem koordinace činnosti těchto Oblastních komor nejméně dvakrát ročně společné zasedání (dále jen „krajská rada předsedů Oblastních komor“ nebo „krajská rada“). Krajskou radu svolává krajský mluvčí a není-li jej, pak kterýkoliv předseda Oblastní komory, který je oprávněn se jí zúčastnit.
(2) Nachází-li se Oblastní komora na území více krajů, účastní se předseda této Oblastní komory krajské rady v každém kraji, na jehož území se tato Oblastní komora nachází.
(3) Krajské rady se předseda Oblastní komory účastní osobně. Ve výjimečných případech a v případech podle odstavce 2 může předseda Oblastní komory zmocnit jiného člena Oblastní komory, aby jej v rámci krajské rady zastupoval.
(4) V rámci krajské rady volí předsedové Oblastních komor ze svého středu krajského mluvčího. Krajský mluvčí předsedá krajské radě a dále zejména:
a) komunikuje s orgány státní správy a samosprávy na krajské úrovni
b) komunikuje se zdravotními pojišťovnami na krajské úrovni
c) vykonává další činnosti s cílem koordinovat činnost Oblastních komor na krajské úrovni.
(5) Výkonem některých svých činností může krajský mluvčí pověřit jiného člena Komory. Pověřený člen Komory je oprávněn se zúčastnit krajské rady.
(6) Mluvčího krajské rady odvolávají předsedové
Oblastních komor v rámci krajské rady nebo představenstvo Komory. Odvolá-li představenstvo Komory krajského mluvčího, zvolí nového krajského mluvčího ze svého středu neprodleně předsedové Oblastních komor v rámci krajské rady; krajský mluvčí odvolaný představenstvem Komory však nemůže být znovu zvolen.
(7) Předsedové Oblastních komor rozhodují v rámci krajské rady nadpoloviční většinou hlasů přítomných předsedů Oblastních komor.
(8) Je-li na území kraje pouze jedna Oblastní komora, je krajským mluvčím předseda této Oblastní komory a Rada předsedů Oblastních komor se nekoná. Odvolá-li představenstvo Komory takového krajského mluvčího, jmenuje současně krajským mluvčím jiného člena Komory, který je zapsán v seznamu členů vedeném Oblastní komorou, jejímž je odvolaný krajský mluvčí předsedou.

§ 14

Orgány Komory

Komora má následující orgány:
a) sjezd delegátů (dále a ve všech řádech Komory i jejich částech jen „sněm Komory“),
b) prezident a viceprezident Komory,
c) představenstvo Komory,
d) revizní komise Komory,
e) čestná rada Komory.

§ 15

Sněm Komory

(1) Sněm Komory je nejvyšším orgánem Komory.
(2) Sněm Komory zejména:
a) schvaluje, mění a ruší řády a závazná stanoviska Komory, stanovuje postupy jejich navrhování a schvalování, které se stávají přílohou Jednacího řádu Komory,
b) potvrzuje, mění či ruší rozhodnutí orgánů Komory s výjimkou rozhodnutí přijatých v řízení podle disciplinárního řádu Komory,
c) volí a odvolává prezidenta a viceprezidenta Komory,
d) na návrh představenstva Komory nebo revizní komise Komory, učiněný nejpozději půl roku před začátkem příštího funkčního období prezidenta Komory, rozhoduje o konání nové volby prezidenta Komory pro příští funkční období,
e) volí a odvolává představenstvo Komory,
f) volí a odvolává revizní komisi a čestnou radu Komory,
g) odvolává společnou čestnou radu, navrhne-li to formou usnesení sněmu Oblastní komory alespoň polovina Oblastních komor, jejichž rozhodnutím byla společná čestná rada zřízena,
h) pro plnění stanovených úkolů může jako své poradní
orgány volit výbory a schvalovat jejich statuty, které se stávají přílohou tohoto řádu,
i) posuzuje činnost orgánů Komory,
j) schvaluje výši registračního poplatku, členských příspěvků a jejich rozdělení,
k) schvaluje rozpočet Komory,
l) schvaluje výši náhrady za ztrátu času spojenou s výkonem funkcí v orgánech Komory,
m) jednou ročně schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření za uplynulé období,
n) rozhodne o zřízení sociálního fondu, případně jiných fondů Komory,
o) stanovuje pravidla vysílání zástupců Oblastní komory
k výběrovým řízením, konaným před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením, týkající se zejména výběru zástupců a způsobu jejich hlasování v komisi výběrového řízení.

§ 16

Představenstvo Komory

(1) Představenstvo Komory je řídicím a výkonným orgánem Komory.
(2) Představenstvo Komory má 15 členů.
(3) Představenstvo Komory plní zejména následující úkoly:
a) připravuje a svolává jednání sněmu Komory, realizuje jeho usnesení a zajišťuje řádnou činnost Komory
v době mezi jednáními sněmu Komory,
b) předkládá sněmu Komory návrhy podmínek k výkonu soukromé praxe členů Komory,
c) hospodaří s majetkem Komory a sociálním fondem, popř. s jinými fondy Komory,
d) jedná s orgány veřejné správy a samosprávy v České
republice i v zahraničí,
e) vede seznam členů Komory,
f) zajišťuje pravidelné informace o činnosti Komory,
g) vede seznam znalců Komory.
(4) Představenstvo Komory má zejména následující oprávnění:
a) vyžadovat od členů Komory doklady spojené s výkonem povolání stomatologa,
b) rozhodovat o vzniku a zániku členství v Komoře,
c) rozhodovat o pozastavených rozhodnutích prezidenta
a viceprezidenta Komory nebo sněmu Oblastní komory,
d) jmenovat zástupce Komory:
 do akreditačních komisí a oborových atestačních komisí,
 pro výběrová řízení a konkursy při obsazování vedoucích míst ve zdravotnictví,
 na jednání o tvorbě obecně závazných právních předpisů týkajících se péče o zdraví nebo souvisejících
s výkonem povolání lékaře,
 na jednání se zdravotními pojišťovnami o rozsahu
a ceně hrazené péče,
e) vyjadřovat se k podmínkám a způsobu dalšího vzdělávání stomatologů,
f) vysílat své členy na jednání orgánů Komory a jejich pracovních skupin,
g) předkládat sněmu Komory návrhy závazných stanovisek,
h) navazovat zahraniční styky,
i) schvalovat redakční radu časopisu Komory a vydavatelskou činnost,
j) jmenovat a odvolávat členy vědecké rady Komory
a z jejích členů jejího předsedu,
k) zřizovat pracovní a poradní skupiny,
l) navrhnout sněmu Komory nejpozději půl roku před začátkem příštího funkčního období prezidenta Komory novou volbu prezidenta Komory pro příští funkční období,
m) k provedení řádů Komory a v jejich mezích vydávat opatření představenstva Komory,
n) rozhoduje o zápisu do seznamu znalců Komory
a o vyškrtnutí ze seznamu znalců Komory.
(5) Pro zajištění úkolů Komory zřizuje představenstvo Komory Kancelář Komory a schvaluje její organizační řád.
(6) Představenstvo rozhoduje ve všech věcech podle zákona a řádů Komory, pokud o nich nerozhodují jiné orgány Komory.

§ 17

Prezident a viceprezident

(1) Prezident Komory
 zastupuje Komoru navenek,
 svolává a řídí jednání představenstva Komory,
 řídí činnost Kanceláře Komory,
 předkládá sněmu Komory zprávu o činnosti Komory za uplynulé období,
 uděluje předsedům Oblastních komor plnou moc ke všem právním úkonům souvisejícím s činností Oblastní komory.
(2) V případě nepřítomnosti či zaneprázdnění prezidenta Komory ho v plném rozsahu zastupuje viceprezident Komory nebo, v rozsahu pověření, člen představenstva Komory.
(3) Prezident Komory, v jeho nepřítomnosti viceprezident Komory, je oprávněn činit, v případě neodkladné potřeby, nezbytná rozhodnutí spadající do kompetence představenstva Komory. Tato rozhodnutí předloží ke schválení na nejbližším jednání představenstva Komory.
(4) Prezident Komory i viceprezident Komory jsou členy představenstva. Stávají se jimi počátkem svého funkčního období.
(5) Člen Komory, který byl zvolen do funkce prezidenta Komory, je v době od svého zvolení do počátku svého funkčního období oprávněn i povinen zúčastňovat se jednání představenstva, spolupracovat s prezidentem Komory, seznamovat se s chodem Kanceláře Komory, jakož i dalších jejích orgánů, a i jinak se připravovat na výkon funkce prezidenta Komory pro další funkční období. Za výkon této činnosti mu přísluší náhrada za ztrátu času a náhrada hotových výdajů jako členu představenstva.

§ 18

Revizní komise Komory

(1) Revizní komise Komory je nejvyšším kontrolním orgánem Komory.
(2) Revizní komise Komory má 7 členů, volí ze svého středu předsedu, který řídí její činnost.
(3) Člen revizní komise Komory nemůže být členem jiného orgánu Komory nebo orgánu Oblastní komory.
(4) Úkolem revizní komise Komory je kontrolovat činnost Komory.
(5) Revizní komise Komory má zejména tato oprávnění:
a) účastnit se prostřednictvím svého předsedy či pověřených členů jednání kteréhokoli orgánu Komory,
b) vyžadovat od členů a orgánů Komory doklady spojené
s jejich činností a činností Komory,
c) pozastavit výkon rozhodnutí prezidenta a viceprezidenta Komory nebo sněmu Oblastní komory, jsou-li v rozporu s právními předpisy, popř. řády či závaznými stanovisky Komory. Pozastavené rozhodnutí předloží k projednání představenstvu Komory,
d) pozastavit výkon rozhodnutí představenstva Komory, je-li v rozporu s právními předpisy, popř. řády či závaznými stanovisky Komory. Pozastavené rozhodnutí předloží k projednání nejbližšímu sněmu Komory,
e) navrhnout sněmu Komory nejpozději půl roku před začátkem příštího funkčního období prezidenta Komory novou volbu prezidenta Komory pro příští funkční období.

§ 19

Čestná rada Komory

(1) Čestná rada Komory vykonává disciplinární pravomoc vůči všem členům Komory.
(2) Čestná rada Komory má 9 členů, volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
(3) Člen čestné rady Komory nemůže být členem jiného orgánu Komory nebo orgánu Oblastní komory.
(4) Proti rozhodnutí čestné rady Komory o uložení disciplinárního opatření dle ust. § 9 odst. 2 písm. a) zákona, lze podat opravný prostředek, o kterém rozhodne soud.

§ 20

Vědecká rada Komory

(1) Vědecká rada Komory je poradním orgánem představenstva Komory.
(2) Vědecká rada Komory má nejméně 7 členů. Jednotlivé členy jmenuje představenstvo Komory, zejména na základě doporučení odborných stomatologických společností, představitelů lékařských fakult a významných odborníků české stomatologie. Podle návrhu členů vědecké rady jmenuje představenstvo Komory předsedu vědecké rady.
(3) Funkční období vědecké rady Komory je shodné s funkčním obdobím představenstva Komory. Po jeho skončení plní vědecká rada své úkoly až do doby jmenování nové vědecké rady nově zvoleným představenstvem Komory.
(4) Vědecká rada Komory plní následující úkoly:
a) podává návrhy nebo se vyjadřuje k návrhům:
 závazných a dalších odborných stanovisek Komory
k odborným problémům poskytování zdravotní péče
a ve zdravotním výzkumu,
 podmínek a způsobu dalšího vzdělávání stomatologů,
b) vyjadřuje se k odborné činnosti Komory,
c) v jednotlivých případech se na základě požadavků představenstva Komory vyjadřuje k odborné způsobilosti členů Komory.

§ 20a

Znalci Komory

(1) Znalcem Komory (dále jen znalec) je člen Komory zapsaný v seznamu znalců Komory. Znalci vypracovávají na základě zadání orgánů Komory a pro jejich potřebu znalecké posudky, a to zejména v rámci řízení podle Disciplinárního řádu Komory.
(2) Do seznamu znalců Komory lze zapsat člena Komory, který
a) je způsobilý k samostatnému výkonu povolání zubního lékaře,
b) je disciplinárně bezúhonný (§ 4 odst. 1 písm. d) řádu Komory o celoživotním vzdělávání zubních lékařů),
c) vykonává povolání zubního lékaře po dobu nejméně 10 let,
d) má potřebné znalosti a zkušenosti v oboru, pro který má být do seznamu znalců Komory zapsán, a
e) má takové osobní vlastnosti a profesní pověst, které dávají předpoklad, že bude znaleckou činnost řádně vykonávat.
(3) O zápisu člena Komory do seznamu znalců Komory rozhoduje představenstvo Komory na žádost člena Komory (ČSK84/03), po vyjádření představenstva Oblastní komory, v jejímž seznamu je žadatel zapsán, a s přihlédnutím ke stanovisku vědecké rady Komory. O zápisu do seznamu znalců Komory vydá představenstvo znalci doklad (ČSK60/98).
(4) Člen Komory se do seznamu znalců Komory zapisuje na dobu neurčitou a pro vymezený obor znalecké činnosti. Veřejný seznam znalců Komory obsahuje jméno a příjmení znalce, adresu jeho pracoviště a obor znalecké činnosti, pro nějž je znalec Komory do seznamu znalců Komory zapsán.
(5) Znalec je povinen absolvovat nejméně jednou za 5 let školení pro znalce Komory, vyhlášené Komorou.
(6) O vyškrtnutí znalce ze seznamu znalců Komory rozhoduje představenstvo Komory. Představenstvo Komory vyškrtne znalce ze seznamu znalců Komory na jeho žádost. Představenstvo Komory může znalce ze seznamu znalců Komory vyškrtnout dále zejména tehdy, přestane-li znalec splňovat podmínky uvedené v odstavci 2 nebo neplní-li znalec povinnosti vyplývající ze Stanov Komory pro znalce Komory, popř. porušil-li znalec jinak povinnosti člena Komory. Bylo-li proti znalci zahájeno disciplinární řízení dle Disciplinárního řádu Komory, představenstvo Komory může rozhodnout o pozastavení jeho znalecké činnosti do pravomocného rozhodnutí ve věci. Stejně může rozhodnout, bylo-li proti znalci zahájeno správní řízení či trestní stíhání v souvislosti s výkonem povolání zubního lékaře. Znalec je povinen oznámit Kanceláři Komory, že proti němu bylo zahájeno disciplinární řízení dle Disciplinárního řádu Komory nebo správní řízení či trestní stíhání v souvislosti s výkonem povolání zubního lékaře, bez zbytečného odkladu poté, co se o této skutečnosti dozví.
(7) Znalec Komory je povinen vypracovat posudek řádně dle zadání, osobně, nestranně, pravdivě a ve stanovené lhůtě (ČSK55/98, ČSK56/98). Není-li to možné, je znalec povinen vypracování posudku bez zbytečného odkladu s uvedením důvodů odmítnout. Důvodnost odmítnutí posoudí orgán Komory, který posudek zadal. Shledá-li odmítnutí nedůvodným, je znalec povinen posudek vypracovat. V opačném případě zadá orgán Komory posudek jinému znalci nebo přijme jiné opatření.

§ 20b

Závazná stanoviska a odborná stanoviska

(1) Komora vydává pro své členy závazná stanoviska k odborným problémům poskytování zdravotní péče a ve zdravotnickém výzkumu. Závazná stanoviska, která byla schválena sněmem Komory, jsou závazná pro každého člena Komory. Závazná stanoviska předkládá sněmu Komory ke schválení představenstvo Komory na návrh nebo po vyjádření vědecké rady Komory.
(2) Představenstvo Komory nebo sněm Komory jsou oprávněni vydávat na návrh nebo po vyjádření vědecké rady Komory odborná stanoviska k odborným problémům poskytování zdravotní péče a ve zdravotnickém výzkumu. Odborná stanoviska vyjadřují odborný názor Komory k otázkám, kterých se týkají. Odborná stanoviska mají doporučující charakter.
(3) Obsahem závazného stanoviska nebo odborného stanoviska může být též vymezení odborného standardu nebo stanovení odborného postupu. Odborný standard představuje charakteristiku konkrétního výkonu, zákroku nebo jiného jednání z hlediska jeho minimálního obsahu. Odborným postupem se rozumí vymezení konkrétního výkonu, zákroku nebo jiného jednání z hlediska časové či funkční návaznosti jejich jednotlivých dílčích etap, fází nebo prvků.

