wqfqwf 2/2011 Jednací řád (ve znění účinném od 1. 2. 2013 do 31. 12. 2015) - ČSK

2/2011 Jednací řád (ve znění účinném od 1. 2. 2013 do 31. 12. 2015)

2/2011 Řád České stomatologické komory
ze dne 13. 11. 2011
Jednací řád

ve znění řádu ČSK 2/2012.

Sněm České stomatologické komory schválil tento řád České stomatologické komory:

ČÁST PRVNÍ
Obecná ustanovení

§ 1

(1) Tento řád upravuje přípravu, průběh a řízení jednání orgánů Komory i Oblastní komory, pravidla hlasování orgánů a náležitosti záznamu z jednání orgánů a nakládání s nimi.
(2) Podle tohoto řádu postupují všechny orgány Komory i Oblastní komory. Postupují-li orgány Komory nebo Oblastní komory podle disciplinárního řádu Komory, správního řádu nebo volebního řádu Komory, použije se tento řád jen tam, kde disciplinární řád Komory, správní řád nebo volební řád neobsahují jinou úpravu.
(3) Orgánem se pro účely tohoto řádu rozumí orgán Komory i orgán Oblastní komory, o jehož jednání jde, nevyplývá-li z konkrétního ustanovení něco jiného.

§ 2
Přítomnost při jednání

(1) Jednání orgánů jsou neveřejná, nestanoví-li tento řád jinak nebo nerozhodne-li orgán jinak.
(2) Člen orgánu je oprávněn i povinen se jednání orgánu, jehož je členem, účastnit. Přítomnost jiných osob při jednání orgánu upravují zvláštní ustanovení tohoto řádu; přítomnost jiných osob při jednání může kdykoliv připustit i orgán svým rozhodnutím.
(3) Nestanoví-li tento řád ve zvláštní části jinak, může orgán svým rozhodnutím kteroukoliv osobu s výjimkou svého člena ze svého jednání zcela nebo zčásti vyloučit; tím není dotčeno právo předsedajícího vykázat osobu z jednací místnosti podle § 4 odst. 4.
(4) Svoláním jednání orgánu se rozumí sdělení místa a času začátku jednání orgánu jeho členům s nejméně sedmidenním předstihem, nevyplývá-li ze zvláštních ustanovení tohoto řádu něco jiného.

§ 3
Usnášeníschopnost

(1) Orgán je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí usnesení je třeba, aby „PRO“ hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů orgánu. Při hlasování hlasovacími lístky se za přítomné považují členové orgánu, kteří obdrželi hlasovací lístky.
(2) Nestanoví-li tento řád jinak, usnášeníschopnost orgánu zjišťuje a ověřuje jeho předsedající.

§ 4
Řízení jednání

(1) Jednání orgánu řídí předsedající, jehož pokynům se musí každý podřídit.
(2) Předsedající uděluje slovo, a to zpravidla podle pořadí přihlášených; komu nebylo slovo uděleno, nesmí hovořit.
(3) Předsedající může odejmout řečníkovi slovo, jestliže
a) řečník porušuje řády Komory nebo obecně závazné právní předpisy,
b) se řečník i přes výstrahu chová neslušně,
c) se řečník odchyluje i přes upozornění od projednávaného tématu.
(4) Předsedající může na určitou dobu vykázat z jednací místnosti toho, kdo
a) je pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové či psychotropní látky,
b) přes výstrahu porušuje řády Komory nebo obecně závazné právní předpisy, anebo
c) se přes výstrahu chová hrubě neslušně.
(5) Člen Komory, který byl podle odstavce 4 vykázán z jednací místnosti, je povinen jednací místnost neprodleně opustit a po dobu, na kterou byl vykázán, do jednací místnosti nevstupovat. Po dobu, po kterou je osoba podle odstavce 4 vykázána z jednací místnosti, jí nepřísluší právo být přítomna jednání orgánu, právo vystoupit na jednání orgánu, právo předložit návrh na hlasování ani právo hlasovat. Pro účely posouzení usnášeníschopnosti orgánu a zjištění výsledku hlasování se člen orgánu po dobu, po kterou je podle odstavce 4 vykázán z jednací místnosti, považuje za nepřítomného.
(6) Předsedající zjišťuje a ověřuje výsledky hlasování, nestanoví-li tento řád nebo orgán jinak.
(7) O námitkách proti postupu předsedajícího rozhoduje orgán.

