1/2010 Disciplinární řád (ve znění účinném od 1. 1. 2011 do 31. 1. 2013)

1/2010 Řád České stomatologické komory

ze dne 16.5.2010

 Disciplinární řád

Sněm České stomatologické komory schválil tento řád České stomatologické komory:

ČÁST PRVNÍ

Obecná ustanovení

§ 1

1.    Tento řád upravuje disciplinární odpovědnost členů Komory a postup orgánů Komory při uplatňování disciplinární pravomoci Komory podle § 2 odst. 2 písm. f) zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů.

2.       Orgány Komory nerozhodují spory ani jiné právní věci, které vyplývají z občanskoprávních, pracovních, rodinných nebo z obchodních vztahů, a to ani tehdy, je-li jejich účastníkem člen Komory.

ČÁST DRUHÁ

Disciplinární odpovědnost

§ 2

Disciplinární provinění

Disciplinárním proviněním je zaviněné porušení povinnosti člena Komory

a)    vykonávat své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony,

b)    dodržovat řády a závazná stanoviska Komory,

c)    řádně platit stanovené příspěvky,

d)    oznámit příslušným orgánům Komory změny související s výkonem povolání zubního lékaře,

e)    v případech stanovených Komorou uzavřít odpovědnostní pojištění.

§ 3

Disciplinární opatření

1.       Za porušení povinností uvedených v § 2 písm. a) až e) tohoto řádu může čestná rada Oblastní komory nebo společná čestná rada uložit jako disciplinární opatření

a)      důtku,

b)      pokutu od 2000 Kč do 20000 Kč.

2.       Za závažné porušení povinností uvedených v § 2 písm. a) tohoto řádu může čestná rada Komory uložit jako disciplinární opatření

a)      pokutu od 3000 Kč do 30000 Kč,

b)      podmíněné vyloučení z Komory,

c)      vyloučení z Komory.

3.       Čestná rada Oblastní komory nebo společná čestná rada mohou upustit od uložení disciplinárního opatření členu Komory, který spáchal disciplinární provinění menší závažnosti, svého jednání lituje a projevuje účinnou snahu po nápravě, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného disciplinárního provinění a k postoji člena Komory, proti kterému je disciplinární řízení vedeno, lze pouhé projednání věci čestnou radou Oblastní komory nebo společnou čestnou radou považovat za dostačující.

ČÁST TŘETÍ

Uplatňování disciplinární pravomoci

Hlava I

Postup před zahájením disciplinárního řízení

DÍL 1

Obecná ustanovení

§ 4

Věcná příslušnost

Úkony k prověření, zda existuje důvodné podezření, že člen Komory spáchal disciplinární provinění (dále jen „prověřování), koná a návrh na zahájení disciplinárního řízení podává revizní komise Oblastní komory.

§ 5

Místní příslušnost

1.       Prověřování koná a návrh na zahájení disciplinárního řízení podává revizní komise Oblastní komory, na jejímž území došlo k jednání, které je předmětem prověřování.

2.       Není-li však člen Komory, jehož jednání je předmětem prověřování (dále jen „podezřelý“), zapsán v seznamu vedeném Oblastní komorou určenou dle předchozího odstavce, je k prověřování místně příslušná revizní komise Oblastní komory, v jejímž seznamu je podezřelý zapsán. Je-li podezřelý zapsán v seznamech více Oblastních komor, přičemž k jednání, které je předmětem prověřování, došlo mimo území těchto Oblastních komor, je k prověřování místně příslušná revizní komise Oblastní komory, v jejímž seznamu je podezřelý zapsán a která podnět k zahájení prověřování obdrží jako první.

3.       V případech stanovených tímto řádem a v pochybnostech rozhodne o tom, která revizní komise Oblastní komory je k prověřování místně příslušná, předseda revizní komise Komory.

§ 6
Usnášeníschopnost

Revizní komise Oblastní komory i revizní komise Komory mohou podle tohoto řádu jednat a usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. K přijetí usnesení je nutné, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů příslušného orgánu.

