OP 1/2009 Základní odborná příprava a profesní zkouška pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař

Opatření představenstva Komory č. 1Základní odborná příprava a profesní zkouška pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař

1. Zařazení do základní odborné přípravy

Člen Komory vyplní a doručí přihlášku k zařazení do základní odborné přípravy (CSK/62/99) Kanceláři Komory. Kancelář Komory uchazeče písemně informuje o dni jeho zařazení. Uchazeč obdrží „Doklad o odborném vzdělávání zubního lékaře“, do kterého zaznamenává účast na vzdělávacích akcích, seznam předepsaných témat a seznam výkonů a výrobků.

2. Průběh základní odborné přípravy

a) Teoretická příprava

Přednášky, semináře, e-learningové a praktické kurzy s uvedenými tématy organizované Komorou, odbornými společnostmi a stomatologickými klinikami (dle nabídky a hodnocení v příloze časopisu LKS). Teoretická příprava je zaznamenávána a potvrzována do „Dokladu o odborném vzdělávání zubního lékaře“.

Předepsaná témata:

1. Komplexní vyšetření pacienta a stanovení léčebného plánu

2. Prevence parodontopatií a základy parodontologie

3. Výplně v záchovné stomatologii

– ošetření frontálního úseku chrupu včetně estetických výplní

– ošetření postranního úseku chrupu včetně postendodontického ošetření

4. Endodoncie

5. Strategie ošetření dítěte dle věku a prevence v dětském věku

6. Fixní protetika a materiály pro fixní protetiku

7. Snímatelná protetika a materiály pro snímatelnou protetiku

8. Chirurgie v ambulantní praxi

– chirurgie v praxi zubního lékaře, náhlé příhody a ošetření rizikového pacienta

– fokální infekce a farmaka v praxi zubního lékaře (ATB, analgetika a anestetika)

9. Právní a ekonomické aspekty vedení soukromé zubní praxe

10. Komunikace s pacientem a etika

11. Hygienické předpisy

Doporučená témata:

1. Onkologické minimum

2. Úrazy zubů

3. Ortodontické minimum

4. Zásuvné spoje a hybridní náhrady

5. Praktické kurzy

b) Praktická příprava

Praktická příprava probíhá zejména pod soustavným vedením lékaře-školitele. Její nezbytnou součástí je splnění požadavků dle seznamu výkonů a výrobků, které jsou zaznamenávány do „Dokladu o odborném vzdělávání zubního lékaře“ a potvrzovány lékařem-školitelem.

Seznam výkonů a výrobků [.PDF]

Profesní zkouška

Profesní zkouška probíhá dle Řádu České stomatologické komory o celoživotním vzdělávání zubních lékařů, § 7, odst. 1.

Předložená zdravotnická dokumentace obsahuje:

3x komplexní vyšetření pacienta s kariesním nebo špatně ošetřeným chrupem zahrnující RTG dokumentaci (bite-wing, OPG eventuálně status), plán ošetření a kontrola výsledku ošetření RTG po 1 roce.

3x endodoncie – kompletně dokumentovaná – zahrnující RTG před, v průběhu a po ošetření

3x postendodontické ošetření – dokumentovaná RTG před a po ošetření.

3x kompletní dokumentace pacienta s parodontitidou zahrnující mimo jiné vyšetření parodontu pomocí indexů, RTG, úroveň hygieny a stanovení diagnosy. Stanovení terapeutického plánu a kontrola po 1 roce dokumentovaná RTG.

3x fixní protetika – dokumentace zahrnující vyšetření dokumentované RTG, návrh protetické terapie, sádrový model preparovaných pilířů včetně protiskusu bez zásahu laboranta, kontrolní RTG po nasazené protetické práci.

3x snímatelná protetika – částečná snímatelná náhrada – dokumentace zahrnující preprotetické vyšetření dokumentované RTG, studijní modely obou čelistí před provedením protetické práce včetně mezičelistních vztahů.

3x dokumentace ošetření dítěte se smíšeným chrupem zahrnující vyšetření dokumentované RTG a plán léčby.

Po ukončení profesní zkoušky zkušební komise posoudí, zda uchazeč prokázal potřebné znalosti a rozhodne o výsledku „prospěl“ nebo „neprospěl“.

Potvrzení o výsledku profesní zkoušky obdrží uchazeč ihned po jejím ukončení.

Profesní zkoušku lze opakovat nejdříve po uplynutí 6 měsíců.

Zkušební komise

Zkušební komise se skládá minimálně ze 3 členů. Členy zkušební komise jmenuje pověřený pracovník Kanceláře Komory ze seznamu zubních lékařů, které na základě návrhu poradního sboru představenstva Komory schvaluje představenstvo Komory.

 

Toto Opatření představenstva Komory bylo schváleno představenstvem Komory dne 14.6.2008 a tímto dnem nabývá účinnosti.