wqfqwf 1/2009 Organizační řád (ve znění účinném od 1. 1. 2017 do 23. 5. 2017) - ČSK

1/2009 Organizační řád (ve znění účinném od 1. 1. 2017 do 23. 5. 2017)

1/2009 Organizační řádČeské stomatologické komory

ve znění řádů ČSK 2/2010, 1/2011, 2/2011, 3/2011, 1/2012, 2/2012, 1/2013, 1/2014, 2/2014, 3/2014, 1/2015, 2/2015, 3/2015 a 1/2016.

(1) Česká stomatologická komora byla ustavena, na základě zákona ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře (dále jen „zákon“), sjezdem delegátů konaným dne 21. září 1991 v Praze jako nástupnická organizace Lékařské komory stomatologů. (2) Česká stomatologická komora vydává organizační řád České stomatologické komory, jednací řád České stomatologické komory, volební řád České stomatologické komory a disciplinární řád České stomatologické komory. Tyto řády jsou pro členy České stomatologické komory závazné. Organizační řád tvoří:

a) Stanovy České stomatologické komory,

b) Stavovský řád České stomatologické komory,

c) Řád České stomatologické komory o celoživotním vzdělávání zubních lékařů,

d) Finanční řád České stomatologické komory

e) Licenční řád České stomatologické komory,

f) Revizní řád České stomatologické komory,

g) Přechodná ustanovení

STANOVY
ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY
Česká stomatologická komora byla ustavena, na základě zákona ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře (dále jen „zákon“), sjezdem delegátů konaným dne 22. září 1991 v Praze jako nástupnická organizace Lékařské komory stomatologů.

ČÁST PRVNÍOBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Název a sídlo

(1) Česká stomatologická komora (dále a ve všech řádech České stomatologické komory i jejich částech jen „Komora“ nebo „ČSK“) je nezávislou, samosprávnou, nepolitickou, stavovskou organizací sdružující stomatology zejména za účelem ochrany společných zájmů, odbornosti a etiky povolání.
(2) Komora je právnickou osobou, je oprávněna užívat zkratku „ČSK“, logo (viz příloha) a kulaté razítko se státním znakem.
(3) Komora působí na celém území České republiky.
(4) Sídlem Komory je Praha.

§ 2Kompetence

(1) Komora zejména:
a) potvrzuje splnění podmínek k výkonu povolání stomatologa,
b) stanovuje podmínky k výkonu soukromé stomatologické praxe členů Komory,
c) garantuje odbornost členů Komory,
d) dbá, aby členové Komory vykonávali povolání stomatologa odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony, řády Komory a závaznými stanovisky Komory k odborným problémům poskytování zdravotní péče a ve zdravotnickém výzkumu (dále jen „závazné stanovisko“),
e) posuzuje a hájí práva, profesní, sociální a hospodářské zájmy a čest členů Komory.
f) účastní se:
* tvorby obecně závazných právních předpisů týkajících se péče o zdraví nebo souvisejících s výkonem povolání lékaře,
* výběrových řízení při obsazování vedoucích míst ve zdravotnictví,
* provádění specializačních zkoušek,
g) vyjadřuje se k podmínkám a způsobu vzdělávání lékařů,
h) vydává pro členy Komory závazná stanoviska,
i) vede seznam členů Komory, obsahující údaje o jménu
a příjmení, rodném čísle, bydlišti, dosažené odbornosti, místě a formě výkonu povolání stomatologa a odborných či etických přestupcích člena Komory,
j) vydává doklad o členství v Komoře,
k) vydává osvědčení o splnění podmínek soukromé stomatologické praxe,
l) řeší stížnosti a vykonává disciplinární pravomoc vůči členům Komory.
(2) Komora zastupuje, v rozsahu vymezené kompetence, své členy ve vztahu k orgánům, organizacím a veřejnosti v České republice i v zahraničí.
(3) Komora spolupracuje, v rozsahu vymezené kompetence, zejména s odbornými lékařskými společnostmi
a s dalšími stavovskými a zájmovými organizacemi lékařů a pracovníků ve zdravotnictví.
(4) Komora je řádným členem Světové dentální
asociace FDI.

ČÁST DRUHÁZÁKLADNÍ USTANOVENÍ O ČLENSTVÍ

§ 3
Vznik členství

(1) Každý lékař, který na území České republiky vykonává povolání stomatologa, má ze zákona stanovenu povinnost být členem Komory.
(2) Členství v Komoře vzniká zápisem do seznamu členů Komory.
(3) Stomatolog, který podá žádost o zápis do seznamu členů Komory (dále jen „uchazeč o zápis do seznamu členů“), se stane členem Komory, prokáže-li, že:
a) řádně ukončil studium na lékařské fakultě československé, resp. české univerzity a složil závěrečné zkoušky ze stomatologie, nebo řádně ukončil studium na lékařské fakultě zahraniční univerzity, složil závěrečné zkoušky ze stomatologie a je oprávněn k výkonu zdravotnického povolání v oboru na území České republiky,
b) má plnou způsobilost k právním úkonům,
c) nebyl v průběhu posledních pěti let vyloučen z Komory.
(4) Uchazeč o zápis do seznamu členů předloží Kanceláři Komory žádost o přijetí za člena Komory na předepsaných tiskopisech (ČSK/38/97) a doklady osvědčující skutečnosti uvedené v odst. 3.
(5) Uchazeč o zápis do seznamu členů, který splňuje zákonné podmínky, je zapsán do seznamu členů Komory. Ve sporných případech rozhoduje představenstvo Komory.
(6) Komora do 2 měsíců po obdržení žádosti vyrozumí doporučeným dopisem uchazeče o termínu (datum) zápisu do seznamu členů Komory. Nový člen obdrží doklad o členství.
(7) Okresní, obvodní nebo sloučené sdružení stomatologů (dále a ve všech řádech Komory i jejich částech jen „Oblastní komora“) zapíše nového člena Komory do seznamu členů Oblastní komory.
(8) Záporné rozhodnutí zašle Komora s poučením o odvolání uchazeči doporučeným dopisem s dodejkou do vlastních rukou výhradně jen adresáta. Uchazeč, který nebyl Komorou zapsán do seznamu členů Komory, má právo domáhat se ochrany návrhem u soudu.

§ 4
(1) Sjezd delegátů Komory (dále a ve všech řádech Komory i jejich částech jen „sněm Komory”) může, po projednání návrhu představenstva Komory, rozhodnout
o udělení čestného členství v Komoře.
(2) Udělení čestného členství v Komoře nezakládá práva a povinnosti řádného člena Komory.

§ 5Zánik členství

Členství v Komoře zaniká:
a) úmrtím člena Komory,
b) ztrátou nebo omezením způsobilosti k právním úkonům, a to dnem právní moci rozhodnutí o ztrátě nebo omezení způsobilosti člena Komory k právním úkonům,
c) vystoupením na základě písemného prohlášení člena Komory, a to dnem doručení tohoto prohlášení Kanceláři Komory,
d) vyloučením člena Komory, a to dnem právní moci rozhodnutí o vyloučení.

§ 6aPráva a povinnosti člena Komory

(1) Člen Komory má právo:
a) volit a být volen do orgánů Oblastní komory nebo orgánů Komory,
b) využívat nabídky Komory v oblasti dalšího vzdělávání
a poskytování právní pomoci ve sporech spojených
s výkonem povolání stomatologa,
c) být informován o činnosti a hospodaření Komory,
d) obracet se se svými požadavky, návrhy a stížnostmi na příslušné orgány Komory,
e) vyslovovat svobodně své názory, náměty a kritické připomínky ve věcech týkajících se Komory.
(2) Člen Komory je povinen:
a) vykonávat povolání stomatologa odborně, v souladu
s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony, řády
a závaznými stanovisky Komory,
b) dodržovat řády a další předpisy Komory,
c) řádně a v termínu platit stanovené příspěvky,
d) vykonávat řádně Komorou svěřené funkce a úkoly,
e) být zapsán v seznamu členů Oblastní komory,
f) oznámit Oblastní Komoře, v jejímž seznamu členů není zapsán, zahájení výkonu povolání zubního lékaře na jejím území, a to nejpozději ke dni tohoto zahájení,
g) oznámit do 14 dnů Oblastní komoře, v jejímž seznamu členů je zapsán, jakož i Oblastní komoře, které ohlásil nebo byl povinen ohlásit zahájení výkonu povolání podle písmene f) tohoto odstavce, změny související s výkonem povolání stomatologa, přerušení výkonu povolání na území České republiky delším než 1 rok a doložit je odpovídajícími doklady,
h) zachovávat povinnou mlčenlivost.
(3) Člena Komory lze zapsat do seznamu členů Oblastní komory, na jejímž území vykonává anebo k určitému datu zahájí výkon povolání zubního lékaře. Člena Komory, který nevykonává povolání zubního lékaře na území České republiky a neprokáže, že k určitému dni jeho výkon na území některé Oblastní komory zahájí, a člena Komory, který výkon povolání zubního lékaře na území České republiky ukončil, lze zapsat do seznamu členů Oblastní komory, na jejímž území je přihlášen k trvalému pobytu. Zápisem do seznamu členů Oblastní komory zaniká zápis do seznamu členů jiné Oblastní komory.

§ 6bPovinná mlčenlivost

Zrušen.

ČÁST TŘETÍORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ

§ 7

Obecné principy

(1) Komora je budována na územním principu.
(2) Základním organizačním článkem Komory je Oblastní komora.
(3) Oblastní komory jsou ve své činnosti autonomní, přičemž působnost a kompetence jejich orgánů jsou určeny zákonem a řády Komory.
(4) Oblastní komory se mohou slučovat a vytvářet společné orgány.

§ 8
(1) Orgány Komory i Oblastních komor se při své činnosti řídí zákony, řády a závaznými stanovisky Komory.
(2) Orgány Komory mají za úkol zejména koncepční a koordinační činnost.
(3) Orgány Oblastní komory řeší zejména problematiku související s výkonem povolání stomatologa a poskytováním zdravotní péče na území jejich působnosti.
(4) Funkce v orgánech Komory i Oblastních komor jsou čestné, za jejich výkon je vyplácena náhrada za ztrátu času a náhrada hotových výdajů dle Finančního řádu.

§ 8aSloučení Oblastních komor a vytváření společných orgánů

(1) Sloučení Oblastních komor či vznik společného orgánu vyžaduje ke své platnosti platné a vzájemně odpovídající rozhodnutí všech sněmů Oblastních komor, které se na sloučení či vytvoření společného orgánu podílejí.
(2) Sněm Oblastní komory může o sloučení nebo vytvoření společného orgánu rozhodnout jen na společný návrh představenstev všech Oblastních komor, které se na sloučení nebo vytvoření společného orgánu podílejí. Podnět k zahájení jednání o vypracování takového návrhu může podat kterýkoliv orgán nebo člen dotčených Oblastních komor.
(3) Sloučením Oblastních komor vzniká nová Oblastní komora, která má orgány uvedené v § 9 Stanov.
(4) Počátkem funkčního období společného orgánu zanikají orgány Oblastních komor, jejichž pravomoc přešla na společný orgán.
(5) Rozhodne-li sněm Oblastní komory, jehož rozhodnutím byl vytvořen společný orgán, o vystoupení Oblastní komory ze společného orgánu, společný orgán zaniká dnem, kdy toto vystoupení Oblastní komory vezmou na vědomí sněmy zbývajících Oblastních komor, které se na vytvoření společného orgánu podílely. Sněmy Oblastních komor jsou povinny vzít vystoupení Oblastní komory ze společného orgánu na vědomí na svých nejbližších jednáních následujících po dni, kdy vystupující Oblastní komora oznámila zbývajícím Oblastním komorám rozhodnutí o vystoupení.

§ 9Oblastní orgány

Oblastní komora má tyto orgány:
a) okresní shromáždění členů (dále a ve všech řádech Komory i jejich částech jen „sněm Oblastní komory“),
b) představenstvo Oblastní komory,
c) revizní komisi Oblastní komory nebo společnou revizní komisi,
d) čestnou radu Oblastní komory nebo společnou čestnou radu.

§ 10Sněm Oblastní komory

(1) Sněm Oblastní komory je nejvyšším orgánem Oblastní komory.
(2) Sněm Oblastní komory:
a) rozhoduje o sloučení s jinými Oblastními komorami
a o vytváření společných orgánů,
b) rozhoduje o pozastaveném rozhodnutí představenstva Oblastní komory,
c) volí a odvolává:
* představenstvo Oblastní komory,
* předsedu Oblastní komory,
* revizní komisi Oblastní komory,
* čestnou radu Oblastní komory, nebyla-li zřízena společná čestná rada,
* členy společné čestné rady, byla-li zřízena; odvolat může jen ty členy společné čestné rady, které sám zvolil,
* delegáty sněmu Komory,
d) schvaluje roční zprávu o činnosti Oblastní komory, rozpočet, revizní zprávu, zprávu o hospodaření a základní směry činnosti Oblastní komory,
e) plní další funkce dle řádů Komory.

§ 11Představenstvo Oblastní komory

(1) Představenstvo Oblastní komory je řídicím a výkonným orgánem Oblastní komory.
(2) Představenstvo Oblastní komory má 7 až 11 členů.
(3) Představenstvo Oblastní komory plní zejména následující úkoly:
a) připravuje a svolává jednání sněmu Oblastní komory, realizuje jeho usnesení a zajišťuje řádnou činnost Oblastní komory v době mezi jednáními sněmu Oblastní komory,
b) eviduje členy Komory, kteří vykonávají povolání zubního lékaře na území Oblastní komory,
c) vede seznam členů Oblastní komory, do kterého na žádost zapíše člena Komory, který prokáže, že na území Oblastní komory vykonává anebo určitého dne zahájí výkon povolání zubního lékaře; zápis do seznamu členů Oblastní komory se provede s účinností ke dni uvedenému v žádosti, ne však dříve než ke dni, ve kterém žadatel zahájí výkon povolání zubního lékaře na území Oblastní komory. V případech upravených v § 6a odst. 3 věta druhá se zápis provede s účinností ke dni uvedenému v žádosti,
d) hospodaří se svěřeným majetkem a finančními prostředky Komory,
e) spolupracuje s orgány veřejné správy a samosprávy příslušné oblasti,
f) vede dokumentaci o své činnosti,
g) jedenkrát ročně vypracovává zprávu o činnosti,
h) plní oznamovací povinnost vůči orgánům Komory.
(4) Představenstvo Oblastní komory má zejména tato oprávnění:
a) vyjadřovat se k žádosti o vydání osvědčení o splnění podmínek pro výkon povolání stomatologa nebo soukromé praxe členů Komory vedených v seznamu členů Oblastní komory, a to dle Licenčního řádu Komory,
b) vyžadovat od členů Komory zapsaných v seznamu členů Oblastní komory doklady o členství v Komoře a doklady o odborné způsobilosti,
c) vysílat zástupce ke specializačním zkouškám, a to
v počtu stanoveném představenstvem Komory,
d) účastnit se výběrových řízení a konkursů při obsazování vedoucích míst ve zdravotnictví v příslušném regionu, v případě zdravotnických zařízení, přesahujících svou působností daný region, po dohodě s představenstvem Komory,
e) vysílat zástupce Oblastní komory k výběrovým řízení, konaným před uzavřením smlouvy o poskytování
a úhradě zdravotní péče mezi zdravotní pojišťovnou
a zdravotnickým zařízením. Pravidla týkající se zejména výběru zástupce a způsobu, jakým bude hlasovat v komisi výběrového řízení, stanoví sněm Komory,
f) vytvářet pracovní skupiny a poradní orgány k plnění jednotlivých úkolů,
g) zřídit a provozovat Kancelář Oblastní komory,
h) vydávat souhlas s věcným, technickým a personálním vybavením nestátního zdravotnického zařízení.
(5) Předseda Oblastní komory je plnou mocí oprávněn ke všem právním úkonům souvisejícím s činností Oblastní komory.

§ 12Revizní komise Oblastní komory

(1) Revizní komise Oblastní komory je kontrolním orgánem Oblastní komory.
(2) Revizní komise Oblastní komory má 3 až 5 členů.
(3) Člen revizní komise Oblastní komory nemůže být členem jiného orgánu Oblastní komory ani orgánu Komory.
(4) Revizní komise Oblastní komory zvolí na prvním jednání ze svého středu předsedu, který řídí její činnost.
(5) Revizní komise Oblastní komory kontroluje činnost členů Komory zapsaných v seznamu členů Oblastní komory a ostatních členů Komory, kteří na území Oblastní komory vykonávají povolání zubního lékaře, a orgánů Oblastní komory.
(6) Revizní komise Oblastní komory má zejména následující oprávnění:
a) účastnit se prostřednictvím svého předsedy nebo pověřeného člena jednání orgánů Oblastní komory,
b) pozastavit rozhodnutí představenstva Oblastní komory, je-li v rozporu s právními předpisy, řády a ostatními předpisy Komory, pozastavené rozhodnutí předloží sněmu Oblastní komory,
c) podat návrh na zahájení disciplinárního řízení,
d) vypracovat a jedenkrát ročně předložit sněmu Oblastní komory revizní zprávu,
e) podat návrh na svolání mimořádného sněmu Oblastní komory.

§ 12aSpolečná revizní komise Oblastních komor

(1) Společná revizní komise Oblastních komor (dále a ve všech řádech Komory i jejich částech jen společná revizní komise) je kontrolním orgánem Oblastních komor, jejichž rozhodnutím (§ 10 odst. 1 zák. č. 220/1991 Sb., § 10 odst. 8 písm. a) Stanov) byla zřízena; společná revizní komise má právní postavení revizní komise Oblastní komory, která se v dotčených Oblastních komorách nezřizuje. Nestanoví-li řád Komory jinak, použijí se na postavení a činnost společné revizní komise v příslušných Oblastních komorách ustanovení řádů Komory o revizní komisi Oblastní komory.
(2) Počet členů společné revizní komise odpovídá nejvýše dvojnásobku počtu Oblastních komor, jejichž rozhodnutím byla společná revizní komise vytvořena; nejméně má však společná revizní komise 5 členů. Rozhodnutí sněmů Oblastních komor, jimiž se zřizuje společná revizní komise těchto Oblastních komor, obsahují též shodné ustanovení o počtu členů volených do společné revizní komise jednotlivými Oblastními komorami tak, aby bylo dodrženo ustanovení první věty tohoto odstavce.
(3) Nestanoví-li rozhodnutí sněmů Oblastních komor, jimiž se zřizuje společná revizní komise těchto Oblastních komor, shodně jiný způsob financování činnosti společné revizní komise, pak platí, že:
a) činnost společné revizní komise v řízení podle disciplinárního řádu včetně nákladů na zajištění důkazů financuje Oblastní komora, v jejímž seznamu je zapsán člen Komory, proti němuž byla podána stížnost;
b) činnost zpravodaje společné revizní komise a mimořádná zasedání společné revizní komise, která byla svolána na základě jeho zjištění, financuje Oblastní komora, pro kterou byl zpravodaj jmenován;
c) na financování ostatní činnosti společné revizní komise se podílejí Oblastní komory, jejichž rozhodnutím byla společná revizní komise zřízena, rovným dílem.
(4) Společná revizní komise zvolí na svém ustavujícím zasedání ze svých členů předsedu a dva místopředsedy.
(5) Člen společné revizní komise nemůže být členem jiného orgánu Oblastní komory ani orgánu Komory.

§ 13Čestná rada Oblastní komory

(1) Čestná rada Oblastní komory vykonává disciplinární pravomoc vůči členům Komory zapsaným v seznamu členů Oblastní komory.
(2) Čestná rada Oblastní komory má 5 členů.
(3) Čestná rada Oblastní komory zvolí na prvním jednání ze svého středu předsedu a místopředsedu.
(4) Člen čestné rady Oblastní komory nemůže být členem jiného orgánu Oblastní komory ani orgánu Komory.
(5) O opravném prostředku uplatněném proti rozhodnutí čestné rady Oblastní komory rozhoduje čestná rada Komory, která napadené rozhodnutí potvrdí nebo zruší.

§ 13aSpolečná čestná rada Oblastních komor

(1) Společná čestná rada Oblastních komor (dále a ve všech řádech Komory i jejich částech jen společná čestná rada) vykonává disciplinární pravomoc vůči členům Komory zapsaným v seznamu členů těch Oblastních komor, jejichž rozhodnutím (§ 10 odst. 1 zák. č. 220/1991 Sb., § 10 odst. 8 písm. a) Stanov) byla společná čestná rada zřízena; společná čestná rada má právní postavení čestné rady Oblastní komory, která se v dotčených Oblastních komorách nezřizuje. Nestanoví-li řád Komory jinak, použijí se na postavení a činnost společné čestné rady v příslušných Oblastních komorách ustanovení řádů Komory o čestné radě Oblastní komory.
(2) Počet členů společné čestné rady odpovídá nejvýše dvojnásobku počtu Oblastních komor, jejichž rozhodnutím byla společná čestná rada vytvořena; nejméně má však společná čestná rada 5 členů. Rozhodnutí sněmů Oblastních komor, jimiž se zřizuje společná čestná rada těchto Oblastních komor, obsahují též shodné ustanovení o počtu členů volených do společné čestné rady jednotlivými Oblastními komorami tak, aby bylo dodrženo ustanovení první věty tohoto odstavce.
(3) Společná čestná rada zvolí na svém ustavujícím nebo volebním zasedání ze svých členů předsedu a jednoho nebo dva místopředsedy.
(4) Člen společné čestné rady nemůže být členem jiného orgánu Oblastní komory ani orgánu Komory.
(5) O opravném prostředku proti rozhodnutí společné čestné rady rozhoduje čestná rada Komory.

