wqfqwf 4/2009 Disciplinární řád (ve znění účinném od 8. 11. 2009 do 31. 12. 2010) - ČSK

4/2009 Disciplinární řád (ve znění účinném od 8. 11. 2009 do 31. 12. 2010)

4/2009 Disciplinární řád
České stomatologické komory

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

(1) Česká stomatologická komora (dále jen „Komo-ra“) je oprávněna uplatňovat disciplinární pravomoc vůči svým členům v rozsahu stanoveném zákonem ČNR 220/91 Sb., o České lékařské komoře, České stomatolo-gické komoře a České lékárnické komoře.
(2) Podle Disciplinárního řádu Komory se postupuje ve věcech porušení povinností člena:
a) vykonávat své povolání odborně, v souladu s jeho eti-kou a způsobem stanoveným zákony,
b) dodržovat řády a závazná stanoviska Komory,
c) řádně platit stanovené příspěvky,
d) oznámit příslušným orgánům Komory změny souvise-jící s výkonem povolání stomatologa,
e) v případech stanovených Komorou uzavřít odpověd-nostní pojištění.
(3) Disciplinární řád Komory upravuje:
a) přijetí stížnosti,
b) postup revizní komise oblastní stomatologické komo-ry (dále jen „Oblastní komory“) při řešení stížností na výkon povolání zubního lékaře,
c) postup čestné rady Oblastní komory a čestné rady Komory při disciplinárním řízení, kdy tyto orgány rozhodují na základě předložených podkladů, zda do-šlo k porušení povinností člena podle odst. 2.
(4) Disciplinární řád Komory vyjmenovává discipli-nární opatření.

§ 1a

 

Místní příslušnost revizní komise Oblastní komory

(1) K projednání stížnosti a provedení šetření dle to-hoto řádu je místně příslušná revizní komise té Oblastní komory, na jejímž území došlo k jednání, které je před-mětem stížnosti nebo šetření.
(2) Není-li však člen Komory zapsán v seznamu ve-deném Oblastní komorou určenou dle předchozího od-stavce, je k projednání stížnosti a provedení šetření pří-slušná revizní komise Oblastní komory, v jejímž seznamu je člen zapsán.
(3) Je-li člen Komory zapsán v seznamech více Ob-lastních komor, přičemž k jednání, které je předmětem stížnosti nebo šetření, došlo mimo území těchto Oblast-ních komor, je k projednání stížnosti a provedení šetření příslušná revizní komise Oblastní komory, v jejímž se-znamu je člen zapsán a která stížnost nebo jiný podnět k zahájení šetření obdrží jako první.
(4) Jednotlivé úkony, zejména místní šetření nebo vý-slechy svědků, může na základě dožádání místně příslušné revizní komise Oblastní komory provést i jiná revizní ko-mise Oblastní komory. Závěrečné stanovisko však vždy přijímá místně příslušná revizní komise Oblastní komory.
(5) V případech stanovených tímto řádem a v po-chybnostech rozhodne o tom, která revizní komise
Oblastní komory je místně příslušná k projednání stížnos-ti a provedení šetření, revizní komise Komory.

§ 2

Jednací jazyk

(1) V řízení podle tohoto řádu se jedná a písemnosti se vyhotovují v českém jazyce. Člen Komory, proti němuž se řízení vede, stěžovatel i další osoby mohou jednat a pí-semnosti mohou být předkládány i v jazyce slovenském.
(2) Byla-li orgánu Komory předložena písemnost vyhotovená v jiném než českém nebo slovenském jazyce, orgán Komory toho, kdo písemnost předložil, upozorní, že písemnost je třeba opatřit úředně ověřeným překladem do jazyka českého, jinak nebude přijata. Náklady na po-řízení překladu Komora nenese.
(3) Každý, kdo prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, má právo na tlumočníka, kterého si obstará na své náklady. Totéž platí, jde-li o podání stížnosti ústně do protokolu.

ČÁST PRVNÍ

ŠETŘENÍ PŘED ZAHÁJENÍM
DISCIPLÁRNÍHO ŘÍZENÍ

 

§ 3
Přijetí stížnosti

(1) Stížnost jsou povinny přijmout všechny orgány Komory, s výjimkou sněmu Komory, čestné rady Komory, sněmu Oblastní komory a čestné rady Oblastní komory.
(2) Přijata je za podmínek § 2 pouze stížnost v písem-né formě nebo stížnost učiněná ústně do protokolu, vždy s uvedeným jménem, příjmením a adresou stěžovatele.
(3) Orgán, který stížnost přijal, ji neprodleně po-stoupí místně příslušné revizní komisi Oblastní komory dle § 1 a) tohoto řádu.
(4) O každé přijaté stížnosti je veden záznam v Oblastní komoře, jejíž revizní komise je místně přísluš-ná dle § 1 a) tohoto řádu.