ČÁST ČTVRTÁ

MAJETEK A HOSPODAŘENÍ

§ 21

Majetek

(1) Majetkem Komory se stává majetek Lékařské komory stomatologů.
(2) Příjmy Komory tvoří:
a) registrační a členské příspěvky,
b) dotace a dary,
c) jiné příjmy, například výnosy z akcí a hospodářské činnosti,
d) výnosy z pokut, které připadají do sociálního fondu.

§ 22

Hospodaření

(1) Komora spravuje svůj majetek samostatně a hospodaří dle ročního rozpočtu.
(2) Majetek Komory je určen k plnění úkolů vyplývajících ze zákona a řádů Komory. Hospodaření se řídí Finančním řádem Komory, který je zpracován v souladu s obecně platnými předpisy pro hospodaření právních subjektů.

ČÁST PÁTÁ

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 23

Komora vydává jako zvláštní přílohu časopisu Komory Věstník Komory, ve kterém jsou publikovány řády a závazná stanoviska Komory, včetně změn a doplňků.

§ 24

Platnost a účinnost

Tyto Stanovy Komory byly schváleny sněmem Komory dne 25.5. 2008 a tímto dnem nabývají účinnosti.

Přechodné ustanovení ke změně stanov,  účinné k 1. únoru 2013

Řád České stomatologické komory č. 2/2012 ze dne 18. 11. 2012, kterým se mění řád České stomatologické komory č. 1/2009, organizační řád, řád České stomatologické komory č. 2/2011, jednací řád, řád České stomatologické komory č. 3/2009, volební řád, a řád České stomatologické komory č. 1/2010, disciplinární řád

Čl. II

1. Účinností tohoto řádu je člen Komory zapsán v seznamu členů Oblastní komory, jejímž prostřednictvím zaplatil anebo měl zaplatit část ročního členského příspěvku za rok 2013 nebo část ročního udržovacího příspěvku za rok 2013, stanovenou sněmem Komory; zápis téhož člena Komory do seznamu každé další Oblastní komory ke dni účinnosti tohoto řádu zaniká. Má se za to, že členové Komory, kteří byli k 31. lednu 2013 zapsáni i v seznamu další Oblastní komory nebo dalších Oblastních komor, splnili ve vztahu k těmto Oblastním komorám svoji oznamovací povinnost podle § 6a odst. 2 písm. f) stanov ČSK.

2. Členství v orgánu ani funkce, které trvají ke dni účinnosti tohoto řádu, nejsou zánikem zápisu v seznamu členů Oblastní komory podle odstavce 1 dotčeny.

Příloha č. 1 Stanov (§ 15 odst. 7 písm. h)

 

Statut legislativního výboru

1.       Legislativní výbor sněmu Komory je volen a odvoláván sněmem Komory na volební období daného sněmu a je mu podřízen. Je složen ze členů sněmu Komory. Spolupracuje s centrálními orgány Komory, ředitelem Kanceláře Komory a advokátní poradenskou kanceláří.

2.       Povinností legislativního výboru sněmu Komory je sledovat a hodnotit návrhy vnitřních řádů a jejich novel předkládaných ke schválení zasedání sněmu Komory. Na základě posouzení návrhů, jejich případných právních posudků a dalších stanovisek se k nim vyjadřuje.

3.       Právem člena legislativního výboru je být včas a komplexně informován o konečném znění veškerých navrhovaných vnitřních řádů a novel i s jejich případným hodnocením, komentářem a právním posudkem. Informaci o konečném znění předává na jednání legislativního výboru jeho členům osobně předkladatel návrhu ihned po té, kdy je konečné znění připraveno, nejpozději tak, aby jednání legislativního výboru mohlo proběhnout v den před projednáváním návrhu sněmem Komory.

4.       K přednesení vyjádření legislativního výboru k projednávanému návrhu volí legislativní výbor svého zpravodaje. Tato skutečnost nebrání ostatním členům legislativního výboru, aby při projednávání novely přednesli svůj osobní názor jako členové sněmu Komory.

Statut rozpočtového výboru
PREAMBULE

Rozpočtový výbor je výborem sněmu Komory. Je volen a odvoláván sněmem Komory na volební období daného sněmu a je mu podřízen. Je složen z pěti členů sněmu Komory. Na prvním zasedání rozpočtového výboru v daném volebním období zvolí jeho členové ze svého středu předsedu. Výbor zasedá několikrát v roce, a to podle potřeby. Spolupracuje s hospodářem Komory a s ředitelem Kanceláře Komory.

I.

Povinností rozpočtového výboru je především hodnocení návrhu rozpočtu Komory. Na základě analýzy rozpočtů z minulých období a vzhledem k aktuální situaci a stavu hospodaření Komory připomínkuje výbor návrh rozpočtu a doporučuje sněmu Komory přijímat příslušná opatření.

II.

Právem členů rozpočtového výboru je po dohodě s hospodářem Komory a ředitelem Kanceláře Komory nahlížet do dokumentů majících vztah k tvorbě rozpočtu. Rozpočtový výbor je při plnění svých úkolů rovněž oprávněn vyžadovat součinnost revizní komise Komory a představenstva Komory.

Statut výboru pro vysoké školy

Výbor pro vysoké školy je výborem sněmu Komory. Tvoří ho členové sněmu Komory – zástupci lékařských fakult. Je volen a odvoláván sněmem Komory na volební období daného sněmu a je mu podřízen. Na prvním zasedání výboru zvolí jeho členové svého předsedu. Výbor spolupracuje s představenstvem Komory a s ředitelem Kanceláře Komory.

I.

Výbor předkládá představenstvu Komory a sněmu Komory podněty stomatologických klinik.

II.

Výbor navrhuje představenstvu Komory využití Účtu klinik a informuje o jeho čerpání 1x ročně sněm Komory.

 

STAVOVSKÝ ŘÁD
ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY
PREAMBULE

            Já, stomatolog, jsem se svobodně a dobrovolně zavázal řídit se, v duchu Hippokratovy přísahy, těmito zásadami:

            „Budu vykonávat povolání zubního lékaře – stomatologa svědomitě a s plnou vážností. Své jednání budu zaměřovat na zachování a obnovení zdraví svých pacientů. Budu dodržovat zásadu úcty k lidskému životu, a ani pod nátlakem nepoužiji své odborné znalosti a um v rozporu se zásadami lidskosti a úcty k člověku. Ze všech sil budu ochraňovat tradici a vážnost lékařského povolání. Při jeho výkonu nebudu dělat rozdíly mezi občany z důvodů národnostních, rasových, náboženského vyznání, politického přesvědčení a sociálního postavení. Svým učitelům a kolegům budu prokazovat úctu a vážnost. Tyto zásady slibuji dodržovat na svou stavovskou čest zubního lékaře – stomatologa.“

            Česká stomatologická komora (dále jen „Komora“) považuje v současné době používání termínů zubní lékař – stomatolog za rovnocenné a zaměnitelné.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

            (1) Zubní lékaři – stomatologové vykonávající své povolání na území České republiky se hlásí k plnění Etického kodexu zubních lékařů evropského společenství vydaného v květnu 1992 Liaison Committee for Dentistry in the EEC (Evropská hospodářská komise). Každý zubní lékař – stomatolog, člen Komory, pokud využije při výkonu svého povolání práva svobodného pohybu podle Ústavní listiny základních lidských práv, je povinen se přizpůsobit řádům a předpisům lékařské komory hostitelské krajiny a dodržovat její pravidla, včetně znalosti jazyka.

            (2) Stavovský řád Komory upravuje chování
a jednání lékařů při výkonu jejich povolání stomatologa
i jejich vystupování na veřejnosti. Zavazuje každého člena Komory ho dodržovat.

            (3) Porušení zásad Stavovského řádu Komory opravňuje vznést proti členu Komory podnět pro zahájení disciplinárního řízení v souladu s Disciplinárním řádem Komory.

ČÁST PRVNÍ
POVOLÁNÍ ZUBNÍHO LÉKAŘE STOMATOLOGICKÁ PRAXE
§ 1

Výkon povolání zubního lékaře – stomatologa

            (1) Povolání zubního lékaře může být prováděno jen za podmínek umožňujících svobodné rozhodování při prevenci, diagnostice a terapii. Žádné podmínky nesmí tuto svobodu rozhodování omezovat a k tomu musí každý člen Komory sám přispívat a na takové omezující podmínky nepřistupovat.

            (2) Stomatolog vykonává své povolání osobně, svým jménem a na svou vlastní odpovědnost. Vždy si musí zachovat profesionální nezávislost a svobodu.

            (3) Stomatolog je povinen vykonávat své povolání svědomitě podle zásad lidskosti, lékařské etiky a na základě dostupných nejnovějších poznatků lékařské vědy. Své odborné znalosti a dovednosti je zavázán dát do služeb pro zachování a obnovení zdraví svých pacientů.

            (4) Stomatolog nesmí vyvíjet na pacienta nátlak, musí respektovat jeho svobodnou vůli k rozhodnutí o volbě ošetření, pokud to není v rozporu s poznatky lékařské vědy a jeho vnitřním přesvědčením. Lékař nemůže být nucen k provádění výkonů, které odporují jeho odbornému přesvědčení a lidskému svědomí. Takové výkony může pacientovi odmítnout provést.

            (5) Stomatolog může odmítnout přijetí pacienta do své péče, jestliže:

a)    by tím bylo překročeno jeho únosné pracovní zatížení tak, že by nebyl schopen zajistit kvalitní zdravotní péči o tohoto nebo ostatní pacienty, které má ve své péči,

b)    vzdálenost sídla zdravotnického zařízení od místa pobytu pacienta by ztěžovala výkon návštěvní služby.

            (6) Stomatolog má povinnost podílet se na provádění lékařské služby první pomoci ve stomatologii ve dnech pracovního klidu a v noci tak, aby byl zajištěn její nezbytný rozsah a dostupnost.

§ 2

První lékařská pomoc ve stomatologii

Zrušen.
§ 3
Další vzdělávání

            (1) Každý stomatolog je povinen po dobu výkonu svého povolání dále se odborně vzdělávat, a tím neustále doplňovat své znalosti na úroveň dostupných informací
o stavu poznání lékařské vědy.

             (2) Stomatolog může používat jen takové diagnostické a léčebné metody a postupy, které bezpečně ovládá a ke kterým je odborně způsobilý svou kvalifikací.
V jiných případech využije možností konziliárního vyšetření, nebo předá pacienta příslušnému odborníkovi.

§ 4

Zdravotní dokumentace

            (1) Stomatolog je povinen vést u každého pacienta odděleně a průběžně doplňovat srozumitelnou zdravotní dokumentaci související s výkonem jeho povolání.

            (2) Zdravotní dokumentace musí být spolehlivě uschovávána podle platných předpisů tak, aby bylo možné zachovat lékařské tajemství a její obsah nemohl být zneužit. Pokud je zdravotní dokumentace zaznamenávána elektronicky v databázích nebo na jiných médiích, vyžaduje ochranu před zničením či zneužitím.

            (3) Stomatolog, který převzal pacienta do péče, je oprávněn vyžádat si zaslání výpisu dokumentace, a stomatolog, který poskytoval pacientu péči dříve, je povinen této žádosti vyhovět.

§ 5

Vystavování posudků, osvědčení

            (1) Vystavovat znalecké posudky o stomatologických onemocněních a výkonech a o výši honorářů za tyto výkony je oprávněn jen ten, u něhož to vyplývá z právních předpisů platných v České republice. Návrh na jmenování odborným znalcem musí být doložen souhlasným stanoviskem centrálního orgánu Komory.

            (2) Při vystavování posudků a osvědčení musí stomatolog postupovat s potřebnou svědomitostí a pečlivostí a vyjadřovat se zcela svobodně podle svého nejlepšího odborného přesvědčení. Tyto písemné dokumenty musí obsahovat důvod vyhotovení, identifikační údaje žadatele a musí být vyhotoveny a předány nebo odeslány ve stanoveném termínu.

            (3) Vydání posudků, vysvědčení nebo osvědčení
o vlastnostech léků, stomatologických materiálů a přístrojů, stejně jako o prostředcích ústní hygieny, je zubnímu lékaři jako jednotlivci povoleno pouze za podmínky, že nebudou použity k propagaci a reklamě jeho vlastní praxe.

            (4) Ustanovení odst. 3 neplatí pro posudky, vysvědčení, nebo osvědčení vydávaná orgány Komory.

§ 6

Povinná mlčenlivost

            (1) Stomatolog je povinen zachovávat mlčenlivost
o všech skutečnostech, které jsou mu známy v souvislosti s výkonem jeho povolání. K tomu patří rovněž zdravotní dokumentace, písemná sdělení a poznámky týkající se pacientů, RTG snímky a ostatní nálezy. Tuto povinnost musípožadovat i od svých podřízených spolupracovníků, což musí mít stvrzeno od těchto osob písemně.

            (2) Stomatolog může být zbaven lékařské mlčenlivosti jen na základě zákona.

            (3) Pro účely vědecké odborné výuky, dalšího vzdělávání a odborného publikování mohou být sděleny a publikovány skutečnosti, podléhající povinné lékařské mlčenlivosti, jen v případě zachování anonymity pacienta, nebo dá-li k tomu pacient písemný souhlas.

§ 7

Stomatologická praxe

            (1) Stomatolog provozující soukromou praxi je ten, který ji vykonává formou nezávislého a svobodného povolání.

            (2) Soukromá praxe stomatologa musí být provozována zubním lékařem osobně, s výjimkou zástupu na dobu určitou – maximálně po dobu 6 měsíců, během dovolené na zotavenou, pracovní neschopnosti, školení apod. Výjimky uděluje na základě písemné žádosti v odůvodněných případech představenstvo Oblastní komory.

            (3) Stomatolog je povinen neprodleně (do 10 dnů) sdělit příslušné oblastní stomatologické komoře (dále jen „Oblastní komoře“) otevření stomatologické praxe, její místo, datum otevření a náplň činnosti, stejně jako její případné změny a ukončení.

            (4) Stomatolog nesmí zaměstnávat osobu, o které ví (nebo má důvodné podezření), že provádí nelegální praxi nebo činnost, ani nesmí s takovou osobou spolupracovat.

            (5) Stomatolog je právně odpovědný za všechny zdravotnické výkony prováděné v jeho soukromé praxi, stejně jako za všechny odevzdané stomatologické výrobky, včetně laboratorních, a to i v případě podřízených pracovníků.

            (6) Stomatolog při své praxi uznává a podporuje právo každého občana na svobodnou volbu lékaře a zdravotnického zařízení.

§ 8

Předepisování a doporučování léků, léčebných prostředků a pomůcek

            (1) Stomatologům není dovoleno požadovat od výrobců nebo obchodníků odměny nebo jiné výhody za předepisování léků, léčebných prostředků a pomůcek.

            (2) Předepisování léků, léčebných prostředků a pomůcek za účelem získání provize z jejich prodeje je nepřípustné. Stomatolog nesmí ordinovat za úplatu vzorky léků, které jsou mu dodány firmami z reklamních důvodů.

            (3) Stomatolog má povinnost zamezit v rámci svých možností neodůvodněnému užívání nebo zneužívání léků. V tomto smyslu musí učinit všechna potřebná opatření proti krádeži nebo zneužití receptových formulářů a razítek.

            (4) Stomatolog má povinnost neprodleně ohlásit dle platných předpisů příslušným institucím všechny zjištěné vedlejší účinky léků nebo léčebných prostředků.

            (5) Nové léčebné postupy nebo materiály je možno použít jen za podmínek daných Helsinskou konvencí a Norimberským kodexem a jen tehdy, nabyl-li stomatolog přesvědčení, že nemůže dojít k přímému poškození pacienta.

§ 9

Honoráře za stomatologické výkony

            (1) Pacient musí být před zahájením stomatologického ošetření informován o druhu, rozsahu a podmínkách ošetření, a to včetně předpokládané ceny a způsobu úhrady tohoto ošetření.

            (2) Stomatologické ošetření, které je hrazeno zdravotní pojišťovnou nebo ze státního rozpočtu pouze částečně nebo takto hrazeno není, je poskytováno za částečnou nebo plnou úhradu pacientem.

            (3) Cenou stomatologického ošetření, poskytovaného za plnou nebo částečnou úhradu pacientem, se rozumí hodnota ošetření sjednaná mezi ošetřujícím a pacientem, vyjádřená v penězích (Kč). Podkladem pro cenu stomatologického ošetření, která se stanoví dohodou podle zákona o cenách, jsou náklady poskytnutého ošetření, přiměřený zisk, příslušná daň a případně též clo.