§ 13bKrajská rada předsedů Oblastních komor

(1) Předsedové Oblastních komor, které se nacházejí na území téhož kraje, konají za účelem koordinace činnosti těchto Oblastních komor nejméně dvakrát ročně společné zasedání (dále jen „krajská rada předsedů Oblastních komor“ nebo „krajská rada“). Krajskou radu svolává krajský mluvčí a není-li jej, pak kterýkoliv předseda Oblastní komory, který je oprávněn se jí zúčastnit.
(2) Nachází-li se Oblastní komora na území více krajů, účastní se předseda této Oblastní komory krajské rady v každém kraji, na jehož území se tato Oblastní komora nachází.
(3) Krajské rady se předseda Oblastní komory účastní osobně. Ve výjimečných případech a v případech podle odstavce 2 může předseda Oblastní komory zmocnit jiného člena Oblastní komory, aby jej v rámci krajské rady zastupoval.
(4) V rámci krajské rady volí předsedové Oblastních komor ze svého středu krajského mluvčího. Krajský mluvčí předsedá krajské radě a dále zejména:
a) komunikuje s orgány státní správy a samosprávy na krajské úrovni
b) komunikuje se zdravotními pojišťovnami na krajské úrovni
c) vykonává další činnosti s cílem koordinovat činnost Oblastních komor na krajské úrovni.
(5) Výkonem některých svých činností může krajský mluvčí pověřit jiného člena Komory. Pověřený člen Komory je oprávněn se zúčastnit krajské rady.
(6) Mluvčího krajské rady odvolávají předsedové
Oblastních komor v rámci krajské rady nebo představenstvo Komory. Odvolá-li představenstvo Komory krajského mluvčího, zvolí nového krajského mluvčího ze svého středu neprodleně předsedové Oblastních komor v rámci krajské rady; krajský mluvčí odvolaný představenstvem Komory však nemůže být znovu zvolen.
(7) Předsedové Oblastních komor rozhodují v rámci krajské rady nadpoloviční většinou hlasů přítomných předsedů Oblastních komor.
(8) Je-li na území kraje pouze jedna Oblastní komora, je krajským mluvčím předseda této Oblastní komory a Rada předsedů Oblastních komor se nekoná. Odvolá-li představenstvo Komory takového krajského mluvčího, jmenuje současně krajským mluvčím jiného člena Komory, který je zapsán v seznamu členů vedeném Oblastní komorou, jejímž je odvolaný krajský mluvčí předsedou.

§ 14Orgány Komory

Komora má následující orgány:
a) sjezd delegátů (dále a ve všech řádech Komory i jejich částech jen „sněm Komory“),
b) prezident a viceprezident Komory,
c) představenstvo Komory,
d) revizní komise Komory,
e) čestná rada Komory.

§ 15Sněm Komory

(1) Sněm Komory je nejvyšším orgánem Komory.
(2) Sněm Komory zejména:
a) schvaluje, mění a ruší řády a závazná stanoviska Komory, stanovuje postupy jejich navrhování a schvalování, které se stávají přílohou Jednacího řádu Komory,
b) potvrzuje, mění či ruší rozhodnutí orgánů Komory s výjimkou rozhodnutí přijatých v řízení podle disciplinárního řádu Komory,
c) volí a odvolává prezidenta a viceprezidenta Komory,
d) na návrh představenstva Komory nebo revizní komise Komory, učiněný nejpozději půl roku před začátkem příštího funkčního období prezidenta Komory, rozhoduje o konání nové volby prezidenta Komory pro příští funkční období,
e) volí a odvolává představenstvo Komory,
f) volí a odvolává revizní komisi a čestnou radu Komory,
g) odvolává společnou čestnou radu, navrhne-li to formou usnesení sněmu Oblastní komory alespoň polovina Oblastních komor, jejichž rozhodnutím byla společná čestná rada zřízena,
h) pro plnění stanovených úkolů může jako své poradní
orgány volit výbory a schvalovat jejich statuty, které se stávají přílohou tohoto řádu,
i) posuzuje činnost orgánů Komory,
j) schvaluje výši registračního poplatku, členských příspěvků a jejich rozdělení,
k) schvaluje rozpočet Komory,
l) schvaluje výši náhrady za ztrátu času spojenou s výkonem funkcí v orgánech Komory,
m) jednou ročně schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření za uplynulé období,
n) rozhodne o zřízení sociálního fondu, případně jiných fondů Komory,
o) stanovuje pravidla vysílání zástupců Oblastní komory
k výběrovým řízením, konaným před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením, týkající se zejména výběru zástupců a způsobu jejich hlasování v komisi výběrového řízení.

§ 16Představenstvo Komory

(1) Představenstvo Komory je řídicím a výkonným orgánem Komory.
(2) Představenstvo Komory má 15 členů.
(3) Představenstvo Komory plní zejména následující úkoly:
a) připravuje a svolává jednání sněmu Komory, realizuje jeho usnesení a zajišťuje řádnou činnost Komory
v době mezi jednáními sněmu Komory,
b) předkládá sněmu Komory návrhy podmínek k výkonu soukromé praxe členů Komory,
c) hospodaří s majetkem Komory a sociálním fondem, popř. s jinými fondy Komory,
d) jedná s orgány veřejné správy a samosprávy v České
republice i v zahraničí,
e) vede seznam členů Komory,
f) zajišťuje pravidelné informace o činnosti Komory,
g) vede seznam znalců Komory.
(4) Představenstvo Komory má zejména následující oprávnění:
a) vyžadovat od členů Komory doklady spojené s výkonem povolání stomatologa,
b) rozhodovat o vzniku a zániku členství v Komoře,
c) rozhodovat o pozastavených rozhodnutích prezidenta
a viceprezidenta Komory nebo sněmu Oblastní komory,
d) jmenovat zástupce Komory:
* do akreditačních komisí a oborových atestačních komisí,
* pro výběrová řízení a konkursy při obsazování vedoucích míst ve zdravotnictví,
* na jednání o tvorbě obecně závazných právních předpisů týkajících se péče o zdraví nebo souvisejících
s výkonem povolání lékaře,
* na jednání se zdravotními pojišťovnami o rozsahu
a ceně hrazené péče,
e) vyjadřovat se k podmínkám a způsobu dalšího vzdělávání stomatologů,
f) vysílat své členy na jednání orgánů Komory a jejich pracovních skupin,
g) předkládat sněmu Komory návrhy závazných stanovisek,
h) navazovat zahraniční styky,
i) schvalovat redakční radu časopisu Komory a vydavatelskou činnost,
j) jmenovat a odvolávat členy vědecké rady Komory
a z jejích členů jejího předsedu,
k) zřizovat pracovní a poradní skupiny,
l) navrhnout sněmu Komory nejpozději půl roku před začátkem příštího funkčního období prezidenta Komory novou volbu prezidenta Komory pro příští funkční období,
m) k provedení řádů Komory a v jejich mezích vydávat opatření představenstva Komory,
n) rozhoduje o zápisu do seznamu znalců Komory
a o vyškrtnutí ze seznamu znalců Komory.
(5) Pro zajištění úkolů Komory zřizuje představenstvo Komory Kancelář Komory a schvaluje její organizační řád.
(6) Představenstvo rozhoduje ve všech věcech podle zákona a řádů Komory, pokud o nich nerozhodují jiné orgány Komory.

§ 17Prezident a viceprezident

(1) Prezident Komory
* zastupuje Komoru navenek,
* svolává a řídí jednání představenstva Komory,
* řídí činnost Kanceláře Komory,
* předkládá sněmu Komory zprávu o činnosti Komory za uplynulé období,
* uděluje předsedům Oblastních komor plnou moc ke všem právním úkonům souvisejícím s činností Oblastní komory.
(2) V případě nepřítomnosti či zaneprázdnění prezidenta Komory ho v plném rozsahu zastupuje viceprezident Komory nebo, v rozsahu pověření, člen představenstva Komory.
(3) Prezident Komory, v jeho nepřítomnosti viceprezident Komory, je oprávněn činit, v případě neodkladné potřeby, nezbytná rozhodnutí spadající do kompetence představenstva Komory. Tato rozhodnutí předloží ke schválení na nejbližším jednání představenstva Komory.
(4) Prezident Komory i viceprezident Komory jsou členy představenstva. Stávají se jimi počátkem svého funkčního období.
(5) Člen Komory, který byl zvolen do funkce prezidenta Komory, je v době od svého zvolení do počátku svého funkčního období oprávněn i povinen zúčastňovat se jednání představenstva, spolupracovat s prezidentem Komory, seznamovat se s chodem Kanceláře Komory, jakož i dalších jejích orgánů, a i jinak se připravovat na výkon funkce prezidenta Komory pro další funkční období. Za výkon této činnosti mu přísluší náhrada za ztrátu času a náhrada hotových výdajů jako členu představenstva.

§ 18Revizní komise Komory

(1) Revizní komise Komory je nejvyšším kontrolním orgánem Komory.
(2) Revizní komise Komory má 7 členů, volí ze svého středu předsedu, který řídí její činnost.
(3) Člen revizní komise Komory nemůže být členem jiného orgánu Komory nebo orgánu Oblastní komory.
(4) Úkolem revizní komise Komory je kontrolovat činnost Komory.
(5) Revizní komise Komory má zejména tato oprávnění:
a) účastnit se prostřednictvím svého předsedy či pověřených členů jednání kteréhokoli orgánu Komory,
b) vyžadovat od členů a orgánů Komory doklady spojené
s jejich činností a činností Komory,
c) pozastavit výkon rozhodnutí prezidenta a viceprezidenta Komory nebo sněmu Oblastní komory, jsou-li v rozporu s právními předpisy, popř. řády či závaznými stanovisky Komory. Pozastavené rozhodnutí předloží k projednání představenstvu Komory,
d) pozastavit výkon rozhodnutí představenstva Komory, je-li v rozporu s právními předpisy, popř. řády či závaznými stanovisky Komory. Pozastavené rozhodnutí předloží k projednání nejbližšímu sněmu Komory,
e) navrhnout sněmu Komory nejpozději půl roku před začátkem příštího funkčního období prezidenta Komory novou volbu prezidenta Komory pro příští funkční období.

§ 19Čestná rada Komory

(1) Čestná rada Komory vykonává disciplinární pravomoc vůči všem členům Komory.
(2) Čestná rada Komory má 9 členů, volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
(3) Člen čestné rady Komory nemůže být členem jiného orgánu Komory nebo orgánu Oblastní komory.
(4) Proti rozhodnutí čestné rady Komory o uložení disciplinárního opatření dle ust. § 9 odst. 2 písm. a) zákona, lze podat opravný prostředek, o kterém rozhodne soud.

§ 20Vědecká rada Komory

(1) Vědecká rada Komory je poradním orgánem představenstva Komory.
(2) Vědecká rada Komory má nejméně 7 členů. Jednotlivé členy jmenuje představenstvo Komory, zejména na základě doporučení odborných stomatologických společností, představitelů lékařských fakult a významných odborníků české stomatologie. Podle návrhu členů vědecké rady jmenuje představenstvo Komory předsedu vědecké rady.
(3) Funkční období vědecké rady Komory je shodné s funkčním obdobím představenstva Komory. Po jeho skončení plní vědecká rada své úkoly až do doby jmenování nové vědecké rady nově zvoleným představenstvem Komory.
(4) Vědecká rada Komory plní následující úkoly:
a) podává návrhy nebo se vyjadřuje k návrhům:
 závazných a dalších odborných stanovisek Komory
k odborným problémům poskytování zdravotní péče
a ve zdravotním výzkumu,
 podmínek a způsobu dalšího vzdělávání stomatologů,
b) vyjadřuje se k odborné činnosti Komory,
c) v jednotlivých případech se na základě požadavků představenstva Komory vyjadřuje k odborné způsobilosti členů Komory.

§ 20aZnalci Komory

(1) Znalcem Komory (dále jen znalec) je člen Komory zapsaný v seznamu znalců Komory. Znalci vypracovávají na základě zadání orgánů Komory a pro jejich potřebu znalecké posudky, a to zejména v rámci řízení podle Disciplinárního řádu Komory.
(2) Do seznamu znalců Komory lze zapsat člena Komory, který
a) je způsobilý k samostatnému výkonu povolání zubního lékaře,
b) je disciplinárně bezúhonný podle části tohoto řádu upravující celoživotní vzdělávání zubních lékařů,
c) vykonává povolání zubního lékaře souvisle po dobu nejméně 10 let před zápisem do seznamu znalců Komory, z toho nejméně 5 let v podoboru zubního lékařství, pro který má být v seznamu znalců Komory zapsán,
d) je držitelem osvědčení odbornosti vydávaného Komorou podle části tohoto řádu upravující celoživotní vzdělávání zubních lékařů nebo klinickým stomatologem, ústním, čelistním nebo obličejovým chirurgem nebo ortodontistou, a
e) má takové osobní vlastnosti a profesní pověst, které dávají předpoklad, že bude znaleckou činnost řádně vykonávat.“
(3) O zápisu člena Komory do seznamu znalců Komory rozhoduje představenstvo Komory na žádost člena Komory s přihlédnutím k vyjádření představenstva Oblastní komory, v jejímž seznamu je žadatel zapsán, a ke stanovisku vědecké rady Komory. K žádosti člen Komory připojí vyjádření představenstva Oblastní komory, v jejímž seznamu členů je zapsán, doklady o dosaženém vzdělání a odborný životopis, jehož součástí je seznam případné přednáškové a publikační činnosti a údaje členství v odborných společnostech, redakčních radách apod. O zápisu do seznamu znalců Komory vydá představenstvo znalci doklad.“
(4) Člen Komory se do seznamu znalců Komory zapisuje na dobu neurčitou a pro vymezený podobor zubního lékařství. Veřejný seznam znalců Komory obsahuje jméno a příjmení znalce, adresu jeho pracoviště a podobor zubního lékařství, pro nějž je znalec Komory do seznamu znalců Komory zapsán.“
(5) Znalec je povinen absolvovat nejméně jednou za 5 let školení pro znalce Komory, vyhlášené Komorou.
(6) O vyškrtnutí znalce ze seznamu znalců Komory rozhoduje představenstvo Komory. Představenstvo Komory vyškrtne znalce ze seznamu znalců Komory na jeho žádost. Představenstvo Komory může znalce ze seznamu znalců Komory vyškrtnout dále zejména tehdy, přestane-li znalec splňovat podmínky uvedené v odstavci 2 nebo neplní-li znalec povinnosti vyplývající ze Stanov Komory pro znalce Komory, popř. porušil-li znalec jinak povinnosti člena Komory. Bylo-li proti znalci zahájeno disciplinární řízení dle Disciplinárního řádu Komory, představenstvo Komory může rozhodnout o pozastavení jeho znalecké činnosti do pravomocného rozhodnutí ve věci. Stejně může rozhodnout, bylo-li proti znalci zahájeno správní řízení či trestní stíhání v souvislosti s výkonem povolání zubního lékaře. Znalec je povinen oznámit Kanceláři Komory, že proti němu bylo zahájeno disciplinární řízení dle Disciplinárního řádu Komory nebo správní řízení či trestní stíhání v souvislosti s výkonem povolání zubního lékaře, bez zbytečného odkladu poté, co se o této skutečnosti dozví.
(7) Znalec Komory je povinen vypracovat posudek řádně dle zadání, osobně, nestranně, pravdivě a ve stanovené lhůtě. Není-li to možné, je znalec povinen vypracování posudku bez zbytečného odkladu s uvedením důvodů odmítnout. Důvodnost odmítnutí posoudí orgán Komory, který posudek zadal. Shledá-li odmítnutí nedůvodným, je znalec povinen posudek vypracovat. V opačném případě zadá orgán Komory posudek jinému znalci nebo přijme jiné opatření.

§ 20bZávazná stanoviska a odborná stanoviska

(1) Komora vydává pro své členy závazná stanoviska k odborným problémům poskytování zdravotní péče a ve zdravotnickém výzkumu. Závazná stanoviska, která byla schválena sněmem Komory, jsou závazná pro každého člena Komory. Závazná stanoviska předkládá sněmu Komory ke schválení představenstvo Komory na návrh nebo po vyjádření vědecké rady Komory.
(2) Představenstvo Komory nebo sněm Komory jsou oprávněni vydávat na návrh nebo po vyjádření vědecké rady Komory odborná stanoviska k odborným problémům poskytování zdravotní péče a ve zdravotnickém výzkumu. Odborná stanoviska vyjadřují odborný názor Komory k otázkám, kterých se týkají. Odborná stanoviska mají doporučující charakter.
(3) Obsahem závazného stanoviska nebo odborného stanoviska může být též vymezení odborného standardu nebo stanovení odborného postupu. Odborný standard představuje charakteristiku konkrétního výkonu, zákroku nebo jiného jednání z hlediska jeho minimálního obsahu. Odborným postupem se rozumí vymezení konkrétního výkonu, zákroku nebo jiného jednání z hlediska časové či funkční návaznosti jejich jednotlivých dílčích etap, fází nebo prvků.

ČÁST ČTVRTÁMAJETEK A HOSPODAŘENÍ

§ 21

Majetek

(1) Majetkem Komory se stává majetek Lékařské komory stomatologů.
(2) Příjmy Komory tvoří:
a) registrační a členské příspěvky,
b) dotace a dary,
c) jiné příjmy, například výnosy z akcí a hospodářské činnosti,
d) výnosy z pokut, které připadají do sociálního fondu.

§ 22Hospodaření

(1) Komora spravuje svůj majetek samostatně a hospodaří dle ročního rozpočtu.
(2) Majetek Komory je určen k plnění úkolů vyplývajících ze zákona a řádů Komory. Hospodaření se řídí Finančním řádem Komory, který je zpracován v souladu s obecně platnými předpisy pro hospodaření právních subjektů.

ČÁST PÁTÁPŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 23

Komora vydává jako zvláštní přílohu časopisu Komory Věstník Komory, ve kterém jsou publikovány řády a závazná stanoviska Komory, včetně změn a doplňků.

§ 24Platnost a účinnost

Tyto Stanovy Komory byly schváleny sněmem Komory dne 25.5. 2008 a tímto dnem nabývají účinnosti.

Přechodné ustanovení ke změně stanov, účinné k 1. únoru 2013

Řád České stomatologické komory č. 2/2012 ze dne 18. 11. 2012, kterým se mění řád České stomatologické komory č. 1/2009, organizační řád, řád České stomatologické komory č. 2/2011, jednací řád, řád České stomatologické komory č. 3/2009, volební řád, a řád České stomatologické komory č. 1/2010, disciplinární řád

Čl. II

 1. Účinností tohoto řádu je člen Komory zapsán v seznamu členů Oblastní komory, jejímž prostřednictvím zaplatil anebo měl zaplatit část ročního členského příspěvku za rok 2013 nebo část ročního udržovacího příspěvku za rok 2013, stanovenou sněmem Komory; zápis téhož člena Komory do seznamu každé další Oblastní komory ke dni účinnosti tohoto řádu zaniká. Má se za to, že členové Komory, kteří byli k 31. lednu 2013 zapsáni i v seznamu další Oblastní komory nebo dalších Oblastních komor, splnili ve vztahu k těmto Oblastním komorám svoji oznamovací povinnost podle § 6a odst. 2 písm. f) stanov ČSK.
 2. Členství v orgánu ani funkce, které trvají ke dni účinnosti tohoto řádu, nejsou zánikem zápisu v seznamu členů Oblastní komory podle odstavce 1 dotčeny.

Přechodná ustanovení ke změně stanov účinná k 27. květnu 2015

 1. Zápis znalce do seznamu znalců Komory, který byl proveden před účinností tohoto řádu, není tímto řádem dotčen.
 2. Žádosti o zápis do seznamu znalců Komory, které byly podány před účinností tohoto řádu a na jejichž základě před účinností tohoto řádu nebyl proveden zápis do seznamu znalců Komory, se projednají podle tohoto řádu; představenstvo poskytne žadateli přiměřenou lhůtu k tomu, aby žadatel doplnil k žádosti o zápis podklady podle tohoto řádu.

Příloha č. 1 Stanov (§ 15 odst. 7 písm. h)Statut legislativního výboru

 1. Legislativní výbor sněmu Komory je volen a odvoláván sněmem Komory na volební období daného sněmu a je mu podřízen. Je složen ze členů sněmu Komory. Spolupracuje s centrálními orgány Komory, ředitelem Kanceláře Komory a advokátní poradenskou kanceláří.
 2. Povinností legislativního výboru sněmu Komory je sledovat a hodnotit návrhy vnitřních řádů a jejich novel předkládaných ke schválení zasedání sněmu Komory. Na základě posouzení návrhů, jejich případných právních posudků a dalších stanovisek se k nim vyjadřuje.
 3. Právem člena legislativního výboru je být včas a komplexně informován o konečném znění veškerých navrhovaných vnitřních řádů a novel i s jejich případným hodnocením, komentářem a právním posudkem. Informaci o konečném znění předává na jednání legislativního výboru jeho členům osobně předkladatel návrhu ihned po té, kdy je konečné znění připraveno, nejpozději tak, aby jednání legislativního výboru mohlo proběhnout v den před projednáváním návrhu sněmem Komory.
 4. K přednesení vyjádření legislativního výboru k projednávanému návrhu volí legislativní výbor svého zpravodaje. Tato skutečnost nebrání ostatním členům legislativního výboru, aby při projednávání novely přednesli svůj osobní názor jako členové sněmu Komory.

Statut rozpočtového výboru
PREAMBULE
Rozpočtový výbor je výborem sněmu Komory. Je volen a odvoláván sněmem Komory na volební období daného sněmu a je mu podřízen. Je složen z pěti členů sněmu Komory. Na prvním zasedání rozpočtového výboru v daném volebním období zvolí jeho členové ze svého středu předsedu. Výbor zasedá několikrát v roce, a to podle potřeby. Spolupracuje s hospodářem Komory a s ředitelem Kanceláře Komory.

I.
Povinností rozpočtového výboru je především hodnocení návrhu rozpočtu Komory. Na základě analýzy rozpočtů z minulých období a vzhledem k aktuální situaci a stavu hospodaření Komory připomínkuje výbor návrh rozpočtu a doporučuje sněmu Komory přijímat příslušná opatření.

II.
Právem členů rozpočtového výboru je po dohodě s hospodářem Komory a ředitelem Kanceláře Komory nahlížet do dokumentů majících vztah k tvorbě rozpočtu. Rozpočtový výbor je při plnění svých úkolů rovněž oprávněn vyžadovat součinnost revizní komise Komory a představenstva Komory.

Statut výboru pro vysoké školy

Výbor pro vysoké školy je výborem sněmu Komory. Tvoří ho členové sněmu Komory – zástupci lékařských fakult. Je volen a odvoláván sněmem Komory na volební období daného sněmu a je mu podřízen. Na prvním zasedání výboru zvolí jeho členové svého předsedu. Výbor spolupracuje s představenstvem Komory a s ředitelem Kanceláře Komory.