§ 7

Vyloučení člena orgánu

1.       Člen revizní komise Oblastní komory, o němž lze důvodně předpokládat, že má s ohledem na svůj poměr k věci, k podezřelému, stěžovateli nebo jejich zástupcům takový zájem na výsledku prověřování, pro nějž lze pochybovat o jeho nepodjatosti, je vyloučen ze všech úkonů revizní komise Oblastní komory ve věci.

2.       Námitku podjatosti člena revizní komise Oblastní komory, kterou vznesl podezřelý nebo člen revizní komise Oblastní komory, předloží předseda revizní komise Oblastní komory bezodkladně k rozhodnutí předsedovi revizní komise Komory. K námitce podjatosti člena revizní komise Oblastní komory, kterou vznesla jiná osoba, revizní komise Oblastní komory přihlédne.

3.       Shledá-li předseda revizní komise Komory, že člen revizní komise Oblastní komory je vyloučen, rozhodne o tom, že revizní komise Oblastní komory bude konat bez podjatého člena, anebo určí, že prověřování provede jiná revizní komise Oblastní komory. Rozhodnutí podle předchozí věty tohoto odstavce může předseda revizní komise Komory učinit i z vlastního podnětu.

4.       Na vyloučení člena revizní komise Komory se ustanovení tohoto paragrafu užijí přiměřeně. Posouzení, zda je člen revizní komise Komory vyloučen, činí revizní komise Komory; člen revizní komise Komory, jehož se námitka podjatosti týká, se hlasování neúčastní a pro účely zjištění potřebné většiny se považuje za nepřítomného

§ 8

Jednací jazyk

1.       Orgány Komory jednají a písemnosti vyhotovují v českém jazyce. Podezřelý, stěžovatel i další osoby mohou jednat a písemnosti mohou být předkládány i v jazyce slovenském.

2.       Byla-li orgánu Komory předložena písemnost vyhotovená v jiném než českém nebo slovenském jazyce, orgán Komory toho, kdo písemnost předložil, upozorní, že písemnost je třeba opatřit úředně ověřeným překladem do jazyka českého, jinak nebude přijata. Náklady na pořízení překladu Komora nenese.

3.       Každý, kdo prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, má právo na tlumočníka, kterého si obstará na své náklady. Totéž platí, jde-li o podání stížnosti ústně do protokolu. Orgán Komory, který vede jednání, může v odůvodněných případech se souhlasem předsedy příslušné Oblastní komory rozhodnout, že náklady na tlumočníka nese tato Oblastní komora.

§ 9

Disciplinární spis

1.       Disciplinární spis obsahuje všechny písemnosti, které byly shromážděny v průběhu prověřování nebo které vznikly při činnosti zpravodaje nebo revizní komise Oblastní komory v průběhu prověřování.

2.       Podezřelý má právo nahlížet do disciplinárního spisu a pořizovat si z něj na své náklady kopie, výpisy a opisy. Stěžovatel má právo nahlížet do zápisu o ústním jednání, kterého se zúčastnil, a pořídit si z něj na své náklady kopii, opis či výpis.

3.       Je-li součástí disciplinárního spisu znalecký posudek či jiný záznam o zdravotním stavu fyzické osoby, má tato osoba právo do takového znaleckého posudku či jiného záznamu o svém zdravotním stavu nahlížet a pořizovat si z něj na své náklady kopie, výpisy či opisy; to neplatí, jde-li o zdravotnickou dokumentaci, do které může osoba, jíž se týká, nahlížet podle obecně závazných právních předpisů ve zdravotnickém zařízení.

§ 10

Součinnost členů Komory

1.       Člen Komory je povinen poskytnout orgánům Komory, které konají úkony podle tohoto řádu, veškerou součinnost, zejména předkládat požadované doklady včetně zdravotnické dokumentace a poskytovat požadované informace.

2.       Byl-li člen Komory vyzván orgánem Komory podle tohoto řádu k poskytnutí informací, podání vysvětlení či výpovědi či k jiné obdobné formě součinnosti, je povinen poskytovat informace pravdivé, úplné a nezkreslené a žádné informace orgánům Komory nezamlčovat.