Kalkulace cen výkonů a výrobků se provádí na základě:

a)    objektivizace vynaložených nákladů dle obecně závazných předpisů,

b)    stanoviska Komory k časům potřebným k provedení,

c)    individuálně kalkulované ceny přímo spotřebovaného materiálu.

            (4) V případě stomatologického ošetření poskytovaného za plnou nebo částečnou úhradu pacientem, je možno před započetím ošetření požadovat zaplacení zálohy na sjednanou cenu ošetření. Stomatologické ošetření, s výjimkou akutních případů, nemusí být zahájeno dříve, než pacient zaplatí zálohu na sjednanou cenu stomatologického ošetření.

            (5) Po skončení stomatologického ošetření poskytovaného za plnou nebo částečnou úhradu pacientem musí být pacientu vydáno potvrzení o úhradě stomatologické péče, ve kterém bude uvedeno, jaké stomatologické ošetření hrazené plně nebo částečně bylo poskytnuto a jaká je jeho cena.

            (6) V případě stomatologického ošetření většího rozsahu musí být zpracován a s pacientem projednán časový plán ošetření obsahující seznam předpokládaných stomatologických výkonů a výrobků s jejich cenou.

            (7) Vymáhání nebo přijímání úplaty za poskytnutí stomatologického ošetření v případech, kdy je to v rozporu s obecně závaznou právní úpravou, bude kvalifikováno jako hrubé porušení lékařské etiky.

            (8) Stomatolog, oprávněný k výkonu stomatologické péče, může tuto péči poskytovat i bezplatně.

ČÁST DRUHÁ
VZTAHY MEZI LÉKAŘI
A K ZDRAVOTNICKÝM PRACOVNÍKŮM
§ 10
Odborný zástupce

            (1) Výkon funkce odborného zástupce je výkonem povolání stomatologa.

            (2) Odborným zástupcem se rozumí člen Komory, který byl provozovatelem zdravotnického zařízení ustanoven do funkce odborného zástupce a který je jako odborný zástupce uveden v platném rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení tohoto provozovatele (dále jen ustanoven do funkce odborného zástupce).

            (3) Člen Komory může být ustanoven do funkce odborného zástupce pouze pro jedno zdravotnické zařízení.

            (4) Odborný zástupce musí být v pracovním poměru nebo v obdobném pracovně právním vztahu k provozovateli dotčeného zdravotnického zařízení, pokud není společníkem obchodní společnosti, která je provozovatelem, a odpovídá za odborné vedení dotčeného zdravotnického zařízení.

            (5) Povinnosti stanovené právními předpisy a předpisy Komory členům Komory, kteří vykonávají své povolání jako provozovatelé nestátního zdravotnického zařízení, je povinen u provozovatele, který není členem Komory, dodržovat nebo jejich dodržování zajistit odborný zástupce; to neplatí, jde-li o povinnost platit příspěvky a poplatky dle § 4 odst. 1 písm. a) – c) Finančního řádu ČSK. Odborný zástupce je tak povinen zejména:

a)    být řádně zapsán v seznamu členů vedeném Oblastní komorou, v jejímž obvodu je místo provozování dotčeného zdravotnického zařízení,

b)    zajistit, aby nestátní zdravotnické zařízení, jehož provozovatelem byl ustanoven do funkce (dotčené zdravotnické zařízení), bylo pro druh a rozsah jím poskytované zdravotní péče personálně, věcně a technicky vybaveno a splňovalo požadavky kladené na jeho provoz,

c)    zajistit plnění oznamovací povinnosti provozovatele dotčeného zdravotnického zařízení jako držitele Souhlasu,

d)    zajistit, aby zdravotní péče byla v dotčeném zdravotnickém zařízení poskytována odborně, v souladu s etikou stomatologa a způsobem stanoveným zákony a předpisy Komory,

e)    umožnit orgánům Komory výkon jejich pravomocí ve vztahu ke všem členům Komory, kteří vykonávají své povolání v dotčeném zdravotnickém zařízení,

f)      zajistit v dotčeném zdravotnickém zařízení takovou organizaci práce, aby byl při šetření všech práv a oprávněných zájmů pacientů umožněn odborný rozvoj všech členů Komory, kteří zde vykonávají své povolání, se zvláštním zřetelem k dodržování podmínek odborné přípravy absolventů,

g)    být přítomen na pracovišti dotčeného zdravotnického zařízení po dobu odpovídající nejméně polovině stanovené týdenní pracovní doby ve smyslu pracovně právních předpisů. Jde-li o zdravotnické zařízení s více pracovišti, je odborný zástupce povinen v rámci doby uvedené v předchozí větě být přítomen na každém z nich přinejmenším jedenkrát v týdnu. Zdravotnickým zařízením s více pracovišti se pro účely tohoto odstavce rozumí zdravotnické zařízení, které poskytuje zdravotní péči na dvou nebo více místech. Ustanovení předchozích vět odst. 5 písm. g) tohoto paragrafu neplatí, poskytuje-li dotčené zdravotnické zařízení v oboru stomatologie pouze lékařskou službu první pomoci. Na pracovišti nebo pracovištích takového zdravotnického zařízení je odborný zástupce povinen být přítomen v takové míře, která zajišťuje řádné plnění jeho ostatních povinností dle tohoto řádu.

h)    oznámit příslušným orgánům jakékoliv porušení povinností provozovatele dotčeného zdravotnického zařízení. Povinnostmi provozovatele se pro účely tohoto odstavce rozumí povinnosti provozovatele přímo související s poskytováním zdravotní péče v dotčeném zdravotnickém zařízení.

i)      rezignovat na funkci, znemožní-li mu provozovatel dotčeného zdravotnického zařízení plnit povinnosti odborného zástupce vyplývající z právních předpisů nebo předpisů Komory. Tutéž povinnost má odborný zástupce, není-li z jiných důvodů dlouhodobě schopen plnit povinnosti odborného zástupce vyplývající z právních předpisů nebo předpisů Komory, jakož i tehdy, lze-li důvodně předpokládat, že tyto své povinnosti nebude v bezprostřední budoucnosti schopen dlouhodobě plnit,

j)      rezignovat na funkci, přestane-li splňovat podmínky pro výkon funkce odborného zástupce stanovené právními předpisy nebo předpisy Komory.

            (6) Porušení povinností odborného zástupce vyplývajících z právních předpisů nebo předpisů Komory je disciplinárním proviněním. Člen Komory se disciplinární odpovědnosti zprostí, prokáže-li, že mu plnění povinností odborného zástupce znemožnil provozovatel dotčeného zdravotnického zařízení, a to pouze za předpokladu, že tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejdéle do 14 dnů, oznámil Komoře a zároveň rezignoval na funkci. Rezignací na funkci odborného zástupce se rozumí oznámení o ukončení výkonu funkce odborného zástupce provozovateli dotčeného zdravotnického zařízení a orgánu příslušnému k registraci dotčeného zdravotnického zařízení.

            (7) Člen Komory nesmí vykonávat činnost, která má znaky výkonu funkce odborného zástupce, ani připustit své ustanovení do funkce odborného zástupce, aniž by splňoval všechny podmínky stanovené právními předpisy nebo předpisy Komory pro ustanovení do funkce odborného zástupce nebo pro výkon této funkce.

§ 11

Vztahy mezi lékaři

            (1) Stomatolog má prokazovat ostatním lékařům
a kolegům svou úctu ohleduplným chováním. Je neslučitelné s výkonem povolání vyjadřovat se kriticky o ošetřovacích metodách, odborných znalostech a osobních vlastnostech svých kolegů, a to jak veřejně, tak i v soukromí.

            (2) V přítomnosti pacienta nebo kolegy stomatologa se musí stomatolog vyvarovat vyjadřování, které zlehčuje nebo odsuzuje léčebnou a preventivní činnost kolegů.

            (3) Je nepřípustné znemožňovat kolegům výkon jejich povolání stomatologa jednáním, které prokazatelně poškozuje jejich zájmy.

            (4) V případě poskytnutí nezbytné první lékařské pomoci nesmí stomatolog z vlastní vůle rozšířit rozsah výkonů ošetření více, než to vyžaduje stav pacienta. Totéž platí v případě vyžádání si odborné spolupráce od kolegy, nebo v případě vystavování odborného posudku.

            (5) Domnívá-li se zubní lékař, že stomatologické výkony a výrobky jeho kolegy jsou odborně chybné a nedokonalé, je jeho povinností o tom písemně informovat tohoto lékaře.

            (6) Domnívá-li se zubní lékař, že poskytováním zdravotní péče jiným kolegou došlo k odbornému pochybení s následným poškozením zdraví pacienta, je povinen neprodleně o tom písemně informovat tohoto lékaře a příslušnou Oblastní komoru. Je jeho povinností udělat vše podle svých odborných schopností pro odstranění následků a vést o tom dostatečnou zdravotní dokumentaci.

§ 12

Ošetřování pacientů od jiných kolegů

            (1) Je-li nezbytné, aby v případě úrazu nebo potřeby neodkladné první lékařské pomoci poskytl ošetření jiný lékař, než ošetřující, má tento lékař povinnost sdělit písemně a bez prodlení rozsah poskytnutého ošetření ošetřujícímu lékaři.

            (2) Stomatolog nesmí odmítnout bez závažného důvodu spolupráci, nebo žádost o pomoc od jiného kolegy.

            (3) Stomatolog je povinen odeslat pacienta, doporučeného k němu jiným kolegou, po provedení vyžádaného vyšetření nebo ošetření s lékařskou zprávou zpět k odesílajícímu, a to i v případě, že je nutné či potřebné další vyšetření či ošetření, než které bylo žádáno.

            (4) Stomatolog může do své péče převzít pacienta od jiného lékaře k trvalé zdravotní péči pouze tehdy, je-li to pacientovo přání.

            (5) Stomatolog je povinen si vyžádat konzilium nebo pomoc jiného lékaře v případě, že sám nezvládá ošetření pacienta a zdravotní stav pacienta si to vyžaduje.

§ 13

Zástup stomatologa

            (1) Stomatologové jsou povinni dodržovat zásadu, že se navzájem zastupují. Stomatolog musí při tom dbát na to, aby zastupující lékař měl odpovídající kvalifikaci a odbornost.

            (2) Po skončení doby zástupu pacient přechází zpět ke svému ošetřujícímu lékaři, a to i v případě, že ošetření není dokončeno.

            (3) Zastupující lékař přebírá na dobu zastupování, v rozsahu ustanovení odst. 1, též odpovědnost za absolventa.

§ 14

Zaměstnávání pracovníků ve stomatologické praxi

            (1) Soukromá stomatologická praxe může zaměstnat jako stomatologa pouze člena Komory, který splňuje zákonem stanovené podmínky pro výkon tohoto povolání.

            (2) Provozovatel soukromé stomatologické praxe nese odpovědnost za činnost jím zaměstnaných stomatologů, zdravotnického personálu a ostatních zaměstnanců.

            (3) Zaměstnáni mohou být pouze ti stomatologové, kteří mají oprávnění vykonávat povolání stomatologa podle obecně platných předpisů. Zaměstnavatel je vždy povinen se o tom přesvědčit.

            (4) Stomatolog, kterému byla udělena akreditace pro postgraduální vzdělávání lékařů, je v rozsahu udělené akreditace oprávněn provádět další vzdělávání lékařů připravujících se na specializaci v oboru (ortodoncie, obličejová a čelistní chirurgie) nebo specializujících se k výkonům.

            (5) Za porušení etiky stomatologa se považuje, když si asistent nebo školený stomatolog otevře po ukončení své odborné přípravy k výkonu povolání vlastní praxi
v místě školení v době do 1 roku od ukončení, aniž si vyžádal k tomu předem souhlas svého školitele, u kterého se připravoval.

            (6) Stomatolog provozující praxi je povinen písemně ohlásit příslušné Oblastní komoře vzniklé pracovní poměry stomatologů ve své praxi.

§ 15
Společný výkon stomatologické praxe
Zrušen
§ 16

Předání stomatologické praxe

            Člen Komory, který přebírá praxi po jiném zubním lékaři, může s výslovným souhlasem svého předchůdce nebo jeho dědiců připojit ke svému označení praxe (§ 19) informaci o tomto svém předchůdci, a to po dobu nejdéle 1 roku. Zubní lékař je povinen postupovat tak, aby byla vždy zajištěna odvolatelnost souhlasu podle předchozí věty.

ČÁST TŘETÍ
VZTAHY K VEŘEJNOSTI
§ 17
Publicita

Zubní lékař má právo informovat veřejnost o skutečnostech souvisejících s provozováním své praxe a výkonem svého povolání za předpokladu, že jsou tyto informace přesné, nejsou klamavé, respektují povinnost mlčenlivosti a že způsob jejich sdělování nepoškozuje vážnost lékařského stavu a i jinak odpovídá právním předpisům včetně předpisů stavovských.

§ 18
Reklama

Osobní publicita zubního lékaře nebo jeho zdravotnického zařízení v médiích, jako je tisk, rozhlas, televize, elektronická komunikace nebo jiná média (dále jen reklama), je povolena, pokud jsou splněny podmínky § 17 a zároveň

a)    charakter reklamy je oznamovací;

b)    pojem „záruka“ nebo „zaručený“ a další významově shodné výrazy jsou v souvislosti s reklamou použity jen v případech, kdy je současně konkretizován obsah a podmínky záruky;

c)    jde o reklamu přímou, po stránce etické neurážející stavovskou čest;

d)    reklama nepodněcuje k veřejným poděkováním a vychvalování ani nevyužívá třetích osob;

e)    reklama neobsahuje agresivní prvky ani nezneužívá lidské pocity či slabosti.

§ 19

Označení stomatologické praxe

            (1) Zubní lékař označí svou praxi tabulkou přiměřené velikosti s údaji o své osobě a o druhu zdravotní péče, kterou poskytuje. Označení praxe nebo s ní souvisejících prostor má sloužit pouze k orientaci osob o jejím umístění a obsahovat informativní sdělení bez propagačních prvků. Je-li to nutné pro snazší orientaci, lze v domě nebo jeho nejbližším okolí umístit i další obdobné tabulky.

            (2) Zubní lékař je povinen svoji praxi trvale označit zvenčí viditelným údajem o ordinačních hodinách.

(3) Při přemístění praxe do nových prostor smí zubní lékař umístit na původním místě oznámení o změně adresy po dobu jednoho roku.

            (4) Jde-li o označení stomatologické praxe nebo prostor s ní souvisejících, ustanovení § 17 se použije přiměřeně.

§ 20

Oznámení ve sdělovacích prostředcích

Zrušen
§ 21

Formuláře a tiskopisy pro praxi, razítka

            Pro předtisky na formulářích a tiskopisech pro praxi a pro razítka používaná ve stomatologické praxi platí odpovídající ustanovení tohoto řádu.

§ 22

Závěrečná ustanovení, účinnost

            (1) Tento Stavovský řád Komory byl schválen na sněmu Komory dne 17.5.2009 a tímto dnem nabývá účinnosti.

ŘÁD
ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY
O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ ZUBNÍCH LÉKAŘŮ

Řád
České stomatologické komory
o celoživotním vzdělávání zubních lékařů

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Úvodní ustanovení

Komora v souladu se zákonem č. 220/1991 Sb. zaručuje odbornost svých členů. Vydáním Osvědčení odbornosti potvrzuje Komora svým členům účast na celoživotním vzdělávání, které v souladu se zákonem organizuje a pořádá, a výkon povolání ve shodě s etickými a odbornými zásadami. Získání Osvědčení odbornosti není podmínkou pro samostatný výkon povolání zubního lékaře. Tento řád neomezuje svobodné rozhodování při volbě preventivních, diagnostických a léčebných postupů.

§ 2

Předmět úpravy

Tento řád stanovuje druhy Osvědčení odbornosti, podmínky pro získání, způsob jejich vydání a dobu platnosti.

ČÁST PRVNÍ

DRUHY OSVĚDČENÍ ODBORNOSTI

§ 3

(1) Komora vydává Osvědčení odbornosti

a) praktický zubní lékař,
b) praktický zubní lékař parodontolog,
c) praktický zubní lékař pedostomatolog,
d) praktický zubní lékař stomatochirurg.
(2) Představenstvo Komory může vymezit další okruhy činností a jim odpovídající vzdělávací rámcové pro-gramy. Jejich absolvování Komora osvědčuje diplomem. Podmínky jsou stanoveny opatřením představenstva Komory.