I.
Výbor předkládá představenstvu Komory a sněmu Komory podněty stomatologických klinik.

II.
Výbor navrhuje představenstvu Komory využití Účtu klinik a informuje o jeho čerpání 1x ročně sněm Komory.
STAVOVSKÝ ŘÁD
ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY
PREAMBULE

Já, stomatolog, jsem se svobodně a dobrovolně zavázal řídit se, v duchu Hippokratovy přísahy, těmito zásadami:

„Budu vykonávat povolání zubního lékaře – stomatologa svědomitě a s plnou vážností. Své jednání budu zaměřovat na zachování a obnovení zdraví svých pacientů. Budu dodržovat zásadu úcty k lidskému životu, a ani pod nátlakem nepoužiji své odborné znalosti a um v rozporu se zásadami lidskosti a úcty k člověku. Ze všech sil budu ochraňovat tradici a vážnost lékařského povolání. Při jeho výkonu nebudu dělat rozdíly mezi občany z důvodů národnostních, rasových, náboženského vyznání, politického přesvědčení a sociálního postavení. Svým učitelům a kolegům budu prokazovat úctu a vážnost. Tyto zásady slibuji dodržovat na svou stavovskou čest zubního lékaře – stomatologa.“

Česká stomatologická komora (dále jen „Komora“) považuje v současné době používání termínů zubní lékař – stomatolog za rovnocenné a zaměnitelné.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
(1) Zubní lékaři – stomatologové vykonávající své povolání na území České republiky se hlásí k plnění Etického kodexu zubních lékařů evropského společenství vydaného v květnu 1992 Liaison Committee for Dentistry in the EEC (Evropská hospodářská komise). Každý zubní lékař – stomatolog, člen Komory, pokud využije při výkonu svého povolání práva svobodného pohybu podle Ústavní listiny základních lidských práv, je povinen se přizpůsobit řádům a předpisům lékařské komory hostitelské krajiny a dodržovat její pravidla, včetně znalosti jazyka.

(2) Stavovský řád Komory upravuje chování
a jednání lékařů při výkonu jejich povolání stomatologa
i jejich vystupování na veřejnosti. Zavazuje každého člena Komory ho dodržovat.

(3) Porušení zásad Stavovského řádu Komory opravňuje vznést proti členu Komory podnět pro zahájení disciplinárního řízení v souladu s Disciplinárním řádem Komory.

ČÁST PRVNÍ
POVOLÁNÍ ZUBNÍHO LÉKAŘE STOMATOLOGICKÁ PRAXE
§ 1

Výkon povolání zubního lékaře – stomatologa

(1) Povolání zubního lékaře může být prováděno jen za podmínek umožňujících svobodné rozhodování při prevenci, diagnostice a terapii. Žádné podmínky nesmí tuto svobodu rozhodování omezovat a k tomu musí každý člen Komory sám přispívat a na takové omezující podmínky nepřistupovat.

(2) Stomatolog vykonává své povolání osobně, svým jménem a na svou vlastní odpovědnost. Vždy si musí zachovat profesionální nezávislost a svobodu.

(3) Stomatolog je povinen vykonávat své povolání svědomitě podle zásad lidskosti, lékařské etiky a na základě dostupných nejnovějších poznatků lékařské vědy. Své odborné znalosti a dovednosti je zavázán dát do služeb pro zachování a obnovení zdraví svých pacientů.

(4) Stomatolog nesmí vyvíjet na pacienta nátlak, musí respektovat jeho svobodnou vůli k rozhodnutí o volbě ošetření, pokud to není v rozporu s poznatky lékařské vědy a jeho vnitřním přesvědčením. Lékař nemůže být nucen k provádění výkonů, které odporují jeho odbornému přesvědčení a lidskému svědomí. Takové výkony může pacientovi odmítnout provést.

(5) Stomatolog může odmítnout přijetí pacienta do své péče, jestliže:

a) by tím bylo překročeno jeho únosné pracovní zatížení tak, že by nebyl schopen zajistit kvalitní zdravotní péči o tohoto nebo ostatní pacienty, které má ve své péči,

b) vzdálenost sídla zdravotnického zařízení od místa pobytu pacienta by ztěžovala výkon návštěvní služby.

(6) Stomatolog má povinnost podílet se na provádění lékařské služby první pomoci ve stomatologii ve dnech pracovního klidu a v noci tak, aby byl zajištěn její nezbytný rozsah a dostupnost.

§ 2První lékařská pomoc ve stomatologii

Zrušen.

§ 3

Další vzdělávání

(1) Každý stomatolog je povinen po dobu výkonu svého povolání dále se odborně vzdělávat, a tím neustále doplňovat své znalosti na úroveň dostupných informací
o stavu poznání lékařské vědy.(2) Stomatolog může používat jen takové diagnostické a léčebné metody a postupy, které bezpečně ovládá a ke kterým je odborně způsobilý svou kvalifikací.
V jiných případech využije možností konziliárního vyšetření, nebo předá pacienta příslušnému odborníkovi.

§ 4Zdravotní dokumentace

(1) Stomatolog je povinen vést u každého pacienta odděleně a průběžně doplňovat srozumitelnou zdravotní dokumentaci související s výkonem jeho povolání.

(2) Zdravotní dokumentace musí být spolehlivě uschovávána podle platných předpisů tak, aby bylo možné zachovat lékařské tajemství a její obsah nemohl být zneužit. Pokud je zdravotní dokumentace zaznamenávána elektronicky v databázích nebo na jiných médiích, vyžaduje ochranu před zničením či zneužitím.

(3) Stomatolog, který převzal pacienta do péče, je oprávněn vyžádat si zaslání výpisu dokumentace, a stomatolog, který poskytoval pacientu péči dříve, je povinen této žádosti vyhovět.

§ 5Vystavování posudků, osvědčení

(1) Vystavovat znalecké posudky o stomatologických onemocněních a výkonech a o výši honorářů za tyto výkony je oprávněn jen ten, u něhož to vyplývá z právních předpisů platných v České republice. Návrh na jmenování odborným znalcem musí být doložen souhlasným stanoviskem centrálního orgánu Komory.

(2) Při vystavování posudků a osvědčení musí stomatolog postupovat s potřebnou svědomitostí a pečlivostí a vyjadřovat se zcela svobodně podle svého nejlepšího odborného přesvědčení. Tyto písemné dokumenty musí obsahovat důvod vyhotovení, identifikační údaje žadatele a musí být vyhotoveny a předány nebo odeslány ve stanoveném termínu.

(3) Vydání posudků, vysvědčení nebo osvědčení
o vlastnostech léků, stomatologických materiálů a přístrojů, stejně jako o prostředcích ústní hygieny, je zubnímu lékaři jako jednotlivci povoleno pouze za podmínky, že nebudou použity k propagaci a reklamě jeho vlastní praxe.

(4) Ustanovení odst. 3 neplatí pro posudky, vysvědčení, nebo osvědčení vydávaná orgány Komory.

§ 6Povinná mlčenlivost

(1) Stomatolog je povinen zachovávat mlčenlivost
o všech skutečnostech, které jsou mu známy v souvislosti s výkonem jeho povolání. K tomu patří rovněž zdravotní dokumentace, písemná sdělení a poznámky týkající se pacientů, RTG snímky a ostatní nálezy. Tuto povinnost musípožadovat i od svých podřízených spolupracovníků, což musí mít stvrzeno od těchto osob písemně.

(2) Stomatolog může být zbaven lékařské mlčenlivosti jen na základě zákona.

(3) Pro účely vědecké odborné výuky, dalšího vzdělávání a odborného publikování mohou být sděleny a publikovány skutečnosti, podléhající povinné lékařské mlčenlivosti, jen v případě zachování anonymity pacienta, nebo dá-li k tomu pacient písemný souhlas.

§ 7Stomatologická praxe

(1) Stomatolog provozující soukromou praxi je ten, který ji vykonává formou nezávislého a svobodného povolání.

(2) Soukromá praxe stomatologa musí být provozována zubním lékařem osobně, s výjimkou zástupu na dobu určitou – maximálně po dobu 6 měsíců, během dovolené na zotavenou, pracovní neschopnosti, školení apod. Výjimky uděluje na základě písemné žádosti v odůvodněných případech představenstvo Oblastní komory.

(3) Stomatolog je povinen neprodleně (do 10 dnů) sdělit příslušné oblastní stomatologické komoře (dále jen „Oblastní komoře“) otevření stomatologické praxe, její místo, datum otevření a náplň činnosti, stejně jako její případné změny a ukončení.

(4) Stomatolog nesmí zaměstnávat osobu, o které ví (nebo má důvodné podezření), že provádí nelegální praxi nebo činnost, ani nesmí s takovou osobou spolupracovat.

(5) Stomatolog je právně odpovědný za všechny zdravotnické výkony prováděné v jeho soukromé praxi, stejně jako za všechny odevzdané stomatologické výrobky, včetně laboratorních, a to i v případě podřízených pracovníků.

(6) Stomatolog při své praxi uznává a podporuje právo každého občana na svobodnou volbu lékaře a zdravotnického zařízení.

§ 8Předepisování a doporučování léků, léčebných prostředků a pomůcek

(1) Stomatologům není dovoleno požadovat od výrobců nebo obchodníků odměny nebo jiné výhody za předepisování léků, léčebných prostředků a pomůcek.

(2) Předepisování léků, léčebných prostředků a pomůcek za účelem získání provize z jejich prodeje je nepřípustné. Stomatolog nesmí ordinovat za úplatu vzorky léků, které jsou mu dodány firmami z reklamních důvodů.

(3) Stomatolog má povinnost zamezit v rámci svých možností neodůvodněnému užívání nebo zneužívání léků. V tomto smyslu musí učinit všechna potřebná opatření proti krádeži nebo zneužití receptových formulářů a razítek.

(4) Stomatolog má povinnost neprodleně ohlásit dle platných předpisů příslušným institucím všechny zjištěné vedlejší účinky léků nebo léčebných prostředků.

(5) Nové léčebné postupy nebo materiály je možno použít jen za podmínek daných Helsinskou konvencí a Norimberským kodexem a jen tehdy, nabyl-li stomatolog přesvědčení, že nemůže dojít k přímému poškození pacienta.

§ 9Honoráře za stomatologické výkony

(1) Pacient musí být před zahájením stomatologického ošetření informován o druhu, rozsahu a podmínkách ošetření, a to včetně předpokládané ceny a způsobu úhrady tohoto ošetření.

(2) Stomatologické ošetření, které je hrazeno zdravotní pojišťovnou nebo ze státního rozpočtu pouze částečně nebo takto hrazeno není, je poskytováno za částečnou nebo plnou úhradu pacientem.

(3) Cenou stomatologického ošetření, poskytovaného za plnou nebo částečnou úhradu pacientem, se rozumí hodnota ošetření sjednaná mezi ošetřujícím a pacientem, vyjádřená v penězích (Kč). Podkladem pro cenu stomatologického ošetření, která se stanoví dohodou podle zákona o cenách, jsou náklady poskytnutého ošetření, přiměřený zisk, příslušná daň a případně též clo.

Kalkulace cen výkonů a výrobků se provádí na základě:

a) objektivizace vynaložených nákladů dle obecně závazných předpisů,

b) stanoviska Komory k časům potřebným k provedení,

c) individuálně kalkulované ceny přímo spotřebovaného materiálu.

(4) V případě stomatologického ošetření poskytovaného za plnou nebo částečnou úhradu pacientem, je možno před započetím ošetření požadovat zaplacení zálohy na sjednanou cenu ošetření. Stomatologické ošetření, s výjimkou akutních případů, nemusí být zahájeno dříve, než pacient zaplatí zálohu na sjednanou cenu stomatologického ošetření.

(5) Po skončení stomatologického ošetření poskytovaného za plnou nebo částečnou úhradu pacientem musí být pacientu vydáno potvrzení o úhradě stomatologické péče, ve kterém bude uvedeno, jaké stomatologické ošetření hrazené plně nebo částečně bylo poskytnuto a jaká je jeho cena.

(6) V případě stomatologického ošetření většího rozsahu musí být zpracován a s pacientem projednán časový plán ošetření obsahující seznam předpokládaných stomatologických výkonů a výrobků s jejich cenou.

(7) Vymáhání nebo přijímání úplaty za poskytnutí stomatologického ošetření v případech, kdy je to v rozporu s obecně závaznou právní úpravou, bude kvalifikováno jako hrubé porušení lékařské etiky.

(8) Stomatolog, oprávněný k výkonu stomatologické péče, může tuto péči poskytovat i bezplatně.

ČÁST DRUHÁ
VZTAHY MEZI LÉKAŘI
A K ZDRAVOTNICKÝM PRACOVNÍKŮM§ 10

Odborný zástupce

(1) Výkon funkce odborného zástupce je výkonem povolání stomatologa.

(2) Odborným zástupcem se rozumí člen Komory, který byl provozovatelem zdravotnického zařízení ustanoven do funkce odborného zástupce a který je jako odborný zástupce uveden v platném rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení tohoto provozovatele (dále jen ustanoven do funkce odborného zástupce).

(3) Člen Komory může být ustanoven do funkce odborného zástupce pouze pro jedno zdravotnické zařízení.

(4) Odborný zástupce musí být v pracovním poměru nebo v obdobném pracovně právním vztahu k provozovateli dotčeného zdravotnického zařízení, pokud není společníkem obchodní společnosti, která je provozovatelem, a odpovídá za odborné vedení dotčeného zdravotnického zařízení.

(5) Povinnosti stanovené právními předpisy a předpisy Komory členům Komory, kteří vykonávají své povolání jako provozovatelé nestátního zdravotnického zařízení, je povinen u provozovatele, který není členem Komory, dodržovat nebo jejich dodržování zajistit odborný zástupce; to neplatí, jde-li o povinnost platit příspěvky a poplatky dle § 4 odst. 1 písm. a) – c) Finančního řádu ČSK. Odborný zástupce je tak povinen zejména:

a) být řádně zapsán v seznamu členů vedeném Oblastní komorou, v jejímž obvodu je místo provozování dotčeného zdravotnického zařízení,

b) zajistit, aby nestátní zdravotnické zařízení, jehož provozovatelem byl ustanoven do funkce (dotčené zdravotnické zařízení), bylo pro druh a rozsah jím poskytované zdravotní péče personálně, věcně a technicky vybaveno a splňovalo požadavky kladené na jeho provoz,

c) zajistit plnění oznamovací povinnosti provozovatele dotčeného zdravotnického zařízení jako držitele Souhlasu,

d) zajistit, aby zdravotní péče byla v dotčeném zdravotnickém zařízení poskytována odborně, v souladu s etikou stomatologa a způsobem stanoveným zákony a předpisy Komory,

e) umožnit orgánům Komory výkon jejich pravomocí ve vztahu ke všem členům Komory, kteří vykonávají své povolání v dotčeném zdravotnickém zařízení,

f) zajistit v dotčeném zdravotnickém zařízení takovou organizaci práce, aby byl při šetření všech práv a oprávněných zájmů pacientů umožněn odborný rozvoj všech členů Komory, kteří zde vykonávají své povolání, se zvláštním zřetelem k dodržování podmínek odborné přípravy absolventů,

g) být přítomen na pracovišti dotčeného zdravotnického zařízení po dobu odpovídající nejméně polovině stanovené týdenní pracovní doby ve smyslu pracovně právních předpisů. Jde-li o zdravotnické zařízení s více pracovišti, je odborný zástupce povinen v rámci doby uvedené v předchozí větě být přítomen na každém z nich přinejmenším jedenkrát v týdnu. Zdravotnickým zařízením s více pracovišti se pro účely tohoto odstavce rozumí zdravotnické zařízení, které poskytuje zdravotní péči na dvou nebo více místech. Ustanovení předchozích vět odst. 5 písm. g) tohoto paragrafu neplatí, poskytuje-li dotčené zdravotnické zařízení v oboru stomatologie pouze lékařskou službu první pomoci. Na pracovišti nebo pracovištích takového zdravotnického zařízení je odborný zástupce povinen být přítomen v takové míře, která zajišťuje řádné plnění jeho ostatních povinností dle tohoto řádu.

h) oznámit příslušným orgánům jakékoliv porušení povinností provozovatele dotčeného zdravotnického zařízení. Povinnostmi provozovatele se pro účely tohoto odstavce rozumí povinnosti provozovatele přímo související s poskytováním zdravotní péče v dotčeném zdravotnickém zařízení.

i) rezignovat na funkci, znemožní-li mu provozovatel dotčeného zdravotnického zařízení plnit povinnosti odborného zástupce vyplývající z právních předpisů nebo předpisů Komory. Tutéž povinnost má odborný zástupce, není-li z jiných důvodů dlouhodobě schopen plnit povinnosti odborného zástupce vyplývající z právních předpisů nebo předpisů Komory, jakož i tehdy, lze-li důvodně předpokládat, že tyto své povinnosti nebude v bezprostřední budoucnosti schopen dlouhodobě plnit,

j) rezignovat na funkci, přestane-li splňovat podmínky pro výkon funkce odborného zástupce stanovené právními předpisy nebo předpisy Komory.

(6) Porušení povinností odborného zástupce vyplývajících z právních předpisů nebo předpisů Komory je disciplinárním proviněním. Člen Komory se disciplinární odpovědnosti zprostí, prokáže-li, že mu plnění povinností odborného zástupce znemožnil provozovatel dotčeného zdravotnického zařízení, a to pouze za předpokladu, že tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejdéle do 14 dnů, oznámil Komoře a zároveň rezignoval na funkci. Rezignací na funkci odborného zástupce se rozumí oznámení o ukončení výkonu funkce odborného zástupce provozovateli dotčeného zdravotnického zařízení a orgánu příslušnému k registraci dotčeného zdravotnického zařízení.

(7) Člen Komory nesmí vykonávat činnost, která má znaky výkonu funkce odborného zástupce, ani připustit své ustanovení do funkce odborného zástupce, aniž by splňoval všechny podmínky stanovené právními předpisy nebo předpisy Komory pro ustanovení do funkce odborného zástupce nebo pro výkon této funkce.

§ 11Vztahy mezi lékaři

(1) Stomatolog má prokazovat ostatním lékařům
a kolegům svou úctu ohleduplným chováním. Je neslučitelné s výkonem povolání vyjadřovat se kriticky o ošetřovacích metodách, odborných znalostech a osobních vlastnostech svých kolegů, a to jak veřejně, tak i v soukromí.

(2) V přítomnosti pacienta nebo kolegy stomatologa se musí stomatolog vyvarovat vyjadřování, které zlehčuje nebo odsuzuje léčebnou a preventivní činnost kolegů.

(3) Je nepřípustné znemožňovat kolegům výkon jejich povolání stomatologa jednáním, které prokazatelně poškozuje jejich zájmy.

(4) V případě poskytnutí nezbytné první lékařské pomoci nesmí stomatolog z vlastní vůle rozšířit rozsah výkonů ošetření více, než to vyžaduje stav pacienta. Totéž platí v případě vyžádání si odborné spolupráce od kolegy, nebo v případě vystavování odborného posudku.

(5) Domnívá-li se zubní lékař, že stomatologické výkony a výrobky jeho kolegy jsou odborně chybné a nedokonalé, je jeho povinností o tom písemně informovat tohoto lékaře.

(6) Domnívá-li se zubní lékař, že poskytováním zdravotní péče jiným kolegou došlo k odbornému pochybení s následným poškozením zdraví pacienta, je povinen neprodleně o tom písemně informovat tohoto lékaře a příslušnou Oblastní komoru. Je jeho povinností udělat vše podle svých odborných schopností pro odstranění následků a vést o tom dostatečnou zdravotní dokumentaci.

§ 12Ošetřování pacientů od jiných kolegů

(1) Je-li nezbytné, aby v případě úrazu nebo potřeby neodkladné první lékařské pomoci poskytl ošetření jiný lékař, než ošetřující, má tento lékař povinnost sdělit písemně a bez prodlení rozsah poskytnutého ošetření ošetřujícímu lékaři.

(2) Stomatolog nesmí odmítnout bez závažného důvodu spolupráci, nebo žádost o pomoc od jiného kolegy.

(3) Stomatolog je povinen odeslat pacienta, doporučeného k němu jiným kolegou, po provedení vyžádaného vyšetření nebo ošetření s lékařskou zprávou zpět k odesílajícímu, a to i v případě, že je nutné či potřebné další vyšetření či ošetření, než které bylo žádáno.

(4) Stomatolog může do své péče převzít pacienta od jiného lékaře k trvalé zdravotní péči pouze tehdy, je-li to pacientovo přání.

(5) Stomatolog je povinen si vyžádat konzilium nebo pomoc jiného lékaře v případě, že sám nezvládá ošetření pacienta a zdravotní stav pacienta si to vyžaduje.

§ 13Zástup stomatologa

(1) Stomatologové jsou povinni dodržovat zásadu, že se navzájem zastupují. Stomatolog musí při tom dbát na to, aby zastupující lékař měl odpovídající kvalifikaci a odbornost.

(2) Po skončení doby zástupu pacient přechází zpět ke svému ošetřujícímu lékaři, a to i v případě, že ošetření není dokončeno.

(3) Zastupující lékař přebírá na dobu zastupování, v rozsahu ustanovení odst. 1, též odpovědnost za absolventa.

§ 14Zaměstnávání pracovníků ve stomatologické praxi

(1) Soukromá stomatologická praxe může zaměstnat jako stomatologa pouze člena Komory, který splňuje zákonem stanovené podmínky pro výkon tohoto povolání.

(2) Provozovatel soukromé stomatologické praxe nese odpovědnost za činnost jím zaměstnaných stomatologů, zdravotnického personálu a ostatních zaměstnanců.

(3) Zaměstnáni mohou být pouze ti stomatologové, kteří mají oprávnění vykonávat povolání stomatologa podle obecně platných předpisů. Zaměstnavatel je vždy povinen se o tom přesvědčit.

(4) Stomatolog, kterému byla udělena akreditace pro postgraduální vzdělávání lékařů, je v rozsahu udělené akreditace oprávněn provádět další vzdělávání lékařů připravujících se na specializaci v oboru (ortodoncie, obličejová a čelistní chirurgie) nebo specializujících se k výkonům.

(5) Za porušení etiky stomatologa se považuje, když si asistent nebo školený stomatolog otevře po ukončení své odborné přípravy k výkonu povolání vlastní praxi v místě školení v době do 1 roku od ukončení, aniž si vyžádal k tomu předem souhlas svého školitele, u kterého se připravoval.