§ 4
Postup revizní komise Oblastní komory

(1) Revizní komise Oblastní komory provádí šetření dle tohoto řádu na podkladě stížnosti dle § 2 tohoto řádu, z podnětu jiných orgánů Komory nebo na základě zjištění učiněných v rámci své kontrolní činnosti. Postupuje i bez dalších návrhů tak, aby věc byla co nejrychleji prošetřena a rozhodnuta, přičemž dbá, aby byl zjištěn skutkový stav věci, o kterém nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro její rozhodnutí. Důkazy hodnotí podle svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhr-nu. Revizní komise Oblastní komory jedná vždy tak, aby stěžovateli a členu, proti kterému byla stížnost podána, po-skytla možnost k uzavření smíru.
(2) Revizní komise Oblastní komory nemůže jednat ve věci v případě odůvodněné podjatosti člena revizní komise, kterou namítne člen Komory nebo člen revizní komise Oblastní komory. V takovém případě je postou-pena věc revizní komisi Komory, která o podjatosti roz-hoduje. Revizní komise Komory rozhodne, že:
a) revizní komise Oblastní komory se sejde k jednání bez účasti podjatého člena,
b) přikáže věc k projednání revizní komisi jiné Oblastní komory.
(3) Revizní komise Oblastní komory shromáždí veš-keré dostupné podklady potřebné k objektivnímu posou-zení stížnosti, zejména vyslechne svědky a nechá vypra-covat potřebné znalecké posudky.
(4) Revizní komise Oblastní komory projedná stíž-nost na svém zasedání. Člen Komory, proti kterému byla stížnost podána, a stěžovatel mají právo se zasedání re-vizní komise Oblastní komory zúčastnit, vyjadřovat se k projednávaným otázkám, navrhovat důkazy, případně tyto důkazy sami opatřovat. Člena Komory, proti kterému byla stížnost podána, je třeba na zasedání revizní komise Oblastní komory předvolat písemně tak, aby měl dostatek času na přípravu, zpravidla nejméně 15 dnů předem. Ne-dostaví-li se člen Komory, proti kterému byla stížnost podána, ač řádně předvolán, bez včasné a důvodné omlu-vy, může revizní komise Oblastní komory jednat a rozho-dovat bez jeho účasti a vyjádření. To platí i tehdy, odmítne-li člen Komory, proti kterému byla stížnost podána, převzít předvolání k zasedání revizní komise Oblastní komory ne-bo nepodaří-li se opakovaně toto předvolání doručit, ačko-liv se člen Komory, proti kterému byla stížnost podána, v místě doručení zdržuje; o tom je třeba adresáta v předvolání poučit. Stěžovatele je třeba o zasedání revizní komise Oblastní komory a o jeho právu se tohoto zasedání zúčastnit vyrozumět písemně nejméně 15 dnů předem, a to na adresu, kterou uvedl ve stížnosti.
(5) O zasedání revizní komise Oblastní komory se pořizuje zápis, který musí obsahovat alespoň jména
a příjmení přítomných členů revizní komise Oblastní ko-mory, jméno, příjmení, adresu, datum narození člena Komory, proti němuž byla podána stížnost, jména a pří-jmení, případně adresy dalších přítomných osob, stručný a výstižný popis průběhu jednání včetně zachycení obsahu přednesených ústních projevů a obsah přijatého závěrečné-ho stanoviska. Zápis musí být podepsán předsedou revizní komise Oblastní komory a případně zapisovatelem.
(6) Šetření revizní komise Oblastní komory je ukon-čeno přijetím závěrečného stanoviska, jímž revizní komi-se Oblastní komory:
a) postoupí věc místně příslušné revizní komisi Oblastní komory, zjistí-li, že sama není k prošetření místně pří-slušná;
b) šetření zastaví, vzal-li stěžovatel svoji stížnost písemně nebo ústně při zasedání revizní komise Oblastní komory zpět, byl-li stěžovatel po dobu překračující 12 měsíců nedosažitelný nebo pokud zemřel. To neplatí, shledá-li revizní komise Oblastní komory důvodné podezření, že člen Komory porušil povinnosti člena Komory dle § 1 odst. 2 písm. a) tohoto řádu závažným způsobem;
c) šetření zastaví, nelze-li disciplinární řízení konat z důvodů uvedených v § 18 odst. 1 tohoto řádu;
d) šetření zastaví, byl-li mezi stěžovatelem a členem Komory, proti kterému byla stížnost podána, uzavřen smír a lze-li takové vyřízení věci především s přihlédnutím k obsahu smíru, osobám jeho účastní-ků a povaze jednání, které je předmětem stížnosti, a jeho následkům považovat za dostačující;
e) šetření zastaví, shledá-li, že člen Komory, proti ně-muž byla stížnost podána, neporušil povinnost člena Komory dle § 1 odst. 2 tohoto řádu;
f) podá návrh na zahájení disciplinárního řízení, shledá-li důvodné podezření, že člen Komory, proti kterému byla stížnost podána, porušil povinnost člena Komory dle § 1 odst. 2 tohoto řádu.
(7) Pokud nelze přijmout závěrečné stanovisko podle odst. 6, rozhodne revizní komise Oblastní komory přijetí závěrečného stanoviska odložit na dobu určitou, nezbytnou pro doplnění objektivních důkazů a podkladů.
(8) Písemné vyhotovení závěrečného stanoviska se doručí členu Komory, na kterého byla stížnost podána a revizní komi-si Komory. O výsledku šetření se vyrozumí stěžovatel, a je-li člen Komory v zaměstnaneckém poměru, jeho zaměstnavatel. Podává-li revizní komise Oblastní komory návrh na zahájení disciplinárního řízení (§ 4 odst. 6 písm. f) proti členu Komory, který je zapsán v seznamu znalců Komory, vyrozumí o podání tohoto návrhu Kancelář Komory.
(9) Člen Komory, proti kterému byla stížnost podá-na, má právo nahlížet do disciplinárního spisu a pořizovat si z něj na své náklady výpisy a opisy. Stěžovatel má prá-vo nahlížet do zápisu o zasedání revizní komise Oblastní komory, kterého se zúčastnil, a pořídit si z něj na své ná-klady opis či výpis.
(10) Člen Komory, proti kterému byla stížnost podá-na, je povinen poskytnout orgánům Komory, které konají úkony dle tohoto řádu, veškerou součinnost, zejména před-kládat požadované doklady včetně zdravotní dokumentace a poskytovat požadované informace. Tyto povinnosti má člen Komory jak v rámci šetření před zahájením discipli-nárního řízení, tak i v průběhu disciplinárního řízení.