ČÁST DRUHÁ
PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ OSVĚDČENÍ ODBORNOSTI
§ 4

Obecné podmínky

Obecnými podmínkami pro získání Osvědčení odbornosti jsou:

a) členství v Komoře,
b) způsobilost k výkonu povolání zubního lékaře,
c) souvislý výkon povolání zubního lékaře; zubní lékař vykonává své povolání souvisle, pokud jej skutečně a v souladu se zákonem vykonává po dobu nejméně dvou let během tří let předcházejících podání žádosti o Osvědčení odbornosti,
d) disciplinární bezúhonnost, nestanoví-li tento řád jinak; disciplinárně bezúhonným se pro účely tohoto řádu rozumí člen Komory, kterému nebylo pravomocně uloženo disciplinární opatření, nebo člen Komory, kterému bylo pravomocně uloženo disciplinární opatření a toto disciplinární opatření bylo zahlazeno nebo podle ustanovení disciplinárního řádu zahlazeno být mělo,
e) trestní bezúhonnost; trestně bezúhonným se pro účely tohoto řádu rozumí člen Komory, který nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem povolání zubního lékaře nebo na kterého se hledí, jako by nebyl odsouzen;
f) bezdlužnost; bezdlužností se pro účely tohoto řádu rozumí stav, kdy člen Komory nemá vůči Komoře nedoplatek na stanovených příspěvcích či poplatcích nebo na pokutě uložené pravomocným rozhodnutím v disciplinárním řízení.

§ 5

Zvláštní podmínky pro získání
Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař

(1) Zvláštní podmínky pro získání prvního Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař jsou absolvování základní odborné přípravy v trvání nejméně 24 měsíců a absolvování profesní zkoušky s výsledkem “prospěl”. Má se za to, že člen Komory, který získal atestaci 1. stupně ve stomatologii, a člen Komory, který získal specializovanou způsobilost zubního lékaře v oboru klinická stomatologie, splnili zvláštní podmínky pro získání prvního Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař.
(2) Zvláštní podmínkou pro získání druhého a dalších Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař je splnění podmínek kreditního systému v průběhu jednoho vzdělávacího cyklu (§ 12 odst. 2).

§ 6

Základní odborná příprava

(1) Základní odbornou přípravou se rozumí odborná praxe při poskytování zdravotních služeb zubních lékařů, kterou vykonává člen Komory v celkovém rozsahu nejméně 24 měsíců od zařazení do základní odborné přípravy pod vedením konzultanta, a souběžné obnovování a prohlubování teoretických znalostí a praktických dovedností formou účasti na předepsaných vzdělávacích akcích, popř. formou e-learningu.
(2) Náplň základní odborné přípravy, způsob zařazování členů Komory do základní odborné přípravy a prokazování jejího absolvování stanoví svým opatřením představenstvo Komory.

§ 7

Profesní zkouška

(1) Profesní zkouška prověřuje znalosti a dovednosti členů Komory nezbytné pro výkon povolání zubního lékaře v základním rozsahu činnosti. Probíhá formou řízeného pohovoru o zadaných odborných otázkách. Součástí profesní zkoušky je též prezentace a zdůvodnění diagnostických a terapeutických postupů, které člen Komory prováděl v průběhu základní odborné přípravy, a to na základě předložené zdravotnické dokumentace. Zdravotnická dokumentace musí být upravena tak, aby bylo zachováno právo pacienta na ochranu osobních údajů.
(2) Komora umožní vykonat profesní zkoušku členu Komory, který absolvoval základní odbornou přípravu, a to do šesti měsíců od podání žádosti o vykonání profesní zkoušky.
(3) Žádost o vykonání profesní zkoušky podává žadatel Kanceláři Komory. Kancelář Komory posoudí splnění podmínek pro konání profesní zkoušky. V případě pochybností vyzve žadatele, aby splnění podmínek prokázal listinami nebo jiným vhodným způsobem, a stanoví mu k tomu lhůtu 30 dnů; poskytnutá lhůta se nezapočítává do lhůty šesti měsíců, v níž je Komora povinna umožnit členu Komory vykonat profesní zkoušku. Po marném uplynutí této lhůty Kancelář Komory žádost odmítne.
(4) Náplň a průběh profesní zkoušky včetně způsobu ustanovení zkušební komise stanoví svým opatřením představenstvo Komory.

§ 8

Zvláštní podmínky pro získání Osvědčení odbornosti
praktický zubní lékař parodontolog,
praktický zubní lékař pedostomatolog,
praktický zubní lékař stomatochirurg

(1) Zvláštní podmínky pro získání prvního Osvědčení odbornosti dle § 3 odst. 1 písm. b) až d) tohoto řádu jsou:
a) splnění podmínek pro vydání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař,
b) absolvování rozšířené odborné přípravy v trvání nejméně 24 měsíců.
(2) Má se za to, že
a) žadatel, který získal specializaci v oboru ústní, čelistní a obličejové chirurgie, splnil podmínky podle odstavce 1 pro vydání prvního Osvědčení odbornosti podle § 3 odst. 1 písm. d); to neplatí, jde-li o žadatele, který získal kvalifikaci mimo území členských států Evropské unie;
b) žadatel, který je docentem či profesorem stomatologie nebo zubního lékařství a který žádá o vydání prvního Osvědčení odbornosti podle § 3 odst. 1 písm. b) – d) v podoboru zubního lékařství, v němž obhájil habilitační práci, splnil podmínky podle odstavce 1 pro vydání takového Osvědčení odbornosti; to neplatí, jde-li o žadatele, který získal kvalifikaci mimo území členských států Evropské unie.
(3) Zvláštní podmínky pro získání druhého a dalších Osvědčení odbornosti dle § 3 odst. 1 písm. b) až d) tohoto řádu jsou:
a) splnění podmínek dle kreditního systému v průběhu jednoho vzdělávacího cyklu (§ 12 odst. 2),
b) souvislý výkon povolání v příslušné rozšířené činnosti.

§ 9

Rozšířená odborná příprava

(1) Rozšířenou odbornou přípravou se rozumí prohlubování teoretických poznatků v příslušném podoboru zubního lékařství formou účasti na předepsaných vzdělávacích akcích, popř. formou e-learningu, a získávání praktických dovedností a zkušeností formou stáže u akreditovaného poskytovatele zdravotních služeb; absolvování stáže se nevyžaduje, jde-li o člena Komory, který ke dni podání žádosti o vydání Osvědčení odbornosti vykonává povolání zubního lékaře u akreditovaného poskytovatele zdravotních služeb I. typu alespoň v rozsahu částečného úvazku po dobu nejméně 3 let.
(2) Součástí rozšířené odborné přípravy je individuální příprava na vlastním pracovišti za odborné pomoci odborného konzultanta
(3) Náplň rozšířené odborné přípravy pro získání jednotlivých Osvědčení odbornosti dle § 3 odst. 1 písm. b) až d) tohoto řádu, způsob zařazování do rozšířené odborné přípravy, dobu trvání stáže na jednotlivých akreditovaných pracovištích, prokazování jejího úspěšného absolvování a výkon činnosti odborného konzultanta stanovuje s přihlédnutím k vyjádření příslušných odborných společností svými opatřeními představenstvo Komory. O změně podoboru v průběhu rozšířené přípravy a o tom, v jakém rozsahu se do rozšířené odborné přípravy započítá rozšířená odborná příprava absolvovaná před změnou podoboru, rozhodne představenstvo Komory podle pravidel, která k tomuto účelu vydá svým opatřením.
(4) Stanovenou náplň rozšířené odborné přípravy je člen Komory povinen absolvovat do 3 let ode dne, kdy byl zařazen do rozšířené odborné přípravy. Neabsolvuje-li člen Komory rozšířenou odbornou přípravu ve lhůtě podle předchozí věty, má se za to, že od rozšířené odborné přípravy upustil. Účast na vzdělávacích akcích, e-learningu či odborných stážích absolvovaných v rámci rozšířené odborné přípravy, od které člen Komory upustil, nelze započítat do jiné rozšířené odborné přípravy. Z výjimečných důvodů hodných zvláštního zřetele může představenstvo Komory prodloužit lhůtu stanovenou v první větě tohoto odstavce až o 1 rok, a to i zpětně.

§ 10

Akreditovaná pracoviště

Stáže předepsané tímto řádem nebo v souladu s ním pro získání Osvědčení odbornosti dle § 3 odst. 1 písm. b) až d) lze absolvovat pouze u akreditovaného poskytovatele zdravotních služeb. Podmínky a způsob akreditace vydá představenstvo Komory svým opatřením.

§ 11

Zrušen.

§ 12

Kreditní systém

(1) Kreditní systém je systém hodnocení vyjadřující rozsah, v němž se člen Komory účastní celoživotního vzdělávání. Formy vzdělávání a odborné činnosti, jejich kreditní ohodnocení, počet kreditů potřebný ke splnění podmínek pro získání příslušného Osvědčení odbornosti a způsob jejich zápočtu jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto řádu. Představenstvo Komory může na žádost člena Komory započítat kredity i za jiné formy vzdělávání (například vzdělávání organizované odbornými společnostmi a uznané Komorou) nebo jiné odborné činnosti, než jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto řádu, a to jak samostatně, tak i při posuzování žádosti o vydání Osvědčení odbornosti. Při stanovení počtu kreditů a způsobu jejich zápočtu přihlíží představenstvo Komory ke všem okolnostem žádosti, zejména k náplni vzdělávání nebo činností, jichž se žádost týká, jejich výsledkům a přínosu pro žadatele z hlediska prohlubování či zvyšování kvalifikace, jakož i k době, po kterou toto vzdělávání nebo činnost trvaly. Způsob registrace vzdělávacích akcí, e-learningových kurzů, poskytnutí garancí a požadavky na jejich odbornou kvalitu stanoví svým opatřením představenstvo Komory.
(2) Nestanoví-li tento řád jinak, druhé a další Osvědčení odbornosti může získat pouze člen Komory, který je ke dni podání žádosti oprávněným držitelem Osvědčení odbornosti stejného druhu, splňuje obecné podmínky pro vydání Osvědčení odbornosti a který v rámci kreditního systému získá v jednom vzdělávacím cyklu předepsaným způsobem a v předepsané formě stanovený počet kreditů (dále jen stanovený počet kreditů). Stanovený počet kreditů je uveden v příloze č. 1 tohoto řádu. Vzdělávacím cyklem se pro účely tohoto řádu rozumí doba platnosti Osvědčení odbornosti, jehož je člen Komory držitelem. Vzdělávací cyklus se prodlužuje o 1 rok v případech upravených v § 14 odst. 4. V případech upravených v § 15 se vzdělávacím cyklem rozumí doba 3 let před podáním žádosti o vydání Osvědčení odbornosti.
(3) Získání počtu kreditů za účast na vzdělávací akci pořadatel vzdělávací akce zaznamená do dokladu o celoživotním vzdělávání zubního lékaře, který mu vydá Kancelář Komory, popř. do jiného dokladu, anebo o absolvování vzdělávací akce a získaném počtu kreditů vydá účastníkům vzdělávací akce písemné potvrzení. Záznam kreditů lze provést a písemné potvrzení lze vydat až po skončení vzdělávací akce. Kancelář Komory zajistí, aby pořadatelé vzdělávacích akcí registrovaných Komorou nebo vzdělávacích akcí s garancí Komory postupovali podle předchozí věty tohoto odstavce.
(4) Získané kredity zaznamenává Kancelář Komory v registru Komory. Informace o účasti členů Komory na vzdělávacích akcích získává Kancelář Komory z vlastní činnosti, jde-li o vzdělávací akce organizované Komorou, a od pořadatelů vzdělávacích akcí. Nesouhlasí-li počet získaných kreditů, které vyplývají ze záznamů v dokladech předložených členem Komory, se stavem zápisu v registru Komory, platí stav zápisu v registru Komory, neprokáže-li se opak.

ČÁST TŘETÍ
VYDÁNÍ A PLATNOST OSVĚDČENÍ ODBORNOSTI

§ 13

Vydání prvního Osvědčení odbornosti

(1) Žádost o vydání Osvědčení odbornosti se podává Kanceláři Komory.
(2) Žadatel k žádosti připojí:
a) doklady prokazující splnění podmínek pro vydání příslušného Osvědčení odbornosti dle tohoto řádu,
b) prohlášení o tom, že je trestně bezúhonný (§ 4 písm. e) a že proti němu není vedeno trestní stíhání ani disciplinární řízení,
c) vyjádření představenstva příslušné Oblastní komory; nesouhlasné vyjádření je představenstvo příslušné Oblastní komory povinno písemně odůvodnit.
(3) Nemá-li žádost předepsané náležitosti nebo nejsou-li k ní připojeny předepsané doklady, Kancelář Komory vyzve do 30 dnů od doručení žádosti žadatele, aby žádost nebo doklady do 30 dnů náležitě doplnil. Doba do doplnění žádosti se nezapočítává do lhůty stanovené pro vydání Osvědčení odbornosti. Po marném uplynutí této lhůty Kancelář Komory žádost odmítne.
(4) Vyplývá-li z žádosti, připojených dokladů a z údajů zjištěných z registrů Komory nepochybně, že žadatel splňuje podmínky pro vydání Osvědčení odbornosti dle tohoto řádu, a poskytlo-li představenstvo příslušné Oblastní komory k žádosti souhlasné vyjádření, vydá Kancelář Komory bez dalšího projednání písemné vyhotovení Osvědčení odbornosti do 60 dnů od doručení žádosti; písemné vyhotovení Osvědčení odbornosti podepíše prezident Komory nebo viceprezident Komory. Současně vydá a následně doručí certifikát určený k vystavení ve zdravotnickém zařízení žadatele. Vydává-li Kancelář Komory Osvědčení odbornosti podle § 3 odst. 1 písm. b) až d), vydá současně žadateli i bez žádosti Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař; certifikát Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař určený k vystavení ve zdravotnickém zařízení žadatele se v takovém případě nevydává, ledaže o to žadatel výslovně požádá.
(5) Nevydá-li Kancelář Komory Osvědčení odbornosti podle odstavce 4, předloží žádost k rozhodnutí představenstvu Komory, které
a) žádost zamítne, jestliže žadatel nesplňuje podmínky pro vydání Osvědčení odbornosti podle tohoto řádu, anebo
b) vydá Osvědčení odbornosti, jestliže žadatel splnění podmínek pro vydání Osvědčení odbornosti podle tohoto řádu prokázal; § 13 odst. 4 poslední věta platí i zde.
(6) Je-li proti žadateli vedeno trestní stíhání nebo disciplinární řízení, odloží představenstvo Komory rozhodnutí o jeho žádosti o vydání Osvědčení odbornosti do doby, než bude řízení, které je důvodem odkladu, pravomocně skončeno. O odkladu rozhodnutí představenstvo Komory člena Komory vyrozumí a zároveň jej upozorní, že o jeho žádosti rozhodne na svém jednání nejblíže následujícím po dni, kdy bude Kanceláři Komory předloženo pravomocné rozhodnutí příslušného orgánu, jímž se řízení, které bylo důvodem odkladu, končí.
(7) Má-li žadatel za to, že rozhodnutí představenstva Komory nebo formální náležitosti Osvědčení odbornosti nejsou v souladu s tímto řádem nebo s opatřením představenstva Komory vydaným na jeho základě, má právo do 30 dnů od doručení rozhodnutí nebo Osvědčení odbornosti podat odvolání ke sněmu Komory prostřednictvím představenstva Komory. Odvolání projedná představenstvo Komory na svém jednání nejblíže následujícím po jeho doručení. Nevyhoví-li představenstvo Komory v plném rozsahu odvolání, předloží je spolu s předkládací zprávou sněmu Komory na jeho nejblíže následujícím jednání. Sněm Komory napadené rozhodnutí potvrdí nebo zruší a nahradí rozhodnutím vlastním.