§ 5
Hlasování

(1) Hlasovat mohou jen přítomní členové orgánu, zastoupení je vyloučeno.
(2) Hlasuje se na pokyn předsedajícího, a to o návrzích v pořadí tak, jak byly podány. Byly-li podány pozměňovací návrhy, hlasuje se nejprve o nich v pořadí od posledního k prvnímu. Návrh může podat kterýkoliv člen orgánu.
(3) Člen orgánu může hlasovat PRO, PROTI nebo ZDRŽEL SE (dále jen „možnosti hlasování“).
(4) Hlasuje se zvednutím ruky a hlasovacím zařízením, je-li k dispozici, pokud se orgán neusnesl, že se hlasuje tajně nebo po jménech.
(5) Tajné hlasování se provádí hlasovacími lístky. Tajné hlasování řídí předsedající, nestanoví-li tento řád jinak. Při tajném hlasování člen orgánu hlasuje tak, že na hlasovací lístek napíše jednu z možností hlasování, případně na hlasovacím lístku, který obsahuje předtištěné možnosti hlasování, označí jednu z těchto možností, a takto upravený hlasovací lístek vloží do hlasovací schránky. Hlasovací lístek, na který člen orgánu napsal nebo ve kterém označil více než jednu možnost hlasování, jakož i hlasovací lístek, který neobsahuje žádnou možnost hlasování, a hlasovací lístek, na kterém je jakýkoliv jiný obsah než možnosti hlasování, je neplatný; počet přítomných členů orgánu není neplatností hlasovacího lístku dotčen.
(6) Při hlasování po jménech hlasuje člen orgánu tak, že na výzvu předsedajícího povstane a vysloví se „pro návrh“ nebo „proti návrhu“, a zdržuje-li se hlasování, řekne „zdržuji se“. Jiný projev člena orgánu se považuje za zdržení se hlasování. Předsedající vyzývá členy orgánu k hlasování po jménech v abecedním pořadí počínaje členem orgánu, kterého vylosoval.

§ 6
Zápis z jednání

(1) Z jednání orgánu se pořizuje zápis, který obsahuje alespoň
a) datum, čas zahájení, čas ukončení a místo jednání;
b) jména a příjmení přítomných osob, jméno a příjmení předsedajícího;
c) stručný obsah projednávaných bodů;
d) návrhy usnesení a případné pozměňující návrhy;
e) výsledky hlasování včetně poměru hlasů; při hlasování po jménech zápis obsahuje též jmenovitě informace o tom, jak jednotliví členové orgánu hlasovali.
(2) Požádá-li o to člen orgánu, uvede se v zápisu
a) jeho projev nebo část jeho projevu doslovně;
b) jmenovitě informace o tom, jak hlasoval; to neplatí, hlasovalo-li se tajně.
(3) Zvukové, obrazové či zvukově obrazové záznamy či přenosy z jednání orgánu lze uskutečňovat jen s jeho souhlasem.
(4) Zpracování zápisu, nakládání s ním, jakož i pravidla zpřístupňování informací o tom, které záležitosti orgán projednal a jaká usnesení přijal včetně poměru hlasů (dále jen „informace z jednání“), upravují ustanovení zvláštní části tohoto řádu.