(6) Stomatolog provozující praxi je povinen písemně ohlásit příslušné Oblastní komoře vzniklé pracovní poměry stomatologů ve své praxi.

§ 15Společný výkon stomatologické praxe

Zrušen

§ 16

Předání stomatologické praxe

Člen Komory, který přebírá praxi po jiném zubním lékaři, může s výslovným souhlasem svého předchůdce nebo jeho dědiců připojit ke svému označení praxe (§ 19) informaci o tomto svém předchůdci, a to po dobu nejdéle 1 roku. Zubní lékař je povinen postupovat tak, aby byla vždy zajištěna odvolatelnost souhlasu podle předchozí věty.

ČÁST TŘETÍ
VZTAHY K VEŘEJNOSTI§ 17

Publicita

Zubní lékař má právo informovat veřejnost o skutečnostech souvisejících s provozováním své praxe a výkonem svého povolání za předpokladu, že jsou tyto informace přesné, nejsou klamavé, respektují povinnost mlčenlivosti a že způsob jejich sdělování nepoškozuje vážnost lékařského stavu a i jinak odpovídá právním předpisům včetně předpisů stavovských.

§ 18Reklama

Osobní publicita zubního lékaře nebo jeho zdravotnického zařízení v médiích, jako je tisk, rozhlas, televize, elektronická komunikace nebo jiná média (dále jen reklama), je povolena, pokud jsou splněny podmínky § 17 a zároveň

a) charakter reklamy je oznamovací;

b) pojem „záruka“ nebo „zaručený“ a další významově shodné výrazy jsou v souvislosti s reklamou použity jen v případech, kdy je současně konkretizován obsah a podmínky záruky;

c) jde o reklamu přímou, po stránce etické neurážející stavovskou čest;

d) reklama nepodněcuje k veřejným poděkováním a vychvalování ani nevyužívá třetích osob;

e) reklama neobsahuje agresivní prvky ani nezneužívá lidské pocity či slabosti.

§ 19Označení stomatologické praxe

(1) Zubní lékař označí svou praxi tabulkou přiměřené velikosti s údaji o své osobě a o druhu zdravotní péče, kterou poskytuje. Označení praxe nebo s ní souvisejících prostor má sloužit pouze k orientaci osob o jejím umístění a obsahovat informativní sdělení bez propagačních prvků. Je-li to nutné pro snazší orientaci, lze v domě nebo jeho nejbližším okolí umístit i další obdobné tabulky.

(2) Zubní lékař je povinen svoji praxi trvale označit zvenčí viditelným údajem o ordinačních hodinách.

(3) Při přemístění praxe do nových prostor smí zubní lékař umístit na původním místě oznámení o změně adresy po dobu jednoho roku.

(4) Jde-li o označení stomatologické praxe nebo prostor s ní souvisejících, ustanovení § 17 se použije přiměřeně.

§ 20Oznámení ve sdělovacích prostředcích

Zrušen

§ 21

Formuláře a tiskopisy pro praxi, razítka

Pro předtisky na formulářích a tiskopisech pro praxi a pro razítka používaná ve stomatologické praxi platí odpovídající ustanovení tohoto řádu.

§ 22Závěrečná ustanovení, účinnost

(1) Tento Stavovský řád Komory byl schválen na sněmu Komory dne 17.5.2009 a tímto dnem nabývá účinnosti.

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY§ 1

Tento řád upravuje systém celoživotního vzdělávání, který Komora v souladu se zákonem* organizuje pro své členy.

§ 2
Účast v systému celoživotního vzdělávání podle tohoto řádu je dobrovolná.

§ 3
(1) Celoživotní vzdělávání podle tohoto řádu se uskutečňuje ve vzdělávacích programech Komory.

(2) Komora vydává svým členům, kteří absolvovali vzdělávací program podle tohoto řádu, příslušné osvědčení.

§ 4
Vzdělávací programy Komory

(1) Vzdělávací programy Komory jsou průběžné a jednorázové.

(2) Průběžné vzdělávací programy jsou vstupní a navazující. Součástí vstupního vzdělávacího programu je vždy profesní zkouška.

(3) Průběžné vzdělávací programy schvaluje sněm Komory jako přílohy tohoto řádu; stanoví-li tak průběžný vzdělávací program, může jeho podrobnosti upravit představenstvo Komory svým opatřením.

(4) Jednorázové vzdělávací programy schvaluje představenstvo Komory; schválený jednorázový vzdělávací program se zveřejní. Jednorázový vzdělávací program Komory stanoví zejména délku, obsah a rozsah vzdělávání, jeho formy, jakož i další podmínky, které je nutno pro zařazení do jednorázového vzdělávacího programu Komory a pro jeho úspěšné absolvování splnit.

§ 5
Profesní zkouška
(1) Profesní zkouška prověřuje znalosti a dovednosti členů Komory získané ve vzdělávacím programu Komory.

(2) Profesní zkouška se skládá ze znalostního testu a z ústní zkoušky.

(3) Při znalostním testu člen Komory odpovídá na zadané otázky výběrem z několika variant odpovědí. Úspěšné absolvování znalostního testu je podmínkou konání ústní zkoušky.

(4) Ústní zkouška probíhá formou pohovoru o zadaných odborných otázkách. Součástí ústní zkoušky je též prezentace a zdůvodnění diagnostických a terapeutických postupů, které člen Komory při výkonu svého povolání uskutečnil, a to na základě předložené zdravotnické dokumentace. Zdravotnická dokumentace musí být upravena tak, aby bylo zachováno právo pacienta na ochranu osobních údajů.

(5) Komora umožní vykonat znalostní test členu Komory, který
a) splňuje obecné podmínky vydání osvědčení (§ 8),
b) splnil všechny povinnosti pro úspěšné absolvování vzdělávacího programu Komory s výjimkou absolvování profesní zkoušky,
c) podal řádnou žádost o vykonání profesní zkoušky (§ 9), a
d) zaplatil účelový poplatek za podání žádosti o vykonání profesní zkoušky.

(6) Komora umožní vykonat ústní zkoušku členu Komory, který splňuje podmínky podle odstavce 5 a absolvoval znalostní test s hodnocením „prospěl“.

§ 6
Opakovaná profesní zkouška
(1) Absolvuje-li člen Komory kteroukoliv část profesní zkoušky s hodnocením „neprospěl“, platí, že profesní zkoušku absolvoval s hodnocením „neprospěl“.

(2) Absolvoval-li člen Komory profesní zkoušku s hodnocením „neprospěl“, může podat žádost o vykonání opakované profesní zkoušky, a to nejdříve po uplynutí 1 měsíce.

(3) Komora umožní vykonat opakovaný znalostní test členu Komory, který
a) splňuje obecné podmínky vydání osvědčení (§ 8),
b) splnil všechny povinnosti pro úspěšné absolvování vzdělávacího programu Komory s výjimkou absolvování profesní zkoušky,
c) podal řádnou žádost o vykonání opakované profesní zkoušky (§ 9), a
d) zaplatil účelový poplatek za podání žádosti o vykonání opakované profesní zkoušky.

(4) Platí, že člen Komory, který absolvoval znalostní test s hodnocením „prospěl“, absolvoval opakovaný znalostní test s hodnocením „prospěl“.

(5) Komora umožní vykonat opakovanou ústní zkoušku členu Komory, který splňuje podmínky podle odstavce 3 a absolvoval opakovaný znalostní test s hodnocením „prospěl“.

(6) Profesní zkoušku lze opakovat nejvýše dvakrát.

§ 7
Osvědčení
(1) Členu Komory, který úspěšně absolvoval průběžný vzdělávací program a který splňuje obecné podmínky pro vydání osvědčení, vydá Kancelář Komory osvědčení o soustavné účasti v systému celoživotního vzdělávání s dobou platnosti, která je uvedena v příslušném vzdělávacím programu.

(2) Členu Komory, který úspěšně absolvoval jednorázový vzdělávací program a který splňuje obecné podmínky pro vydání osvědčení, vydá Kancelář Komory osvědčení o absolvování příslušného jednorázového vzdělávacího programu; doba platnosti takového osvědčení se nestanoví.

§ 8
Obecné podmínky pro vydání osvědčení
Obecnými podmínkami pro vydání osvědčení jsou
a) členství v Komoře,
b) způsobilost k samostatnému výkonu povolání zubního lékaře,
c) disciplinární bezúhonnost, nestanoví-li tento řád jinak; disciplinárně bezúhonným se pro účely tohoto řádu rozumí člen Komory, kterému nebylo pravomocně uloženo disciplinární opatření, nebo člen Komory, kterému bylo pravomocně uloženo disciplinární opatření a toto disciplinární opatření bylo zahlazeno nebo podle ustanovení disciplinárního řádu zahlazeno být mělo,
d) trestní bezúhonnost; trestně bezúhonným se pro účely tohoto řádu rozumí člen Komory, který nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem povolání zubního lékaře nebo na kterého se hledí, jako by nebyl odsouzen;
e) bezdlužnost; bezdlužností se pro účely tohoto řádu rozumí stav, kdy člen Komory nemá vůči Komoře nedoplatek na stanovených příspěvcích či poplatcích nebo na pokutě uložené pravomocným rozhodnutím v disciplinárním řízení.

§ 9
Posuzování žádostí o vykonání zkoušky a o vydání osvědčení
(1) Žádost o vykonání profesní zkoušky (dále jen „zkouška“) a žádost o vydání osvědčení podává člen Komory Kanceláři Komory, a to buď přímo, anebo prostřednictvím Oblastní komory, v jejímž seznamu členů je zapsán; žádost o vykonání opakované profesní zkoušky (dále jen „opakovaná zkouška“) lze podat jen přímo Kanceláři Komory, a to nejpozději do 2 let od podání žádosti o vykonání zkoušky, o jejíž opakování jde.

(2) Součástí žádosti o vykonání zkoušky i žádosti o vydání osvědčení musí být prohlášení žadatele, že splňuje obecné podmínky pro vydání osvědčení; platnost prohlášení potvrdí žadatel bezprostředně před vykonáním zkoušky nebo její části. K žádosti o vykonání zkoušky i k žádosti o vydání osvědčení je třeba připojit vyjádření Oblastní komory, v jejímž seznamu členů je žadatel zapsán; nesouhlasné vyjádření je příslušná Oblastní komora povinna odůvodnit. Kancelář Komory posoudí splnění podmínek pro vykonání zkoušky nebo pro vydání osvědčení z předložených podkladů a z údajů, které má k dispozici; splnění podmínek pro vykonání opakované zkoušky Kancelář Komory posoudí z údajů, které má k dispozici, a z prohlášení žadatele učiněného bezprostředně před vykonáním opakované profesní zkoušky nebo její části.

(3) Jsou-li pochybnosti o tom, zda žadatel splňuje předepsané podmínky, Kancelář Komory jej vyzve, aby splnění podmínek prokázal listinami nebo jiným vhodným způsobem, a poskytne mu k tomu odpovídající poučení a přiměřenou lhůtu. Po marném uplynutí této lhůty Kancelář Komory žádost odmítne.

(4) Kancelář Komory posoudí splnění podmínek pro vykonání zkoušky nebo opakované zkoušky nebo pro vydání osvědčení. Splňuje-li člen Komory podmínky pro vykonání zkoušky nebo opakované zkoušky, anebo pro vydání osvědčení, Kancelář Komory mu umožní zkoušku nebo opakovanou zkoušku do 6 měsíců od podání žádosti vykonat, anebo mu vydá osvědčení; v opačném případě žádost odmítne. Odmítnutí žádosti na návrh člena Komory přezkoumá představenstvo Komory.

§ 10
Vydávání osvědčení
(1) Je-li součástí vzdělávacího programu profesní zkouška, vydá se členu Komory, který úspěšně absolvoval příslušný vzdělávací program a který splňuje obecné podmínky pro vydání osvědčení, osvědčení bez žádosti s účinností ke dni vykonání profesní zkoušky. Není-li součástí vzdělávacího programu profesní zkouška, vydá se členu Komory, který úspěšně absolvoval příslušný vzdělávací program a který splňuje obecné podmínky pro vydání osvědčení, osvědčení na žádost; splnil-li člen Komory úspěšným absolvováním vzdělávacího programu i podmínky jiného vzdělávacího programu, vydá mu Kancelář Komory další osvědčení i bez žádosti.

(2) Osvědčení na žádost se vydává do 60 dnů ode dne podání žádosti s účinností ke dni vydání osvědčení. Podal-li člen Komory, který v době platnosti předchozího osvědčení úspěšně absolvoval příslušný navazující vzdělávací program, ve lhůtě do 1 roku od zániku platnosti předchozího osvědčení žádost o vydání navazujícího osvědčení, vydá se mu navazující osvědčení s účinností ke dni vydání osvědčení, nejpozději však ke dni bezprostředně následujícímu po dni zániku platnosti předchozího osvědčení.

(3) Člen Komory, který po dobu platnosti osvědčení v rámci navazujícího vzdělávacího programu nesplnil nebo zřejmě nesplní všechny stanovené podmínky, může požádat o prodloužení doby platnosti osvědčení o 1 rok. Žádost podle tohoto odstavce lze podat nejpozději do 1 roku od zániku platnosti osvědčení. Kancelář Komory této žádosti vyhoví, a to i zpětně, splňuje-li člen Komory obecné podmínky pro vydání osvědčení. Příslušný vzdělávací program Komory stanoví, zda a jakým způsobem se prodloužením doby platnosti osvědčení mění podmínky pro úspěšné absolvování navazujícího vzdělávacího programu.

(4) Představenstvo Komory může na žádost člena Komory, který neabsolvoval příslušný vzdělávací program podle tohoto řádu anebo jej absolvoval pouze zčásti, vydat osvědčení, prokáže-li tento člen Komory, že splňuje obecné podmínky pro vydání osvědčení, vykonává povolání zubního lékaře v rozsahu odpovídajícím příslušnému vzdělávacímu programu podle tohoto řádu a že absolvuje celoživotní vzdělávání v zahraničí, které je co do způsobu, rozsahu, obsahu a kvality srovnatelné se vzděláváním v rámci vzdělávacích programů podle tohoto řádu; představenstvo Komory může vydání osvědčení podmínit absolvováním vzdělávací akce nebo akcí, stáže či jiné formy vzdělávání, získáním určitého počtu kreditů nebo absolvováním profesní zkoušky. Na vydání osvědčení podle předchozí věty tohoto odstavce není právní nárok.

(5) Písemné vyhotovení osvědčení podepíše prezident Komory nebo viceprezident Komory. Společně s písemným vyhotovením osvědčení Kancelář Komory vydá a následně členu Komory doručí certifikát určený k vystavení ve zdravotnickém zařízení člena Komory.

§ 11
Zánik platnosti osvědčení
Platnost osvědčení zaniká
a) uplynutím doby platnosti;
b) vydáním osvědčení stejného druhu témuž členu Komory;
c) zánikem členství držitele v Komoře;
d) doručením žádosti držitele o zrušení osvědčení Kanceláři Komory;
e) ztrátou způsobilosti držitele k samostatnému výkonu povolání zubního lékaře;
f) právní mocí rozhodnutí, jímž bylo držiteli uloženo disciplinární opatření, nestanoví-li vzdělávací program Komory jinak;
g) právní mocí rozsudku, jímž byl držitel pravomocně shledán vinným trestným činem spáchaným v souvislosti s výkonem povolání zubního lékaře, ledaže se na něj hledí, jako by nebyl odsouzen.

§ 12
Kredity
(1) Vzdělávací program Komory může obsah, rozsah a formy vzdělávání zcela nebo zčásti vyjádřit počtem kreditů, které je člen Komory povinen v rámci vzdělávacího programu Komory získat.

(2) Kredity se započítávají za účast na vzdělávacích akcích registrovaných v systému celoživotního vzdělávání organizovaném Komorou, za účast na jiných formách vzdělávání a na stážích, za odbornou činnost a za absolvování testu. Formy vzdělávání a odborné činnosti, typy a formy testů a jejich kreditní ohodnocení jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto řádu. Počet kreditů potřebný k úspěšnému absolvování příslušného vzdělávacího programu a způsob jejich zápočtu stanoví vzdělávací program Komory.

(3) Představenstvo Komory může na žádost člena Komory započítat kredity za vzdělávací akce neregistrované v systému celoživotního vzdělávání organizovaného Komorou, jakož i za jiné formy vzdělávání (například vzdělávání organizované odbornými společnostmi a uznané Komorou) nebo jiné odborné činnosti, než jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto řádu. Při stanovení počtu kreditů a způsobu jejich zápočtu přihlíží představenstvo Komory ke všem okolnostem žádosti, zejména k náplni vzdělávání nebo činností, jichž se žádost týká, jejich výsledkům a přínosu pro žadatele z hlediska prohlubování či zvyšování kvalifikace, jakož i k době, po kterou toto vzdělávání nebo činnost trvaly.

(4) Získání počtu kreditů za účast na vzdělávací akci či stáži pořadatel vzdělávací akce či stáže zaznamená do dokladu o celoživotním vzdělávání zubního lékaře, anebo o absolvování vzdělávací akce či stáže a získaném počtu kreditů vydá účastníkům vzdělávací akce či stáže písemné potvrzení. Záznam kreditů lze provést a písemné potvrzení lze vydat až po skončení vzdělávací akce či stáže.

(5) Získané kredity zaznamenává Kancelář Komory v registru Komory. Informace o účasti členů Komory na vzdělávacích akcích získává Kancelář Komory z vlastní činnosti, jde-li o vzdělávací akce organizované Komorou a testy, a od pořadatelů vzdělávacích akcí a stáží. Nesouhlasí-li počet získaných kreditů, které vyplývají ze záznamů v dokladech předložených členem Komory, se stavem zápisu v registru Komory, platí stav zápisu v registru Komory, neprokáže-li se opak.

§ 13
Akreditovaný poskytovatel
Stáže předepsané v rámci vzdělávacích programů lze absolvovat pouze u poskytovatele zdravotních služeb akreditovaného Komorou (dále jen „akreditovaný poskytovatel“).

§ 14
Konzultant
(1) Vzdělávací program Komory může stanovit, že vzdělávání ve vzdělávacím programu Komory probíhá ve spolupráci s konzultantem.

(2) Konzultantem může být pouze člen Komory, který
a) je způsobilý k samostatnému výkonu povolání zubního lékaře,
b) vykonával nejméně po dobu 5 let před zahájením spolupráce s členem Komory v rámci vzdělávacího programu Komory povolání zubního lékaře, a to nejméně v rozsahu preventivní, diagnostické a léčebné činnosti v oblasti péče o ústa, zuby, čelisti a související tkáně.
Další podmínky pro výkon funkce konzultanta a náplň jeho činnosti může stanovit vzdělávací program Komory.

(3) Splnění podmínek uvedených v předchozím odstavci a ve vzdělávacím programu Komory a dobu, po kterou spolupráce v rámci vzdělávacího programu trvala, konzultant osvědčí čestným prohlášením. Čestná prohlášení všech konzultantů, s nimiž po dobu vzdělávacího programu spolupracoval, předloží člen Komory Kanceláři Komory nejpozději před zahájením ústní části profesní zkoušky; jde-li o vzdělávací program, jehož součástí není profesní zkouška, předloží člen Komory čestná prohlášení všech konzultantů nejpozději současně s žádostí o vydání osvědčení. V případě pochybností Kancelář Komory vyzve konzultanta, aby splnění podmínek prokázal listinami nebo jiným vhodným způsobem.

(4) Konzultant je povinen poskytovat členu Komory, se kterým spolupracuje, odbornou pomoc ve formě konzultace na podkladě zdravotnické dokumentace nebo i za účasti pacienta a vykonávat další činnosti stanovené vzdělávacím programem Komory; konzultant je oprávněn zúčastnit se ústní zkoušky, kterou člen Komory, se kterým spolupracuje, vykonává.

§ 15
Zmocňovací ustanovení
Představenstvo Komory upraví svým opatřením
a) náplň, formu, průběh a hodnocení zkoušky a opakované zkoušky včetně způsobu ustanovení zkušební komise,
b) způsob a podmínky registrace vzdělávacích akcí, e-learningových kurzů, požadavky na jejich náplň a na jejich odbornou kvalitu,
c) podmínky akreditace akreditovaných poskytovatelů a postup akreditace,
d) náplň a způsob hodnocení testů.