§ 14

Vydání druhého a dalších Osvědčení odbornosti

(1) Žádost o vydání druhého a dalších Osvědčení odbornosti může člen Komory podat Kanceláři Komory nejdříve 60 dnů před uplynutím doby platnosti a nejpozději poslední den platnosti stávajícího Osvědčení odbornosti. Při rozhodování o žádosti se postupuje podle § 13 tohoto řádu.
(2) Druhé a další Osvědčení odbornosti se vydává s účinnosti ke dni, který následuje po posledním dni platnosti předcházejícího Osvědčení odbornosti žadatele. To platí i tehdy, vyhoví-li žádosti na základě odvolání žadatele představenstvo Komory nebo sněm Komory.
(3) Splní-li držitel Osvědčení odbornosti dle § 3 odst. písm. 1 b) – d) podmínky pouze pro vydání Osvědčení odbornosti dle § 3 odst. 1 písm. a), vydá se mu Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař.
(4) Člen Komory, který v průběhu vzdělávacího cyklu nezískal nebo zřejmě nezíská stanovený počet kreditů, a člen Komory, který zmeškal lhůtu k podání žádosti o vydání Osvědčení odbornosti podle odstavce 1, mohou požádat o vydání Osvědčení odbornosti s dobou platnosti 1 rok. Kancelář Komory této žádosti vyhoví, splňuje-li žadatel všechny ostatní podmínky pro vydání příslušného Osvědčení odbornosti; Osvědčení odbornosti se vydá s dobou platnosti 1 rok počínaje dnem, který následuje po posledním dni platnosti předcházejícího Osvědčení odbornosti žadatele; § 13 odst. 4 poslední věta platí i zde. Po dobu platnosti Osvědčení odbornosti vydaného podle tohoto odstavce je jeho držitel povinen získat stanovený počet kreditů podle opatření představenstva Komory. Žádost podle tohoto odstavce lze podat nejpozději do 1 roku od zániku platnosti předcházejícího Osvědčení odbornosti žadatele.

§ 15

Vydání Osvědčení odbornosti po přerušení celoživotního vzdělávání

(1) Členu Komory, který byl držitelem Osvědčení odbornosti, jehož platnost skončila, lze Osvědčení odbornosti vydat jen tehdy, splňuje-li ke dni podání žádosti obecné podmínky pro vydání Osvědčení odbornosti a získal-li v průběhu posledních tří let před podáním žádosti stanovený počet kreditů; ustanovení § 14 odst. 4 tím není dotčeno. Kredity získané za účast na vzdělávacích akcích, e-learningu, stážích na akreditovaných pracovištích nebo za odbornou činnost, které člen Komory absolvoval nebo realizoval v době před koncem platnosti posledního vydaného Osvědčení odbornosti, se nezapočítávají.
(2) Při posuzování žádosti se postupuje podle § 13 tohoto řádu.

§ 16

Výjimečné vydání Osvědčení odbornosti

(1) Ve výjimečných případech hodných zvláštního zřetele, zejména je-li třeba odstranit nesrovnalosti plynoucí z uplatňování řádů Komory nebo zmírnit jejich tvrdost, je představenstvo Komory oprávněno v otázkách upravených Řádem České stomatologické komory o celoživotním vzdělávání zubních lékařů nebo s tímto řádem souvisejících rozhodnout jinak, než tento řád nebo jiné řády stanoví. Je však vždy povinno řídit se obecně závaznými právními předpisy a při důsledném respektování hodnot, které je Komora v rámci svého poslání povinna hájit, šetřit oprávněné zájmy dotčeného člena Komory.

§ 17

Platnost Osvědčení odbornosti

(1) Platnost Osvědčení odbornosti dle § 3 odst. 1 je 3 roky, není-li dále stanoveno jinak.
(2) Vydává-li se Osvědčení odbornosti dle § 3 odst. 1 písm. b) – d) členu Komory, který byl držitelem Osvědčení odbornosti stejného druhu nepřetržitě po dobu alespoň 6 let, činí doba platnosti Osvědčení odbornosti 5 let.
(3) Doba platnosti Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař, které se vydává podle § 13 odst. 4 poslední věta, je stejná jako doba platnosti Osvědčení odbornosti podle § 3 odst. 1 písm. b) až d), se kterým se Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař podle § 13 odst. 4 poslední věta vydává.

§ 18

Zánik platnosti Osvědčení odbornosti

(1) Osvědčení odbornosti dle § 3odst. 1 zaniká:
a) uplynutím doby platnosti;
b) vydáním Osvědčení odbornosti stejného druhu témuž žadateli;
c) zánikem členství držitele v Komoře;
d) doručením žádosti držitele o zrušení Osvědčení odbornosti Kanceláři Komory;
e) ztrátou způsobilosti držitele k výkonu povolání zubního lékaře;
f) právní mocí rozhodnutí, jímž bylo držiteli uloženo disciplinární opatření; Osvědčení odbornosti podle § 3 odst. 1 písm. b) až d) však zanikne pouze tehdy, bylo-li jeho držiteli pravomocně uloženo disciplinární opatření za disciplinární provinění, které záleží v porušení povinnosti člena Komory vykonávat své povolání odborně a které bylo spácháno při výkonu činnosti v rozšířeném rozsahu odpovídajícím druhu tohoto Osvědčení odbornosti.
g) právní mocí rozsudku, jímž byl držitel pravomocně shledán vinným trestným činem spáchaným v souvislosti s výkonem povolání zubního lékaře, ledaže se na něj hledí, jako by nebyl odsouzen;
h) přeruší-li držitel v průběhu doby platnosti osvědčení výkon povolání zubního lékaře na dobu přesahující dvě třetiny doby platnosti osvědčení nebo, jde-li o osvědčení vydané na dobu neurčitou, na dobu přesahující tři roky.
(2) Dobou platnosti Osvědčení odbornosti se rozumí doba platnosti uvedená na písemném vyhotovení osvědčení.

ČÁST ČTVRTÁ
SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 19

(1) Konzultantem může být pouze člen Komory, který
a) je způsobilý k výkonu povolání zubního lékaře,
b) je držitelem platného Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař,
c) skutečně a v souladu se zákonem poskytoval zdravotní péči zubních lékařů nepřetržitě po dobu nejméně 5 let před zařazením člena Komory, jehož vedení má jako konzultant zajišťovat, do základní odborné přípravy.
(2) Odborným konzultantem může být pouze člen Komory, který
a) je způsobilý k výkonu povolání zubního lékaře,
b) je držitelem příslušného platného Osvědčení odbornosti podle § 3 odst. 1 písm. b) až d),
c) skutečně a v souladu se zákonem poskytoval zdravotní péči zubních lékařů v příslušném podoboru zubního lékařství nepřetržitě po dobu nejméně 5 let před zařazením člena Komory, jemuž má jako odborný konzultant poskytovat odbornou pomoc, do rozšířené odborné přípravy.
(3) Splnění podmínek uvedených v předchozím odstavci konzultant i odborný konzultant osvědčí čestným prohlášením; v případě pochybností jej Kancelář Komory vyzve, aby splnění těchto podmínek prokázal listinami nebo jiným vhodným způsobem.
(4) Konzultant je povinen postupovat tak, aby členu Komory umožnil úspěšně absolvovat základní odbornou přípravu, a poskytnout mu součinnost nezbytnou ke složení profesní zkoušky. Odborný konzultant je povinen postupovat tak, aby členu Komory umožnil úspěšně absolvovat rozšířenou odbornou přípravu.

§ 20

(1) Držitel osvědčení Praktický zubní lékař s Osvědčením odbornosti se považuje za držitele Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař.
(2) Držitel osvědčení Praktický zubní lékař s Osvědčením odbornosti pro vybranou péči v parodontologii se považuje za držitele Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař parodontolog.
(3) Držitel osvědčení Praktický zubní lékař s Osvědčením odbornosti pro vybranou péči ve stomatochirurgii se považuje za držitele Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař stomatochirurg.
(4) Držitel osvědčení Praktický zubní lékař s Osvědčením odbornosti pro vybranou péči z dětské stomatologie se považuje za držitele Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař pedostomatolog.
(5) Držitel osvědčení Specialista v ortodoncii s Osvědčením se považuje za držitele Osvědčení odbornosti zubní lékař ortodontista.
(6) Platnost Osvědčení odbornosti vydaného před účinností tohoto řádu skončí dnem, kdy uplyne doba, na kterou bylo toto osvědčení vydáno, nezanikne-li platnost těchto osvědčení dříve některým z ostatních způsobů stanovených tímto řádem.

§ 21

(1) Absolvoval-li člen Komory úspěšně kolokvium podle dosavadních předpisů, má se za to, že úspěšně složil profesní zkoušku. Osvědčení odbornosti dle tohoto řádu však lze takovému členu Komory vydat jen tehdy, je-li způsobilý k samostatnému výkonu povolání zubního lékaře dle obecně závazných právních předpisů.
(2) Člen Komory, který byl zařazen do odborné přípravy před účinností tohoto řádu, absolvuje zbývající část této přípravy podle tohoto řádu. Počet kreditů, které člen Komory získal v rámci kreditního systému před účinností tohoto řádu, zůstává nedotčen.

§ 22

Účelové příspěvky

Výše účelových příspěvků za žádost o vydání Osvědčení odbornosti, za žádost o zařazení do rozšířené odborné přípravy, za svolání odborného pohovoru a za opakování profesní zkoušky je stanovena v příloze č. 1 Finančního řádu Komory.

§ 23

Osvědčení o absolvování odborné praxe

(1) Členu Komory, který absolvoval odbornou praxi ve smyslu ust. § 7 odst. 3 písm. b), odst. 4 zák. č. 95/2004 Sb. v České republice, vydá představenstvo Komory na jeho žádost Osvědčení o absolvování od-borné praxe.
(2) Nezbytnou součástí žádosti je vyjádření vedoucího pracoviště, v němž odborná praxe probíhala.
(3) Při vyřizování žádosti o vydání Osvědčení o absolvování odborné praxe se obdobně použijí ustanovení § 13 tohoto řádu.

§ 24

(1) Zrušuje se Řád Osvědčování odbornosti České stomatologické komory ze dne 23.11.2003 včetně všech příloh.
(2) Zrušuje se Organizační řád – přechodná ustanovení.
(3) Odstavec 2 písm. c) Organizačního řádu České stomatologické komory se mění na: Řád České stomatologické komory o celoživotním vzdělávání zubních lékařů.
(4) V příloze č. 1 Finančního řádu Komory platné v roce 2005 se mění text: „za žádost o zařazení do přípravy vybrané péče“ na „za žádost o zařazení do rozšířené odborné přípravy“.
(5) Platnost Osvědčení odbornosti vydaných na dobu neurčitou se nemění.

§ 25

Tento řád včetně přílohy č. 1 byl schválen sněmem Komory dne 17.5.2009 a tímto dnem nabývá účinnosti.

Přechodné ustanovení ke změně organizačního řádu – řádu o celoživotním vzdělávání zubních lékařů, účinné od 4. 6. 2013.

Řád České stomatologické komory č. 1/2013 ze dne 19. 5. 2013, kterým se mění řád České stomatologické komory č. 1/2009, ve znění řádu České stomatologické komory č. 2/2010, řádu České stomatologické komory č. 1/2011, řádu České stomatologické komory č. 3/2011, řádu České stomatologické komory č. 1/2012 a řádu České stomatologické komory 2/2012.

Čl. II

Počet kreditů, který člen Komory získal před účinnosti tohoto řádu v rámci vzdělávacího cyklu, který trvá ke dni účinnosti tohoto řádu, se dělí deseti. Výsledek se zaokrouhlí na jednotky směrem nahoru.

 

 

Příloha č. 1 řádu České stomatologické komory o celoživotním vzdělávání zubních lékařů (§ 12 odst. 1)

Formy vzdělávání a odborné činnosti, jejich ohodnocení kredity a stanovený počet kreditů
FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

FORMA 1 – OBECNÁ ČINNOST

Činnost:
Odborná přednáška trvající nejméně 1 hodinu neregistrovaná Komorou, pořádaná Komorou, Oblastní komorou, stomatologickou (zubní) klinikou, odbornou společností. Sněm oblastní komory, v jejímž seznamu členů je zapsán anebo ve které je evidován. Valná hromada Komory
Způsob vykázání:
Potvrzení účasti
Hodnota:
Za odbornou přednášku trvající 1 hodinu 1 kredit, za delší odborné přednášky maximálně 2 kredity, u sněmů OSK a Valné hromady 1 kredit za účast na jedné akci, nejvýše však 10 kreditů v průběhu jednoho vzdělávacího cyklu. Kredity lze započítat pouze tehdy, zúčastnil-li se člen Komory celé akce.
Činnost:
Členství v odborné společnosti domácí nebo zahraniční.
Způsob vykázání:
Vlastní záznam
Hodnota:
1 kredit za členství v každé odborné společnosti za rok

FORMA 2 -VZDĚLÁVACÍ AKCE

1. Akce registrované komorou
Činnost:

Vzdělávací akce v délce nejméně 2 hodin
Způsob vykázání:
Potvrzení účasti
Hodnota: za 1 hodinu trvání vzdělávací akce 1 kredit, nejméně 2 kredity, nejvýše však 5 kreditů za jeden den vzdělávací akce. Kredity lze započítat pouze tehdy, zúčastnil-li se člen Komory vzdělávací akce po celý den, za který se kredity započítávají.
2. Akce s garancí komory
Činnost:
Kongres organizovaný Komorou a akce s garancí Komory. Individuálně lze uznat účast na mezinárodním kongresu organizovaným FDI nebo renomovanou mezinárodní odbornou společností.
Způsob vykázání:
Potvrzení účasti
Hodnota:
8 kreditů za jeden den účasti. Kredity lze započítat, zúčastnil-li se člen Komory vzdělávací akce po celý den, za který se kredity započítávají.

FORMA 3 – ODBORNÁ STÁŽ

Činnost:
Odborná stáž na akreditovaném pracovišti v délce nejméně 5 hodin denně
Způsob vykázání:
Potvrzení účasti
Hodnota:
10 kreditů za jeden den účasti
Účast na zahraniční stáži a její bodové hodnocení je posuzováno individuálně na jednání představenstva Komory (stáž na univerzitním pracovišti v EU se považuje za stáž na akreditovaném pracovišti)

FORMA 4 – ODBORNÁ ČINNOST

Činnost:
Vlastní přednášková činnost (včetně posterů) na akcích registrovaných či garantovaných Komorou nebo vedení webináře Komory, a to v počtu nejméně 2 akcí v roce vzdělávacího cyklu.

Způsob vykázání:
Vlastní záznam s uvedeným obsahem, datem a místem akce
Hodnota:
15 kreditů za 1 rok vzdělávacího cyklu
Činnost:
Konzultační činnost ve smyslu řádů Komory trvající minimálně jeden rok.
Způsob vykázání:
Zápis o konzultační činnosti
Hodnota:
15 kreditů za vzdělávací cyklus
Činnost:
Výzkumná činnost v dané tematice.
Způsob vykázání: vlastní záznam o účasti na výzkumné činnosti s uvedením tématu, rozsahu a charakteristiky výzkumu
Hodnota:
20 kreditů za vzdělávací cyklus
Činnost:
Odborná publikace v odborném časopisu medicínského zaměření, monografie a tvorba e-learnigového kurzu.
Způsob vykázání:
Vlastní záznam s přesnou identifikací publikace či kurzu. Uznány jsou pouze práce publikované v příslušném vzdělávacím cyklu.
Hodnota:
15 kreditů pro prvního autora a 5 kreditů pro ostatní autory za 1 článek v odborném časopisu
30 kreditů za autorství nebo spoluautorství monografie

FORMA 5 – E-LEARNING

Činnost:
E-learningové vzdělávací kurzy
Způsob vykázání:
Potvrzení o úspěšně složeném testu z e-learningového kurzu na vzdělávacím portálu ČSK, nestanoví-li představenstvo Komory při registraci kurzu jinak.
Hodnota:
2 kredity za úspěšně složený test e-learningového kurzu, nestanoví-li představenstvo Komory při registraci kurzu jiný počet kredit.
Maximálně 15 kreditů za vzdělávací cyklus

STANOVENÝ POČET KREDITŮ

Druh Osvědčení odbornosti                                                                                      stanovený počet kreditů

Osvědčení odbornosti podle § 3 odst. 1 písm. a)                                                                   50

Osvědčení odbornosti podle § 3 odst. 1 písm. b) – d)                                                          100 (z toho minimálně 50 ve formě F3 a minimálně 5 za absolvování kurzu kardiopulmonální resuscitace a řešení neodkladných stavů)

Získané kredity lze do stanoveného počtu kreditů započítat pouze jednou; žadatel musí v každém vzdělávacím cyklu získat stanovený počet kreditů pro každý druh Osvědčení odbornosti, o jehož vydání žádá; § 13 odst. 4 tím není dotčen. Kredity získané za odbornou činnost ve formě F4, kdy žadatel lektoruje více než dvě přednášky v roce vzdělávacího cyklu na akci registrované či garantované Komorou, lze započítat do stanoveného počtu kreditů pro více druhů Osvědčení odbornosti v rámci jednoho vzdělávacího cyklu.