3.       Poskytnutí informací, podání vysvětlení či výpovědi může odepřít pouze podezřelý a dále člen Komory, který by podáním informací, podáním vysvětlení či výpovědi uvedl sebe nebo osobu blízkou do nebezpečí stíhání pro trestný čin, přestupek nebo disciplinární provinění. Povinnost předkládat požadované doklady včetně zdravotnické dokumentace tím však není dotčena.

4.       Povinnosti podle tohoto paragrafu má člen Komory jak v rámci postupu orgánů Komory podle tohoto řádu před zahájením disciplinárního řízení, tak v disciplinárním řízení.

DÍL 2
Prověřování
§ 11
Podnět

1.       Revizní komise Oblastní komory koná prověřování na základě podnětu fyzické osoby, právnické osoby nebo orgánu veřejné moci (dále jen „stěžovatel“), orgánu Komory nebo z vlastního podnětu.

2.       Podnět stěžovatele (dále jen „stížnost“), který splňuje požadavky tohoto řádu, jsou povinny přijmout všechny orgány Komory s výjimkou sněmu Komory, čestné rady Komory, sněmu Oblastní komory, čestné rady Oblastní komory a společné čestné rady.

3.       Stížnost lze podat písemně, elektronicky včetně informačního systému datových schránek, telefaxem či ústně do protokolu, nikoliv však telefonicky. Stížnost musí obsahovat alespoň jméno, příjmení, případně název stěžovatele a jeho adresu. Ke stížnosti, která nemá náležitosti vyplývající z tohoto odstavce, se nepřihlíží.

4.       Orgán, který stížnost přijal, ji neprodleně předloží místně příslušné revizní komisi Oblastní komory.

§ 12

Průběh prověřování

1.       Prověřování zahajuje předseda místně příslušné revizní komise Oblastní komory záznamem do disciplinárního spisu bez zbytečného odkladu poté, co místně příslušná revizní komise Oblastní komory přijala stížnost, byl jí doručen podnět orgánu Komory nebo předložena stížnost orgánem Komory, který ji přijal. Prověřování z vlastního podnětu zahajuje revizní komise Oblastní komory; o jejím usnesení se provede záznam do disciplinárního spisu.

2.       Současně se zahájením prověřování pověří předseda revizní komise Oblastní komory některého z členů revizní komise Oblastní komory zpravodajem; zpravodajem může být i předseda revizní komise Oblastní komory.

3.       Zpravodaj informuje podezřelého a stěžovatele o zahájení prověřování. K informaci podezřelému připojí kopii stížnosti nebo podnětu orgánu Komory, na jehož základě bylo prověřování zahájeno, a poskytne mu lhůtu k vyjádření, která nesmí být kratší než 15 dnů.

4.       Zpravodaj opatří informace nezbytné k prověření, zda je dáno důvodné podezření, že podezřelý spáchal disciplinární provinění (dále jen „nezbytné informace“). Přitom je povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy a řády Komory, objasňovat stejně pečlivě okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch podezřelého a postupovat tak, aby stěžovateli a podezřelému poskytl možnost věc vyřešit smírně.

5.       Podklady, ze kterých čerpal nezbytné informace, zakládá zpravodaj do disciplinárního spisu, jestliže to jejich povaha umožňuje. Není-li to možné, učiní zpravodaj o obsahu nezbytných informací a o jejich zdroji, čase a způsobu, kterým je opatřil, do disciplinárního spisu záznam.

§ 13
Jednání

1.       Považuje-li to zpravodaj za vhodné, může v rámci prověřování nařídit ústní jednání.

2.       Nařídí-li zpravodaj ústní jednání, vyrozumí o místu a čase jeho konání vždy podezřelého i stěžovatele, a to nejméně 15 dnů předem.

3.       Ústní jednání řídí zpravodaj. Neúčast podezřelého či stěžovatele, kterým bylo včas odesláno vyrozumění o místu a čase konání ústního jednání, nebrání konání ústního jednání.