§ 7
Mlčenlivost

(1) Člen Komory je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl při neveřejném jednání kteréhokoliv orgánu Komory nebo Oblastní komory. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace zpřístupněné v rámci informací z jednání (§ 6 odst. 4) ani na skutečnosti, které se člen Komory dozvěděl při jednání revizní komise Oblastní komory jako podezřelý nebo při jednání čestné rady Komory, společné čestné rady nebo čestné rady Oblastní komory jako disciplinárně obviněný.
(2) Povinnost mlčenlivosti člena Komory neplatí vůči orgánům Komory ani vůči orgánům Oblastní komory, v jejímž seznamu členů je zapsán. Povinností mlčenlivosti nejsou dotčeny povinnosti, které členům Komory ukládají obecně závazné právní předpisy.
(3) Povinnost mlčenlivosti trvá po dobu trvání členství v Komoře, nebyl-li člen Komory mlčenlivosti zproštěn. O zproštění mlčenlivosti rozhoduje v jednotlivých případech orgán Komory nebo Oblastní komory, při jehož neveřejném jednání se člen Komory dozvěděl skutečnosti, jichž se má týkat zproštění mlčenlivosti; o zproštění mlčenlivosti může v jednotlivých případech rozhodnout i představenstvo Komory.

ČÁST DRUHÁ
Zvláštní ustanovení

§ 8
Sněm Oblastní komory

(1) Jednání sněmu Oblastní komory svolává představenstvo Oblastní komory, a to zpravidla dvakrát ročně. Požádá-li o svolání jednání sněmu Oblastní komory písemně revizní komise Oblastní komory nebo alespoň jedna třetina členů Komory zapsaných v seznamu členů Oblastní komory, je představenstvo Oblastní komory povinno svolat jednání sněmu Oblastní komory do 2 měsíců od doručení písemné žádosti; nesvolá-li představenstvo Oblastní komory jednání sněmu Oblastní komory, ačkoliv je povinno je svolat, jakož i tehdy, nebylo-li jednání sněmu Oblastní komory svoláno po dobu delší než 18 měsíců, svolá jednání sněmu Oblastní komory představenstvo Komory.
(2) Místo a čas začátku jednání sněmu Oblastní komory je představenstvo Oblastní komory povinno zveřejnit alespoň jeden měsíc před dnem jednání; svolává-li jednání sněmu Oblastní komory představenstvo Komory podle § 8 odst. 1 poslední věta, zveřejní místo a čas začátku jednání sněmu Oblastní komory nejméně 10 dnů před dnem jednání.
(3) Pro účely tohoto řádu se za člena sněmu Oblastní komory považuje každý člen Komory, který je zapsán v seznamu členů příslušné Oblastní komory.
(4) Předsedajícím je předseda Oblastní komory nebo jím pověřený člen Komory, zapsaný v seznamu členů příslušné Oblastní komory; svolalo-li jednání sněmu Oblastní komory představenstvo Komory, jednání řídí pověřený člen představenstva Komory do doby, než řízení předá předsedajícímu.
(5) Jednání sněmu Oblastní komory má právo být přítomen člen Komory, který vykonává na území Oblastní komory povolání zubního lékaře a splnil svoji oznamovací povinnost podle § 6a odst. 2 písm. f) stanov Komory, pověřený člen představenstva Komory, pověřený člen revizní komise Komory, pověřený člen čestné rady příslušné Oblastní komory nebo příslušné společné čestné rady a pověřený člen revizní komise příslušné Oblastní komory nebo příslušné společné revizní komise. Osoby uvedené v tomto odstavci nemůže sněm Oblastní komory ze svého jednání vyloučit; pověřenému členu představenstva Komory, pověřenému členu revizní komise Komory, pověřenému členu čestné rady příslušné Oblastní komory nebo příslušné společné čestné rady a pověřenému členu revizní komise příslušné Oblastní komory nebo příslušné společné revizní komise se udělí slovo, kdykoliv o to požádají, a to i mimo pořadí přihlášených.
(6) Tajné hlasování řídí a jeho výsledek zjišťuje mandátová komise.
(7) Zpracování zápisu z jednání sněmu Oblastní komory zajišťuje předseda příslušné Oblastní komory nebo jím pověřený člen představenstva příslušné Oblastní Komory. Zpracovaný zápis předloží předseda příslušné Oblastní komory do 15 dnů ode dne, ve kterém se konalo jednání (dále jen „jednací den“) ověřovatelům zápisu k ověření jeho správnosti a úplnosti. Ověření zápisu potvrdí ověřovatelé zápisu svým podpisem na zápisu. Případné připomínky ověřovatelů zápisu, kterým nebylo vyhověno, anebo důvody, pro které ověřovatelé zápisu nebo některý z nich odmítli zápis ověřit, se nedílně připojí k zápisu.
(8) Ověřený zápis z jednání, jakož i zápis z jednání, k němuž ověřovatelé zápisu uplatnili připomínky nebo který ověřovatelé zápisu nebo některý z nich odmítli ověřit, předloží předseda Oblastní komory včetně případných připomínek ověřovatelů zápisu a důvodů, pro které zápis z jednání případně nebyl ověřen, do 30 dnů od jednacího dne Kanceláři Komory a současně jej zpřístupní členům příslušné Oblastní komory k nahlédnutí a popřípadě i jiným způsobem stanoveným představenstvem této Oblastní komory.
(9) Mandátovou komisi a návrhovou komisi volí sněm Oblastní komory zpravidla na celé své funkční období. Nejméně dva ověřovatele zápisu volí sněm Oblastní komory ze svých přítomných členů v úvodu každého svého jednání. Ověřovatelem zápisu nemůže být zvolen člen představenstva Oblastní komory.