STANOVENÝ POČET KREDITŮ VE ZVLÁŠTNÍCH PŘÍPADECH

Pro držitele Osvědčení odbornosti podle § 3 odst. 1 písm. a), který vykonává povolání zubního lékaře u akreditovaného poskytovatele zdravotních služeb I. typu alespoň v rozsahu částečného úvazku po dobu nejméně 3 let, je stanovený počet kreditů pro vydání Osvědčení odbornosti podle § 3 odst. 1 písm. b) – d) 100, z toho minimálně 5 za absolvování kurzu kardiopulmonální resuscitace a řešení neodkladných stavů.

Pro člena Komory, který získal specializaci v oboru ústní, čelistní a obličejové chirurgie, je stanovený počet kreditů pro vydání Osvědčení odbornosti podle § 3 odst. 1 písm. d) 100, z toho minimálně 5 za absolvování kurzu kardiopulmonální resuscitace a řešení neodkladných stavů.

Pro člena Komory, který je docentem či profesorem stomatologie nebo zubního lékařství a který žádá o vydání Osvědčení odbornosti v podoboru zubního lékařství, v němž obhájil habilitační práci, je stanovený počet kreditů pro vydání takového Osvědčení odbornosti nula, jestliže tento člen Komory prokáže svoji aktivní postgraduální přednáškovou činnost v každém roce vzdělávacího cyklu a zároveň své autorství či spoluautorství nejméně jednoho odborného článku v časopisu s medicínským zaměřením nebo monografie v průběhu vzdělávacího cyklu.

 

FINANČNÍ ŘÁD
ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY

            Tento Finanční řád upravuje způsob hospodaření České stomatologické komory (dále jen „Komory“), vybírání poplatků a příspěvků od členů Komory, tvorbu fondů a jejich použití a vydávání předpisů, upravujících použití finančních prostředků Komory.

ČÁST PRVNÍ

§ 1

(1) Komora je právnickou osobou, vzniklou ze zákona ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře.
(2) Komora hospodaří se svým majetkem podle ročního rozpočtu, který schvaluje sjezd delegátů Komory (dále jen „sněm Komory“).

§ 2

Podnikání

(1) Komora může podnikat podle platných právních předpisů.
(2) Komora podle rozhodnutí sněmu Komory může zakládat své vlastní podniky nebo může vstupovat jako akcionář do akciových společností a může se účastnit na zřizování jiných podniků.

§ 3

Oblastní stomatologická komora

(1) Oblastní stomatologické komory (dále jen „Oblastní komory”) nemají právní subjektivitu. Jejich pravomoci v hospodářské oblasti jsou dány Finančním řádem Komory.
(2) Oblastní komora může získávat finanční prostředky i formou výstav se zaměřením na problematiku stomatologické praxe, organizovat vzdělávací kursy jednodenní i víkendové a vydávat publikace, které se týkají potřeb stomatologické praxe.
(3) Stanovený finanční objem hospodaření vyjádřený v § 3 odst. 2 pro Oblastní komoru je limitován 100 000,- Kč na jednu každou akci. V případě plánovaného překročení tohoto limitu je Oblastní komora povinna konzultovat svůj hospodářský záměr a vyžádat si před podpisem příslušných smluv zajišťujících akci souhlas představenstva Komory.
(4) Představenstvo Oblastní komory je povinno předávat v určených termínech účetní doklady sloužící k evidenci hospodaření ekonomickému oddělení Kanceláře Komory. V případě opakovaného nedodržení těchto povinností má představenstvo Komory právo po schválení sněmem Komory odejmout příslušné Oblastní komoře pravomoc v hospodaření na dobu určitou, ev. neurčitou.
(5) V právních úkonech, týkajících se Oblastní komory, jedná jménem Komory předseda představenstva Oblastní komory na základě plné moci udělené mu prezidentem.

ČÁST DRUHÁ

PŘÍSPĚVKY A POPLATKY

§ 4

(1) Členové Komory platí registrační poplatek a následující členské příspěvky:
a) roční členský příspěvek,
b) roční evidenční příspěvek,
c) účelové příspěvky,
d) licenční poplatky,
e) administrativní poplatky.
(2) Druh, kategorie a výši příspěvků nebo jejich části, výši poplatků a výši náhrad za ztrátu času za výkon funkcí v orgánech Komory a způsob jejich proplácení schvaluje sněm Komory jako přílohu č. 1 tohoto řádu. Sněm Oblastní komory schvaluje pro každý kalendářní rok výši příspěvků nebo jejich části, stanoví-li tak příloha č. 1 tohoto řádu, a výši náhrad za ztrátu času za výkon funkcí v orgánech příslušné Oblastní komory a způsob jejich proplácení.

§ 5

Registrační poplatek

(1) Registrační poplatek platí každý člen při vzniku členství v Komoře. Zápis člena do seznamu členů v průběhu kalendářního roku nemá vliv na jeho výši.
(2) Registrační poplatek, který zůstává na účtu Oblastní komory, platí každý člen Oblastní komory při zápisu do oblastního seznamu členů.
(3) Nezaplacení registračního poplatku je důvodem k zahájení disciplinárního řízení.

§ 6

Roční členský příspěvek

(1) Část ročního členského příspěvku, jejíž výši stanoví sněm Komory, zaplatí člen Komory cestou Oblastní komory, v jejímž seznamu členů je zapsán. Oblastní shromáždění členů může rozhodnout o zaplacení příspěvku, nebo jeho části, z prostředků Oblastní komory.
(2) Část ročního členského příspěvku, jejíž výši stanoví Oblastní komora, platí každý člen zapsaný v seznamu Oblastní Komory.
(3) Roční členský příspěvek je splatný 31. ledna příslušného kalendářního roku na účet Oblastní komory, v jejímž seznamu členů je člen Komory zapsán.
(4) Převod vybraných finančních prostředků dle odst. 1 z účtu Oblastní komory na účet Komory se provede do 28. února příslušného kalendářního roku. Oblastní komora je povinna k 31. 3. příslušného kalendářního roku převést na účet Komory roční členské příspěvky i za ty členy Oblastní komory, kteří k tomuto datu nezaplatili.
(5) Členové Komory, kteří se zapíší do seznamu členů v průběhu roku, platí roční členský příspěvek v poměrné výši stanovené podle počtu měsíců zbývajících do konce kalendářního roku. Vybraný příspěvek zůstává v Oblastní komoře.
(6) Část ročního členského příspěvku, jejíž výši stanoví Oblastní komora, je člen Komory povinen zaplatit Oblastní komoře, v jejímž seznamu členů byl zapsán k 31. lednu příslušného roku, ve výši stanovené touto Oblastní komorou.
(7) Výše ročního členského příspěvku je rozdílná podle kategorií uvedených v každoročně aktualizované Příloze č. 1.
(8) Nezaplacení příspěvků ve stanovené výši nebo po termínech uvedených v odst. 3 a odst. 4 je důvodem k zahájení disciplinárního řízení.
(9) Roční členský příspěvek je nevratný.
(10) Opožděné nebo neúplné zaslání prostředků Oblastní komorou na účet Komory řeší představenstvo Komory.

§ 6a

Roční evidenční příspěvek

(1) Roční evidenční příspěvek je povinen platit člen Komory, který vykonává povolání zubního lékaře na území Oblastní komory, v jejímž seznamu členů není zapsán. Vykonává-li člen Komory povolání zubního lékaře na území více Oblastních komor, v jejichž seznamech členů není zapsán, je povinen platit roční evidenční příspěvek v každé takové Oblastní komoře s výjimkou Oblastní komory, na jejímž území vykonává povolání zubního lékaře pouze formou pohotovostní služby, popř. lékařské služby první pomoci.

(2) Výši ročního evidenčního příspěvku stanoví sněm Komory v příloze č. 1 tohoto řádu.

(3) Roční evidenční příspěvek je splatný 31. ledna příslušného kalendářního roku na účet příslušné Oblastní komory. V kalendářním roce, ve kterém člen Komory zahájil výkon povolání na území Oblastní komory, v jejímž seznamu členů není zapsán, je roční evidenční příspěvek splatný na účet příslušné Oblastní komory do 15 dnů ode dne zahájení výkonu povolání na jejím území.

§ 7

Účelové příspěvky

Účelové příspěvky, jejich výši a použití stanovuje sněm Komory.

§ 8

Licenční poplatky

Výši licenčních poplatků stanoví sněm Komory.

§ 8a

(1) Ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti může představenstvo Komory na žádost člena Komory podanou prostřednictvím představenstva Oblastní komory poplatek nebo příspěvek zcela nebo zčásti prominout, a to i tehdy, stal-li se poplatek nebo příspěvek již splatným.
(2) Promine-li představenstvo Komory splatný poplatek nebo příspěvek zcela, má se za to, že povinnost uhradit tento poplatek či příspěvek nevznikla. Promine-li představenstvo Komory splatný poplatek nebo příspěvek pouze zčásti, má se za to, že povinnost uhradit tento poplatek nebo příspěvek vznikla pouze do výše částky, která zůstala rozhodnutím představenstva Komory nedotčena.
(3) Proti rozhodnutí představenstva Komory o žádosti o prominutí poplatku nebo příspěvku se nelze odvolat. Písemné vyhotovení tohoto rozhodnutí se doručí členu Komory, kterého se týká, předsedovi představenstva Oblastní komory, v jejímž seznamu je tento člen Komory zapsán, a předsedovi Revizní komise Komory.

ČÁST TŘETÍ

FONDY A JEJICH POUŽITÍ

§ 9

Fondy

(1) Ke krytí finančních potřeb Komory jsou zřizovány následující fondy:
a) základní fond,
b) sociální fond,
c) ostatní fondy podle rozhodnutí sněmu Komory.
(2) Ke krytí finančních potřeb Oblastní komory je zřízen základní fond. Ostatní fondy mohou být zřízeny rozhodnutím Oblastního shromáždění členů, s výjimkou sociálního fondu.

§ 10

Základní fond

(1) Do základního fondu jsou převáděny prostředky pocházející z hospodářské činnosti, dary, popř. další dlouhodobé zdroje schválené sněmem Komory.
(2) Základní fond je možno použít na financování výdajů investiční povahy.
(3) Pro základní fond se zřizuje zvláštní podúčet.

§ 11

Sociální fondy

(1) Zřízení sociálního fondu Komory vychází z ustanovení – § 15 odst. 2 písmene g) zákona ČNR
č. 220/91 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře.
(2) Vytváří se za účelem podpory členů Komory a jejich rodinných příslušníků, kteří se nezaviněně ocitli ve finanční tísni, a k poskytování právní pomoci ve sporech spojených s výkonem povolání.
(3) Fond je tvořen výnosem peněžitých pokut, uložených členům Komory v disciplinárním řízení, dary fondu, úroky z jmění fondu.
(4) Čestná rada Oblastní komory má oznamovací povinnost do centra Komory o udělení a výši pokuty (§ 7 odst. 3 Disciplinárního řádu Komory). V případě neplnění těchto povinností zahájí čestná rada Komory na doporučení revizní komise Komory disciplinární řízení.
(5) Se sociálním fondem hospodaří představenstvo Komory na doporučení Oblastní komory.
(6) Představenstvo Komory je povinno provádět roční vyúčtování hospodaření se sociálním fondem nejpozději do 30. června kalendářního roku.
(7) Zůstatky z fondu za kalendářní rok se převádějí do příštího roku.
(8) Revizní komise Komory je oprávněna kdykoliv zjišťovat správnost hospodaření s fondem.
(9) Pro sociální fond se zřizuje zvláštní podúčet.

ČÁST ČTVRTÁ

MAJETEK A JEHO POUŽITÍ

§ 12

(1) Majetek Komory tvoří:
− finanční prostředky na účtech,
− zásoby materiálu,
− duševní majetek,
− ostatní aktiva a pohledávky.
(2) Majetek Komory spravuje a chrání představenstvo Komory, majetek Oblastní komory spravuje a chrání představenstvo Oblastní komory.
(3) Duševní majetek, tj. autorská práva, lektorské aktivity, expertizy, zpracovávané údaje a jiný spravuje a chrání představenstvo Komory a v jednotlivých případech je může delegovat na Oblastní komory.

§ 13

Použití majetku

Použití majetku Komory a Oblastní komory se řídí obecně závaznými předpisy a v konkrétních hospodářských a obchodních smlouvách podle rozhodnutí představenstev.

ČÁST PÁTÁ

§ 14

Rozpočty a náklady

(1) Rozpočty jsou podmínkou pro hospodaření Komory a Oblastní komory. Rozpočet, který nebude respektovat vyrovnanost příjmové a výdajové části, lze schválit jen s rozhodnutím o krytí schodku.
(2) Rozpočet Komory navrhuje představenstvo Komory a schvaluje sněm Komory. Rozpočet Oblastní komory navrhuje představenstvo Oblastní komory schvaluje oblastní shromáždění členů.
(3) Pokud při schvalování rozpočtu dá oblastní shromáždění členů představenstvu OSK mandát k tomu, aby účelně naložilo s eventuálními volnými disponibilními finančními prostředky, bude se vždy jednat o nákupy, které v jednotlivém případě nepřesáhnou částku 40 000,- Kč.
(4) V případě, že představenstvo OSK rozhodne
o nákupu, který v jednotlivém případě překročí částku uvedenou v odst. 3, je třeba aktuálně svolat oblastní shromáždění členů, které výdej schválí.
(5) Nebude-li možné z jakýchkoli důvodů postupovat podle odst. 3 nebo 4, bude tuto situaci řešit představenstvo OSK s představenstvem ČSK.
(6) Čerpání nákladů podle schváleného rozpočtu je sledováno podle jednotlivých položek. V případě překročení některé z položek rozpočtu je povinen hospodář rozpočtovou položku projednat v představenstvu Komory nebo představenstvu Oblastní komory, informovat o důvodu překročení a navrhnout řešení.
(7) Za sledování nákladů a čerpání rozpočtu zodpovídá hospodář Komory nebo Oblastní komory. Pravomoci a povinnosti hospodáře deleguje představenstvo Komory nebo Oblastní komory na jednoho ze svých členů, který uzavírá hmotnou odpovědnost a příslušné pojištění.
(8) Zprávu o hospodaření a stavu majetku Oblastní komory k 31. prosinci běžného roku zpracuje její hospodář a předloží ji ke schválení nejbližšímu sněmu Oblastní komory. Zprávu o hospodaření a stavu majetku Komory k 31. prosinci běžného roku zpracuje její hospodář a předloží ji ke schválení nejbližšímu sněmu Komory.
(9) Proplácení cestovních výloh se řídí vyhláškami MPSV ČR. Cestovní výlohy členů sněmu, spojené s účastí na sněmech Komory, mohou být na základě čestného prohlášení refundovány příslušným Oblastním komorám ve výši nákladů na prostředky hromadné dopravy.
(10) Náhrada za ztrátu času spojená s výkonem funkce v orgánech Komory i Oblastní komory se proplácí na základě čestného prohlášení o počtu vykázaných hodin nebo paušálně za kalendářní měsíc, v němž členství v orgánu nebo funkce trvaly; náhrada za ztrátu času spojenou s expertní činností se proplácí vždy na základě čestného prohlášení o počtu vykázaných hodin. Výši náhrady za jednu hodinu, výši paušální měsíční náhrady a další podmínky vzniku nároku na paušální měsíční náhradu a její výplatu schvaluje pro členy orgánů Komory sněm Komory a pro členy orgánů Oblastní komory oblastní shromáždění členů. Jestliže členství v orgánu nebo funkce trvaly pouze po část kalendářního měsíce, snižuje se výše paušální měsíční náhrady za tento kalendářní měsíc poměrně podle počtu dnů, v nichž členství v orgánu nebo funkce trvaly. Celková výše náhrad za ztrátu času musí být samostatnou položkou navrhovaných rozpočtů Komory a Oblastní komory.
(11) Žádosti Oblastních komor o refundaci náhrad za ztrátu času, jsou-li propláceny na základě čestného prohlášení o počtu vykázaných hodin, a cestovních výloh ve výši nákladů na prostředky hromadné dopravy členů sněmu komory spojené s účastí na jednání sněmu Komory musí být předloženy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce.
(12) Členům Komory pověřeným prací v komisích bude tato práce honorována dle platných předpisů.

§ 15

Závěrečná ustanovení

(1) Způsob hospodaření a čerpání prostředků mohou v jednotlivých případech řešit samostatné předpisy.
(2) Tento Finanční řád Komory včetně příloh byl schválen na sněmu Komory dne 8. 11. 2009 a nabývá účinnosti dne 1.1.2010.

