wqfqwf 2/2009 Jednací řád (ve znění účinném od 15. 5. 2010 do 31. 12. 2011) - ČSK

2/2009 Jednací řád (ve znění účinném od 15. 5. 2010 do 31. 12. 2011)

 

2/2009 Jednací řád

§ 1

Východiska a působnost

(1) Jednací řád České stomatologické komory (dále jen „Komory“) vychází z příslušných ustanovení zákona ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře a ze Stanov Komory.

(2) Jednací řád Komory je závazný pro jednání následujících orgánů:
a) na úrovni oblastních orgánů:
– oblastního shromáždění členů,
– představenstva oblastní stomatologické komory (dále jen „Oblastní komory“),
– revizní komise Oblastní komory,
– čestné rady Oblastní komory, s výjimkou disciplinárního řízení.
b) na úrovni centrálních orgánů:
– sjezdu delegátů Komory,
– představenstva Komory,
– revizní komise Komory,
– čestné rady Komory, s výjimkou disciplinárního řízení.

§ 2

Účastníci jednání

(1) Právo účastnit se jednání orgánů Komory mají jejich členové.

(2) Účast jiných členů Komory vymezují Stanovy Komory.

(3) Hosté se mohou jednání orgánu účastnit jen s jeho svolením bez hlasovacího práva.

§ 3

Zahájení a program jednání

(1) Právo vést jednání orgánů Komory upravuje zákon ČNR č. 220/1991 Sb., Stanovy Komory a Jednací řád Komory.

(2) Jednání orgánu Komory může být zahájeno pouze tehdy, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.

(3) Jednání orgánů Komory se řídí programem schváleným přítomnými členy těchto orgánů v jeho úvodu.

(4) Program musí obsahovat zprávu o činnosti orgánu za uplynulé období a o plnění dříve přijatých usnesení a úkolů.

§ 4

Komise

(1) Po zahájení jednání oblastního shromáždění členů, resp. sněmu Komory, musí být zvolena návrhová a mandátová komise.

(2) Mandátová komise kontroluje přítomnost účastníků jednání, ověřuje oprávněnost jejich účasti na jednání a právo hlasování.

(3) Návrhová komise připravuje návrh usnesení s ohledem na připomínky a návrhy účastníků jednání a předkládá ke schválení jeho konečné znění.

(4) Pokud je v programu jednání volba orgánů nebo jejich členů, popřípadě je-li rozhodnuto o tajném hlasování, musí být zvolena volební komise. Její činnost upravují příslušná ustanovení Volebního řádu Komory.

§ 5

Průběh jednání

(1) Člen orgánu Komory, pověřený řízením jednání, předkládá návrh na ukončení jednotlivých bodů programu, navrhuje hlasování, řídí diskusi a navrhuje ukončení jednání.

(2) Diskuse je součástí jednotlivých bodů programu. Mohou se jí zúčastnit všichni členové jednajícího orgánu a nečlenové s právem účasti. Hosté jen s jeho souhlasem.

(3) Každý člen orgánu Komory má právo v průběhu jednání tohoto orgánu předložit návrh na hlasování.

(4) V místnosti, v níž probíhá jednání orgánu Komory (dále jen „jednací místnost“), je zakázáno požívání alkoholických nápojů.

(5) Osobu, která vykazuje zjevné známky ovlivnění alkoholem nebo omamnou či psychotropní látkou, osobu, která se v jednací místnosti dopustila protiprávního jednání, jakož i osobu, která nevhodným chováním narušuje průběh jednání orgánu Komory, může člen Komory pověřený řízením jednání vykázat na určitou dobu z jednací místnosti. Člena orgánu Komory, o jehož jednání jde, může vykázat na určitou dobu z jednací místnosti pouze tento orgán Komory. Člen Komory, který byl podle tohoto odstavce vykázán z jednací místnosti, je povinen jednací místnost neprodleně opustit a po dobu, na kterou byl vykázán, do jednací místnosti nevstupovat.