§ 9
Představenstvo Oblastní komory

(1) Jednání svolává předseda Oblastní komory nebo jím pověřený člen představenstva Oblastní komory, a není-li jich, pak kterýkoliv člen představenstva Oblastní komory, a to podle potřeby, nejméně však šestkrát v kalendářním roce. Pokud jednání představenstva Oblastní komory nebude svoláno po dobu přesahující 6 měsíců, svolá je prezident Komory.
(2) Předsedajícím je předseda Oblastní komory nebo jím pověřený člen představenstva Oblastní komory; nejsou-li přítomni, zvolí předsedajícího představenstvo Oblastní komory na začátku jednání. Svolal-li jednání představenstva Oblastní komory prezident Komory, jednání řídí prezident Komory do doby, než řízení předá předsedajícímu.
(3) Jednání představenstva Oblastní komory má právo být přítomen pověřený člen představenstva Komory a pověřený člen revizní komise Komory. Osoby uvedené v tomto odstavci nemůže představenstvo Oblastní komory ze svého jednání vyloučit; udělí se jim slovo, kdykoliv o to požádají, a to i mimo pořadí přihlášených.
(4) Zpracování zápisu z jednání představenstva Oblastní komory zajišťuje předsedající. Zpracovaný zápis z jednání předsedající předloží členům představenstva Oblastní komory, kteří byli na jednání přítomni, do 7 dnů od jednacího dne k připomínkám a ostatním členům představenstva Oblastní komory na vědomí. Pokud do 14 dnů od jednacího dne neuplatní žádný z členů představenstva Oblastní komory, kteří byli na jednání přítomni, u předsedajícího připomínku k obsahu zápisu z jednání, má se za to, že zápis z jednání byl představenstvem Oblastní komory poslední den této lhůty schválen. Jestliže byla ve lhůtě uvedené v předchozí větě připomínka k obsahu zápisu z jednání u předsedajícího uplatněna, rozhodne o ní a o schválení zápisu z jednání představenstvo Oblastní komory na svém bezprostředně následujícím jednání.
(5) Schválený zápis z jednání doručí předseda Oblastní komory Kanceláři Komory do 10 dnů od jeho schválení. Informace z jednání zpřístupní předseda Oblastní komory ve stejné lhůtě členům této Oblastní komory k nahlédnutí, popř. i jiným způsobem stanoveným představenstvem Oblastní komory.