 

Příloha č. 1 Finančního řádu

Druh Kategorie Ve prospěch
Oblastní komory
Ve prospěch
Komory
registrační poplatek při zápisu do seznamu členů 100,- Kč
roční členský příspěvek provozovatelé vlastní praxe a společníci právnických osob1  * 4 600,- Kč
pracovníci v závislé činnosti ** 2 300,- Kč
pracovníci v závislé činnosti – zaměstnanci LF a FN do 30 let věku7  ** 1 000,- Kč
absolventi4  **  600,- Kč
nepracující v oboru **  600,- Kč
pracující v oboru v zahraničí **  600,- Kč
členové ČSK pečující o dítě do 4 let2  ** 300,- Kč
nepracující důchodci6  **  300,- Kč
pracující důchodci v závislé činnosti5 ** 300,- Kč
nezaměstnaní3  **  300,- Kč
roční evidenční příspěvek členové vykonávající povolání zubního lékaře na území Oblastní komory, v jejímž seznamu členů nejsou zapsáni 500,- Kč
licenční poplatky za vydání licence 1 000,- Kč
účelové příspěvky za vydání osvědčení o splnění požadavků na věcné, technické a personální vybavení  300,- Kč
za vydání Osvědčení o splnění odborné praxe
k samostatnému výkonu povolání
1 000,- Kč
za žádost o vydání Osvědčení odbornosti8  **  500,- Kč
za žádost o vydání Osvědčení odbornosti s dobou platnosti 1 rok (§ 14 odst. 4 řádu o celoživotním vzdělávání zubních lékařů)8  **  500,- Kč
za žádost o výjimečné vydání Osvědčení odbornosti (§ 16 řádu o celoživotním vzdělávání zubních lékařů)8 2 000,- Kč
za žádost o zařazení do rozšířené odborné přípravy 100,- Kč
za svolání odborného pohovoru 5 000,- Kč
za opakování profesní zkoušky 1 000,- Kč
účelový příspěvek na pořízení a provoz sídla ČSK provozovatelé vlastní praxe a společníci právnických osob1 1 000,- Kč
pracovníci v závislé činnosti 100,- Kč
pracovníci v závislé činnosti – zaměstnanci LF a FN do 30 let věku7  100,- Kč
absolventi4  100,- Kč
nepracující v oboru 100,- Kč
pracující v oboru v zahraničí 100,- Kč
členové ČSK pečující o dítě do 4 let2 100,- Kč
nepracující důchodci 100,- Kč
pracující důchodci v závislé činnosti5 100,- Kč
nezaměstnaní3 100,- Kč
* podle rozhodnutí shromáždění členů Oblastní komory
** podle rozhodnutí shromáždění členů Oblastní komory, částka však nesmí být vyšší než příspěvek ve prospěch Komory
1 osoby samostatně výdělečně činné a společníci, popř. členové právnické osoby provozující zdravotnické zařízení
2 členové ČSK, kteří soustavně osobně pečují o dítě ve věku do 4 let; pečují-li o totéž dítě dva členové ČSK, považuje se pro účely tohoto řádu za člena ČSK pečujícího o dítě do 4 let pouze jeden z nich, a to podle volby dotčených členů ČSK
3 nezaměstnaní registrovaní na pracovním úřadu
4 členové ČSK vykonávající povolání zubního lékaře v závislé činnosti, u nichž celková doba jejich odborné praxe po získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání zubního lékaře nepřesáhla 3 roky, přičemž se do této doby nezapočítává doba mateřské nebo rodičovské dovolené
5 pracující důchodci-zaměstnanci, bez ohledu na výši pracovního úvazku. Dovrší-li v daném roce 70 let věku, jsou od placení příspěvků osvobozeni
6 nepracující důchodci. Dovrší-li v daném roce 70 let věku, jsou od placení příspěvků osvobozeni
7 zaměstnanci lékařských fakult a fakultních nemocnic (FN Hradec Králové, FN Královské Vinohrady, FN na Bulovce, FN Olomouc, FN Plzeň, FN s poliklinikou v Ostravě, FN U Sv. Anny, FN v Motole, Thomayerova FN s poliklinikou, FN Brno, Všeobecná FN v Praze) do 30 let věku, kteří neprovozují vlastní praxi, nemají další zaměstnanecký poměr v jiném zdravotnickém zařízení a nepatří do kategorie absolventi
8 při vydání prvního Osvědčení žadatel zároveň obdrží zarámovaný reprezentativní certifikát, při druhém a dalším vydání Osvědčení žadatel zároveň obdrží nový reprezentativní certifikát; § 13 odst. 4 poslední věta Řádu o celoživotním vzdělávání zubních lékařů platí i zde. Účelový příspěvek hradí žadatel ve prospěch každé Oblastní komory, v níž je zapsán. Postupuje-li se podle § 13 odst. 4 poslední věta Řádu o celoživotním vzdělávání zubních lékařů, má se pro účely stanovení účelového příspěvku za to, že žadatel žádá o vydání jednoho Osvědčení.

Člen ČSK je povinen platit roční členský příspěvek v takové výši, která odpovídá kategorii, do níž je zařazen k 31. lednu daného roku.
V případě, že člen ČSK může být zařazen do dvou nebo více kategorií, je povinen platit roční členský příspěvek v takové výši, která odpovídá kategorii s vyšším ročním členským příspěvkem. Je-li však člen ČSK zařazen do kategorie „členové ČSK pečující o dítě do 4 let2“, platí vždy pouze roční členský příspěvek odpovídající této kategorii.
Pro splatnost a zařazení člena do kategorie účelového příspěvku na pořízení a provoz sídla ČSK se obdobně použijí ustanovení Finančního řádu ČSK a jeho Přílohy č. 1 o ročním členském příspěvku. Účelový příspěvek na pořízení a provoz sídla ČSK neplatí člen ČSK, který jej v minulosti již jednou zaplatil, a to v kterékoli jeho kategorii.

VÝŠE NÁHRAD ZA ZTRÁTU ČASU ZA VÝKON FUNKCÍ V ORGÁNECH KOMORY

kategorie popis činnosti sazba
A příprava jednání 60,- Kč/hodina
B představenstvo, revizní komise, čestná rada, vědecká rada ČSK – jednání 500,- Kč/hodina
C komise a výbory sněmu, zpravodaj revizní komise a zpravodaj čestné rady 500,- Kč/hodina
D sněm 1000,- Kč/kalendářní měsíc

Příloha č. 2 Finančního řádu

Stanovení výše členských příspěvků v OSK

             Řešení případů souvisejících s tvorbou rozpočtu a výší členských příspěvků pro oblast v případě, že oblastní shromáždění členů není usnášeníschopné.

1.       Představenstvo Oblastní komory navrhne výši členských příspěvků a rozpočet Oblastní komory.

2.       Návrh schválený oblastním shromážděním členů, na kterém není přítomna nadpoloviční většina členů, předloží představenstvo Oblastní komory prostřednictvím Kanceláře Komory sněmu Komory. Tento návrh se do rozhodnutí sněmu Komory stává rozpočtovým provizoriem Oblastní komory.

3.       Sněm Komory rozhodne o navrženém rozpočtu a výši členských příspěvků. Rozhodnutí sněmu Komory je pro Oblastní komoruzávazné.

 

LICENČNÍ ŘÁD
ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY
§ 1

Úvodní ustanovení

            Česká stomatologická komora (dále jen „Komora“) stanovuje podmínky k výkonu soukromé praxe svých členů, potvrzuje splnění podmínek k výkonu stomatologického povolání a k výkonu funkce odborných zástupců podle zvláštního předpisu a vedoucích lékařů a primářů v nestátních zdravotnických zařízeních.

ČÁST PRVNÍ
§ 2

Odborná způsobilost a způsobilost pracoviště

            (1) Licenční řád Komory, v souladu se zákonem

č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, zákonem č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, a vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, upravuje vydávání dokladů osvědčujících splnění podmínek pro výkon:

a)    soukromé stomatologické praxe (§ 2 odst. 2 písm. d) zákona č. 220/1991 Sb.) tj.:

osvědčení odborné způsobilosti lékaře,

souhlas s věcným, technickým a personálním vybavením nestátního zdravotnického zařízení,

b)    funkce odborného zástupce právnické osoby nebo fyzické osoby – provozovatele nestátního zdravotnického zařízení, který nemá odbornou způsobilost pro poskytování stomatologické péče (§ 9 odst. 2 zákona č. 160/1992 Sb.),

c)    funkce vedoucího lékaře ambulantního stomatologického pracoviště a primáře lůžkového stomatologického pracoviště v nestátním zdravotnickém zařízení
(§ 2 odst. 2 písm. d) zákona č. 220/1991 Sb.).

            (2) Odborná způsobilost pro výkon stomatologické praxe pro účely tohoto řádu vyjadřuje:

a)    záruku příslušné odbornosti (§ 2 řádu Komory Osvědčování odbornosti),

b)    duševní a fyzickou způsobilost pro výkon stomatologického povolání.

            (3) Odbornou způsobilost pro výkon stomatologické praxe může člen Komory ztratit změnou skutečností uvedených v odst. 2, mimo jiné ztrátou záruk odbornosti dlouhodobým přerušením výkonu povolání (§ 5 odst. 3 řádu Komory Osvědčování odbornosti).

            (4) Souhlas s věcným, technickým a personálním vybavením pro účely tohoto řádu vyjadřuje způsobilost pracoviště pro činnost podle odst. 1.

§ 3
Doklady

            (1) Osvědčování podle § 2 tohoto řádu provádí Komora vydáním listinného dokladu členovi Komory (dále jen „Doklad“).

            (2) Doklady jsou:

a)    osvědčení odborné způsobilosti (dále jen „Licence“):

pro výkon soukromé stomatologické praxe podle § 2 odst. 1 písm. a) první odrážka tohoto řádu (ČSK/11/96),

pro výkon funkce podle § 2 odst. 1 písm. b) a c) tohoto řádu (ČSK/12/96),

b)    souhlas s věcným, technickým a personálním vybavením nestátního zdravotnického zařízení (dále jen „Souhlas“) (ČSK/14/96).

            (3) O vydání, platnosti, změnách a odebrání dokladů členu Komory jsou vedeny záznamy v oblastní stomatologické komoře (dále jen „Oblastní komora“) a v Kanceláři Komory.

            (4) Vzory Dokladů jsou označeny číslem v příslušných ustanoveních tohoto řádu. Vzory žádostí jsou označeny číslem v příslušných ustanoveních tohoto řádu a žadatel je obdrží v Oblastní komoře.

            (5) Pro zajištění příslušných údajů a evidenci dokladů vede Komora seznam zdravotnických zařízení, která poskytují stomatologickou zdravotní péče, obsahující údaje o provozovateli, popř. zřizovateli a pracovištích zdravotnického zařízení.

§ 4
Vydání dokladu

            (1) Doklad může na základě písemné žádosti získat člen Komory (dále jen „žadatel“), který:

a)    je řádně zapsán v seznamu členů vedeném Oblastní komorou, v jejímž obvodu bude vykonávat činnost dle § 2 odst. 1 písm. a) –c),

b)    plní povinnosti člena Komory,

c)    zaplatil stanovené poplatky (Příloha č.1 Finančního řádu),

d)    splňuje další podmínky podle tohoto řádu.

            (2) Doklad nemůže získat žadatel:

a)    má-li v rejstříku disciplinárních opatření záznam o disciplinárním opatření uloženém čestnou radou Komory,

b)    který byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný v souvislosti s poskytováním zdravotní péče,

c)    který má omezenou způsobilost k právním úkonům.

            (3) Vydání Dokladu může být pozastaveno, je-li proti žadateli vedeno soudní řízení ve věci spáchané v souvislosti s poskytováním zdravotní péče nebo disciplinární řízení, a to nejdéle do závěrečného pravomocného rozhodnutí čestné rady.

            (4) Nesplňuje-li žadatel podmínky podle tohoto řádu nebo neobsahuje-li žádost stanovené údaje nebo přílohy podle tohoto řádu, je vydáno negativní vyjádření s udáním důvodu a žádost se vrátí zpět žadateli.

            (5) Rozhodnutí Doklad neudělit nebo vyjádření podle odst. 4 je zasláno žadateli doporučeným dopisem s dodejkou do vlastních rukou výhradně jen adresáta.

ČÁST DRUHÁ
§ 5
Licence

            (1) Licenci uděluje představenstvo Komory pro výkon soukromé stomatologické praxe – pro účely registrace a provozování nestátního zdravotnického zařízení poskytujícího zdravotní péči pro druh činnosti:

a)    praktické zubní lékařství,

b)    ortodoncie,

c)    ústní, čelistní a obličejová chirurgie,

nebo pro výkon funkce odborný zástupce právnické osoby nebo fyzické osoby – provozovatele nestátního zdravotnického zařízení, který nemá odbornou způsobilost (podle § 9 odst. 2 zákona č. 160/1992 Sb.) pro druh činnosti:

d)    praktické zubní lékařství,

e)    ortodoncie,

f)      ústní, čelistní a obličejová chirurgie,

nebo pro:

výkon funkce vedoucího lékaře ambulantního stomatologického pracoviště a primáře lůžkového stomatologického pracoviště v nestátním zdravotnickém zařízení.

            (2) Licence jsou udělovány samostatně pro každý druh činnosti.

            (3) Podmínkou pro udělení Licence podle odst. 1 písm. a) je záruka odbornosti praktické zubní lékařství podle § 4 odst. 2 a § 16 odst. 2 řádu Komory Osvědčování odbornosti.

            (4) Podmínkou pro udělení Licence podle odst. 1 písm. b) je Osvědčení odbornosti Specialista v ortodoncii (§ 14 odst. 1 řádu Komory Osvědčování odbornosti). Licence podle odst. 1 písm. c) je udělována zvláštním rozhodnutím představenstva Komory na základě posouzení předložených dokladů.

            (5) Podmínkou pro udělení Licence podle odst. 1 písm. d), e), f), g), je platná Licence podle písm. a), b), c) příslušného rozsahu činnosti.

§ 6
Žádost o licenci

            (1) Žadatel odešle žádost o udělení Licence (ČSK/39/97) doplněnou o stanovené přílohy Kanceláři Komory.

            (2) Žádost musí obsahovat:

a)    typ požadované licence,

b)    jméno, příjmení a rodné číslo žadatele,

c)    adresu bydliště žadatele,

d)    název Oblastní komory (Oblastních komor), v jejímž seznamu je zapsán.

            Žadatel o Licenci pro výkon funkce odborného zástupce podle § 2 odst. 1 písm. b) tohoto řádu, popř. vedoucího lékaře nebo primáře v nestátním zdravotnickém zařízení, uvede v žádosti dále údaje o zdravotnickém zařízení,

je-li provozovatelem fyzická osoba

e)    jméno a příjmení, rodné číslo,

f)      IČO,

g)    adresu provozovatele nebo sídlo,

h)    druh pracovněprávního vztahu k provozovateli,

–         je-li provozovatelem právnická osoba

i)      název, právní formu,

j)      IČO,

k)    sídlo,

l)      jméno, příjmení, rodné číslo a adresu statutárního zástupce,

druh pracovněprávního vztahu k provozovateli.

            (3) Nejsou-li v době žádosti některé údaje známy, je povinností žadatele oznámit je Kanceláři Komory neprodleně po registraci zdravotnického zařízení.

            (4) K žádosti je nutno přiložit:

a)    vyjádření představenstva Oblastní komory (Oblastních komor), které obsahuje:

zprávu o zápisu v seznamu členů vedeném Oblastní komorou,

zprávu o zaplacení licenčních poplatků,

stanovisko k vydání Licence. Případné záporné stanovisko je nutno odůvodnit,

b)    výpis z rejstříku trestů nebo čestné prohlášení, že žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný v souvislosti s poskytováním zdravotní péče, nebo že není proti němu vedeno soudní řízení v takové věci.

§ 7
Souhlas

            (1) Podmínky věcného a technické vybavení nestátního zdravotnického zařízení vyplývají z vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení.

            (2) Podmínky personálního vybavení nestátního zdravotnického zařízení vyplývají ze zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních.

            (3) Souhlas vydává představenstvo Oblastní komory, která je místně příslušná pracovišti zdravotnického zařízení.

            (4) Je-li poskytována stomatologická péče v rámci jednoho nestátního zdravotnického zařízení, tj. provozovaného jedním provozovatelem na různých místech – pracovištích, musí být udělen Souhlas pro každé pracoviště zvlášť.

            (5) Rozšiřuje-li registrované nestátní zdravotnické zařízení počet pracovišť, ve kterých hodlá poskytovat stomatologickou péči, musí pro toto pracoviště obdržet od místně příslušné Oblastní komory Souhlas a oznámit orgánu příslušnému k registraci nestátního zdravotnického zařízení tuto změnu.