§ 4a

Přezkoumání postupu revizní komise Oblastní komory

(1) Proti závěrečnému stanovisku revizní komise Oblastní komory nelze podat opravný prostředek. Člen Komory, proti kterému byla stížnost podána, a stěžovatel mají právo písemně požadovat, aby revizní komise Ko-mory přezkoumala postup revizní komise Oblastní komo-ry v rámci šetření stížnosti.
(2) Žádost o přezkoumání postupu revizní komise Oblastní komory se podává písemně revizní komisi Ob-lastní komory nebo revizní komisi Komory, a to nejpoz-ději do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení závě-rečného stanoviska nebo vyrozumění o výsledku šetření. Předseda revizní komise Oblastní komory je povinen žá-dost neprodleně, nejpozději do 15 dnů předložit společně s disciplinárním spisem revizní komisi Komory. Je-li žá-dost podána revizní komisi Komory, předseda revizní komise Komory vyzve předsedu revizní komise Oblastní komory, aby neprodleně, nejpozději do 15 dnů předložil revizní komisi Komory disciplinární spis.
(3) Revizní komise Komory přezkoumá postup reviz-ní komise Oblastní komory v rámci šetření stížnosti; přihlí-ží přitom i k vadám, které v žádosti o přezkoumání nebyly vytýkány. Zjistí-li v postupu revizní komise Oblastní ko-mory závažná pochybení, rozhodne, že revizní komise Ob-lastní komory je povinna tato pochybení napravit. Přijala-li již revizní komise Oblastní komory závěrečné stanovisko dle § 4 odst. 6 písm. a) – e) tohoto řádu, rozhodne zároveň o zrušení tohoto závěrečného stanoviska.
(4) V rámci rozhodnutí dle § 4 a) odst. 3 tohoto řádu je revizní komise Komory oprávněna stanovit konkrétní opatření, jimiž má být nápravy zjištěných pochybení do-saženo. Revizní komise Oblastní komory je tímto roz-hodnutím revizní komise Komory vázána. Poruší-li re-vizní komise Oblastní komory svoji vázanost tímto rozhodnutím, může revizní komise Komory přikázat věc k šetření revizní komisi jiné Oblastní komory. Zjistí-li revizní komise Komory při přezkoumání dle § 4 a) odst. 3 tohoto řádu podjatost člena nebo členů revizní komise Oblastní komory, může též učinit rozhodnutí dle § 4 odst. 2 písm. a) nebo b) tohoto řádu.
(5) Podala-li již revizní komise Oblastní komory ná-vrh na zahájení disciplinárního řízení dle § 4 odst. 6
písm. f) tohoto řádu, ustanovení § 4 a) odst. 3 věty druhé
a třetí a odst. 4 tohoto řádu se nepoužijí. Zjistí-li v tomto případě revizní komise Komory v rámci přezkoumání po-stupu revizní komise Oblastní komory závažná pochybe-ní, sdělí tato svá zjištění čestné radě Oblastní komory, u které bylo zahájeno disciplinární řízení.
(6) O výsledku přezkoumání musí být žadatel pí-semně informován.
(7) K přezkoumání postupu revizní komise Oblastní komory může revizní komise Komory přistoupit i z vlast-ního podnětu. Rozhodnout dle § 4 a) odst. 3 tohoto řádu však může pouze ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy jí bylo do-ručeno písemné vyhotovení závěrečného stanoviska dle
§ 4 odst. 8 tohoto řádu. Ustanovení § 4 a) odst. 2 – 5 se jinak použijí přiměřeně. Předseda revizní komise Komo-ry též může vyzvat předsedu revizní komise Oblastní komory, aby jej neprodleně po skončení šetření stížnosti informoval o jeho výsledku.

§ 4b

Zahájila-li revizní komise Oblastní komory šetření z podnětu jiných orgánů Komory nebo na základě zjištění učiněných v rámci své kontrolní činnosti, postupuje při-měřeně dle § 4 a 4 a) tohoto řádu. Orgán, z jehož podnětu bylo řízení zahájeno, nemá postavení stěžovatele; o vý-sledku šetření však revizní komise Oblastní komory tento orgán vyrozumí. Ustanovení tohoto řádu vztahující se ke stěžovateli se v případech uvedených v první větě tohoto paragrafu nepoužijí.

§ 4c

Zvláštní ustanovení o šetření prováděném společnou
revizní komisí

(1) Tam, kde tento řád obsahuje ustanovení o revizní komisi Oblastní komory nebo předsedovi revizní komise Oblastní komory, rozumí se tím v případě, že byla zřízena společná revizní komise, společná revizní komise nebo předseda, případně místopředseda společné revizní komise. V řízení podle tohoto řádu společná revizní komise jedná a rozhoduje v senátech ustavených podle odstavce 2.
(2) Orgán Komory, který přijal stížnost, ji postoupí předsedovi společné revizní komise, byla-li zřízena. Po ob-držení stížnosti předseda společné revizní komise ustaví k jejímu prošetření senát společné revizní komise, který musí mít lichý počet členů. Členem senátu je vždy předse-da nebo místopředseda společné revizní komise a nejméně další dva členové společné revizní komise. Členem senátu je alespoň jeden člen společné revizní komise, který je za-psán v seznamu Oblastní komory, v němž je zapsán i člen Komory, proti kterému byla stížnost podána. To neplatí, nemá-li společná revizní komise takového člena nebo roz-hodla-li revizní komise Komory o tom, že je tento člen podjatý. V senátu musí vždy tvořit většinu členové společ-né revizní komise zapsaní v seznamu nebo seznamech Ob-lastních komor, v nichž není zapsán člen Komory, proti kterému byla stížnost podána. Písemné rozhodnutí předse-dy společné revizní komise o ustavení senátu je součástí disciplinárního spisu. Při ustavování senátů dbá předseda společné revizní komise dle možnosti na rovnoměrné zatí-žení jednotlivých členů společné revizní komise.
(3) Zasedání senátu se koná za stálé přítomnosti všech jeho členů. Senát přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů všech členů. Každý člen senátu má jeden hlas.
(4) Rozhodne-li revizní komise Komory o tom, že člen senátu je podjatý, vyloučí jej z dalšího projednávání věci a uloží zároveň předsedovi společné revizní komise, aby ustavil nový senát bez účasti podjatého člena.
Rozhodne-li však takto o podjatosti předsedy nebo mís-topředsedy společné revizní komise nebo nelze-li po roz-hodnutí o podjatosti ustavit nový senát dle pravidel obsa-žených v odstavci 2, přikáže revizní komise Komory věc k projednání jiné společné revizní komisi nebo revizní komisi Oblastní komory.