Přechodné ustanovení ke změně organizačního řádu – řádu celoživotního vzdělávání zubních lékařů, účinné od 1. ledna 2017Čl. II

Přechodná ustanovení

 1. Doba platnosti Osvědčení odbornosti vydaných před účinností tohoto řádu není tímto řádem dotčena; na zánik platnosti těchto Osvědčení odbornosti se použijí ustanovení tohoto řádu.
 2. Držitel Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař vydaného podle dosavadních předpisů se považuje za držitele osvědčení o soustavné účasti v systému celoživotního vzdělávání v praktickém zubním lékařství podle tohoto řádu. Držitel Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař stomatochirurg vydaného podle dosavadních předpisů se považuje za držitele osvědčení o soustavné účasti v systému celoživotního vzdělávání ve stomatochirurgii podle tohoto řádu. Držitel Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař parodontolog vydaného podle dosavadních předpisů se považuje za držitele osvědčení o soustavné účasti v systému celoživotního vzdělávání v parodontologii podle tohoto řádu. Držitel Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař pedostomatolog vydaného podle dosavadních předpisů se považuje za držitele osvědčení o soustavné účasti v systému celoživotního vzdělávání v pedostomatologii podle tohoto řádu.
 3. Na člena Komory, který byl zařazen do základní odborné přípravy před 1. lednem 2013 a do 31. prosince 2016 základní odbornou přípravu nedokončil a nepodal žádost o vykonání profesní zkoušky, se hledí, jako kdyby od základní odborné přípravy upustil; to neplatí, jestliže takový člen Komory sdělí do 31. prosince 2016 Kanceláři Komory, že od základní odborné přípravy neupouští. Člena Komory, který upustil od základní odborné přípravy, nelze do základní odborné přípravy znovu zařadit. Vzdělávací akce absolvované v rámci základní odborné přípravy, od které člen Komory upustil, nelze započítat do jiné odborné přípravy ani vzdělávacího programu.
 4. Člen Komory, který se zařadil do základní odborné přípravy před účinností tohoto řádu a základní odbornou přípravu nedokončil ani od ní neupustil, základní odbornou přípravu dokončí a profesní zkoušku vykoná podle dosavadních předpisů; vykoná-li takový člen Komory profesní zkoušku podle dosavadních předpisů s hodnocením „prospěl“, vydá se mu osvědčení o soustavné účasti v systému celoživotního vzdělávání v praktickém zubním lékařství podle tohoto řádu. Základní odbornou přípravu lze dokončit a žádost o vykonání profesní zkoušky podle dosavadních předpisů lze podat nejpozději do 31. prosince 2018; platí, že člen Komory, který do 31. prosince 2018 základní odbornou přípravu nedokončí a nepodá žádost o vykonání profesní zkoušky podle dosavadních předpisů, od základní odborné přípravy upustil.
 5. Profesní zkoušku podle dosavadních předpisů lze opakovat nejvýše dvakrát. Žádost o opakování profesní zkoušky podle dosavadních předpisů lze podat do 2 měsíců od absolvování profesní zkoušky podle dosavadních předpisů s hodnocením „neprospěl“.
 6. Lhůta, ve které Komora umožní členu Komory vykonat profesní zkoušku podle dosavadních předpisů, činí u členů Komory, kteří byli zařazeni do základní odborné přípravy před 1. lednem 2013, 5 let od podání žádosti o vykonání profesní zkoušky podle dosavadních předpisů nebo 1 rok od podání žádosti o opakování profesní zkoušky podle dosavadních předpisů.
 7. Člen Komory, který se zařadil do rozšířené odborné přípravy před účinností tohoto řádu a rozšířenou odbornou přípravu nedokončil ani od ní neupustil, rozšířenou odbornou přípravu dokončí podle dosavadních předpisů; dokončí-li takový člen Komory rozšířenou odbornou přípravu
  a) pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař stomatochirurg podle dosavadních předpisů, vydá se mu osvědčení o soustavné účasti v systému celoživotního vzdělávání ve stomatochirurgii podle tohoto řádu s platností na 3 roky,
  b) pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař parodontolog podle dosavadních předpisů, vydá se mu osvědčení o soustavné účasti v systému celoživotního vzdělávání v parodontologii podle tohoto řádu s platností na 3 roky,
  c) pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař pedostomatolog podle dosavadních předpisů, vydá se mu osvědčení o soustavné účasti v systému celoživotního vzdělávání v pedostomatologii podle tohoto řádu s platností na 3 roky.
 8. V navazujícím vzdělávacím programu lze započítat i kredity získané podle dosavadních předpisů před účinností tohoto řádu, jde-li o kredity, které nebyly dosud započteny do stanoveného počtu kreditů pro získání Osvědčení odbornosti podle dosavadních předpisů.

* § 22 odst. 4 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 1 řádu České stomatologické komory o celoživotním vzdělávání zubních lékařůPříloha č. 1 Formy vzdělávání a odborné činnosti, formy a obsah testů a jejich kreditní ohodnocení

1. FORMY VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÉ ČINNOSTI

FORMA 1 – OBECNÁ ČINNOST

F1-A Odborná přednáška
Odborná přednáška v rozsahu nejméně 1 hodiny, neregistrovaná v systému celoživotního vzdělávání organizovaném Komorou, jejímž pořadatelem je Komora, Oblastní komora, stomatologická klinika, klinika zubního lékařství, klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie, akreditovaný poskytovatel, jemuž byla udělena akreditace I. typu, nebo odborná společnost, která splňuje podmínky vyplývající z pravidel spolupráce s odbornými společnostmi schválených představenstvem Komory.
Způsob vykázání:
Potvrzení účasti.
Hodnota:
1 kredit za 1 hodinu trvání odborné přednášky, nejvýše však 2 kredity za 1 odbornou přednášku a 1 den. Kredity lze započítat pouze tehdy, zúčastnil-li se člen Komory celé akce.

F1-B Stavovská činnost
Účast na sněmu Oblastní komory, v jejímž seznamu členů je člen Komory zapsán, nebo účast na valné hromadě Komory.
Způsob vykázání:
Potvrzení účasti.
Hodnota:
1 kredit za účast na sněmu Oblastní komory, v jejímž seznamu členů je člen Komory zapsán, nebo na valné hromadě Komory. Kredity lze započítat pouze tehdy, zúčastnil-li se člen Komory celé akce.

F1-C Členství v odborné společnosti
Členství v odborné společnosti se sídlem v České republice nebo v zahraničí, která splňuje podmínky vyplývající z pravidel spolupráce s odbornými společnostmi schválených představenstvem Komory.
Způsob vykázání:
Vlastní záznam.
Hodnota:
1 kredit za členství v každé odborné společnosti za rok.

FORMA 2 – VZDĚLÁVACÍ AKCE

F2-A Registrovaná vzdělávací akce
Vzdělávací akce registrovaná v systému celoživotního vzdělávání organizovaném Komorou v rozsahu nejméně 2 hodin.
Způsob vykázání:
Potvrzení účasti.
Hodnota:
1 kredit za 1 hodinu trvání vzdělávací akce, nejvýše však 5 kreditů za 1 den vzdělávací akce. Kredity za 1 den vzdělávací akce lze započítat pouze tehdy, zúčastnil-li se člen Komory vzdělávací akce po celý den, za který se kredity započítávají.

F2-B Významná vzdělávací akce
Kongres organizovaný Komorou a akce s garancí Komory.
Způsob vykázání:
Potvrzení účasti.
Hodnota:
8 kreditů za 1 celý den účasti. Členu Komory, který se neúčastnil vzdělávací akce po celý den, se započítá 1 kredit za 1 hodinu účasti, nejvýše však 8 kreditů za 1 den trvání vzdělávací akce.

F2-C Jednorázový vzdělávací program
Úspěšné absolvování jednorázového vzdělávacího programu schváleného představenstvem Komory.
Způsob vykázání:
Osvědčení o absolvování jednorázového vzdělávacího programu.
Hodnota:
Stanoví jednorázový vzdělávací program.

FORMA 3 – ODBORNÁ STÁŽ

F3-A Odborná stáž
Odborná stáž u akreditovaného poskytovatele nebo na zahraničním univerzitním pracovišti v Evropské unii v délce nejméně 5 hodin denně.
Způsob vykázání:
Potvrzení účasti.
Hodnota:
10 kreditů za 1 den účasti.

FORMA 4 – ODBORNÁ ČINNOST

F4-A Přednášková činnost
Vlastní přednášková činnost (včetně posterů) na registrovaných vzdělávacích akcích či významných vzdělávacích akcích nebo vedení webináře Komory.
Způsob vykázání:
Vlastní záznam se stručným obsahem, datem a místem konání akce.
Hodnota:
5 kreditů za uskutečněnou přednášku (poster) nebo webinář.

F4-B Výkon funkce konzultanta
Výkon funkce konzultanta podle vzdělávacího programu.
Způsob vykázání:
Čestné prohlášení.
Hodnota:
5 kreditů, vykonával-li člen Komory funkci konzultanta alespoň po dobu 12 měsíců v průběhu vzdělávacího programu, a to bez ohledu na počet členů Komory, s nimiž jako konzultant spolupracoval.
10 kreditů, vykonával-li člen Komory funkci konzultanta po dobu 13 až 24 měsíců v průběhu vzdělávacího programu, a to bez ohledu na počet členů Komory, s nimiž jako konzultant spolupracoval.
15 kreditů, vykonával-li člen Komory funkci konzultanta po dobu přesahující 24 měsíců v průběhu vzdělávacího programu, a to bez ohledu na počet členů Komory, s nimiž jako konzultant spolupracoval.

F4-C Výzkumná činnost
Výzkumná činnost se vztahem k zubnímu lékařství.
Způsob vykázání:
Předložení závěrečné zprávy z výzkumu.
Hodnota:
20 kreditů.

F4-D Doktorské studium
Absolvování akreditovaného doktorského studijního programu v zubním lékařství.
Způsob vykázání:
Předložení vysokoškolského diplomu o absolvování doktorského studijního programu.
Hodnota:
20 kreditů.

F4-E Pregraduální výuka
Systematická přednášková činnost pro studenty zubního lékařství.
Způsob vykázání:
Potvrzení vysoké školy.
Hodnota:
2 kredity za každý rok trvání vzdělávacího programu, ve kterém člen Komory realizoval alespoň 3 přednášky pro studenty zubního lékařství.

F4-F Vedení stáží
Praktické vedení stáže u akreditovaného poskytovatele (přímá spolupráce s účastníkem stáže).
Způsob vykázání:
Potvrzení akreditovaného poskytovatele.
Hodnota:
2 kredity za každý rok vzdělávacího cyklu, v němž člen Komory prakticky vedl stáže u akreditovaného poskytovatele v rozsahu nejméně 5 dnů.

F4-G Publikační činnost
Odborná publikace v odborném časopisu medicínského zaměření, monografie a tvorba e-learningového kurzu.
Způsob vykázání:
Vlastní záznam s přesnou identifikací publikace či kurzu.
Hodnota:
15 kreditů pro prvního autora a 2 kredity pro každého z ostatních autorů za každý článek v odborném časopisu či e-learningový kurz, které byly publikovány v průběhu vzdělávacího programu.
30 kreditů za autorství nebo spoluautorství monografie publikované v průběhu vzdělávacího programu.

FORMA 5 – E-LEARNING

F5-A E-learningové vzdělávací kurzy
Vzdělávací kurzy vytvořené a distribuované prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.
Způsob vykázání:
Potvrzení o úspěšně složeném testu z e-learningového kurzu na vzdělávacím portálu ČSK, nestanoví-li představenstvo Komory při registraci kurzu jinak.
Hodnota:
2 kredity za úspěšně složený test e-learningového kurzu, nestanoví-li představenstvo Komory při registraci kurzu jiný počet kreditů.

2. ZPŮSOB ZAPOČÍTÁVÁNÍ KREDITŮ
Získané kredity lze započítat pouze jednou; pro úspěšné absolvování vzdělávacího programu musí člen Komory v každém vzdělávacím programu získat takový počet kreditů, který vzdělávací program stanoví.

3. TESTY
Typ testu
Při testu člen Komory odpovídá na zadané otázky zpravidla výběrem z několika variant odpovědí. Mezi variantami odpovědí musí být vždy alespoň 1 správná.
Forma testu
Testy jsou písemné a elektronické. Písemný test se koná vždy prezenčně. Elektronický test lze konat prezenčně nebo s využitím prostředků elektronické komunikace na dálku.
Hodnota
5 kreditů za úspěšně absolvovaný test.

Vstupní vzdělávací program PZL

VSTUPNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V PRAKTICKÉM ZUBNÍM LÉKAŘSTVÍ

Charakteristika programu:
Tento vzdělávací program je úvodním programem systému celoživotního vzdělávání organizovaného Komorou. Pokrývá celé spektrum péče poskytované praktickými zubními lékaři a slouží především jako základ pro celoživotní systém vzdělávání, který vede k udržování, obnovování a rozšiřování odborných znalostí a dovedností a klinické kompetence praktických zubních lékařů po celý profesní život. Po jeho absolvování může zubní lékař pokračovat v systému celoživotního vzdělávání organizovaném Komorou dalšími průběžnými a jednorázovými vzdělávacími programy.

Pro koho je program určen:
Do programu se může přihlásit každý člen Komory, který je způsobilý k samostatnému výkonu povolání, je však určen především zubním lékařům na začátku jejich profesní kariéry.

Přihlášení do programu:
Kancelář Komory zařadí člena Komory do programu na jeho žádost. Žadatele lze zařadit i zpětně, nejdříve však ke dni konání první vzdělávací akce zahrnuté do tohoto programu, které se žadatel zúčastnil.

Obsah programu:
Program zahrnuje
a) předepsané vzdělávací akce, které stanoví představenstvo Komory svým opatřením,
b) doporučené vzdělávací akce, které stanoví představenstvo Komory svým opatřením,
c) praktický výkon povolání zubního lékaře, a
d) profesní zkoušku.

Jak úspěšně absolvovat program:
Pro úspěšné absolvování programu je potřeba
a) ve lhůtě nejvýše 3 let před podáním žádosti o vykonání profesní zkoušky nebo ve lhůtě nejvýše 5 let před podáním žádosti o vykonání opakované profesní zkoušky absolvovat všechny předepsané vzdělávací akce a poskytnout zdravotní péči alespoň v rozsahu stanoveném v opatření představenstva Komory,
b) vykonávat nejméně po dobu 2 let před podáním žádosti o vykonání profesní zkoušky nebo o vykonání opakované profesní zkoušky povolání zubního lékaře, a to alespoň v rozsahu preventivní, diagnostické a léčebné činnosti v oblasti péče o zuby, ústa, čelisti a související tkáně, a
c) absolvovat profesní zkoušku s hodnocením prospěl.

Délka programu:
Přihlášení k profesní zkoušce je možné, po splnění všech dalších podmínek, nejdříve po 2 letech od zařazení do programu. Pro přihlášení k profesní zkoušce lze započítat jen takové vzdělávací akce, které byly absolvovány ve lhůtě nejvýše 3 roky před přihlášením k profesní zkoušce. Jde-li o opakovanou profesní zkoušku, lze započítat jen takové vzdělávací akce, které byly absolvovány ve lhůtě nejvýše 5 let před přihlášením k opakované profesní zkoušce.
Do lhůt se nezapočítává doba, po kterou člen Komory soustavně osobně pečoval o dítě do 4 let věku.

Platnost osvědčení získaného po úspěšném absolvování tohoto programu:
Po úspěšném absolvování tohoto programu člen Komory získá osvědčení o soustavné účasti v systému celoživotního vzdělávání v praktickém zubním lékařství s dobou platnosti 3 roky.

Jak splnit podmínky tohoto programu jiným způsobem:
Platí, že tento program úspěšně absolvoval člen Komory, který získal atestaci 1. stupně ve stomatologii, a člen Komory, který získal specializovanou způsobilost zubního lékaře v oboru klinická stomatologie nebo který je docentem či profesorem stomatologie nebo zubního lékařství.

NAVAZUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V PRAKTICKÉM ZUBNÍM LÉKAŘSTVÍ

Charakteristika programu:
Tento vzdělávací program navazuje na vstupní vzdělávací program v praktickém zubním lékařství. Slouží k průběžnému udržování, obnovování a rozšiřování odborných znalostí a dovedností a klinické kompetence praktických zubních lékařů po celý profesní život.

Pro koho je program určen:
Program je určen pro členy Komory, kteří úspěšně absolvovali vstupní vzdělávací program v praktickém zubním lékařství.

Obsah programu:
Program zahrnuje
a) vzdělávací akce, jiné formy vzdělávání a stáže, za které se započítávají kredity podle řádu celoživotního vzdělávání Komory,
b) praktický výkon povolání zubního lékaře.

Jak úspěšně absolvovat program:
Pro úspěšné absolvování programu je potřeba
a) ve lhůtě nejvýše 3 let před podáním žádosti o vydání navazujícího osvědčení získat za účast na vzdělávacích akcích, jiných formách vzdělávání, stážích nebo za úspěšné absolvování testu alespoň 50 kreditů, a
b) vykonávat nejméně po dobu 3 let před podáním žádosti o vydání navazujícího osvědčení povolání zubního lékaře, a to alespoň v rozsahu preventivní, diagnostické a léčebné činnosti v oblasti péče o zuby, ústa, čelisti a související tkáně.

Vyhověla-li Kancelář Komory žádosti člena Komory o prodloužení doby platnosti osvědčení o 1 rok, lhůta uvedená v písmenu a) činí 4 roky a počet kreditů uvedený v písmenu a) činí 70.

Struktura programu:
Za vzdělávání ve formě F1-A Odborná přednáška lze započítat nejvýše 10 kreditů.
Za vzdělávání ve formě F4-A Vlastní přednášková činnost lze započítat nejvýše 45 kreditů.
Za vzdělávání ve formě F5-A E-learning lze započítat nejvýše 15 kreditů.
Za úspěšné absolvování testu lze započítat nejvýše 10 kreditů.

Délka programu:
Program trvá 3 roky. Prodloužení délky programu na 4 roky je možné v případě prodloužení doby platnosti osvědčení o 1 rok.

Platnost osvědčení získaného po úspěšném absolvování tohoto programu:
Po úspěšném absolvování tohoto programu člen Komory získá osvědčení o soustavné účasti v systému celoživotního vzdělávání v praktickém zubním lékařství s dobou platnosti 3 roky.

Jak splnit podmínky tohoto programu i jiným způsobem:
Platí, že tento program úspěšně absolvoval člen Komory, který úspěšně absolvoval vstupní nebo navazující vzdělávací program ve stomatochirurgii, v parodontologii nebo v pedostomatologii; osvědčení o soustavné účasti v systému celoživotního vzdělávání v praktickém zubním lékařství se v takovém případě vydá s dobou platnosti, která je shodná s dobou platnosti osvědčení, které člen Komory získal úspěšným absolvováním vstupního nebo navazujícího vzdělávacího programu ve stomatochirurgii, v parodontologii nebo v pedostomatologii.

Docent či profesor stomatologie nebo zubního lékařství splní podmínky tohoto programu, prokáže-li svoji aktivní postgraduální přednáškovou činnost v každém ze 3 let předcházejících podání žádosti o vydání osvědčení nebo své autorství či spoluautorství nejméně 1 odborného článku v časopisu s medicínským zaměřením nebo monografie v průběhu 3 let předcházejících podání žádosti o vydání osvědčení.

VSTUPNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VE STOMATOCHIRURGII

Charakteristika programu:
Tento vzdělávací program je úvodním programem ve stomatochirurgii. Zahrnuje celé spektrum péče zaměřené na chirurgické ošetřování a léčbu onemocnění dutiny ústní a přilehlých tkání. Po jeho absolvování může člen Komory pokračovat v dalším vzdělávání v následném vzdělávacím programu ve stomatochirurgii.

Pro koho je program určen:
Program je určen pro absolventy vstupního vzdělávacího programu v praktickém zubním lékařství, kteří dosud neabsolvovali vzdělávací program ve stomatochirurgii.

Přihlášení do programu:
Kancelář Komory zařadí člena Komory do programu na jeho žádost. Zařadit lze člena Komory, který úspěšně absolvoval vstupní vzdělávací program v praktickém zubním lékařství.

Obsah programu:
Program zahrnuje
a) předepsané vzdělávací akce, které stanoví představenstvo Komory svým opatřením,
b) předepsané stáže u akreditovaných poskytovatelů zdravotních služeb, jejichž rozsah a náplň stanoví představenstvo Komory svým opatřením,
c) praktický výkon povolání zubního lékaře,
d) spolupráci s konzultantem, a
e) profesní zkoušku.

Jak úspěšně absolvovat program:
Pro úspěšné absolvování programu je potřeba
a) ve lhůtě nejvýše 3 let před podáním žádosti o vykonání profesní zkoušky nebo ve lhůtě nejvýše 5 let před podáním žádosti o vykonání opakované profesní zkoušky absolvovat všechny předepsané vzdělávací akce a předepsané stáže a v součinnosti s konzultantem prakticky poskytnout zdravotní péči ve stomatochirurgii alespoň v rozsahu stanoveném v opatření představenstva Komory,
b) vykonávat nejméně po dobu 2 let před podáním žádosti o vykonání profesní zkoušky nebo o vykonání opakované profesní zkoušky povolání zubního lékaře, a to alespoň v rozsahu preventivní, diagnostické a léčebné činnosti v oblasti péče o zuby, ústa, čelisti a související tkáně ve spolupráci s konzultantem,
c) zpracovat písemné hodnocení závěrečné stáže, a
d) absolvovat profesní zkoušku s hodnocením „prospěl“.

Další podmínky pro výkon funkce konzultanta:
Konzultantem může být jen člen Komory, který je držitelem osvědčení ve stomatochirugii, a to po celou dobu výkonu funkce konzultanta a nejméně 5 let předcházejících zahájení výkonu funkce konzultanta, nebo člen Komory, který je ústním, čelistním a obličejovým chirurgem.

Délka programu:
Přihlášení k profesní zkoušce je možné, po splnění všech dalších podmínek, nejdříve po 2 letech od zařazení do programu. Pro přihlášení k profesní zkoušce lze započítat jen takové vzdělávací akce, které byly absolvovány ve lhůtě nejvýše 3 let před přihlášením k profesní zkoušce. Jde-li o opakovanou profesní zkoušku, lze započítat jen takové vzdělávací akce, které byly absolvovány ve lhůtě nejvýše 5 let před přihlášením k opakované profesní zkoušce.

Platnost osvědčení získaného po úspěšném absolvování tohoto programu:
Po úspěšném absolvování tohoto programu člen Komory získá osvědčení o soustavné účasti v systému celoživotního vzdělávání ve stomatochirurgii s dobou platnosti 5 let. Podle § 11 písm. f) řádu celoživotního vzdělávání Komory osvědčení zanikne pouze tehdy, bylo-li jeho držiteli uloženo disciplinární opatření za disciplinární provinění, které záleží v porušení povinnosti člena Komory vykonávat své povolání odborně a které bylo spácháno při výkonu činnosti ve stomatochirurgii.

Jak splnit podmínky tohoto programu jiným způsobem:
Platí, že tento program úspěšně absolvoval člen Komory, který získal kvalifikaci na území členského státu Evropské unie a je ústním, čelistním a obličejovým chirurgem nebo docentem či profesorem stomatologie nebo zubního lékařství, který obhájil habilitační práci ve stomatochirurgii.

NAVAZUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VE STOMATOCHIRURGII

Charakteristika programu:
Tento vzdělávací program navazuje na vstupní vzdělávací program ve stomatochirurgii. Slouží k průběžnému udržování, obnovování a rozšiřování odborných znalostí a dovedností a klinické kompetence ve stomatochirurgii po celý profesní život.

Pro koho je program určen:
Program je určen pro členy Komory, kteří úspěšně absolvovali vstupní vzdělávací program ve stomatochirurgii.

Obsah programu:
Program zahrnuje
a) vzdělávací akce a jiné formy vzdělávání, za které se započítávají kredity podle řádu celoživotního vzdělávání Komory,
b) předepsaný kurz kardiopulmonální resuscitace a řešení neodkladných stavů, jehož rozsah, náplň a další podmínky stanoví představenstvo Komory svým opatřením,
c) stáže u akreditovaných poskytovatelů zdravotních služeb, za které se započítávají kredity podle řádu celoživotního vzdělávání Komory, a
d) praktický výkon povolání zubního lékaře ve stomatochirurgii.