§ 10
Další orgány Oblastní komory

(1) Jednání revizní komise Oblastní komory, společné revizní komise, čestné rady Oblastní komory a společné čestné rady svolává jejich předseda podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Jednání revizní komise Oblastní komory a společné revizní komise může v případě potřeby svolat i předseda revizní komise Komory. Jednání čestné rady Oblastní komory a společné čestné rady může v případně potřeby svolat i předseda čestné rady Komory.
(2) Předsedajícím je předseda příslušného orgánu Oblastní komory nebo jím pověřený člen tohoto orgánu. Svolal-li jednání orgánu Oblastní komory, uvedeného v odstavci 1, předseda revizní komise Komory nebo předseda čestné rady Komory, řídí jednání do doby, než řízení předá předsedajícímu.
(3) Zpracování zápisu z jednání orgánu Oblastní komory, uvedeného v odstavci 1, zajišťuje předsedající. Zpracovaný zápis z jednání předsedající předloží členům příslušného orgánu Oblastní komory, kteří byli na jednání přítomni, do 7 dnů od jednacího dne k připomínkám a ostatním členům tohoto orgánu na vědomí. Pokud do 14 dnů od jednacího dne neuplatní žádný z členů příslušného orgánu Oblastní komory, kteří byli na jednání přítomni, u předsedajícího připomínku k obsahu zápisu z jednání, má se za to, že zápis z jednání byl tímto orgánem Oblastní komory poslední den této lhůty schválen. Jestliže byla ve lhůtě uvedené v předchozí větě připomínka k obsahu zápisu z jednání u předsedajícího uplatněna, rozhodne o ní a o schválení zápisu z jednání příslušný orgán Oblastní komory na svém bezprostředně následujícím jednání, nejpozději však do 1 měsíce od jednacího dne.
(4) Schválený zápis z jednání předseda příslušného orgánu Oblastní komory archivuje.

§ 11
Sněm Komory

(1) Jednání sněmu Komory svolává představenstvo Komory zpravidla dvakrát v kalendářním roce. Požádá-li o svolání jednání sněmu Komory písemně revizní komise Komory nebo ve formě usnesení sněmu Oblastní komory alespoň jedna třetina Oblastních komor, je představenstvo Komory povinno svolat jednání sněmu Komory do 2 měsíců od doručení písemné žádosti; nesvolá-li představenstvo Komory jednání sněmu Komory, ačkoliv je povinno je svolat, jakož i tehdy, nebylo-li jednání sněmu Komory svoláno po dobu delší než 12 měsíců, svolá jednání sněmu Komory předseda revizní komise Komory.
(2) Místo a čas začátku jednání sněmu Komory je představenstvo Komory povinno zveřejnit alespoň jeden měsíc před prvním jednacím dnem; svolává-li jednání sněmu Komory předseda revizní komise Komory podle § 11 odst. 1 poslední věta, zveřejní místo a čas začátku jednání sněmu Komory nejméně 10 dnů před prvním jednacím dnem.
(3) Usnášeníschopnost sněmu Komory zjišťuje a ověřuje a tajné hlasování řídí a jeho výsledek zjišťuje mandátová komise.
(4) Nemůže-li se člen sněmu Komory jednání zúčastnit, může představenstvo Oblastní komory, za kterou byl dotčený člen sněmu Komory zvolen, určit a na jednání sněmu Komory vyslat náhradníka člena sněmu Komory. Náhradníku člena sněmu Komory přísluší právo člena sněmu Komory vystoupit na jednání a předkládat návrhy na hlasování, není však oprávněn hlasovat.
(5) Jednání sněmu Komory je veřejné, nerozhodne-li sněm Komory jinak. Sněm Komory nemůže svým rozhodnutím vyloučit ze svého jednání náhradníka člena sněmu Komory, člena představenstva Komory, člena revizní komise Komory ani člena čestné rady Komory.
(6) Předsedajícím je prezident Komory, v nepřítomnosti prezidenta Komory anebo s jeho souhlasem viceprezident Komory nebo pověřený člen představenstva Komory. Svolal-li jednání sněmu Komory předseda revizní komise Komory, je předsedajícím předseda revizní komise Komory.
(7) Členu představenstva Komory, členu revizní komise Komory a členu čestné rady Komory se udělí slovo, kdykoliv o to požádají, a to i mimo pořadí přihlášených. Ředitel Kanceláře Komory a další osoby, jejichž přítomnost oznámil sněmu Komory předsedající, se ujímají slova se souhlasem předsedajícího. Jiné osoby se mohou ujmout slova jen se souhlasem sněmu Komory.
(8) Zpracování zápisu z jednání sněmu Komory zajišťuje Kancelář Komory. Zpracovaný zápis, ověřený prezidentem Komory a viceprezidentem Komory, předloží Kancelář Komory do 15 dnů od posledního jednacího dne členům sněmu Komory a náhradníkům, kteří byli na jednání přítomni, k připomínkám a ostatním členům sněmu Komory na vědomí. Připomínky k obsahu zápisu mohou členové sněmu Komory a jejich náhradníci, kteří byli na jednání přítomni, uplatnit v Kanceláři Komory nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy jim byl zápis zpřístupněn. Nebyla-li žádná připomínka podle předchozí věty uplatněna, považuje se zápis za schválený k poslednímu dni lhůty uvedené v předchozí větě.
(9) Souhlasí-li prezident Komory a viceprezident Komory s uplatněnou připomínkou, upraví v jejím smyslu Kancelář Komory zpracovaný zápis z jednání sněmu Komory. Takto upravený zápis Kancelář Komory ve lhůtě 10 dnů ode dne schválení úpravy předloží členům sněmu Komory a náhradníkům, kteří byli na jednání přítomni, k připomínkám a ostatním členům sněmu Komory na vědomí. Připomínky k provedené úpravě zápisu mohou členové sněmu Komory a jejich náhradníci, kteří byli na jednání přítomni, uplatnit v Kanceláři Komory nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy jim byl upravený zápis zpřístupněn. Nebyla-li žádná připomínka podle předchozí věty uplatněna, považuje se upravený zápis za schválený k poslednímu dni lhůty uvedené v předchozí větě. Byla-li připomínka k provedené úpravě zápisu podle tohoto odstavce uplatněna, rozhodne o ní, jakož i o připomínce, na jejímž základě Kancelář Komory provedla úpravu zápisu, a o schválení zápisu sněm Komory na svém bezprostředně následujícím jednání.
(10) Informace o tom, které otázky sněm Komory projednal a jaká usnesení přijal, zveřejní Kancelář Komory ve lhůtě 30 dnů od posledního jednacího dne na internetových stránkách Komory.
(11) Mandátovou komisi a návrhovou komisi volí sněm Komory zpravidla na celé své funkční období.