ČÁST DRUHÁ

DISCIPLINÁRNÍ ŘÍZENÍ NA ÚROVNI
ČESTNÉ RADY OBLASTNÍ KOMORY

§ 5

Místní příslušnost čestné rady Oblastní komory

(1) K projednání návrhu na zahájení disciplinárního řízení je místně příslušná čestná rada Oblastní komory, v jejímž se-znamu je zapsán disciplinárně obviněný. Je-li disciplinárně ob-viněný zapsán v seznamech více Oblastních komor, je k pro-jednání návrhu na zahájení disciplinárního řízení místně příslušná čestná rada Oblastní komory, jejíž revizní komise ná-vrh na zahájení disciplinárního řízení podala.
(2) V případech stanovených tímto řádem a v po-chybnostech rozhodne o tom, která čestná rada Oblastní komory je místně příslušná k projednání návrhu na zahá-jení disciplinárního řízení, čestná rada Komory.

§ 5a

Zahájení

(1) Disciplinární řízení proti členu Komory lze konat jen na základě návrhu na zahájení disciplinárního řízení. Návrh musí být odůvodněn a doložen veškerými dostup-nými podklady a shromážděnými důkazy. Disciplinární řízení je zahájeno doručením návrhu na zahájení discipli-nárního řízení předsedovi čestné rady Oblastní komory.
(2) Předseda čestné rady Oblastní komory pověří do 7 dnů od zahájení disciplinárního řízení jednoho z členů čestné rady Oblastní komory zpravodajem.
(3) Zpravodaj se seznámí s předloženými podklady a vypracuje materiál pro jednání čestné rady Oblastní komory, ve kterém je mimo jiné uveden návrh rozhodnu-tí. Tento materiál rozešle všem členům čestné rady Ob-lastní komory. Disciplinárně obviněnému doručí návrh na zahájení disciplinárního řízení se žádostí, aby se k němu do 30 dnů po obdržení písemně vyjádřil.
(4) Předseda čestné rady Oblastní komory zpravidla do 60 dnů od zahájení disciplinárního řízení svolá zasedání čestné rady Oblastní komory pro jednání k dané věci.

§ 6

Průběh

(1) Průběh disciplinárního řízení je neveřejný. Koná se za přítomnosti členů čestné rady Oblastní komory, popř. osoby pověřené zápisem. Účastníkem je člen Ko-mory, vůči kterému je vedeno disciplinární řízení (dále jen „disciplinárně obviněný“). K jednání se přizvou svěd-ci, které čestná rada Oblastní komory považuje za nutné vyslechnout nebo které navrhl disciplinárně obviněný, může-li jejich výslech přispět k projednání návrhu na za-hájení disciplinárního řízení. Disciplinárně obviněný má právo se jednání čestné rady Oblastní komory zúčastnit, vyjadřovat se k návrhu na zahájení disciplinární řízení, navrhovat důkazy, případně tyto důkazy sám opatřovat. Disciplinárně obviněného je třeba k jednání čestné rady Oblastní komory předvolat písemně tak, aby měl dostatek času na přípravu, zpravidla nejméně 15 dnů předem. Ne-dostaví-li se disciplinárně obviněný, ač řádně předvolán, bez včasné a důvodné omluvy, může čestná rada Oblastní komory jednat a rozhodovat bez jeho účasti a vyjádření. To platí i tehdy, odmítne-li disciplinárně obviněný pře-vzít předvolání k jednání čestné rady Oblastní komory nebo nepodaří-li se opakovaně toto předvolání discipli-nárně obviněnému doručit, ačkoliv se disciplinárně obvi-něný v místě doručení zdržuje; o tom je třeba disciplinár-ně obviněného v předvolání poučit.
(2) Jednání čestné rady Oblastní komory řídí její předseda nebo zvolený zástupce. Přítomna musí být nad-poloviční většina členů čestné rady Oblastní komory. Ja-kékoliv rozhodnutí musí být přijato nadpoloviční větši-nou přítomných členů. O jednání čestné rady Oblastní komory se pořizuje zápis, který musí obsahovat alespoň jména a příjmení přítomných členů čestné rady Oblastní komory, jméno, příjmení, adresu, datum narození disci-plinárně obviněného, jména a příjmení, případně adresy dalších přítomných osob, stručný a výstižný popis průbě-hu jednání včetně zachycení obsahu přednesených úst-ních projevů a obsah přijatých rozhodnutí. Zápis musí být podepsán předsedou čestné rady Oblastní komory a pří-padně zapisovatelem.
(3) Čestná rada Oblastní komory může rozhodnout jen o věcech, které jsou řádně projednány a doloženy průkazním materiálem. Zasedání čestné rady Oblastní komory pro jednání v dané věci může být ukončeno hla-sováním o odložení rozhodnutí na dobu určitou pro dopl-nění objektivních důkazů a podkladů. V tomto případě osoba pověřená řízením jednání určí termín dalšího zase-dání čestné rady Oblastní komory, na kterém bude jedná-no v této věci, a v zápisu z jednání je vyjmenován prů-kazní materiál, který musí zpravodaj doložit.
(4) Čestná rada Oblastní komory nemůže jednat ve věci v případě odůvodněné podjatosti člena čestné rady, kterou namítne disciplinárně obviněný nebo člen čestné rady Oblastní komory. V takovém případě je postoupena věc čestné radě Komory, která o podjatosti rozhoduje.
(5) Čestná rada Komory rozhodne:
a) že se čestná rada Oblastní komory sejde k jednání bez účasti podjatého člena,
b) přikáže věc k projednání čestné radě jiné Oblastní komory.
(6) Disciplinárně obviněný má právo nahlížet do disciplinárního spisu a pořizovat si z něj na své náklady výpisy a opisy.