Jak úspěšně absolvovat program:
Pro úspěšné absolvování programu je potřeba
a) ve lhůtě nejvýše 5 let před podáním žádosti o vydání následného osvědčení získat za účast

 1. na vzdělávacích akcích, jiných formách vzdělávání nebo za úspěšné absolvování testu alespoň 50 kreditů,
 2. na stážích na stomatochirurgických pracovištích akreditovaných poskytovatelů alespoň 50 kreditů,

b) ve lhůtě nejvýše 5 let před podáním žádosti o vydání následného osvědčení absolvovat předepsaný kurz kardiopulmonální resuscitace a řešení neodkladných stavů, a
c) vykonávat nejméně po dobu 5 let před podáním žádosti o vydání následného osvědčení povolání zubního lékaře, a to alespoň v rozsahu preventivní, diagnostické a léčebné činnosti ve stomatochirurgii.

Vyhověla-li Kancelář Komory žádosti člena Komory o prodloužení doby platnosti osvědčení o 1 rok, lhůta uvedená v písmenu a) a b) činí 6 let a počet kreditů uvedený v písmenu a) bodu 1 činí 70.

Struktura programu:
Za vzdělávání ve formě F1-A Odborná přednáška lze započítat nejvýše 10 kreditů.
Za vzdělávání ve formě F4-A Vlastní přednášková činnost lze započítat nejvýše 45 kreditů.
Za vzdělávání ve formě F5-A E-learning lze započítat nejvýše 15 kreditů.
Za úspěšné absolvování testu lze započítat nejvýše 10 kreditů.

Délka programu:
Program trvá 5 let. Prodloužení délky programu na 6 let je možné v případě prodloužení doby platnosti osvědčení o 1 rok.

Platnost osvědčení získaného po úspěšném absolvování tohoto programu:
Po úspěšném absolvování tohoto programu člen Komory získá osvědčení o soustavné účasti v systému celoživotního vzdělávání ve stomatochirurgii s dobou platnosti 5 let. Podle § 11 písm. f) řádu celoživotního vzdělávání Komory osvědčení zanikne pouze tehdy, bylo-li jeho držiteli uloženo disciplinární opatření za disciplinární provinění, které záleží v porušení povinnosti člena Komory vykonávat své povolání odborně a které bylo spácháno při výkonu činnosti ve stomatochirurgii.

Jak splnit podmínky tohoto programu i jiným způsobem:
Držitel osvědčení ve stomatochirurgii, který vykonává povolání zubního lékaře na stomatochirurgickém pracovišti akreditovaného poskytovatele I. typu alespoň v rozsahu částečného úvazku po dobu nejméně 3 let, není povinen účastnit se stáží, musí však v předepsané době získat alespoň 100 kreditů a absolvovat kurz kardiopulmonální resuscitace a řešení neodkladných stavů.

Ústní, čelistní a obličejový chirurg není povinen účastnit se stáží, musí však v předepsané době získat alespoň 100 kreditů a absolvovat předepsaný kurz kardiopulmonální resuscitace a řešení neodkladných stavů.

Docent či profesor stomatologie nebo zubního lékařství, který obhájil habilitační práci ve stomatochirurgii, splní podmínky tohoto programu, prokáže-li svoji aktivní postgraduální přednáškovou činnost v každém z 5 let předcházejících podání žádosti o vydání osvědčení a zároveň své autorství či spoluautorství nejméně 1 odborného článku v časopisu s medicínským zaměřením nebo monografie v průběhu 5 let předcházejících podání žádosti o vydání osvědčení.

VSTUPNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V PARODONTOLOGII

Charakteristika programu:
Tento vzdělávací program je úvodním programem v parodontologii. Zahrnuje celé spektrum péče zaměřené na ošetření a léčbu onemocnění parodontu. Po jeho absolvování může člen Komory pokračovat v dalším vzdělávání v následném vzdělávacím programu v parodontologii.

Pro koho je program určen:
Program je určen pro absolventy vstupního vzdělávacího programu v praktickém zubním lékařství, kteří dosud neabsolvovali vzdělávací program v parodontologii.

Přihlášení do programu:
Kancelář Komory zařadí člena Komory do programu na jeho žádost. Zařadit lze člena Komory, který úspěšně absolvoval vstupní vzdělávací program v praktickém zubním lékařství.

Obsah programu:
Program zahrnuje
a) předepsané vzdělávací akce, které stanoví představenstvo Komory svým opatřením,
b) předepsané stáže u akreditovaných poskytovatelů zdravotních služeb, jejichž rozsah a náplň stanoví představenstvo Komory svým opatřením,
c) praktický výkon povolání zubního lékaře,
d) spolupráci s konzultantem, a
e) profesní zkoušku.

Jak úspěšně absolvovat program:
Pro úspěšné absolvování programu je potřeba
a) ve lhůtě nejvýše 3 let před podáním žádosti o vykonání profesní zkoušky nebo ve lhůtě nejvýše 5 let před podáním žádosti o vykonání opakované profesní zkoušky absolvovat všechny předepsané vzdělávací akce a předepsané stáže a v součinnosti s konzultantem prakticky poskytnout zdravotní péči v parodontologii alespoň v rozsahu stanoveném v opatření představenstva Komory,
b) vykonávat nejméně po dobu 2 let před podáním žádosti o vykonání profesní zkoušky nebo o vykonání opakované profesní zkoušky povolání zubního lékaře, a to alespoň v rozsahu preventivní, diagnostické a léčebné činnosti v oblasti péče o zuby, ústa, čelisti a související tkáně ve spolupráci s konzultantem,
c) zpracovat písemné hodnocení závěrečné stáže, a
d) absolvovat profesní zkoušku s hodnocením „prospěl“.

Další podmínky pro výkon funkce konzultanta:
Konzultantem může být jen člen Komory, který je držitelem osvědčení v parodontologii, a to po celou dobu výkonu funkce konzultanta a nejméně 5 let předcházejících zahájení výkonu funkce konzultanta.

Délka programu:
Přihlášení k profesní zkoušce je možné, po splnění všech dalších podmínek, nejdříve po 2 letech od zařazení do programu. Pro přihlášení k profesní zkoušce lze započítat jen takové vzdělávací akce, které byly absolvovány ve lhůtě nejvýše 3 let před přihlášením k profesní zkoušce. Jde-li o opakovanou profesní zkoušku, lze započítat jen takové vzdělávací akce, které byly absolvovány ve lhůtě nejvýše 5 let před přihlášením k opakované profesní zkoušce.

Platnost osvědčení získaného po úspěšném absolvování tohoto programu:
Po úspěšném absolvování tohoto programu člen Komory získá osvědčení o soustavné účasti v systému celoživotního vzdělávání v parodontologii s dobou platnosti 5 let. Podle § 11 písm. f) řádu celoživotního vzdělávání Komory osvědčení zanikne pouze tehdy, bylo-li jeho držiteli uloženo disciplinární opatření za disciplinární provinění, které záleží v porušení povinnosti člena Komory vykonávat své povolání odborně a které bylo spácháno při výkonu činnosti v parodontologii.

Jak splnit podmínky tohoto programu jiným způsobem:
Platí, že tento program úspěšně absolvoval člen Komory, který získal kvalifikaci na území členského státu Evropské unie a je docentem či profesorem stomatologie nebo zubního lékařství, který obhájil habilitační práci v parodontologii.

NAVAZUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V PARODONTOLOGII

Charakteristika programu:
Tento vzdělávací program navazuje na vstupní vzdělávací program v parodontologii. Slouží k průběžnému udržování, obnovování a rozšiřování odborných znalostí a dovedností a klinické kompetence v parodontologii po celý profesní život.

Pro koho je program určen:
Program je určen pro členy Komory, kteří úspěšně absolvovali vstupní vzdělávací program v parodontologii.

Obsah programu:
Program zahrnuje
a) vzdělávací akce a jiné formy vzdělávání, za které se započítávají kredity podle řádu celoživotního vzdělávání Komory,
b) předepsaný kurz kardiopulmonální resuscitace a řešení neodkladných stavů, jehož rozsah, náplň a další podmínky stanoví představenstvo Komory svým opatřením,
c) stáže u akreditovaných poskytovatelů zdravotních služeb, za které se započítávají kredity podle řádu celoživotního vzdělávání Komory, a
d) praktický výkon povolání zubního lékaře v parodontologii.

Jak úspěšně absolvovat program:
Pro úspěšné absolvování programu je potřeba
a) ve lhůtě nejvýše 5 let před podáním žádosti o vydání následného osvědčení získat za účast

 1. na vzdělávacích akcích, jiných formách vzdělávání nebo za úspěšné absolvování testu alespoň 50 kreditů,
 2. na stážích na parodontologických pracovištích akreditovaných poskytovatelů alespoň 50 kreditů,

b) ve lhůtě nejvýše 5 let před podáním žádosti o vydání následného osvědčení absolvovat předepsaný kurz kardiopulmonální resuscitace a řešení neodkladných stavů, a
c) vykonávat nejméně po dobu 5 let před podáním žádosti o vydání následného osvědčení povolání zubního lékaře, a to alespoň v rozsahu preventivní, diagnostické a léčebné činnosti v parodontologii.

Vyhověla-li Kancelář Komory žádosti člena Komory o prodloužení doby platnosti osvědčení o 1 rok, lhůta uvedená v písmenu a) a b) činí 6 let a počet kreditů uvedený v písmenu a) bodu 1 činí 70.

Struktura programu:
Za vzdělávání ve formě F1-A Odborná přednáška lze započítat nejvýše 10 kreditů.
Za vzdělávání ve formě F4-A Vlastní přednášková činnost lze započítat nejvýše 45 kreditů.
Za vzdělávání ve formě F5-A E-learning lze započítat nejvýše 15 kreditů.
Za úspěšné absolvování testu lze započítat nejvýše 10 kreditů.

Délka programu:
Program trvá 5 let. Prodloužení délky programu na 6 let je možné v případě prodloužení doby platnosti osvědčení o 1 rok.

Platnost osvědčení získaného po úspěšném absolvování tohoto programu:
Po úspěšném absolvování tohoto programu člen Komory získá osvědčení o soustavné účasti v systému celoživotního vzdělávání v parodontologii s dobou platnosti 5 let. Podle § 11 písm. f) řádu celoživotního vzdělávání Komory osvědčení zanikne pouze tehdy, bylo-li jeho držiteli uloženo disciplinární opatření za disciplinární provinění, které záleží v porušení povinnosti člena Komory vykonávat své povolání odborně a které bylo spácháno při výkonu činnosti v parodontologii.

Jak splnit podmínky tohoto programu i jiným způsobem:
Držitel osvědčení v parodontologii, který vykonává povolání zubního lékaře na parodontologickém pracovišti akreditovaného poskytovatele I. typu alespoň v rozsahu částečného úvazku po dobu nejméně 3 let, není povinen účastnit se stáží, musí však v předepsané době získat alespoň 100 kreditů a absolvovat kurz kardiopulmonální resuscitace a řešení neodkladných stavů.

Docent či profesor stomatologie nebo zubního lékařství, který obhájil habilitační práci v parodontologii, splní podmínky tohoto programu, prokáže-li svoji aktivní postgraduální přednáškovou činnost v každém z 5 let předcházejících podání žádosti o vydání osvědčení a zároveň své autorství či spoluautorství nejméně 1 odborného článku v časopisu s medicínským zaměřením nebo monografie v průběhu 5 let předcházejících podání žádosti o vydání osvědčení.

VSTUPNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V PEDOSTOMATOLOGII

Charakteristika programu:
Tento vzdělávací program je úvodním programem v pedostomatologii. Zahrnuje celé spektrum péče zaměřené na ošetření a léčbu dětí a mladistvých. Po jeho absolvování může člen Komory pokračovat v dalším vzdělávání v následném vzdělávacím programu v pedostomatologii.

Pro koho je program určen:
Program je určen pro absolventy vstupního vzdělávacího programu v praktickém zubním lékařství, kteří dosud neabsolvovali vzdělávací program v pedostomatologii.

Přihlášení do programu:
Kancelář Komory zařadí člena Komory do programu na jeho žádost. Zařadit lze člena Komory, který úspěšně absolvoval vstupní vzdělávací program v praktickém zubním lékařství.

Obsah programu:
Program zahrnuje
a) předepsané vzdělávací akce, které stanoví představenstvo Komory svým opatřením,
b) předepsané stáže u akreditovaných poskytovatelů zdravotních služeb, jejichž rozsah a náplň stanoví představenstvo Komory svým opatřením,
c) praktický výkon povolání zubního lékaře,
d) spolupráci s konzultantem, a
e) profesní zkoušku.

Jak úspěšně absolvovat program:
Pro úspěšné absolvování programu je potřeba
a) ve lhůtě nejvýše 3 let před podáním žádosti o vykonání profesní zkoušky nebo ve lhůtě nejvýše 5 let před podáním žádosti o vykonání opakované profesní zkoušky absolvovat všechny předepsané vzdělávací akce a předepsané stáže a v součinnosti s konzultantem prakticky poskytnout zdravotní péči v pedostomatologii alespoň v rozsahu stanoveném v opatření představenstva Komory,
b) vykonávat nejméně po dobu 2 let před podáním žádosti o vykonání profesní zkoušky nebo o vykonání opakované profesní zkoušky povolání zubního lékaře, a to alespoň v rozsahu preventivní, diagnostické a léčebné činnosti v oblasti péče o zuby, ústa, čelisti a související tkáně ve spolupráci s konzultantem,
c) zpracovat písemné hodnocení závěrečné stáže, a
d) absolvovat profesní zkoušku s hodnocením „prospěl“.

Další podmínky pro výkon funkce konzultanta:
Konzultantem může být jen člen Komory, který je držitelem osvědčení v pedostomatologii, a to po celou dobu výkonu funkce konzultanta a nejméně 5 let předcházejících zahájení výkonu funkce konzultanta.

Délka programu:
Přihlášení k profesní zkoušce je možné, po splnění všech dalších podmínek, nejdříve po 2 letech od zařazení do programu. Pro přihlášení k profesní zkoušce lze započítat jen takové vzdělávací akce, které byly absolvovány ve lhůtě nejvýše 3 let před přihlášením k profesní zkoušce. Jde-li o opakovanou profesní zkoušku, lze započítat jen takové vzdělávací akce, které byly absolvovány ve lhůtě nejvýše 5 let před přihlášením k opakované profesní zkoušce.

Platnost osvědčení získaného po úspěšném absolvování tohoto programu:
Po úspěšném absolvování tohoto programu člen Komory získá osvědčení o soustavné účasti v systému celoživotního vzdělávání v pedostomatologii s dobou platnosti 5 let. Podle § 11 písm. f) řádu celoživotního vzdělávání Komory osvědčení zanikne pouze tehdy, bylo-li jeho držiteli uloženo disciplinární opatření za disciplinární provinění, které záleží v porušení povinnosti člena Komory vykonávat své povolání odborně a které bylo spácháno při výkonu činnosti v pedostomatologii.

Jak splnit podmínky tohoto programu jiným způsobem:
Platí, že tento program úspěšně absolvoval člen Komory, který získal kvalifikaci na území členského státu Evropské unie a je docentem či profesorem stomatologie nebo zubního lékařství, který obhájil habilitační práci v pedostomatologii.

NAVAZUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V PEDOSTOMATOLOGII

Charakteristika programu:
Tento vzdělávací program navazuje na vstupní vzdělávací program v pedostomatologii. Slouží k průběžnému udržování, obnovování a rozšiřování odborných znalostí a dovedností a klinické kompetence v pedostomatologii po celý profesní život.

Pro koho je program určen:
Program je určen pro členy Komory, kteří úspěšně absolvovali vstupní vzdělávací program v pedostomatologii.

Obsah programu:
Program zahrnuje
a) zdělávací akce a jiné formy vzdělávání, za které se započítávají kredity podle řádu celoživotního vzdělávání Komory,
b) předepsaný kurz kardiopulmonální resuscitace a řešení neodkladných stavů, jehož rozsah, náplň a další podmínky stanoví představenstvo Komory svým opatřením,
c) stáže u akreditovaných poskytovatelů zdravotních služeb, za které se započítávají kredity podle řádu celoživotního vzdělávání Komory, a
d) praktický výkon povolání zubního lékaře v pedostomatologii.

Jak úspěšně absolvovat program:
Pro úspěšné absolvování programu je potřeba
a) ve lhůtě nejvýše 5 let před podáním žádosti o vydání následného osvědčení získat za účast

 1. na vzdělávacích akcích, jiných formách vzdělávání nebo za úspěšné absolvování testu alespoň 50 kreditů,
 2. na stážích na pedostomatologických pracovištích akreditovaných poskytovatelů alespoň 50 kreditů,

b) ve lhůtě nejvýše 5 let před podáním žádosti o vydání následného osvědčení absolvovat předepsaný kurz kardiopulmonální resuscitace a řešení neodkladných stavů, a
c) vykonávat nejméně po dobu 5 let před podáním žádosti o vydání následného osvědčení povolání zubního lékaře, a to alespoň v rozsahu preventivní, diagnostické a léčebné činnosti v pedostomatologii.

Vyhověla-li Kancelář Komory žádosti člena Komory o prodloužení doby platnosti osvědčení o 1 rok, lhůta uvedená v písmenu a) a b) činí 6 let a počet kreditů uvedený v písmenu a) bodu 1 činí 70.

Struktura programu:
Za vzdělávání ve formě F1-A Odborná přednáška lze započítat nejvýše 10 kreditů.
Za vzdělávání ve formě F4-A Vlastní přednášková činnost lze započítat nejvýše 45 kreditů.
Za vzdělávání ve formě F5-A E-learning lze započítat nejvýše 15 kreditů.
Za úspěšné absolvování testu lze započítat nejvýše 10 kreditů.

Délka programu:
Program trvá 5 let. Prodloužení délky programu na 6 let je možné v případě prodloužení doby platnosti osvědčení o 1 rok.

Platnost osvědčení získaného po úspěšném absolvování tohoto programu:
Po úspěšném absolvování tohoto programu člen Komory získá osvědčení o soustavné účasti v systému celoživotního vzdělávání v pedostomatologii s dobou platnosti 5 let. Podle § 11 písm. f) řádu celoživotního vzdělávání Komory osvědčení zanikne pouze tehdy, bylo-li jeho držiteli uloženo disciplinární opatření za disciplinární provinění, které záleží v porušení povinnosti člena Komory vykonávat své povolání odborně a které bylo spácháno při výkonu činnosti v pedostomatologii.

Jak splnit podmínky tohoto programu i jiným způsobem:
Držitel osvědčení v pedostomatologii, který vykonává povolání zubního lékaře na pedostomatologickém pracovišti akreditovaného poskytovatele I. typu alespoň v rozsahu částečného úvazku po dobu nejméně 3 let, není povinen účastnit se stáží, musí však v předepsané době získat alespoň 100 kreditů a absolvovat kurz kardiopulmonální resuscitace a řešení neodkladných stavů.

Docent či profesor stomatologie nebo zubního lékařství, který obhájil habilitační práci v pedostomatologii, splní podmínky tohoto programu, prokáže-li svoji aktivní postgraduální přednáškovou činnost v každém z 5 let předcházejících podání žádosti o vydání osvědčení a zároveň své autorství či spoluautorství nejméně 1 odborného článku v časopisu s medicínským zaměřením nebo monografie v průběhu 5 let předcházejících podání žádosti o vydání osvědčení.

FINANČNÍ ŘÁD
ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY
Tento Finanční řád upravuje způsob hospodaření České stomatologické komory (dále jen „Komory“), vybírání poplatků a příspěvků od členů Komory, tvorbu fondů a jejich použití a vydávání předpisů, upravujících použití finančních prostředků Komory.

ČÁST PRVNͧ 1

(1) Komora je právnickou osobou, vzniklou ze zákona ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře.
(2) Komora hospodaří se svým majetkem podle ročního rozpočtu, který schvaluje sjezd delegátů Komory (dále jen „sněm Komory“).

§ 2Podnikání

(1) Komora může podnikat podle platných právních předpisů.
(2) Komora podle rozhodnutí sněmu Komory může zakládat své vlastní podniky nebo může vstupovat jako akcionář do akciových společností a může se účastnit na zřizování jiných podniků.

§ 3Oblastní stomatologická komora

(1) Oblastní stomatologické komory (dále jen „Oblastní komory”) nemají právní subjektivitu. Jejich pravomoci v hospodářské oblasti jsou dány Finančním řádem Komory.
(2) Oblastní komora může získávat finanční prostředky i formou výstav se zaměřením na problematiku stomatologické praxe, organizovat vzdělávací kursy jednodenní i víkendové a vydávat publikace, které se týkají potřeb stomatologické praxe.
(3) Stanovený finanční objem hospodaření vyjádřený v § 3 odst. 2 pro Oblastní komoru je limitován 100 000,- Kč na jednu každou akci. V případě plánovaného překročení tohoto limitu je Oblastní komora povinna konzultovat svůj hospodářský záměr a vyžádat si před podpisem příslušných smluv zajišťujících akci souhlas představenstva Komory.
(4) Představenstvo Oblastní komory je povinno předávat v určených termínech účetní doklady sloužící k evidenci hospodaření ekonomickému oddělení Kanceláře Komory. V případě opakovaného nedodržení těchto povinností má představenstvo Komory právo po schválení sněmem Komory odejmout příslušné Oblastní komoře pravomoc v hospodaření na dobu určitou, ev. neurčitou.
(5) V právních úkonech, týkajících se Oblastní komory, jedná jménem Komory předseda představenstva Oblastní komory na základě plné moci udělené mu prezidentem.

ČÁST DRUHÁPŘÍSPĚVKY A POPLATKY

§ 4

(1) Členové Komory platí registrační poplatek a následující členské příspěvky:
a) roční členský příspěvek,
b) roční evidenční příspěvek,
c) účelové příspěvky,
d) licenční poplatky,
e) administrativní poplatky.
(2) Druh, kategorie a výši příspěvků nebo jejich části, výši poplatků a výši náhrad za ztrátu času za výkon funkcí v orgánech Komory a způsob jejich proplácení schvaluje sněm Komory jako přílohu č. 1 tohoto řádu. Sněm Oblastní komory schvaluje pro každý kalendářní rok výši příspěvků nebo jejich části, stanoví-li tak příloha č. 1 tohoto řádu, a výši náhrad za ztrátu času za výkon funkcí v orgánech příslušné Oblastní komory a způsob jejich proplácení.