4.       O obsahu ústního jednání se vyhotoví zápis, který se zakládá do disciplinárního spisu.

§ 14
Smír

1.       Předloží-li podezřelý nebo stěžovatel zpravodaji písemnou dohodu, ze které bude zřejmé, že podezřelý a stěžovatel uzavřeli smír, může zpravodaj za předpokladu, že lze takové vyřízení věci především s přihlédnutím k obsahu smíru, poměrům jeho účastníků a povaze jednání, které je předmětem prověřování, a jeho následkům považovat za dostačující, prověřování ukončit a věc odložit.

2.       Ustanovení předcházejícího odstavce se užije obdobně, uzavřou-li podezřelý a stěžovatel smír při ústním jednání. Ukončit prověřování a odložit věc však v takovém případě může na podkladě zápisu z ústního jednání, podepsaného podezřelým i stěžovatelem, pouze revizní komise Oblastní komory.

§ 15

Skončení prověřování

1.       Výsledek prověřování zpravodaj sdělí s návrhem dalšího postupu revizní komisi Oblastní komory.

2.       Vyplývá-li z výsledku prověřování důvodné podezření, že podezřelý spáchal disciplinární provinění, revizní komise Oblastní komory podá návrh na zahájení disciplinárního řízení čestné radě Oblastní komory, společné čestné radě, byla-li zřízena, nebo čestné radě Komory, je-li k jeho projednání věcně příslušná. V ostatních případech, jakož i tehdy, je-li disciplinární řízení nepřípustné, revizní komise Oblastní komory věc odloží. Revizní komise Oblastní komory může věc odložit, vzal-li stěžovatel svoji stížnost zpět anebo jestliže stěžovatel zemřel.

3.       Odloží-li revizní komise Oblastní komory nebo zpravodaj věc, má se za to, že ohledně jednání, které bylo předmětem prověřování, bylo v disciplinárním řízení pravomocně rozhodnuto, ledaže předseda revizní komise Komory nařídí doplnění prověřování ve věci podle § 16 odst. 2 tohoto řádu.

4.       O podání návrhu na zahájení disciplinárního řízení i o odložení věci revizní komise Oblastní komory vyrozumí podezřelého, jeho zaměstnavatele a stěžovatele, případně orgán Komory, na jehož podnět se konalo prověřování, a předsedu revizní komise Komory.

§ 16

Dozor nad prověřováním

1.       Dozor nad činností revizní komise Oblastní komory včetně činnosti zpravodaje v rámci prověřování vykonává předseda revizní komise Komory.

2.       Při výkonu dozoru je předseda revizní komise Komory oprávněn dávat revizní komisi Oblastní komory a zpravodaji i bez návrhu pokyny, kterými jsou revizní komise Oblastní komory i zpravodaj povinni se řídit. Předseda revizní komise Komory však není oprávněn uložit revizní komisi Oblastní komory, aby podala návrh na zahájení disciplinárního řízení anebo aby věc odložila. Doplnění prověřování ve věci, která byla revizní komisí Oblastní komory nebo zpravodajem odložena, může předseda revizní komise Komory nařídit pouze ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy byl o odložení věci vyrozuměn.

DÍL 3

Zvláštní ustanovení

§ 17

Společná revizní komise

1.       Tam, kde tento řád obsahuje ustanovení o revizní komisi Oblastní komory nebo předsedovi revizní komise Oblastní komory, rozumí se tím v případě, že byla zřízena společná revizní komise, společná revizní komise nebo předseda, případně místopředseda společné revizní komise. Úkony podle tohoto řádu společná revizní komise činí v senátech ustavených podle odstavce 2.