(6) Po dobu, po kterou je osoba podle odstavce 5 vykázána z jednací místnosti, jí nepřísluší právo účastnit se či být přítomna jednání orgánu Komory, právo účastnit se diskuse ani právo předložit návrh na hlasování. Pro účely posouzení schopnosti orgánu Komory se platně usnášet se člen orgánu Komory po dobu, po kterou je podle odstavce 5 vykázán z jednací místnosti, považuje za nepřítomného.

§ 6

Hlasování

(1) Předložené návrhy a dokumenty se schvalují veřejným hlasováním v pořadí, ve kterém byly předloženy. Nejprve se hlasuje o návrzích pozměňujících.

(2) Orgán se může platně usnášet jen tehdy, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.

(3) Při hlasování rozhoduje nadpoloviční většina platných hlasů přítomných členů jednajícího orgánu.

(4) O požadavku tajného hlasování rozhoduje jednající orgán veřejným hlasováním.

§ 7

Usnesení a záznam o jednání

(1) Na závěr jednání okresního (obvodního) nebo oblastního shromáždění členů a sněmu Komory musí být přijato usnesení.

(2) O jednání orgánu a jeho průběhu se vede záznam.

(3) Záznam o jednání oblastního shromáždění členů zasílá představenstvo Oblastní komory představenstvu Komory.

§ 8

Zrušen.

§ 9

Účinnost

Tento Jednací řád Komory byl schválen sněmem Komory dne 25.5.2008 a tímto dnem nabývá účinnosti.

 

Příloha č. 1

Postup při navrhování řádů Komory a jejich novel

1. iniciativa – právo podání návrhu řádu Komory nebo jeho novely či zrušení má představenstvo Komory, revizní komise Komory, čestná rada Komory, člen sněmu Komory a jeho náhradník a jejich prostřednictvím každý člen Komory – návrh lze podat nejpozději 10 týdnů před jednáním sněmu Komory, na kterém má být projednán
2. registrace – Kancelář Komory – Kancelář do 7 dnů po registraci rozešle návrh všem, kteří mají právo připomínkování
3. připomínkování – představenstvo Komory, revizní komise Komory, čestná rada Komory a legislativní výbor sněmu Komory – připomínky lze podat do Kanceláře Komory nejpozději 7 týdnů před jednáním sněmu Komory, na kterém má být návrh projednán. Kancelář Komory předá do 7 dnů po uzávěrce příjmu připomínek všechny připomínky předkladateli a všem členům legislativního výboru sněmu Komory
4. zpracování připomínek a příprava konečného znění návrhu předkladatelem, předání Kanceláři Komory k rozeslání členům sněmu Komory – nejpozději 5 týdnů před jednáním sněmu Komory
5. jednání legislativního výboru sněmu Komory – projednání konečného znění návrhu (s ohledem na připomínky) legislativním výborem sněmu Komory za přítomnosti předkladatele a člena představenstva Komory – nejpozději v den před jednáním sněmu Komory, na kterém má být návrh projednán
6. předkládání – předkladatel přednese na jednání sněmu Komory návrh s ohledem na připomínky
7. zhodnocení – zpravodaj legislativního výboru sněmu Komory přednese vyjádření legislativního výboru sněmu Komory
8. rozhodnutí – sněm komory

Zrychlený postup navrhování řádů Komory a jejich novel (lze použít pouze se souhlasem sněmu Komory)