            (6) Pro účely řízení při vzniku nového zdravotnického zařízení může Oblastní komora udělit souhlas s věcným, technickým a personálním vybavením nestátního zdravotnického zařízení s omezenou platností na základě projektové dokumentace. Zdravotnické zařízení může začít poskytovat stomatologickou péči až po vydání řádného Souhlasu.

§ 8
Žádost o souhlas

            (1) Žadatel zašle žádost o Souhlas (ČSK/40/97) s příslušnými doklady Oblastní komoře místně příslušné pracovišti nestátního zdravotnického zařízení.

            (2) Žádost musí obsahovat:

a)    název, sídlo a právní formu a typ nestátního zdravotnického zařízení,

b)    přesné označení provozovatele nestátního zdravotnického zařízení,

c)    adresy a telefonní čísla všech pracovišť, na kterých je poskytována stomatologická péče,

d)    jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště zubních lékařů vykonávajících povolání v nestátním zdravotnickém zařízení,

e)    druh stomatologické péče poskytované v nestátním zdravotnickém zařízení a evidenční čísla příslušných Licencí u nestátních zdravotnických zařízení, jejichž provozovatel je právnická osoba, nebo fyzická osoba, která nemá odbornou způsobilost podle zákona č. 160/1992 Sb., dále:

f)      jméno a příjmení, rodné číslo, bydliště a funkci statutárního zástupce,

g)    jména a příjmení, rodná čísla a bydliště odborných zástupců a evidenční čísla jejich Licencí pro výkon funkce odborného zástupce nestátního zdravotnického zařízení.

            (3) K žádosti o Souhlas je nutno přiložit:

a)    souhlas s věcným, technickým a personálním vybavením nestátního zdravotnického zařízení s omezenou platností, byl-li vydán (§ 7 odst. 6),

b)    kopii platné revizní zprávy elektroinstalace,

c)    stručný popis pracoviště a jeho vybavení podle vzoru žádosti (typ soupravy, sterilizátoru a RTG přístroje a zda součástí pracoviště je stomatologická laboratoř),

d)    doklad o zaplacení poplatku za vydání Souhlasu.

            (4) K žádosti o Souhlas žadatel, který je držitelem Licence dle § 5 odst. 1 písm. a) tohoto řádu, dále přiloží:

a)    kopii platné smlouvy o odběru odpadů s obsahem amalgámu se subjektem oprávněným k jeho odstraňování,

b)    doklad prokazující, že stomatologické soupravy instalované na pracovišti jsou vybaveny odlučovači suspendovaných částic amalgámu z odpadních vod s minimální účinností 95 %.

            (5) Žadatel, který je držitelem Licence dle § 5 odst. 1 písm. b) nebo c) tohoto řádu a který čestně prohlásí, že není ani při výkonu své činnosti nebude původcem odpadního amalgámu, doklady uvedené v § 8 odst. 4 k žádosti o Souhlas nepřikládá. Čestné prohlášení dle předchozí věty musí být přiloženo k žádosti o Souhlas v písemné formě s úředně ověřeným podpisem žadatele.

ČÁST TŘETÍ
§ 9
Změny

            Držitel Licence nebo Souhlasu je povinen ohlásit do 14 dnů místně příslušné Oblastní komoře všechny změny údajů obsažených v žádosti a přiložených dokladech. Neplnění této oznamovací povinnosti je v rozporu s usta-novením § 9 odst. 2 písm. d) zákona č. 220/1991 Sb.

§ 10

Zánik platnosti vydaného dokladu

            (1) Platnost vydaného Dokladu zaniká:

a)    na vlastní žádost držitele,

b)    při zániku členství v Komoře ( § 5 Stanov Komory, § 8 zákona č. 220/1991 Sb.),

c)    dnem zrušení registrace nestátního zdravotnického zařízení, k jehož registraci sloužilyjde-li o Licencepodle § 5 odst. 1 písm. d), e), f), a g) tohoto řádu a Souhlas.

            (2) Platnost Licence pro výkon funkce podle § 5 odst. 1 písm. d), e), f), a g) tohoto řádu zaniká při ukončení pracovního poměru nebo obdobného pracovněprávního vztahu držitele k provozovateli nestátního zdravotnického zařízení, pro které byla udělena.

            (3) Platnost udělené Licence zaniká rozhodnutím představenstva Komory, ztratí-li držitel odbornou způsobilost podle § 2 odst. 3 tohoto řádu nebo způsobilost k právním úkonům.

            (4) Platnost Licence pro výkon funkce odborného zástupce (§ 5 odst. 1 písm. d), e), f) zanikne, byl-li její držitel pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný v souvislosti s poskytováním zdravotní péče nebo pravomocně shledán vinným disciplinárním proviněním spočívajícím v porušení povinností odborného zástupce.

            (5) V případě zániku platnosti Licence, která je dokladem přiloženým k registraci, musí být neprodleně ustanoven odborný zástupce, držitel Licence pro daný druh a rozsah činnosti.

            (6) Platnost Souhlasu zanikne rozhodnutím představenstva Oblastní komory, dojde-li k výraznému zhoršení věcného, technického a personálního vybavení pracoviště a to již nevyhovuje požadavkům v době vydání Souhlasu, nebo neplní-li držitel Souhlasu ohlašovací povinnost podle § 9 tohoto řádu.

            (7) V rozhodnutí o zániku platnosti vydaného Dokladu Komora nebo Oblastní komora uvede, zda a v jakém termínu o této skutečnosti informuje místní orgán příslušný k registraci nestátního zdravotnického zařízení.

            (8) Rozhodnutí o zániku platnosti vydaného Dokladu je zasláno držiteli doporučeným dopisem s dodejkou do vlastních rukou výhradně jen adresáta.

ČÁST ČTVRTÁ
§ 11

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

            (1) Platnost všech Licencí udělených Komorou se nemění, zrušení jejich platnosti se řídí od doby účinnosti tohoto řádu tímto řádem.

            (2) Všechny Licence vydávané Komorou osvědčují též odbornou způsobilost ke zhotovování a opravám stomatologických výrobků.

            (3) Provozovatelé, popř. odborní zástupci všech nestátních zdravotnických zařízení, kteří nejsou držiteli platných Souhlasů (mají Souhlasy s omezenou platností), nebo Souhlasů na všechna pracoviště podle tohoto řádu, jsou povinni zažádat o vydání příslušných Dokladů do konce roku 1998.

            (4) Odborní zástupci všech nestátních zdravotnických zařízení, provozovaných osobou bez odborné způsobilosti, jsou povinni zažádat o příslušné Licence do konce roku 1998.

            (5) Nebudou-li splněna ustanovení odst. 3 a 4, nebo nedojde-li k dohodě mezi Oblastní komorou a provozovatelem o nápravě stavu do jiného termínu, informuje Oblastní komora o této skutečnosti místní orgán příslušný k registraci nestátního zdravotnického zařízení.

            (6) Provozovatelé, popř. odborní zástupci všech zdravotnických zařízení, kteří jsou držiteli platných Souhlasů podle tohoto řádu, předloží Oblastní komoře, na jejímž území působnosti je zdravotnické zařízení provozováno, v termínu do 31. 5. 2002 kopii platné smlouvy na odběr odpadů s obsahem amalgámu se subjektem oprávněným k jeho odstraňování.

            (7) Nebude-li splněno ustanovení odst. 6, Oblastní komora o této skutečnosti informuje místní orgán příslušný k registraci nestátního zdravotnického zařízení.

§ 12

            (1) Tento Licenční řád Komory byl schválen sněmem Komory dne 25.5.2008 a tímto dnem nabývá účinnosti.

 

REVIZNÍ ŘÁD
ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY
 stanovuje pro revizní komise pravidla kontroly dodržování právních předpisů a stavovských předpisů členy a orgány České stomatologické komory (dále jen „Komory“), jakož i kontroly majetku a hospodaření s ním a kontroly evidence.
§ 1
Obecná ustanovení

            (1) Revizní komise se zřizují podle zákona ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře.

(2) Začlenění revizních komisí a jejich pravomoci upravují Stanovy České stomatologické komory.

(3) Tento řád upravuje kontrolní činnost revizních komisí.

(4) Činnost revizních komisí při šetření stížností upravuje Disciplinární řád Komory.

§ 2

Organizační uspořádání

            (1) Orgány kontroly jsou:

a)    revizní komise oblastní stomatologické komory (dále jen „Oblastní komory“), nebo společná revizní komise Oblastních komor,

b)    revizní komise Komory.

            (2) Funkce v těchto orgánech jsou čestné, za jejich výkon je vyplácena náhrada za ztrátu času a hotových výloh.

            (3) Členové revizní komise Komory a předsedové revizních komisí Oblastních komor jsou po nástupu do funkce povinni absolvovat školení o vedení hospodaření a platných právních normách.

§ 3

Působnost a obsah kontrolní činnosti revizní komise Oblastní komory

             (1) Je kontrolním orgánem v dané oblasti a má přístup ke všem potřebným dokladům.

            (2) Kontroluje činnost členů a představenstva oblasti, především dodržování právních předpisů, stavovských předpisů a plnění usnesení.

            (3) Účastní se jednání orgánů Oblastní komory, samostatně jedná a o průběhu těchto jednání vede zápis.

            (4) Pozastavuje rozhodnutí představenstva Oblastní komory, je-li v rozporu s právními předpisy, řády a ostatními předpisy Komory. Pozastavené rozhodnutí předkládá oblastnímu shromáždění členů a podává o něm zprávu revizní komisi Komory.

            (5) Kontroluje majetek Oblastní komory a hospodaření s ním, činnost sekretariátu Oblastní komory, inventarizaci a archivaci.

            (6) Sleduje tvorbu rozpočtu a kontroluje jeho čerpání.

            (7) Oznamuje potřebné skutečnosti revizní komisi Komory.

            (8) Podává návrh na zahájení disciplinárního řízení na základě skutečností zjištěných při své kontrolní činnosti.

            (9) Kontroluje členskou evidenci.

            (10) Vypracovává revizní zprávu,  předkládá ji sněmu Oblastní komory a zasílá ji revizní komisi Komory.

            (11) Má právo požádat představenstvo Oblastní komory o svolání mimořádného oblastního shromáždění členů.

            (12) V odůvodněných případech je revizní komise oprávněna kontrolovat splnění podmínek věcné a technické vybavenosti soukromých praxí v dané oblasti.

§ 3a

            (1) Tam, kde tento řád obsahuje ustanovenío revizní komisi Oblastní komory, rozumí se tím v případě, že byla zřízena společná revizní komise, společná revizní komise.

            (2) Předseda společné revizní komise jmenuje pro každou Oblastní komoru, jejichž rozhodnutím byla společná revizní komise zřízena, nejméně jednoho zpravodaje a jménem společné revizní komise jej pověří výkonem kontrolní činnosti v této Oblastní komoře. Zpravodajem může být jen člen společné revizní komise, který je zapsán v seznamu Oblastní komory, v níž bude vykonávat kontrolní činnost. To neplatí, nemá-li společná revizní komise takového člena.

            (3) Člen společné revizní komise je povinen jmenování zpravodajem přijmout a řádně vykonávat veškeré činnosti, které zpravodaji ukládají právní předpisy včetně řádů Komory. Zpravodaj se nemůže svého pověření vzdát.

            (4) Zpravodaj provádí jménem společné revizní komise kontrolní činnost v Oblastní komoře, pro kterou byl jmenován. Zpravodaj provádí veškerou kontrolní činnost podle tohoto řádu, případně jiných řádů Komory. Je-li však třeba v rámci kontrolní činnosti vydat rozhodnutí, vydá jej společná revizní komise. Zpravodaj se účastní jednání představenstva a sněmu Oblastní komory, pro kterou byl jmenován.

            (5) O uskutečněné činnosti a kontrolních zjištěních je zpravodaj povinen pravidelně informovat společnou revizní komisi na každém jejím zasedání. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, zejména přichází-li v úvahu rozhodnutí o pozastavení rozhodnutí představenstva Oblastní komory dle § 12 odst. 6 písm. b) Stanov Komory nebo o svolání mimořádného sněmu Oblastní komory dle § 12 odst. 6 písm. e) Stanov Komory, je zpravodaj povinen informovat o kontrolních zjištěních předsedu společné revizní komise okamžitě.

            (6) Zpravodaj zpracovává revizní zprávu, kterou po schválení společnou revizní komisí předkládá sněmu Oblastní komory, jíž se týká.

            (7) Společná revizní komise rozhoduje ve vztahu k Oblastní komoře  zejména na podkladě informací, které jí poskytl zpravodaj. Může si však vyžádat nebo jinak opatřit i další informace. Za tím účelem může zejména rozhodnout, že prověří kontrolní zjištění zpravodaje nebo provede kontrolní činnost v Oblastní komoře.

            (8) Jmenování zpravodajem zaniká odvoláním nebo zánikem členství ve společné revizní komisi. Předseda společné revizní komise  nebo společná revizní komise mohou zpravodaje odvolat kdykoliv. Předseda společné revizní komise tak učiní zejména tehdy, jestliže zpravodaj nevykonává svoji činnost řádně a způsobem odpovídajícím právním předpisům včetně řádů Komory. Na místo odvolaného zpravodaje nebo zpravodaje, jehož členství ve společné revizní komisi zaniklo, jmenuje předseda společné revizní komise bez zbytečného odkladu zpravodaje nového.

§ 4
Působnost a obsah kontrolní činnosti

            (1) Je nejvyšším kontrolním orgánem Komory.

            (2) Kontroluje činnost volených orgánů a sněmu Komory, kromě čestných rad, v oblasti dodržování právních předpisů, stavovských předpisů a plnění usnesení z jednání příslušných orgánů, v oblasti hospodaření a správy majetku, inventarizace a archivace a v oblasti členské evidence.

            (3) Účastní se prostřednictvím svých členů jednání orgánů Komory a jednání orgánů Oblastní komory dle vlastního výběru.

            (4) Má přístup ke všem dokladům orgánů Komory a Oblastní komory.

            (5) Může pozastavit rozhodnutí:

a)    prezidenta, viceprezidenta a oblastního shromáždění členů, jsou-li v  rozporu s  právními předpisy, řády a ostatními předpisy Komory. Pozastavené rozhodnutí předkládá představenstvu Komory,

b)    představenstva Komory, jsou-li v rozporu s právními předpisy, řády a ostatními předpisy Komory. Pozastavené rozhodnutí předkládá sněmu Komory.

            (6) Sleduje tvorbu rozpočtu a kontroluje jeho čerpání.

            (7) Kontroluje zřizování a čerpání fondů Komory.

            (8) Podává návrh příslušné revizní komisi Oblastní komory na zahájení disciplinárního řízení na základě skutečností, zjištěných při své kontrolní činnosti.

            (9) Vypracovává revizní zprávu a předkládá ji sněmu Komory, navrhuje změny řádů Komory.

            (10) Má právo požádat představenstvo Komory
o svolání mimořádného sněmu Komory.

            (1) Revizní řád Komory je doplněn Přílohou č. 1 Zásady pro sestavování pracovního plánu revizní komise.

            (2) Revizní řád Komory byl schválen na sněmu Komory dne 13. 5. 2006 a tímto dnem nabývá účinnosti.

Příloha č. 1 Revizního řádu
Zásady pro sestavování pracovního plánu revizní komise

Činnost revizní komise je podmíněna systematičností a cílevědomostí, proto je nutný pracovní plán. Ten musí vycházet ze skutečnosti, že různé činnosti mají různou periodicitu a musí počítat i s nečekanými pracemi.

RÁMCOVÉ ROZDĚLENÍ:

            1) Měsíčně:

a)    kontrola odesílání ekonomické dokumentace z OSK ekonomickému oddělení ČSK,

b)    kontrola odesílání změn v evidenci a dalších informací orgánům ČSK.

            2) Čtvrtletně:

a)    kontrola čerpání rozpočtu,

b)    kontrola čerpání náhrad za ztrátu času spojenou s výkonem funkce

            3) Pololetně:

     evidence, stížnosti a usnesení.

            4) Ročně:

a)    sestavení vlastního rozpočtu,

b)    kontrola inventarizace a archivace,

c)    zpráva o činnosti – výsledky hospodaření, čerpání rozpočtu,

d)    hlášení statistických údajů za uplynulý rok orgánům ČSK.

            5) Dle potřeby:

evidence majetku, řešení podání stížností, podnětů a návrhů dle stanovených lhůt, dále namátkové, nebo cílené kontroly.