2.       Bez zbytečného odkladu poté, co místně příslušná společná revizní komise přijala stížnost, byl jí doručen podnět orgánu Komory nebo předložena stížnost orgánem Komory, který ji přijal, anebo bez zbytečného odkladu poté, co společná revizní komise rozhodla o zahájení prověřování z vlastního podnětu, předseda společné revizní komise ustaví senát společné revizní komise, který musí mít lichý počet členů. Členem senátu společné revizní komise je vždy předseda nebo místopředseda společné revizní komise a nejméně další dva členové společné revizní komise. Členem senátu společné revizní komise je alespoň jeden člen společné revizní komise, který je zapsán v seznamu Oblastní komory, v němž je zapsán i podezřelý. To neplatí, nemá-li společná revizní komise takového člena nebo je-li tento člen vyloučen. V senátu společné revizní komise musí vždy tvořit většinu členové společné revizní komise zapsaní v seznamu nebo seznamech Oblastních komor, v nichž není zapsán podezřelý. Písemné rozhodnutí předsedy společné revizní komise o ustavení senátu společné revizní komise je součástí disciplinárního spisu. Při ustavování senátů společné revizní komise dbá předseda společné revizní komise dle možnosti na rovnoměrné zatížení jednotlivých členů společné revizní komise.

3.       Senát společné revizní komise může jednat a usnášet se, jsou-li přítomni alespoň 3 jeho členové. K přijetí usnesení senátu společné revizní komise je nutné, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina jeho členů. Každý člen senátu společné revizní komise má jeden hlas.

4.       Shledá-li předseda revizní komise Komory, že člen senátu společné revizní komise je vyloučen, určí jiného člena společné revizní komise, který se stane členem senátu společné revizní komise namísto vyloučeného člena senátu společné revizní komise. Nelze-li však v důsledku vyloučení jednoho či více členů společné revizní komise ustavit senát společné revizní komise podle pravidel uvedených v odstavci 2 anebo jsou-li vyloučeni předseda společné revizní komise i místopředseda společné revizní komise, určí předseda revizní komise Komory, že prověřování provede revizní komise Oblastní komory nebo jiná společná revizní komise.

§ 18

Hostující osoby

1.       Je-li předmětem podnětu jednání hostující osoby, použijí se ustanovení tohoto řádu o postupu před zahájením disciplinárního řízení obdobně.

2.       Vyplývá-li však z výsledku prověřování důvodné podezření, že jednání hostující osoby má znaky disciplinárního provinění, revizní komise Oblastní komory namísto podání návrhu na zahájení disciplinárního řízení sdělí výsledek prověřování Kanceláři Komory, která informuje členský stát původu podle obecně závazných právních předpisů. O výsledku prověřování a dalších krocích, které podnikla, vyrozumí Kancelář Komory hostující osobu, jejího zaměstnavatele a stěžovatele, případně orgán Komory, na jehož podnět se konalo prověřování, a předsedu revizní komise Komory.

Hlava II

Disciplinární řízení

§ 19

Použití správního řádu

V disciplinárním řízení se postupuje podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

§ 20

Věcná příslušnost

1.       Úkony správního orgánu provádí čestná rada Oblastní komory, společná čestná rada a čestná rada Komory.

2.       V disciplinárním řízení jedná a rozhoduje čestná rada Oblastní komory nebo společná čestná rada jako orgán prvního stupně. Čestná rada Komory jedná a rozhoduje jako orgán prvního stupně v disciplinárním řízení o závažném porušení povinností uvedených v § 2 písm. a) tohoto řádu.

3.       O opravném prostředku proti rozhodnutí čestné rady Oblastní komory rozhoduje čestná rada Komory jako odvolací orgán.

§ 21

Místní příslušnost

1.       V disciplinárním řízení jedná a rozhoduje čestná rada Oblastní komory, v jejímž seznamu je zapsán člen Komory, proti kterému návrh na zahájení disciplinárního řízení směřuje (dále jen „disciplinárně obviněný“), nebo společná čestná rada, na jejímž zřízení se podílela Oblastní komora, v jejímž seznamu je zapsán disciplinárně obviněný.

2.       Je-li disciplinárně obviněný zapsán v seznamech více Oblastních komor, je k jednání a rozhodování v disciplinárním řízení místně příslušná čestná rada Oblastní komory, jejíž revizní komise podala návrh na zahájení disciplinárního řízení, nebo společná čestná rada, na jejímž zřízení se podílela Oblastní komora, jejíž revizní komise podala návrh na zahájení disciplinárního řízení.