§ 12
Představenstvo Komory

(1) Jednání představenstva Komory svolává prezident Komory podle potřeby, nejméně však šestkrát v kalendářním roce. Není-li prezident Komory přítomen anebo nebylo-li představenstvo Komory svoláno déle než 3 měsíce, je jeho jednání povinen svolat viceprezident Komory. Požádá-li o svolání jednání písemně nadpoloviční většina členů představenstva Komory, jsou prezident Komory a viceprezident Komory povinni jednání představenstva Komory svolat do 15 dnů od doručení žádosti; neučiní-li tak, svolá jednání představenstva Komory předseda revizní komise Komory.
(2) Předsedajícím je prezident Komory. Viceprezident Komory je předsedajícím se souhlasem prezidenta Komory anebo není-li prezident Komory přítomen. Není-li přítomen prezident Komory ani viceprezident Komory, je předsedajícím člen představenstva Komory, kterého prezident Komory anebo v jeho zastoupení viceprezident Komory pověřil, jinak člen představenstva Komory, kterého představenstvo Komory v úvodu jednání zvolilo.
(3) Jednání představenstva Komory má právo být přítomen
a) pověřený člen revizní komise Komory a pověřený člen čestné rady Komory; udělí se jim slovo, kdykoliv o to požádají, a to i mimo pořadí přihlášených;
b) ředitel Kanceláře Komory;
c) další osoby se souhlasem předsedajícího.
Osoby uvedené v písmenu b) a c) tohoto odstavce se ujímají slova se souhlasem předsedajícího.
(4) Zpracování zápisu z jednání představenstva Komory zajišťuje předsedající. Zpracovaný zápis z jednání předsedající předloží členům představenstva Komory, kteří byli na jednání přítomni, do 10 dnů od posledního jednacího dne k připomínkám a ostatním členům představenstva Komory na vědomí. Pokud do 15 dnů od posledního jednacího dne neuplatní žádný z členů představenstva Komory, kteří byli na jednání přítomni, u předsedajícího připomínku k obsahu zápisu z jednání, má se za to, že zápis z jednání byl představenstvem Komory poslední den této lhůty schválen. Jestliže byla ve lhůtě uvedené v předchozí větě připomínka k obsahu zápisu z jednání u předsedajícího uplatněna, rozhodne o ní a o schválení zápisu z jednání představenstvo Komory na svém bezprostředně následujícím jednání.
(5) Informace z jednání zpřístupní Kancelář Komory do 10 dnů od schválení zápisu z jednání členům Komory na internetových stránkách Komory.