§ 7

Rozhodnutí

(1) Čestná rada Oblastní komory postupuje tak, aby byl zjištěn skutkový stav věci, o kterém nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro její rozhodnutí. Důkazy hodnotí podle svého vnitřního pře-svědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu.
(2) Čestná rada Oblastní komory:
a) vrátí věc revizní komisi Oblastní komory k doplnění šetření, zjistí-li závažné vady v postupu revizní komi-se Oblastní komory, zejména shledá-li, že revizní ko-mise Oblastní komory neshromáždila veškeré dostup-né podklady potřebné k objektivnímu posouzení stížnosti nebo nevyslechla stěžovatele a člena Komo-ry, proti kterému stížnost směřuje, ačkoliv jí v tom nebránily překážky na straně těchto osob,
b) postoupí věc místně příslušné čestné radě Oblastní komory, zjistí-li, že sama není k rozhodnutí místně příslušná,
c) postoupí věc čestné radě Komory, shledá-li, že jednání, které je předmětem návrhu na zahájení disciplinárního řízení, lze posoudit jako závažné porušení povinností člena podle § 1 odst. 2 písm. a) tohoto řádu,
d) disciplinární řízení zastaví, nelze-li jej konat z důvodů uvedených v § 18 odst. 1 tohoto řádu,
e) zprostí disciplinárně obviněného obvinění, jestliže nebylo prokázáno, že disciplinárně obviněný porušil povinnost nebo povinnosti člena podle § 1 odst. 2 tohoto řádu,
f) uzná disciplinárně obviněného vinným, bylo-li proká-záno, že disciplinárně obviněný porušil povinnost ne-bo povinnosti člena podle § 1 odst. 2 tohoto řádu,
a uloží disciplinární opatření.
(3) Písemné vyhotovení rozhodnutí se doručí vždy disciplinárně obviněnému, a to do 30 dnů od přijetí roz-hodnutí. Písemné vyhotovení rozhodnutí, které nabylo právní moci, doručí předseda čestné rady Oblastní komory nebo jím pověřený člen čestné rady Oblastní komory do 15 dnů od právní moci orgánům, kterých se týká, a to případně společně s disciplinárním spisem, a dále představenstvu a revizní komisi Oblastní komory a Kanceláři Komory. Pravomocná rozhodnutí dle § 7 odst. 2 písm. d) – f) tohoto řádu doručí předseda čestné rady Oblastní komory nebo jím pověřený člen čestné rady Oblastní komory s vyznačenou doložkou právní moci do 15 dnů od právní moci též čestné radě Komory prostřednictvím Kanceláře Komory k zápisu do příslušné evidence (§ 17).
(4) Ve věci založené na stížnosti je stěžovatel in-formován o závěrečném rozhodnutí do 30 dnů od jeho nabytí právní moci, nebo do 30 dnů od podání opravného prostředku formou vzorového dopisu.
(5) Pro zápis uloženého disciplinárního opatření a pro zahlazení tohoto opatření platí ustanovení § 17 tohoto řádu.

§ 8

Disciplinární opatření

Čestná rada Oblastní komory může uložit násle-dující disciplinární opatření:
a) důtku,
b) peněžní pokutu ve výši 2000,- Kč až 20 000,- Kč.

§ 9

Opravný prostředek

(1) Proti rozhodnutí čestné rady Oblastní komory dle § 7 odst. 2 písm. f) může disciplinárně obviněný po-dat opravný prostředek, a to do 15 dnů od doručení pí-semného vyhotovení rozhodnutí. Opravný prostředek se podává ve dvojím vyhotovení čestné radě Komory pro-střednictvím čestné rady Oblastní komory, proti jejímuž rozhodnutí opravný prostředek směřuje. Čestná rada Ob-lastní komory, proti jejímuž rozhodnutí opravný prostře-dek směřuje, zašle neprodleně podaný opravný prostře-dek spolu s disciplinárním spisem Kanceláři Komory.
(2) Včas podaný opravný prostředek má odkladný účinek.
(3) O opravném prostředku rozhoduje čestná rada Komory.