1. iniciativa – představenstvo Komory, revizní komise Komory, čestná rada Komory – termín: předkladatel požádá na počátku jednání sněmu Komory o souhlas se zrychleným projednáváním a o zařazení návrhu do programu 1. dne jednání sněmu Komory; má-li předkladatel k dispozici kompletní návrh dříve než 7 dnů před 1. dnem jednání sněmu Komory, rozešle jej bez odkladu všem, kteří mají právo připomínkování
2. registrace – zařazením do programu jednání sněmu Komory
3. připomínkování – představenstvo Komory, revizní komise Komory, čestná rada Komory a členové sněmu Komory – termín: do skončení 1. dne jednání sněmu Komory
4. zpracování – předkladatel – termín: do 1 hod po skončení 1. dne jednání sněmu Komory, ihned předává legislativnímu výboru sněmu Komory
5. jednání legislativního výboru sněmu Komory – stejně jako v bodu 5. řádného postupu – termín: ihned po obdržení konečného znění návrhu od předkladatele
6. předkládání – v rámci 2. dne jednání sněmu Komory předkladatel přednese návrh s ohledem na připomínky
7. zhodnocení – stejně jako při řádném postupu
8. rozhodnutí – stejně jako při řádném postupu

Platnost, účinnost, vyhlášení a číslování řádů Komory, závazných stanovisek a opatření představenstva Komory

1. Řády Komory, závazná stanoviska a opatření představenstva Komory (dále jen „předpisy“) se vyhlašují zpřístupněním v elektronické podobě na internetové stránce Komory.
2. Předpisy nabývají platnosti dnem jejich vyhlášení.
3. Dnem vyhlášení předpisu je den jeho zpřístupnění v elektronické podobě na internetové stránce Komory.
4. Pokud není stanovena účinnost pozdější, nabývají předpisy účinnosti dnem vyhlášení.
5. Datum dne vyhlášení a datum dne účinnosti předpisu se uvede u předpisu na internetové stránce Komory současně s vyhlášením předpisu.
6. Kancelář Komory současně s vyhlášením předpisu, kterým se mění jiný předpis (dále jen „novelizovaný předpis“), zpřístupní na internetové stránce Komory úplné znění novelizovaného předpisu.
7. Řády Komory, závazná stanoviska i opatření představenstva Komory se označují od počátku kalendářního roku pořadovými čísly v souvislých řadách, které se uzavírají koncem každého kalendářního roku. V označení závazného stanoviska se před pořadovým číslem uvedou písmena „ZS“ a v označení opatření představenstva Komory se před pořadovým číslem uvedou písmena „OP“.
8. Pro odborná stanoviska vydávaná představenstvem Komory se ustanovení o platnosti, účinnosti, vyhlášení a číslování předpisů užijí přiměřeně. Před pořadovým číslem odborného stanoviska se uvedou písmena „OSP“.
9. Přechodné ustanovení
Předpisy platné a účinné ke dni účinnosti této přílohy č. 1 Jednacího řádu Komory se označují pořadovými čísly takto:
Organizační řád Komory 1/2009
Jednací řád Komory 2/2009
Volební řád Komory 3/2009
Disciplinární řád Komory 4/2009
Závazné stanovisko České stomatologické Komory č. 1 ZS 1/1995
Závazné stanovisko České stomatologické Komory č. 2 ZS 2/1995
Závazné stanovisko České stomatologické Komory č. 4 ZS 1/1996
Závazné stanovisko České stomatologické Komory č. 7 ZS 1/1998
Závazné stanovisko České stomatologické Komory č. 8 ZS 1/2004
Opatření představenstva Komory č. 1 OP 1/2009
Opatření představenstva Komory č. 2 OP 2/2009
Opatření představenstva Komory č. 3 OP 3/2009
Opatření představenstva Komory č. 5 OP 4/2009
Opatření představenstva Komory č. 6 OP 5/2009

Odborná stanoviska platná a účinná ke dni účinnosti této přílohy č. 1 Jednacího řádu Komory se označují pořadovými čísly takto:
Odborné stanovisko představenstva ČSK č. 1/2004 OSP 1/2004
Odborné stanovisko č. 1/2009 OSP 1/2009
Odborné stanovisko č. 2/2009 OSP 2/2009
Odborné stanovisko č. 3/2009 OSP 3/2009