§ 5Registrační poplatek

(1) Registrační poplatek platí každý člen při vzniku členství v Komoře. Zápis člena do seznamu členů v průběhu kalendářního roku nemá vliv na jeho výši.
(2) Registrační poplatek, který zůstává na účtu Oblastní komory, platí každý člen Oblastní komory při zápisu do oblastního seznamu členů.
(3) Nezaplacení registračního poplatku je důvodem k zahájení disciplinárního řízení.

§ 6Roční členský příspěvek

(1) Část ročního členského příspěvku, jejíž výši stanoví sněm Komory, zaplatí člen Komory cestou Oblastní komory, v jejímž seznamu členů je zapsán. Oblastní shromáždění členů může rozhodnout o zaplacení příspěvku, nebo jeho části, z prostředků Oblastní komory.
(2) Část ročního členského příspěvku, jejíž výši stanoví Oblastní komora, platí každý člen zapsaný v seznamu Oblastní Komory.
(3) Roční členský příspěvek je splatný 31. ledna příslušného kalendářního roku na účet Oblastní komory, v jejímž seznamu členů je člen Komory zapsán.
(4) Převod vybraných finančních prostředků dle odst. 1 z účtu Oblastní komory na účet Komory se provede do 28. února příslušného kalendářního roku. Oblastní komora je povinna k 31. 3. příslušného kalendářního roku převést na účet Komory roční členské příspěvky i za ty členy Oblastní komory, kteří k tomuto datu nezaplatili.
(5) Členové Komory, kteří se zapíší do seznamu členů v průběhu roku, platí roční členský příspěvek v poměrné výši stanovené podle počtu měsíců zbývajících do konce kalendářního roku. Vybraný příspěvek zůstává v Oblastní komoře.
(6) Část ročního členského příspěvku, jejíž výši stanoví Oblastní komora, je člen Komory povinen zaplatit Oblastní komoře, v jejímž seznamu členů byl zapsán k 31. lednu příslušného roku, ve výši stanovené touto Oblastní komorou.
(7) Výše ročního členského příspěvku je rozdílná podle kategorií uvedených v každoročně aktualizované Příloze č. 1.
(8) Nezaplacení příspěvků ve stanovené výši nebo po termínech uvedených v odst. 3 a odst. 4 je důvodem k zahájení disciplinárního řízení.
(9) Roční členský příspěvek je nevratný.
(10) Opožděné nebo neúplné zaslání prostředků Oblastní komorou na účet Komory řeší představenstvo Komory.

§ 6aRoční evidenční příspěvek

(1) Roční evidenční příspěvek je povinen platit člen Komory, který vykonává povolání zubního lékaře na území Oblastní komory, v jejímž seznamu členů není zapsán. Vykonává-li člen Komory povolání zubního lékaře na území více Oblastních komor, v jejichž seznamech členů není zapsán, je povinen platit roční evidenční příspěvek v každé takové Oblastní komoře s výjimkou Oblastní komory, na jejímž území vykonává povolání zubního lékaře pouze formou pohotovostní služby, popř. lékařské služby první pomoci.

(2) Výši ročního evidenčního příspěvku stanoví sněm Komory v příloze č. 1 tohoto řádu.

(3) Roční evidenční příspěvek je splatný 31. ledna příslušného kalendářního roku na účet příslušné Oblastní komory. V kalendářním roce, ve kterém člen Komory zahájil výkon povolání na území Oblastní komory, v jejímž seznamu členů není zapsán, je roční evidenční příspěvek splatný na účet příslušné Oblastní komory do 15 dnů ode dne zahájení výkonu povolání na jejím území.

§ 7Účelové příspěvky

Účelové příspěvky, jejich výši a použití stanovuje sněm Komory.

§ 8Licenční poplatky

Výši licenčních poplatků stanoví sněm Komory.

§ 8a
(1) Ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti může představenstvo Komory na žádost člena Komory podanou prostřednictvím představenstva Oblastní komory poplatek nebo příspěvek zcela nebo zčásti prominout, a to i tehdy, stal-li se poplatek nebo příspěvek již splatným.
(2) Promine-li představenstvo Komory splatný poplatek nebo příspěvek zcela, má se za to, že povinnost uhradit tento poplatek či příspěvek nevznikla. Promine-li představenstvo Komory splatný poplatek nebo příspěvek pouze zčásti, má se za to, že povinnost uhradit tento poplatek nebo příspěvek vznikla pouze do výše částky, která zůstala rozhodnutím představenstva Komory nedotčena.
(3) Proti rozhodnutí představenstva Komory o žádosti o prominutí poplatku nebo příspěvku se nelze odvolat. Písemné vyhotovení tohoto rozhodnutí se doručí členu Komory, kterého se týká, předsedovi představenstva Oblastní komory, v jejímž seznamu je tento člen Komory zapsán, a předsedovi Revizní komise Komory.

ČÁST TŘETÍFONDY A JEJICH POUŽITÍ

§ 9

Fondy

(1) Ke krytí finančních potřeb Komory jsou zřizovány následující fondy:
a) základní fond,
b) sociální fond,
c) ostatní fondy podle rozhodnutí sněmu Komory.
(2) Ke krytí finančních potřeb Oblastní komory je zřízen základní fond. Ostatní fondy mohou být zřízeny rozhodnutím Oblastního shromáždění členů, s výjimkou sociálního fondu.

§ 10Základní fond

(1) Do základního fondu jsou převáděny prostředky pocházející z hospodářské činnosti, dary, popř. další dlouhodobé zdroje schválené sněmem Komory.
(2) Základní fond je možno použít na financování výdajů investiční povahy.
(3) Pro základní fond se zřizuje zvláštní podúčet.

§ 11Sociální fondy

(1) Zřízení sociálního fondu Komory vychází z ustanovení – § 15 odst. 2 písmene g) zákona ČNR
č. 220/91 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře.
(2) Vytváří se za účelem podpory členů Komory a jejich rodinných příslušníků, kteří se nezaviněně ocitli ve finanční tísni, a k poskytování právní pomoci ve sporech spojených s výkonem povolání.
(3) Fond je tvořen výnosem peněžitých pokut, uložených členům Komory v disciplinárním řízení, dary fondu, úroky z jmění fondu.
(4) Čestná rada Oblastní komory má oznamovací povinnost do centra Komory o udělení a výši pokuty (§ 7 odst. 3 Disciplinárního řádu Komory). V případě neplnění těchto povinností zahájí čestná rada Komory na doporučení revizní komise Komory disciplinární řízení.
(5) Se sociálním fondem hospodaří představenstvo Komory na doporučení Oblastní komory.
(6) Představenstvo Komory je povinno provádět roční vyúčtování hospodaření se sociálním fondem nejpozději do 30. června kalendářního roku.
(7) Zůstatky z fondu za kalendářní rok se převádějí do příštího roku.
(8) Revizní komise Komory je oprávněna kdykoliv zjišťovat správnost hospodaření s fondem.
(9) Pro sociální fond se zřizuje zvláštní podúčet.

ČÁST ČTVRTÁMAJETEK A JEHO POUŽITÍ

§ 12

(1) Majetek Komory tvoří:
\− finanční prostředky na účtech,
\− zásoby materiálu,
\− duševní majetek,
\− ostatní aktiva a pohledávky.
(2) Majetek Komory spravuje a chrání představenstvo Komory, majetek Oblastní komory spravuje a chrání představenstvo Oblastní komory.
(3) Duševní majetek, tj. autorská práva, lektorské aktivity, expertizy, zpracovávané údaje a jiný spravuje a chrání představenstvo Komory a v jednotlivých případech je může delegovat na Oblastní komory.

§ 13Použití majetku

Použití majetku Komory a Oblastní komory se řídí obecně závaznými předpisy a v konkrétních hospodářských a obchodních smlouvách podle rozhodnutí představenstev.

ČÁST PÁTÁ§ 14

Rozpočty a náklady

(1) Rozpočty jsou podmínkou pro hospodaření Komory a Oblastní komory. Rozpočet, který nebude respektovat vyrovnanost příjmové a výdajové části, lze schválit jen s rozhodnutím o krytí schodku.
(2) Rozpočet Komory navrhuje představenstvo Komory a schvaluje sněm Komory. Rozpočet Oblastní komory navrhuje představenstvo Oblastní komory schvaluje oblastní shromáždění členů.
(3) Pokud při schvalování rozpočtu dá oblastní shromáždění členů představenstvu OSK mandát k tomu, aby účelně naložilo s eventuálními volnými disponibilními finančními prostředky, bude se vždy jednat o nákupy, které v jednotlivém případě nepřesáhnou částku 40 000,- Kč.
(4) V případě, že představenstvo OSK rozhodne
o nákupu, který v jednotlivém případě překročí částku uvedenou v odst. 3, je třeba aktuálně svolat oblastní shromáždění členů, které výdej schválí.
(5) Nebude-li možné z jakýchkoli důvodů postupovat podle odst. 3 nebo 4, bude tuto situaci řešit představenstvo OSK s představenstvem ČSK.
(6) Čerpání nákladů podle schváleného rozpočtu je sledováno podle jednotlivých položek. V případě překročení některé z položek rozpočtu je povinen hospodář rozpočtovou položku projednat v představenstvu Komory nebo představenstvu Oblastní komory, informovat o důvodu překročení a navrhnout řešení.
(7) Za sledování nákladů a čerpání rozpočtu zodpovídá hospodář Komory nebo Oblastní komory. Pravomoci a povinnosti hospodáře deleguje představenstvo Komory nebo Oblastní komory na jednoho ze svých členů, který uzavírá hmotnou odpovědnost a příslušné pojištění.
(8) Zprávu o hospodaření a stavu majetku Oblastní komory k 31. prosinci běžného roku zpracuje její hospodář a předloží ji ke schválení nejbližšímu sněmu Oblastní komory. Zprávu o hospodaření a stavu majetku Komory k 31. prosinci běžného roku zpracuje její hospodář a předloží ji ke schválení nejbližšímu sněmu Komory.
(9) Proplácení cestovních výloh se řídí vyhláškami MPSV ČR. Cestovní výlohy členů sněmu, spojené s účastí na sněmech Komory, mohou být na základě čestného prohlášení refundovány příslušným Oblastním komorám ve výši nákladů na prostředky hromadné dopravy.
(10) Náhrada za ztrátu času spojená s výkonem funkce v orgánech Komory i Oblastní komory se proplácí na základě čestného prohlášení o počtu vykázaných hodin nebo paušálně za kalendářní měsíc, v němž členství v orgánu nebo funkce trvaly; náhrada za ztrátu času spojenou s expertní činností se proplácí vždy na základě čestného prohlášení o počtu vykázaných hodin. Výši náhrady za jednu hodinu, výši paušální měsíční náhrady a další podmínky vzniku nároku na paušální měsíční náhradu a její výplatu schvaluje pro členy orgánů Komory sněm Komory a pro členy orgánů Oblastní komory oblastní shromáždění členů. Jestliže členství v orgánu nebo funkce trvaly pouze po část kalendářního měsíce, snižuje se výše paušální měsíční náhrady za tento kalendářní měsíc poměrně podle počtu dnů, v nichž členství v orgánu nebo funkce trvaly. Celková výše náhrad za ztrátu času musí být samostatnou položkou navrhovaných rozpočtů Komory a Oblastní komory.
(11) Žádosti Oblastních komor o refundaci náhrad za ztrátu času, jsou-li propláceny na základě čestného prohlášení o počtu vykázaných hodin, a cestovních výloh ve výši nákladů na prostředky hromadné dopravy členů sněmu komory spojené s účastí na jednání sněmu Komory musí být předloženy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce.
(12) Členům Komory pověřeným prací v komisích bude tato práce honorována dle platných předpisů.

§ 15Závěrečná ustanovení

(1) Způsob hospodaření a čerpání prostředků mohou v jednotlivých případech řešit samostatné předpisy.
(2) Tento Finanční řád Komory včetně příloh byl schválen na sněmu Komory dne 8. 11. 2009 a nabývá účinnosti dne 1.1.2010.

Příloha č. 1 Finančního řádu

Druh Kategorie Ve prospěch Oblastní komory** Ve prospěch Komory**
registrační poplatek při zápisu do seznamu členů 100,- Kč
roční členský příspěvek provozovatelé vlastní praxe a společníci právnických osob 1 * 4 900,- Kč
pracovníci v závislé činnosti ** 2 450,- Kč
pracovníci v závislé činnosti – zaměstnanci LF a FN do 30 let věku 7 ** 1 000,- Kč
absolventi 4 ** 600,- Kč
nepracující v oboru ** 600,- Kč
pracující v oboru v zahraničí ** 600,- Kč
členové ČSK pečující o dítě do 4 let 2 ** 300,- Kč
nepracující důchodci 6 ** 300,- Kč
pracující důchodci v závislé činnosti 5 ** 300,- Kč
nezaměstnaní 3 ** 300,- Kč
roční evidenční příspěvek členové vykonávající povolání zubního lékaře na území Oblastní komory, v jejímž seznamu členů nejsou zapsáni 500,- Kč
licenční poplatky za vydání licence 1 000,- Kč
účelové příspěvky za vydání osvědčení o splnění požadavků na věcné, technické a personální vybavení 300,- Kč
za vydání Osvědčení o splnění odborné praxe k samostatnému výkonu povolání 1 000,- Kč
za podání žádosti o vydání osvědčení o soustavné účasti v systému celoživotního vzdělávání nebo osvědčení o absolvování jednorázového vzdělávacího programu ** 500,- Kč
za podání žádosti o vydání osvědčení absolventa celoživotního vzdělávání v zahraničí (§ 10 odst. 4 řádu celoživotního vzdělávání) ** 1 000,- Kč
za podání žádosti o prodloužení platnosti osvědčení (§ 10 odst. 3 řádu celoživotního vzdělávání) ** 500,- Kč
za podání žádosti o započítání kreditů za vzdělávací akce neregistrované v systému celoživotního vzdělávání organizovaného Komorou nebo za jiné formy vzdělávání nebo jiné odborné činnosti (§ 12 odst. 3 řádu celoživotního vzdělávání) 500,- Kč
za podání žádosti o vykonání profesní zkoušky 8 ** 500,- Kč
za podání žádosti o vykonání opakované profesní zkoušky 1 000,- Kč
za podání žádosti o opakování profesní zkoušky podle dosavadních předpisů (čl. II bod 5. řádu ČSK č. 1/2016) 1 000,- Kč
za podání žádosti o změnu termínu profesní zkoušky, termínu opakované profesní zkoušky nebo termínu opakování profesní zkoušky podle dosavadních předpisů 500,- Kč
účelový příspěvek na pořízení a provoz sídla ČSK provozovatelé vlastní praxe a společníci právnických osob 1 1 000,- Kč
pracovníci v závislé činnosti 100,- Kč
pracovníci v závislé činnosti – zaměstnanci LF a FN do 30 let věku 7 100,- Kč
absolventi 4 100,- Kč
nepracující v oboru 100,- Kč
pracující v oboru v zahraničí 100,- Kč
členové ČSK pečující o dítě do 4 let 2 100,- Kč
nepracující důchodci 100,- Kč
pracující důchodci v závislé činnosti 5 100,- Kč
nezaměstnaní 3 100,- Kč
* podle rozhodnutí shromáždění členů Oblastní komory
** podle rozhodnutí shromáždění členů Oblastní komory, částka však nesmí být vyšší než příspěvek ve prospěch Komory
1 osoby samostatně výdělečně činné a společníci, popř. členové právnické osoby provozující zdravotnické zařízení
2 členové ČSK, kteří soustavně osobně pečují o dítě ve věku do 4 let; pečují-li o totéž dítě dva členové ČSK, považuje se pro účely tohoto řádu za člena ČSK pečujícího o dítě do 4 let pouze jeden z nich, a to podle volby dotčených členů ČSK
3 nezaměstnaní registrovaní na pracovním úřadu
4 členové ČSK vykonávající povolání zubního lékaře v závislé činnosti, u nichž celková doba jejich odborné praxe po získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání zubního lékaře nepřesáhla 3 roky, přičemž se do této doby nezapočítává doba mateřské nebo rodičovské dovolené
5 pracující důchodci-zaměstnanci, bez ohledu na výši pracovního úvazku. Dovrší-li v daném roce 70 let věku, jsou od placení příspěvků osvobozeni
6 nepracující důchodci. Dovrší-li v daném roce 70 let věku, jsou od placení příspěvků osvobozeni
7 zaměstnanci lékařských fakult a fakultních nemocnic (FN Hradec Králové, FN Královské Vinohrady, FN na Bulovce, FN Olomouc, FN Plzeň, FN s poliklinikou v Ostravě, FN U Sv. Anny, FN v Motole, Thomayerova FN s poliklinikou, FN Brno, Všeobecná FN v Praze) do 30 let věku, kteří neprovozují vlastní praxi, nemají další zaměstnanecký poměr v jiném zdravotnickém zařízení a nepatří do kategorie absolventi
8 příspěvek se neplatí za podání žádosti o vykonání profesní zkoušky, jde-li o postup podle § 10 odst. 4 řádu celoživotního vzdělávání

Člen ČSK je povinen platit roční členský příspěvek v takové výši, která odpovídá kategorii, do níž je zařazen k 31. lednu daného roku.
V případě, že člen ČSK může být zařazen do dvou nebo více kategorií, je povinen platit roční členský příspěvek v takové výši, která odpovídá kategorii s vyšším ročním členským příspěvkem. Je-li však člen ČSK zařazen do kategorie „členové ČSK pečující o dítě do 4 let“, platí vždy pouze roční členský příspěvek odpovídající této kategorii.
Pro splatnost a zařazení člena do kategorie účelového příspěvku na pořízení a provoz sídla ČSK se obdobně použijí ustanovení Finančního řádu ČSK a jeho Přílohy č. 1 o ročním členském příspěvku. Účelový příspěvek na pořízení a provoz sídla ČSK neplatí člen ČSK, který jej v minulosti již jednou zaplatil, a to v kterékoli jeho kategorii.

VÝŠE NÁHRAD ZA ZTRÁTU ČASU ZA VÝKON FUNKCÍ V ORGÁNECH KOMORY

kategorie popis činnosti sazba
A příprava jednání 60,- Kč/hodina
B představenstvo, revizní komise, čestná rada, vědecká rada ČSK – jednání 500,- Kč/hodina
C komise a výbory sněmu, zpravodaj revizní komise a zpravodaj čestné rady 500,- Kč/hodina
D sněm 1000,- Kč/kalendářní měsíc

Příloha č. 2 Finančního řáduStanovení výše členských příspěvků v OSK

Řešení případů souvisejících s tvorbou rozpočtu a výší členských příspěvků pro oblast v případě, že oblastní shromáždění členů není usnášeníschopné.

 1. Představenstvo Oblastní komory navrhne výši členských příspěvků a rozpočet Oblastní komory.
 2. Návrh schválený oblastním shromážděním členů, na kterém není přítomna nadpoloviční většina členů, předloží představenstvo Oblastní komory prostřednictvím Kanceláře Komory sněmu Komory. Tento návrh se do rozhodnutí sněmu Komory stává rozpočtovým provizoriem Oblastní komory.
 3. Sněm Komory rozhodne o navrženém rozpočtu a výši členských příspěvků. Rozhodnutí sněmu Komory je pro Oblastní komoru závazné.

LICENČNÍ ŘÁD
ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY§ 1

Úvodní ustanovení

Česká stomatologická komora (dále jen „Komora“) stanovuje podmínky k výkonu soukromé praxe svých členů, potvrzuje splnění podmínek k výkonu stomatologického povolání a k výkonu funkce odborných zástupců podle zvláštního předpisu a vedoucích lékařů a primářů v nestátních zdravotnických zařízeních.

ČÁST PRVNͧ 2

Odborná způsobilost a způsobilost pracoviště

(1) Licenční řád Komory, v souladu se zákonem č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, zákonem č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, a vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, upravuje vydávání dokladů osvědčujících splnění podmínek pro výkon:

a) soukromé stomatologické praxe (§ 2 odst. 2 písm. d) zákona č. 220/1991 Sb.) tj.:

osvědčení odborné způsobilosti lékaře,
souhlas s věcným, technickým a personálním vybavením nestátního zdravotnického zařízení,

b) funkce odborného zástupce právnické osoby nebo fyzické osoby – provozovatele nestátního zdravotnického zařízení, který nemá odbornou způsobilost pro poskytování stomatologické péče (§ 9 odst. 2 zákona č. 160/1992 Sb.),

c) funkce vedoucího lékaře ambulantního stomatologického pracoviště a primáře lůžkového stomatologického pracoviště v nestátním zdravotnickém zařízení
(§ 2 odst. 2 písm. d) zákona č. 220/1991 Sb.).

(2) Odborná způsobilost pro výkon stomatologické praxe pro účely tohoto řádu vyjadřuje:

a) záruku příslušné odbornosti (§ 2 řádu Komory Osvědčování odbornosti),

b) duševní a fyzickou způsobilost pro výkon stomatologického povolání.

(3) Odbornou způsobilost pro výkon stomatologické praxe může člen Komory ztratit změnou skutečností uvedených v odst. 2, mimo jiné ztrátou záruk odbornosti dlouhodobým přerušením výkonu povolání (§ 5 odst. 3 řádu Komory Osvědčování odbornosti).

(4) Souhlas s věcným, technickým a personálním vybavením pro účely tohoto řádu vyjadřuje způsobilost pracoviště pro činnost podle odst. 1.

§ 3Doklady

(1) Osvědčování podle § 2 tohoto řádu provádí Komora vydáním listinného dokladu členovi Komory (dále jen „Doklad“).

(2) Doklady jsou:

a) osvědčení odborné způsobilosti (dále jen „Licence“):

pro výkon soukromé stomatologické praxe podle § 2 odst. 1 písm. a) první odrážka tohoto řádu (ČSK/11/96),

pro výkon funkce podle § 2 odst. 1 písm. b) a c) tohoto řádu (ČSK/12/96),

b) souhlas s věcným, technickým a personálním vybavením nestátního zdravotnického zařízení (dále jen „Souhlas“) (ČSK/14/96).

(3) O vydání, platnosti, změnách a odebrání dokladů členu Komory jsou vedeny záznamy v oblastní stomatologické komoře (dále jen „Oblastní komora“) a v Kanceláři Komory.

(4) Vzory Dokladů jsou označeny číslem v příslušných ustanoveních tohoto řádu. Vzory žádostí jsou označeny číslem v příslušných ustanoveních tohoto řádu a žadatel je obdrží v Oblastní komoře.