§ 13
Revizní komise Komory a čestná rada Komory

(1) Jednání revizní komise Komory svolává předseda revizní komise Komory podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Jednání čestné rady Komory svolává předseda čestné rady Komory podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.
(2) Předsedajícím je předseda příslušného orgánu Komory.
(3) Zpracování zápisu z jednání revizní komise Komory a čestné rady Komory zajišťuje předsedající. Zpracovaný zápis z jednání předsedající předloží členům příslušného orgánu Komory, kteří byli na jednání přítomni, do 10 dnů od jednacího dne k připomínkám a ostatním členům tohoto orgánu na vědomí. Pokud do 15 dnů od jednacího dne neuplatní žádný z členů příslušného orgánu Komory, kteří byli na jednání přítomni, u předsedajícího připomínku k obsahu zápisu z jednání, má se za to, že zápis z jednání byl tímto orgánem Komory poslední den této lhůty schválen. Jestliže byla ve lhůtě uvedené v předchozí větě připomínka k obsahu zápisu z jednání u předsedajícího uplatněna, rozhodne o ní a o schválení zápisu z jednání příslušný orgán Komory na svém bezprostředně následujícím jednání, nejpozději však do 1 měsíce od jednacího dne.
(4) Schválený zápis z jednání předseda revizní komise Komory a předseda čestné rady Komory archivují.

ČÁST TŘETÍ
Změna řádu České stomatologické komory č. 1/2009, organizačního řádu

§ 14

Řád České stomatologické komory č. 1/2009, organizační řád, ve znění řádu České stomatologické komory č. 2/2010 a řádu České stomatologické komory č. 1/2011, se v části Stanovy mění takto:

1. § 6b se zrušuje.
2. V § 10 se zrušují odstavce 2 až 7 a dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 2.
3. V § 11 odst. 2 se slova „, svolává jej předseda, nebo jiný pověřený člen představenstva Oblastní komory nejméně 6x ročně“ zrušují.
4. V § 12 se odstavec 7 zrušuje.
5. V § 13 se odstavec 6 zrušuje.
6. V § 13a se odstavec 7 zrušuje.
7. V § 15 se odstavce 2 až 6 zrušují a dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 2.
8. V § 16 odst. 2 se slova „, jeho jednání svolává minimálně 6x ročně prezident, viceprezident nebo pověřený člen představenstva Komory“ zrušují.
9. V § 18 se odstavec 6 zrušuje.
10. V § 19 se odstavec 5 zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ
Závěrečná ustanovení

§ 15

(1) Zrušuje se řád České stomatologické komory č. 2/2009, jednací řád, s výjimkou bodu č. 9 Přechodná ustanovení v Příloze č. 1.
(2) Tento řád nabývá účinnosti 1. 1. 2012.