§ 9a

Zvláštní ustanovení o řízení před společnou
čestnou radou

(1) Tam, kde tento řád obsahuje ustanovení o čestné radě Oblastní komory nebo předsedovi čestné rady Ob-lastní komory, rozumí se tím v případě, že byla zřízena společná čestná rada, společná čestná rada nebo předseda společné čestné rady. Předsedu společné čestné rady za-stupuje místopředseda společné čestné rady, jestliže jej k tomu v odůvodněných případech předseda společné čestné rady písemně pověřil anebo nemůže-li předseda společné čestné rady ze závažných důvodů svoji funkci vykonávat. Písemné pověření musí obsahovat odůvodně-ní. Na návrh místopředsedy společné čestné rady čestná rada Komory pověření přezkoumá a shledá-li, že není důvodné, rozhodne o jeho zrušení.
(2) V řízení podle tohoto řádu společná čestná rada jedná a rozhoduje v senátech společné čestné rady. Senát společné čestné rady, který musí mít lichý počet členů, ustaví předseda společné čestné rady do 7 dnů od zahájení disciplinárního řízení. Členem senátu je vždy předseda spo-lečné čestné rady nebo místopředseda společné čestné ra-dy, který práci a jednání senátu řídí, a nejméně další dva členové společné čestné rady. Členem senátu je alespoň je-den člen společné čestné rady, který je zapsán v seznamu Oblastní komory, v němž je zapsán i disciplinárně obvině-ný. To neplatí, nemá-li společná čestná rada takového člena nebo rozhodla-li čestná rada Komory o tom, že je tento člen podjatý. V senátu musí vždy tvořit většinu členové společné čestné rady zapsaní v seznamu nebo seznamech Oblastních komor, v nichž není zapsán disciplinárně obvi-něný. Jednoho z členů senátu jmenuje předseda společné čestné rady zpravodajem. Písemné rozhodnutí předsedy společné čestné rady o ustavení senátu je součástí discipli-nárního spisu. Při ustavování senátů dbá předseda společné čestné rady dle možnosti na rovnoměrné zatížení jednotli-vých členů společné čestné rady.
(3) Zpravodaj se seznámí s předloženými podklady
a vypracuje materiál pro jednání senátu, ve kterém je mimo jiné uveden návrh rozhodnutí. Tento materiál roze-šle všem členům senátu. Disciplinárně obviněnému se do-ručí návrh na zahájení disciplinárního řízení se žádostí, aby se k němu do 30 dnů po obdržení písemně vyjádřil.
(4) Jednání senátu ve věci se koná zpravidla do 60 dnů od zahájení disciplinárního řízení.
(5) Jednání senátu se koná za stálé přítomnosti všech jeho členů. Senát přijímá rozhodnutí nadpoloviční větši-nou hlasů všech členů. Každý člen senátu má jeden hlas.
(6) Rozhodne-li čestná rada Komory o tom, že člen senátu je podjatý, vyloučí jej z dalšího projednávání věci a uloží zároveň předsedovi společné čestné rady a v případě jeho podjatosti místopředsedovi společné čest-né rady, aby ustavil nový senát bez účasti podjatého čle-na. Nelze-li po rozhodnutí o podjatosti ustavit nový senát dle pravidel obsažených v odstavci 2, přikáže čestná rada Komory věc k projednání jiné společné čestné radě nebo čestné radě Oblastní komory.

ČÁST TŘETÍ

DISCIPLINÁRNÍ ŘÍZENÍ NA ÚROVNI
ČESTNÉ RADY KOMORY

§ 10

Zahájení

(1) Řízení je zahájeno doručením opravného pro-středku nebo rozhodnutí čestné rady Oblastní komory dle § 7 odst. 2 písm. c) tohoto řádu Kanceláři Komory. Před-seda nebo místopředseda čestné rady Komory jmenuje do 15 dnů od zahájení řízení zpravodaje. Zpravodaj je jme-nován ze členů čestné rady Komory.
(2) Zpravodaj se seznámí s předloženými podklady a do 15 dnů vypracuje materiál pro jednání čestné rady Komory, ve kterém je mimo jiné uveden návrh rozhodnutí. Tento ma-teriál rozešle všem členům čestné rady Komory.
(3) Předseda čestné rady Komory do 60 dnů od jme-nování zpravodaje svolá zasedání čestné rady Komory pro jednání k dané věci.

§ 11
Průběh řízení o opravném prostředku

(1) Čestná rada Komory smí jednat za přítomnosti nejméně pěti svých členů. Jednání je neveřejné, účastní se ho osoba pověřená zápisem, o účasti jiných osob roz-hoduje čestná rada Komory dle potřeby a svého uvážení. Člena Komory, který podal opravný prostředek, je třeba na jednání písemně pozvat tak, aby měl dostatek času k přípravě, zpravidla nejméně 15 dní předem, jeho neú-čast však nebrání jednání ani přijetí rozhodnutí.
(2) Jednání čestné rady Komory řídí její předseda, místopředseda nebo zvolený zástupce. Jakékoliv rozhod-nutí musí být přijato nadpoloviční většinou přítomných členů. O jednání čestné rady Komory se pořizuje zápis, který musí obsahovat alespoň jména a příjmení přítom-ných členů čestné rady Komory, jméno, příjmení, adresu, datum narození disciplinárně obviněného, jména a pří-jmení, případně adresy dalších přítomných osob, stručný a výstižný popis průběhu jednání včetně zachycení obsa-hu přednesených ústních projevů a obsah přijatých roz-hodnutí. Zápis musí být podepsán osobou, která řídila jednání, a případně zapisovatelem.
(3) Čestná rada Komory může rozhodnout jen o věcech, které jsou řádně projednány a doloženy průkaz-ním materiálem. Zasedání čestné rady Komory pro jednání v dané věci může být ukončeno hlasováním o odložení rozhodnutí na dobu určitou pro doplnění objektivních dů-kazů a podkladů. V tomto případě osoba pověřená řízením jednání určí termín dalšího zasedání čestné rady Komory, na kterém bude jednáno v této věci, a v zápisu z jednání je vyjmenován průkazní materiál, který musí zpravodaj dolo-žit.
(4) Čestná rada komory nemůže jednat ve věci v případě odůvodněné podjatosti člena čestné rady, kterou namítne disciplinárně obviněný nebo člen čestné rady Komo-ry. V takovém případě čestná rada Komory rozhodne o vyloučení podjatého člena z projednávání této věci.