§ 22
Usnášeníschopnost

Čestná rada Oblastní komory i čestná rada Komory mohou jednat a rozhodovat, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. K přijetí rozhodnutí je nutné, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů příslušného orgánu.

§ 23

Společná čestná rada

1.       Společná čestná rada v disciplinárním řízení jedná a rozhoduje v senátech společné čestné rady.

2.       Senát společné čestné rady, který musí mít lichý počet členů, ustaví předseda společné čestné rady do 7 dnů od zahájení disciplinárního řízení. Členem senátu společné čestné rady je vždy předseda společné čestné rady nebo místopředseda společné čestné rady, který práci a jednání senátu společné čestné rady řídí, a nejméně další dva členové společné čestné rady. Členem senátu společné čestné rady je alespoň jeden člen společné čestné rady, který je zapsán v seznamu Oblastní komory, v němž je zapsán i disciplinárně obviněný. To neplatí, nemá-li společná čestná rada takového člena nebo je-li tento člen podle správního řádu vyloučen z projednávání a rozhodování věci. V senátu společné čestné rady musí vždy tvořit většinu členové společné čestné rady zapsaní v seznamu nebo seznamech Oblastních komor, v nichž není zapsán disciplinárně obviněný. Písemné rozhodnutí předsedy společné čestné rady o ustavení senátu společné čestné rady je součástí disciplinárního spisu. Při ustavování senátů dbá předseda společné čestné rady dle možnosti na rovnoměrné zatížení jednotlivých členů společné čestné rady.

3.       Senát společné čestné rady může jednat a rozhodovat, jsou-li přítomni všichni jeho členové. K přijetí rozhodnutí senátu společné čestné rady je nutné, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina jeho členů.

§ 24

Vyloučení z projednávání a rozhodování věci

1.       O námitkách podjatosti členů čestné rady Oblastní komory a členů senátu společné čestné rady rozhoduje předseda čestné rady Komory. O námitkách podjatosti členů čestné rady Komory rozhoduje čestná rada Komory; člen čestné rady Komory, jehož se námitka podjatosti týká, se hlasování neúčastní a pro účely zjištění potřebné většiny se považuje za nepřítomného.

2.       Je-li člen čestné rady Oblastní komory vyloučen, čestná rada Oblastní komory jedná a rozhoduje bez něho. Jsou-li však vyloučeni předseda čestné rady Oblastní komory i místopředseda čestné rady Oblastní komory anebo není-li v důsledku vyloučení jednoho či více členů čestné rady Oblastní komory čestná rada Oblastní komory usnášeníschopná, určí předseda čestné rady Komory k projednání a rozhodnutí věci jinou čestnou radu Oblastní komory nebo společnou čestnou radu.

3.       Je-li člen senátu společné čestné rady vyloučen, určí předseda čestné rady Komory jiného člena společné čestné rady, který se stane členem senátu společné čestné rady namísto vyloučeného člena senátu společné čestné rady. Nelze-li však v důsledku vyloučení jednoho či více členů společné čestné rady ustavit senát společné čestné rady podle pravidel uvedených v § 23 odst. 2 tohoto řádu anebo jsou-li vyloučeni předseda společné čestné rady i místopředseda společné čestné rady, určí předseda čestné rady Komory k projednání a rozhodnutí věci čestnou radu Oblastní komory nebo jinou společnou čestnou radu.

§ 25

Nepřípustnost disciplinárního řízení

1.       Disciplinární řízení nelze konat proti členu Komory, o jehož totožném jednání bylo v dřívějším disciplinárním řízení pravomocně rozhodnuto, ani proti členu Komory, u něhož se má za to, že o jeho totožném jednání bylo v dřívějším disciplinárním řízení pravomocně rozhodnuto.

2.       Návrh na zahájení disciplinárního řízení lze podat do 1 roku ode dne, kdy se Komora dozvěděla o skutečnostech nasvědčujících tomu, že člen Komory spáchal disciplinární provinění, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy ke spáchání disciplinárního provinění došlo.