Příloha č. 1
Postup při navrhování řádů Komory a jejich novel

1. iniciativa – právo podání návrhu řádu Komory nebo jeho novely či zrušení má představenstvo Komory, revizní komise Komory, čestná rada Komory, člen sněmu Komory a jeho náhradník a jejich prostřednictvím každý člen Komory – návrh lze podat nejpozději 10 týdnů před jednáním sněmu Komory, na kterém má být projednán
2. registrace – Kancelář Komory – Kancelář do 7 dnů po registraci rozešle návrh všem, kteří mají právo připomínkování
3. připomínkování – představenstvo Komory, revizní komise Komory, čestná rada Komory a legislativní výbor sněmu Komory – připomínky lze podat do Kanceláře Komory nejpozději 7 týdnů před jednáním sněmu Komory, na kterém má být návrh projednán. Kancelář Komory předá do 7 dnů po uzávěrce příjmu připomínek všechny připomínky předkladateli a všem členům legislativního výboru sněmu Komory
4. zpracování připomínek a příprava konečného znění návrhu předkladatelem, předání Kanceláři Komory k rozeslání členům sněmu Komory – nejpozději 5 týdnů před jednáním sněmu Komory
5. jednání legislativního výboru sněmu Komory – projednání konečného znění návrhu (s ohledem na připomínky) legislativním výborem sněmu Komory za přítomnosti předkladatele a člena představenstva Komory – nejpozději v den před jednáním sněmu Komory, na kterém má být návrh projednán
6. předkládání – předkladatel přednese na jednání sněmu Komory návrh s ohledem na připomínky
7. zhodnocení – zpravodaj legislativního výboru sněmu Komory přednese vyjádření legislativního výboru sněmu Komory
8. rozhodnutí – sněm komory

Zrychlený postup navrhování řádů Komory a jejich novel (lze použít pouze se souhlasem sněmu Komory)

1. iniciativa – představenstvo Komory, revizní komise Komory, čestná rada Komory – termín: předkladatel požádá na počátku jednání sněmu Komory o souhlas se zrychleným projednáváním a o zařazení návrhu do programu 1. dne jednání sněmu Komory; má-li předkladatel k dispozici kompletní návrh dříve než 7 dnů před 1. dnem jednání sněmu Komory, rozešle jej bez odkladu všem, kteří mají právo připomínkování
2. registrace – zařazením do programu jednání sněmu Komory
3. připomínkování – představenstvo Komory, revizní komise Komory, čestná rada Komory a členové sněmu Komory – termín: do skončení 1. dne jednání sněmu Komory
4. zpracování – předkladatel – termín: do 1 hod po skončení 1. dne jednání sněmu Komory, ihned předává legislativnímu výboru sněmu Komory
5. jednání legislativního výboru sněmu Komory – stejně jako v bodu 5. řádného postupu – termín: ihned po obdržení konečného znění návrhu od předkladatele
6. předkládání – v rámci 2. dne jednání sněmu Komory předkladatel přednese návrh s ohledem na připomínky
7. zhodnocení – stejně jako při řádném postupu
8. rozhodnutí – stejně jako při řádném postupu

Příloha č. 2
Platnost, účinnost, vyhlášení a číslování řádů Komory, závazných stanovisek a opatření představenstva Komory

1. Řády Komory, závazná stanoviska a opatření představenstva Komory (dále jen „předpisy“) se vyhlašují zpřístupněním v elektronické podobě na internetové stránce Komory.
2. Předpisy nabývají platnosti dnem jejich vyhlášení.
3. Dnem vyhlášení předpisu je den jeho zpřístupnění v elektronické podobě na internetové stránce Komory.
4. Pokud není stanovena účinnost pozdější, nabývají předpisy účinnosti dnem vyhlášení.
5. Datum dne vyhlášení a datum dne účinnosti předpisu se uvede u předpisu na internetové stránce Komory současně s vyhlášením předpisu.
6. Kancelář Komory současně s vyhlášením předpisu, kterým se mění jiný předpis (dále jen „novelizovaný předpis“), zpřístupní na internetové stránce Komory úplné znění novelizovaného předpisu.
7. Řády Komory, závazná stanoviska i opatření představenstva Komory se označují od počátku kalendářního roku pořadovými čísly v souvislých řadách, které se uzavírají koncem každého kalendářního roku. V označení závazného stanoviska se před pořadovým číslem uvedou písmena „ZS“ a v označení opatření představenstva Komory se před pořadovým číslem uvedou písmena „OP“.
8. Pro odborná stanoviska vydávaná představenstvem Komory se ustanovení o platnosti, účinnosti, vyhlášení a číslování předpisů užijí přiměřeně. Před pořadovým číslem odborného stanoviska se uvedou písmena „OSP“.