§ 12

Rozhodnutí o opravném prostředku

(1) Čestná rada Komory přezkoumá na základě opravného prostředku všechny výroky napadeného roz-hodnutí a řízení, které vydání napadeného rozhodnutí předcházelo; přihlíží přitom i k vadám, které nejsou opravným prostředkem vytýkány.
(2) Čestná rada Komory:
a) opravný prostředek odmítne, byl-li podán opožděně nebo neoprávněnou osobou nebo byl-li podán proti rozhodnutí, proti kterému není opravný prostředek přípustný,
b) přezkoumávané rozhodnutí potvrdí, shledá-li, že opravný prostředek není důvodný,
c) přezkoumávané rozhodnutí zruší a věc vrátí čestné radě Oblastní komory, která jej vydala, k novému pro-jednání a rozhodnutí,
1. shledá-li některý z důvodů postupu dle § 7 odst. 2 písm. a), b) tohoto řádu; může též sama roz-hodnout o vrácení věci revizní komisi Oblastní komory dle § 7 odst. 2 písm. a) tohoto řádu nebo o postoupení věci místně příslušné čestné radě Oblastní komory dle § 7 odst. 2 písm. b) tohoto řádu,
2. trpí-li přezkoumávané rozhodnutí podstatnými vadami, zejména je-li neúplné, nejasné nebo je-li některý jeho výrok nesprávný,
3. zjistí-li podstatné vady řízení, které vydání pře-zkoumávaného rozhodnutí předcházelo, pokud tyto vady mohly mít za následek nesprávné roz-hodnutí ve věci.
(3) Zruší-li čestná rada Komory přezkoumávané rozhodnutí a vrátí-li věc čestné radě Oblastní komory, která přezkoumávané rozhodnutí vydala, k novému pro-jednání a rozhodnutí, je čestná rada Oblastní komory vá-zána právním názorem čestné rady Komory. Ruší-li čest-ná rada Komory přezkoumávané rozhodnutí proto, že čestná rada Oblastní komory porušila vázanost právním názorem čestné rady Komory, může věc přikázat k rozhodnutí čestné radě jiné Oblastní komory.
(4) Proti rozhodnutí čestné rady Komory o opravném prostředku není přípustný žádný další opravný prostředek.
(5) Písemné vyhotovení rozhodnutí čestné rady Ko-mory o opravném prostředku doručí předseda čestné ra-dy Komory do 30 dnů disciplinárně obviněnému a dále představenstvu Oblastní komory, čestné radě Oblastní komory, která vydala přezkoumávané rozhodnutí, revizní komisi příslušné Oblastní komory a Kanceláři Komory. Doložku právní moci vyznačí předseda čestné rady Ko-mory na kopii rozhodnutí, kterou postoupí Kanceláři Komory k zápisu do příslušné evidence (§ 17).
(6) O výsledcích projednávání věci založené na stíž-nosti je do 30 dnů informován stěžovatel formou vzoro-vého dopisu.
(7) Pro zápis uloženého disciplinárního opatření a pro zahlazení tohoto opatření platí ustanovení § 17 tohoto řádu.

§ 12a

Postup řízení po postoupení věci
čestnou radou Oblastní komory

(1) Nestanoví-li tento řád jinak, použijí se pro řízení před čestnou radou Komory po postoupení věci čestnou radou Oblastní komory dle § 7 odst. 2 písm. c) tohoto řá-du přiměřeně ustanovení tohoto řádu o řízení před čest-nou radou Oblastní komory.
(2) Čestná rada Komory smí jednat za přítomnosti nejméně pěti svých členů. Jednání řídí předseda, místo-předseda nebo zvolený zástupce.
(3) Čestná rada Komory vrátí věc čestné radě Ob-lastní komory, která jí věc postoupila dle § 7 odst. 2 písm. c) tohoto řádu, shledá-li, že pro toto postoupení ne-ní důvod. Zjistí-li současně, že je dán důvod postoupení věci dle § 7 odst. 2 písm. b) tohoto řádu, může věc po-stoupit přímo místně příslušné čestné radě Oblastní ko-mory.
(4) Neučiní-li čestná rada Komory rozhodnutí dle
§ 12 a) odst. 3 tohoto řádu, rozhodne jedním ze způsobů uvedených v § 7 odst. 2 písm. a), d), e), f) tohoto řádu.
(5) Čestná rada Komory nemůže jednat ve věci v případě odůvodněné podjatosti člena čestné rady, kterou namítne disciplinárně obviněný nebo člen čestné rady Ko-mory. V takovém případě čestná rada Komory rozhodne o vyloučení podjatého člena z projednávání této věci.

§ 13

Disciplinární opatření

Čestná rada Komory může uložit následující disci-plinární opatření:
a) pokutu od 3000,- Kč až do 30 000,- Kč,
b) podmíněné vyloučení z Komory,
c) vyloučení z Komory.

§ 14

Opravný prostředek

(1) Proti rozhodnutí čestné rady Komory dle § 12 a) odst. 4, § 7 odst. 2 písm. f) tohoto řádu může disciplinár-ně obviněný podat opravný prostředek.
(2) O opravném prostředku rozhoduje soud.

ČÁST ČTVRTÁ

§ 15

Právní moc rozhodnutí a jeho náležitosti

(1) Rozhodnutí, proti kterému nelze podat opravný prostředek, je v právní moci. Rozhodnutí musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o odvolání. Výrok obsahuje rozhodnutí ve věci s uvedením ustanovení předpisu, podle něhož bylo rozhodnuto, a lhůtu pro splnění povin-nosti, která se rozhodnutím ukládá. V odůvodnění roz-hodnutí rozhodující orgán uvede, které skutečnosti byly podkladem rozhodnutí, jakými úvahami byl veden při hodnocení důkazů a při použití právních předpisů, na zá-kladě kterých rozhodoval. Poučení o odvolání obsahuje údaj, zda je rozhodnutí konečné nebo zda se lze proti němu odvolat, v jaké lhůtě, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat. V písemném vyhotovení rozhodnutí se uvede též orgán, který rozhodnutí vydal, datum vydání rozhodnutí, jméno a příjmení členů orgánu a disciplinár-ně obviněného. Rozhodnutí musí být podepsáno s uvedením jména, příjmení a funkce oprávněné osoby.
(2) Opravný prostředek podle § 14 nemá odkladný účinek.