§ 26

Rejstřík disciplinárních opatření

1.       Kancelář Komory vede Rejstřík disciplinárních opatření (dále jen „rejstřík“). Do tohoto Rejstříku se zapisují pravomocně uložená disciplinární opatření. Zápis musí být proveden nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, v němž byl Kanceláři Komory doručen opis pravomocného rozhodnutí, kterým bylo uloženo disciplinární opatření.

2.       Kancelář Komory poskytne informace z rejstříku pouze orgánu Komory a dále členu Komory, jde-li o informace týkající se jeho osoby.

§ 27

Zahlazení disciplinárního opatření

1.       Kancelář Komory provede zahlazení disciplinárního opatření v rejstříku

a)      po uplynutí 6 měsíců ode dne, kdy rozhodnutí, jímž byla členu Komory uložena jako disciplinární opatření důtka, nabylo právní moci,

b)      po uplynutí 1 roku ode dne, kdy člen Komory zaplatil pokutu, která mu byla uložena jako disciplinární opatření čestnou radou Oblastní komory nebo společnou čestnou radou,

c)      po uplynutí 2 let ode dne, kdy člen Komory zaplatil pokutu, která mu byla uložena jako disciplinární opatření čestnou radou Komory,

d)      po uplynutí 3 let ode dne, kdy rozhodnutí, jímž bylo členu Komory jako disciplinární opatření uloženo podmíněné vyloučení z Komory, nabylo právní moci

e)      po uplynutí 5 let ode dne, kdy rozhodnutí, jímž bylo členu Komory jako disciplinární opatření uloženo vyloučení z Komory, nabylo právní moci.

2.       Byl-li člen Komory shledán vinným porušením povinností člena uvedených v § 2 písm. c) tohoto řádu, zahlazení disciplinárního opatření se provede po uplynutí 18 měsíců ode dne, kdy

a)      nabylo právní moci rozhodnutí, jímž mu za porušení těchto povinností byla jako disciplinární opatření uložena důtka, anebo

b)      člen Komory zaplatil pokutu, která mu byla za porušení těchto povinností jako disciplinární opatření uložena.

3.       Nabude-li však v průběhu lhůt uvedených v odstavci 1 a 2 právní moci rozhodnutí, jímž bude člen Komory shledán vinným dalším disciplinárním proviněním, lze zahlazení disciplinárního opatření provést nejdříve současně se zahlazením disciplinárního opatření, které bylo členu Komory uloženo za toto další disciplinární provinění.

4.       O zahlazení disciplinárního opatření je Kancelář Komory povinna do 30 dnů informovat disciplinárně potrestaného člena Komory a všechny orgány Komory, které byly o uložení takového disciplinárního opatření vyrozuměny podle ustanovení § 28 odst. 1 tohoto řádu.

§ 28

Informování o výsledku disciplinárního řízení

1.       Opis pravomocného rozhodnutí v disciplinárním řízení předseda čestné rady Oblastní komory, předseda společné čestné rady i předseda čestné rady Komory doručí revizní komisi Oblastní komory, která podala návrh na zahájení disciplinárního řízení, Kanceláři Komory a představenstvu Oblastní komory, v jejímž seznamu je zapsán disciplinárně obviněný.

2.       O výsledku disciplinárního řízení předseda čestné rady Oblastní komory i předseda společné čestné rady vyrozumí stěžovatele a zaměstnavatele disciplinárně obviněného.

ČÁST ČTVRTÁ

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 29

1.       Šetření před zahájením disciplinárního řízení, která byla zahájena před účinností tohoto řádu, se dokončí podle dosavadního disciplinárního řádu.

2.       Disciplinární řízení zahájená před účinností tohoto řádu se dokončí podle dosavadního disciplinárního řádu.

3.       Má se za to, že o jednání, ohledně kterého bylo podle dosavadního disciplinárního řádu přijato závěrečné stanovisko nebo rozhodnutí v disciplinárním řízení, bylo pravomocně rozhodnuto.

4.       Zrušuje se řád Komory č. 4/2009, disciplinární řád., přijatý sněmem České stomatologické komory dne 25. května 2008.

5.       Tento řád nabývá účinnosti dne 1. ledna 2011.