(5) Pro zajištění příslušných údajů a evidenci dokladů vede Komora seznam zdravotnických zařízení, která poskytují stomatologickou zdravotní péče, obsahující údaje o provozovateli, popř. zřizovateli a pracovištích zdravotnického zařízení.

§ 4Vydání dokladu

(1) Doklad může na základě písemné žádosti získat člen Komory (dále jen „žadatel“), který:

a) je řádně zapsán v seznamu členů vedeném Oblastní komorou, v jejímž obvodu bude vykonávat činnost dle § 2 odst. 1 písm. a) –c),

b) plní povinnosti člena Komory,

c) zaplatil stanovené poplatky (Příloha č.1 Finančního řádu),

d) splňuje další podmínky podle tohoto řádu.

(2) Doklad nemůže získat žadatel:

a) má-li v rejstříku disciplinárních opatření záznam o disciplinárním opatření uloženém čestnou radou Komory,

b) který byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný v souvislosti s poskytováním zdravotní péče,

c) který má omezenou způsobilost k právním úkonům.

(3) Vydání Dokladu může být pozastaveno, je-li proti žadateli vedeno soudní řízení ve věci spáchané v souvislosti s poskytováním zdravotní péče nebo disciplinární řízení, a to nejdéle do závěrečného pravomocného rozhodnutí čestné rady.

(4) Nesplňuje-li žadatel podmínky podle tohoto řádu nebo neobsahuje-li žádost stanovené údaje nebo přílohy podle tohoto řádu, je vydáno negativní vyjádření s udáním důvodu a žádost se vrátí zpět žadateli.

(5) Rozhodnutí Doklad neudělit nebo vyjádření podle odst. 4 je zasláno žadateli doporučeným dopisem s dodejkou do vlastních rukou výhradně jen adresáta.

ČÁST DRUHÁ§ 5

Licence

(1) Licenci uděluje představenstvo Komory pro výkon soukromé stomatologické praxe – pro účely registrace a provozování nestátního zdravotnického zařízení poskytujícího zdravotní péči pro druh činnosti:

a) praktické zubní lékařství,

b) ortodoncie,

c) ústní, čelistní a obličejová chirurgie,

nebo pro výkon funkce odborný zástupce právnické osoby nebo fyzické osoby – provozovatele nestátního zdravotnického zařízení, který nemá odbornou způsobilost (podle § 9 odst. 2 zákona č. 160/1992 Sb.) pro druh činnosti:

d) praktické zubní lékařství,

e) ortodoncie,

f) ústní, čelistní a obličejová chirurgie,

nebo pro:

výkon funkce vedoucího lékaře ambulantního stomatologického pracoviště a primáře lůžkového stomatologického pracoviště v nestátním zdravotnickém zařízení.

(2) Licence jsou udělovány samostatně pro každý druh činnosti.

(3) Podmínkou pro udělení Licence podle odst. 1 písm. a) je záruka odbornosti praktické zubní lékařství podle § 4 odst. 2 a § 16 odst. 2 řádu Komory Osvědčování odbornosti.

(4) Podmínkou pro udělení Licence podle odst. 1 písm. b) je Osvědčení odbornosti Specialista v ortodoncii (§ 14 odst. 1 řádu Komory Osvědčování odbornosti). Licence podle odst. 1 písm. c) je udělována zvláštním rozhodnutím představenstva Komory na základě posouzení předložených dokladů.

(5) Podmínkou pro udělení Licence podle odst. 1 písm. d), e), f), g), je platná Licence podle písm. a), b), c) příslušného rozsahu činnosti.

§ 6Žádost o licenci

(1) Žadatel odešle žádost o udělení Licence (ČSK/39/97) doplněnou o stanovené přílohy Kanceláři Komory.

(2) Žádost musí obsahovat:

a) typ požadované licence,

b) jméno, příjmení a rodné číslo žadatele,

c) adresu bydliště žadatele,

d) název Oblastní komory (Oblastních komor), v jejímž seznamu je zapsán.

Žadatel o Licenci pro výkon funkce odborného zástupce podle § 2 odst. 1 písm. b) tohoto řádu, popř. vedoucího lékaře nebo primáře v nestátním zdravotnickém zařízení, uvede v žádosti dále údaje o zdravotnickém zařízení,

je-li provozovatelem fyzická osoba

e) jméno a příjmení, rodné číslo,

f) IČO,

g) adresu provozovatele nebo sídlo,

h) druh pracovněprávního vztahu k provozovateli,

– je-li provozovatelem právnická osoba

i) název, právní formu,

j) IČO,

k) sídlo,

l) jméno, příjmení, rodné číslo a adresu statutárního zástupce,

druh pracovněprávního vztahu k provozovateli.

(3) Nejsou-li v době žádosti některé údaje známy, je povinností žadatele oznámit je Kanceláři Komory neprodleně po registraci zdravotnického zařízení.

(4) K žádosti je nutno přiložit:

a) vyjádření představenstva Oblastní komory (Oblastních komor), které obsahuje:

zprávu o zápisu v seznamu členů vedeném Oblastní komorou,

zprávu o zaplacení licenčních poplatků,
stanovisko k vydání Licence. Případné záporné stanovisko je nutno odůvodnit,

b) výpis z rejstříku trestů nebo čestné prohlášení, že žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný v souvislosti s poskytováním zdravotní péče, nebo že není proti němu vedeno soudní řízení v takové věci.

§ 7Souhlas

(1) Podmínky věcného a technické vybavení nestátního zdravotnického zařízení vyplývají z vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení.

(2) Podmínky personálního vybavení nestátního zdravotnického zařízení vyplývají ze zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních.

(3) Souhlas vydává představenstvo Oblastní komory, která je místně příslušná pracovišti zdravotnického zařízení.

(4) Je-li poskytována stomatologická péče v rámci jednoho nestátního zdravotnického zařízení, tj. provozovaného jedním provozovatelem na různých místech – pracovištích, musí být udělen Souhlas pro každé pracoviště zvlášť.

(5) Rozšiřuje-li registrované nestátní zdravotnické zařízení počet pracovišť, ve kterých hodlá poskytovat stomatologickou péči, musí pro toto pracoviště obdržet od místně příslušné Oblastní komory Souhlas a oznámit orgánu příslušnému k registraci nestátního zdravotnického zařízení tuto změnu.

(6) Pro účely řízení při vzniku nového zdravotnického zařízení může Oblastní komora udělit souhlas s věcným, technickým a personálním vybavením nestátního zdravotnického zařízení s omezenou platností na základě projektové dokumentace. Zdravotnické zařízení může začít poskytovat stomatologickou péči až po vydání řádného Souhlasu.

§ 8Žádost o souhlas

(1) Žadatel zašle žádost o Souhlas (ČSK/40/97) s příslušnými doklady Oblastní komoře místně příslušné pracovišti nestátního zdravotnického zařízení.(2) Žádost musí obsahovat:

a) název, sídlo a právní formu a typ nestátního zdravotnického zařízení,

b) přesné označení provozovatele nestátního zdravotnického zařízení,

c) adresy a telefonní čísla všech pracovišť, na kterých je poskytována stomatologická péče,

d) jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště zubních lékařů vykonávajících povolání v nestátním zdravotnickém zařízení,

e) druh stomatologické péče poskytované v nestátním zdravotnickém zařízení a evidenční čísla příslušných Licencí u nestátních zdravotnických zařízení, jejichž provozovatel je právnická osoba, nebo fyzická osoba, která nemá odbornou způsobilost podle zákona č. 160/1992 Sb., dále:

f) jméno a příjmení, rodné číslo, bydliště a funkci statutárního zástupce,

g) jména a příjmení, rodná čísla a bydliště odborných zástupců a evidenční čísla jejich Licencí pro výkon funkce odborného zástupce nestátního zdravotnického zařízení.

(3) K žádosti o Souhlas je nutno přiložit:

a) souhlas s věcným, technickým a personálním vybavením nestátního zdravotnického zařízení s omezenou platností, byl-li vydán (§ 7 odst. 6),

b) kopii platné revizní zprávy elektroinstalace,

c) stručný popis pracoviště a jeho vybavení podle vzoru žádosti (typ soupravy, sterilizátoru a RTG přístroje a zda součástí pracoviště je stomatologická laboratoř),

d) doklad o zaplacení poplatku za vydání Souhlasu.

(4) K žádosti o Souhlas žadatel, který je držitelem Licence dle § 5 odst. 1 písm. a) tohoto řádu, dále přiloží:

a) kopii platné smlouvy o odběru odpadů s obsahem amalgámu se subjektem oprávněným k jeho odstraňování,

b) doklad prokazující, že stomatologické soupravy instalované na pracovišti jsou vybaveny odlučovači suspendovaných částic amalgámu z odpadních vod s minimální účinností 95 %.

(5) Žadatel, který je držitelem Licence dle § 5 odst. 1 písm. b) nebo c) tohoto řádu a který čestně prohlásí, že není ani při výkonu své činnosti nebude původcem odpadního amalgámu, doklady uvedené v § 8 odst. 4 k žádosti o Souhlas nepřikládá. Čestné prohlášení dle předchozí věty musí být přiloženo k žádosti o Souhlas v písemné formě s úředně ověřeným podpisem žadatele.

ČÁST TŘETͧ 9

Změny

Držitel Licence nebo Souhlasu je povinen ohlásit do 14 dnů místně příslušné Oblastní komoře všechny změny údajů obsažených v žádosti a přiložených dokladech. Neplnění této oznamovací povinnosti je v rozporu s usta-novením § 9 odst. 2 písm. d) zákona č. 220/1991 Sb.

§ 10Zánik platnosti vydaného dokladu

(1) Platnost vydaného Dokladu zaniká:

a) na vlastní žádost držitele,

b) při zániku členství v Komoře ( § 5 Stanov Komory, § 8 zákona č. 220/1991 Sb.),

c) dnem zrušení registrace nestátního zdravotnického zařízení, k jehož registraci sloužily, jde-li o Licencepodle § 5 odst. 1 písm. d), e), f), a g) tohoto řádu a Souhlas.

(2) Platnost Licence pro výkon funkce podle § 5 odst. 1 písm. d), e), f), a g) tohoto řádu zaniká při ukončení pracovního poměru nebo obdobného pracovněprávního vztahu držitele k provozovateli nestátního zdravotnického zařízení, pro které byla udělena.

(3) Platnost udělené Licence zaniká rozhodnutím představenstva Komory, ztratí-li držitel odbornou způsobilost podle § 2 odst. 3 tohoto řádu nebo způsobilost k právním úkonům.

(4) Platnost Licence pro výkon funkce odborného zástupce (§ 5 odst. 1 písm. d), e), f) zanikne, byl-li její držitel pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný v souvislosti s poskytováním zdravotní péče nebo pravomocně shledán vinným disciplinárním proviněním spočívajícím v porušení povinností odborného zástupce.

(5) V případě zániku platnosti Licence, která je dokladem přiloženým k registraci, musí být neprodleně ustanoven odborný zástupce, držitel Licence pro daný druh a rozsah činnosti.

(6) Platnost Souhlasu zanikne rozhodnutím představenstva Oblastní komory, dojde-li k výraznému zhoršení věcného, technického a personálního vybavení pracoviště a to již nevyhovuje požadavkům v době vydání Souhlasu, nebo neplní-li držitel Souhlasu ohlašovací povinnost podle § 9 tohoto řádu.

(7) V rozhodnutí o zániku platnosti vydaného Dokladu Komora nebo Oblastní komora uvede, zda a v jakém termínu o této skutečnosti informuje místní orgán příslušný k registraci nestátního zdravotnického zařízení.

(8) Rozhodnutí o zániku platnosti vydaného Dokladu je zasláno držiteli doporučeným dopisem s dodejkou do vlastních rukou výhradně jen adresáta.

ČÁST ČTVRTÁ§ 11
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

(1) Platnost všech Licencí udělených Komorou se nemění, zrušení jejich platnosti se řídí od doby účinnosti tohoto řádu tímto řádem.

(2) Všechny Licence vydávané Komorou osvědčují též odbornou způsobilost ke zhotovování a opravám stomatologických výrobků.

(3) Provozovatelé, popř. odborní zástupci všech nestátních zdravotnických zařízení, kteří nejsou držiteli platných Souhlasů (mají Souhlasy s omezenou platností), nebo Souhlasů na všechna pracoviště podle tohoto řádu, jsou povinni zažádat o vydání příslušných Dokladů do konce roku 1998.

(4) Odborní zástupci všech nestátních zdravotnických zařízení, provozovaných osobou bez odborné způsobilosti, jsou povinni zažádat o příslušné Licence do konce roku 1998.

(5) Nebudou-li splněna ustanovení odst. 3 a 4, nebo nedojde-li k dohodě mezi Oblastní komorou a provozovatelem o nápravě stavu do jiného termínu, informuje Oblastní komora o této skutečnosti místní orgán příslušný k registraci nestátního zdravotnického zařízení.

(6) Provozovatelé, popř. odborní zástupci všech zdravotnických zařízení, kteří jsou držiteli platných Souhlasů podle tohoto řádu, předloží Oblastní komoře, na jejímž území působnosti je zdravotnické zařízení provozováno, v termínu do 31. 5. 2002 kopii platné smlouvy na odběr odpadů s obsahem amalgámu se subjektem oprávněným k jeho odstraňování.

(7) Nebude-li splněno ustanovení odst. 6, Oblastní komora o této skutečnosti informuje místní orgán příslušný k registraci nestátního zdravotnického zařízení.

§ 12
(1) Tento Licenční řád Komory byl schválen sněmem Komory dne 25.5.2008 a tímto dnem nabývá účinnosti.

REVIZNÍ ŘÁD
ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORYstanovuje pro revizní komise pravidla kontroly dodržování právních předpisů a stavovských předpisů členy a orgány České stomatologické komory (dále jen „Komory“), jakož i kontroly majetku a hospodaření s ním a kontroly evidence.

§ 1

Obecná ustanovení

(1) Revizní komise se zřizují podle zákona ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře.

(2) Začlenění revizních komisí a jejich pravomoci upravují Stanovy České stomatologické komory.

(3) Tento řád upravuje kontrolní činnost revizních komisí.

(4) Činnost revizních komisí při šetření stížností upravuje Disciplinární řád Komory.

§ 2Organizační uspořádání

(1) Orgány kontroly jsou:a) revizní komise oblastní stomatologické komory (dále jen „Oblastní komory“), nebo společná revizní komise Oblastních komor,

b) revizní komise Komory.

(2) Funkce v těchto orgánech jsou čestné, za jejich výkon je vyplácena náhrada za ztrátu času a hotových výloh.

(3) Členové revizní komise Komory a předsedové revizních komisí Oblastních komor jsou po nástupu do funkce povinni absolvovat školení o vedení hospodaření a platných právních normách.

§ 3
Působnost a obsah kontrolní činnosti revizní komise Oblastní komory
(1) Je kontrolním orgánem v dané oblasti a má přístup ke všem potřebným dokladům. (2) Kontroluje činnost členů a představenstva oblasti, především dodržování právních předpisů, stavovských předpisů a plnění usnesení.

(3) Účastní se jednání orgánů Oblastní komory, samostatně jedná a o průběhu těchto jednání vede zápis.

(4) Pozastavuje rozhodnutí představenstva Oblastní komory, je-li v rozporu s právními předpisy, řády a ostatními předpisy Komory. Pozastavené rozhodnutí předkládá oblastnímu shromáždění členů a podává o něm zprávu revizní komisi Komory.

(5) Kontroluje majetek Oblastní komory a hospodaření s ním, činnost sekretariátu Oblastní komory, inventarizaci a archivaci.

(6) Sleduje tvorbu rozpočtu a kontroluje jeho čerpání.

(7) Oznamuje potřebné skutečnosti revizní komisi Komory.

(8) Podává návrh na zahájení disciplinárního řízení na základě skutečností zjištěných při své kontrolní činnosti.

(9) Kontroluje členskou evidenci. (10) Vypracovává revizní zprávu, předkládá ji sněmu Oblastní komory a zasílá ji revizní komisi Komory.

(11) Má právo požádat představenstvo Oblastní komory o svolání mimořádného oblastního shromáždění členů.

(12) V odůvodněných případech je revizní komise oprávněna kontrolovat splnění podmínek věcné a technické vybavenosti soukromých praxí v dané oblasti.

§ 3a
(1) Tam, kde tento řád obsahuje ustanovení o revizní komisi Oblastní komory, rozumí se tím v případě, že byla zřízena společná revizní komise, společná revizní komise.

(2) Předseda společné revizní komise jmenuje pro každou Oblastní komoru, jejichž rozhodnutím byla společná revizní komise zřízena, nejméně jednoho zpravodaje a jménem společné revizní komise jej pověří výkonem kontrolní činnosti v této Oblastní komoře. Zpravodajem může být jen člen společné revizní komise, který je zapsán v seznamu Oblastní komory, v níž bude vykonávat kontrolní činnost. To neplatí, nemá-li společná revizní komise takového člena.

(3) Člen společné revizní komise je povinen jmenování zpravodajem přijmout a řádně vykonávat veškeré činnosti, které zpravodaji ukládají právní předpisy včetně řádů Komory. Zpravodaj se nemůže svého pověření vzdát.

(4) Zpravodaj provádí jménem společné revizní komise kontrolní činnost v Oblastní komoře, pro kterou byl jmenován. Zpravodaj provádí veškerou kontrolní činnost podle tohoto řádu, případně jiných řádů Komory. Je-li však třeba v rámci kontrolní činnosti vydat rozhodnutí, vydá jej společná revizní komise. Zpravodaj se účastní jednání představenstva a sněmu Oblastní komory, pro kterou byl jmenován.

(5) O uskutečněné činnosti a kontrolních zjištěních je zpravodaj povinen pravidelně informovat společnou revizní komisi na každém jejím zasedání. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, zejména přichází-li v úvahu rozhodnutí o pozastavení rozhodnutí představenstva Oblastní komory dle § 12 odst. 6 písm. b) Stanov Komory nebo o svolání mimořádného sněmu Oblastní komory dle § 12 odst. 6 písm. e) Stanov Komory, je zpravodaj povinen informovat o kontrolních zjištěních předsedu společné revizní komise okamžitě.

(6) Zpravodaj zpracovává revizní zprávu, kterou po schválení společnou revizní komisí předkládá sněmu Oblastní komory, jíž se týká.

(7) Společná revizní komise rozhoduje ve vztahu k Oblastní komoře zejména na podkladě informací, které jí poskytl zpravodaj. Může si však vyžádat nebo jinak opatřit i další informace. Za tím účelem může zejména rozhodnout, že prověří kontrolní zjištění zpravodaje nebo provede kontrolní činnost v Oblastní komoře.

(8) Jmenování zpravodajem zaniká odvoláním nebo zánikem členství ve společné revizní komisi. Předseda společné revizní komise nebo společná revizní komise mohou zpravodaje odvolat kdykoliv. Předseda společné revizní komise tak učiní zejména tehdy, jestliže zpravodaj nevykonává svoji činnost řádně a způsobem odpovídajícím právním předpisům včetně řádů Komory. Na místo odvolaného zpravodaje nebo zpravodaje, jehož členství ve společné revizní komisi zaniklo, jmenuje předseda společné revizní komise bez zbytečného odkladu zpravodaje nového.

§ 4Působnost a obsah kontrolní činnosti

(1) Je nejvyšším kontrolním orgánem Komory.

(2) Kontroluje činnost volených orgánů a sněmu Komory, kromě čestných rad, v oblasti dodržování právních předpisů, stavovských předpisů a plnění usnesení z jednání příslušných orgánů, v oblasti hospodaření a správy majetku, inventarizace a archivace a v oblasti členské evidence.

(3) Účastní se prostřednictvím svých členů jednání orgánů Komory a jednání orgánů Oblastní komory dle vlastního výběru.

(4) Má přístup ke všem dokladům orgánů Komory a Oblastní komory.

(5) Může pozastavit rozhodnutí: a) prezidenta, viceprezidenta a oblastního shromáždění členů, jsou-li v rozporu s právními předpisy, řády a ostatními předpisy Komory. Pozastavené rozhodnutí předkládá představenstvu Komory,

b) představenstva Komory, jsou-li v rozporu s právními předpisy, řády a ostatními předpisy Komory. Pozastavené rozhodnutí předkládá sněmu Komory.

(6) Sleduje tvorbu rozpočtu a kontroluje jeho čerpání.

(7) Kontroluje zřizování a čerpání fondů Komory.

(8) Podává návrh příslušné revizní komisi Oblastní komory na zahájení disciplinárního řízení na základě skutečností, zjištěných při své kontrolní činnosti.

(9) Vypracovává revizní zprávu a předkládá ji sněmu Komory, navrhuje změny řádů Komory.

(10) Má právo požádat představenstvo Komory
o svolání mimořádného sněmu Komory.

(1) Revizní řád Komory je doplněn Přílohou č. 1 Zásady pro sestavování pracovního plánu revizní komise.

(2) Revizní řád Komory byl schválen na sněmu Komory dne 13. 5. 2006 a tímto dnem nabývá účinnosti.

Příloha č. 1 Revizního řádu
Zásady pro sestavování pracovního plánu revizní komise
Činnost revizní komise je podmíněna systematičností a cílevědomostí, proto je nutný pracovní plán. Ten musí vycházet ze skutečnosti, že různé činnosti mají různou periodicitu a musí počítat i s nečekanými pracemi.

RÁMCOVÉ ROZDĚLENÍ:

1) Měsíčně: a) kontrola odesílání ekonomické dokumentace z OSK ekonomickému oddělení ČSK,

b) kontrola odesílání změn v evidenci a dalších informací orgánům ČSK.

2) Čtvrtletně:
a) kontrola čerpání rozpočtu,

b) kontrola čerpání náhrad za ztrátu času spojenou s výkonem funkce

3) Pololetně:
evidence, stížnosti a usnesení.

4) Ročně: a) sestavení vlastního rozpočtu,

b) kontrola inventarizace a archivace,

c) zpráva o činnosti – výsledky hospodaření, čerpání rozpočtu,

d) hlášení statistických údajů za uplynulý rok orgánům ČSK.

5) Dle potřeby:
evidence majetku, řešení podání stížností, podnětů a návrhů dle stanovených lhůt, dále namátkové, nebo cílené kontroly.