§ 16

Výkon rozhodnutí

(1) Rozhodnutí je vykonatelné, jestliže proti němu nelze podat opravný prostředek nebo nemá-li opravný prostředek odkladný účinek.
(2) Výkon vykonatelných rozhodnutí čestné rady Oblastní komory provádí představenstvo Oblastní komo-ry, výkon rozhodnutí čestné rady Komory provádí před-stavenstvo Komory.
(3) Výkon rozhodnutí s odůvodněním a poučením je zaslán doporučeným dopisem s dodejkou do vlastních ru-kou výhradně jen adresáta disciplinárně potrestanému.
(4) Pokuta je splatná ve lhůtě stanovené v rozhodnutí, kterým byla uložena. Výnos pokut připadá do sociálního fondu na účet České stomatologické komory.
(5) Rozhodnutí o uloženém disciplinárním opatření je vnitřní věcí Komory a není sdělováno jiným osobám.
(6) Rozhodnutí, které ukládá jako disciplinární opat-ření důtku, podmíněné vyloučení z Komory nebo vylou-čení z Komory, je vykonáno dnem, kdy nabylo právní moci. Rozhodnutí, které ukládá jako disciplinární opatře-ní pokutu, je vykonáno dnem, kdy byla pokuta ve výši stanovené rozhodnutím zaplacena Komoře.

§ 17

Rejstřík disciplinárních opatření

(1) Čestná rada Komory vede prostřednictvím Kancelá-ře Komory Rejstřík disciplinárních opatření (dále jen „Rejst-řík“). Do tohoto Rejstříku se zapisují pravomocně uložená disciplinární opatření bez ohledu na to, který orgán Komory je uložil. Zápis musí být proveden nejpozději do tři dnů poté, co Kanceláři Komory dojde rozhodnutí o pravomocně ulo-ženém disciplinárním opatření podle § 7 odst. 3, nebo podle § 12 odst. 5, či § 12 a) odst. 1 tohoto řádu.
(2) Žádost orgánu Komory o poskytnutí informace, zda členu Komory bylo pravomocně uloženo disciplinár-ní opatření, vyřizuje Kancelář Komory na základě pově-ření čestné rady Komory. Jediným zdrojem takové infor-mace může být Rejstřík.
(3) Žádost člena Komory o informaci, zda mu bylo pravomocně uloženo disciplinární opatření, vyřizuje Kancelář Komory na základě pověření čestné rady Ko-mory. Jediným zdrojem takové informace může být Rejstřík.

§ 17a

Zahlazení disciplinárního opatření

(1) Kancelář Komory provede zahlazení disciplinár-ního opatření v Rejstříku, a to:
a) po uplynutí 6 měsíců ode dne, kdy bylo vykonáno rozhodnutí, jímž byla členu Komory uložena jako dis-ciplinární opatření důtka,
b) po uplynutí 1 roku ode dne, kdy bylo vykonáno roz-hodnutí, jímž byla čestnou radou Oblastní komory ulo-žena členu Komory jako disciplinární opatření pokuta,
c) po uplynutí 2 let ode dne, kdy bylo vykonáno rozhodnutí, jímž bylo uloženo disciplinární opatření čestnou radou Komory. To neplatí, bylo-li jako disciplinární opatření ulo-ženo vyloučení z Komory, které se zahladí po uplynutí 5 let od právní moci rozhodnutí, kterým bylo uloženo.
(2) Byl-li člen Komory shledán vinným porušením povinností člena uvedených v § 1 odst. 2 písm. c) tohoto řádu, zahlazení disciplinárního opatření se provede po uplynutí 18 měsíců ode dne, kdy bylo vykonáno rozhod-nutí, jímž bylo toto disciplinárního opatření uloženo.
(3) Nabude-li však v průběhu lhůt uvedených v § 17 a) odst. 1 a 2 právní moci rozhodnutí, jímž bude člen Komory shledán vinným dalším disciplinárním proviněním, lze zahla-zení disciplinárního opatření provést nejdříve současně se zahlazením disciplinárního opatření, které bylo členu Komo-ry uloženo za toto další disciplinární provinění.
(4) O zahlazení disciplinárního opatření je Kancelář Komory povinna do 30 dnů informovat disciplinárně po-trestaného člena Komory a všechny orgány Komory, kte-ré byly o uložení takového disciplinárního opatření pí-semně informovány podle ustanovení § 7 odst. 3 nebo § 12 odst. 5 nebo § 12 a) odst. 1, § 7 odst. 3 tohoto řádu.

§ 18

Společná a závěrečná ustanovení

(1) Disciplinární řízení nelze konat proti členu Ko-mory, o jehož totožném jednání bylo v dřívějším discipli-nárním řízení pravomocně rozhodnuto, nebo který ze-mřel. Šetření před zahájením disciplinárního řízení lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy se Komora dozvěděla o skutečnostech nasvědčujících tomu, že člen Komory spá-chal disciplinární provinění, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy ke spáchání disciplinárního provinění došlo.
(2) Disciplinární spis řízení, které bylo ukončeno na úrovni čestné rady Oblastní komory, je archivován v Oblastní komoře. Disciplinární spis řízení, které bylo ukončeno na úrovni čestné rady Komory, je archivován v Kanceláři Komory.
(3) Komora nerozhoduje o finančních náhradách a odškodnění stěžovatele. Uplatnění těchto nároků je možné pouze soudní cestou.
(4) Disciplinární řízení, která nebyla k datu účinnosti uzavřena, se řídí nově schváleným disciplinárním řádem.

§ 19

Tento Disciplinární řád Komory byl schválen sněmem Komory dne 8.11.2009 a tímto dnem nabývá účinnosti.