wqfqwf OP 1/2017 podrobnosti vstupního vzdělávacího programu v pedostomatologii (ve znění účinném od 10. 12. 2017 do 31. 12. 2020) - ČSK

OP 1/2017 podrobnosti vstupního vzdělávacího programu v pedostomatologii (ve znění účinném od 10. 12. 2017 do 31. 12. 2020)

Tímto opatřením stanovuje představenstvo Komory podle § 4 odst. 3 řádu celoživotního vzdělávání předepsané vzdělávací akce, rozsah a náplň stáží a minimální rozsah praktického výkonu povolání, které zahrnuje vstupní vzdělávací program v pedostomatologii.

§ 1
Předepsané vzdělávací akce
(1) Předepsané vzdělávací akce ve vstupním vzdělávacím programu v pedostomatologii jsou kurzy, jejichž kódy, názvy a náplň jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto opatření.

(2) Pořadatelem předepsaných vzdělávacích akcí může být jen Komora prostřednictvím Vzdělávacího střediska Komory v Praze a Regionálního vzdělávacího střediska Komory v Olomouci.

(3) Předepsanou vzdělávací akci, kterou člen Komory nemohl absolvovat, protože se v průběhu vzdělávacího programu nekonala nebo zřejmě konat nebude, a předepsanou vzdělávací akci, která se v průběhu vzdělávacího programu koná jen jednou a kterou člen Komory z omluvitelných důvodů zmeškal, lze s předchozím souhlasem představenstva Komory nahradit dvěma dny stáže na pedostomatologickém pracovišti akreditovaného poskytovatele; stáže absolvované podle tohoto odstavce se nezapočítávají do rozsahu předepsaných stáží podle § 2. Na udělení souhlasu představenstva Komory není právní nárok.

§ 2
Rozsah předepsaných stáží
(1) Rozsah předepsaných stáží činí nejméně 20 pracovních dnů, z toho nejméně 5 po sobě jdoucích pracovních dnů musí proběhnout u akreditovaného poskytovatele, kterému byla udělena akreditace typu I.

(2) Předepsané stáže ve vstupním vzdělávacím programu v pedostomatologii lze absolvovat jen na pedostomatologickém pracovišti akreditovaného poskytovatele.

§ 3
Minimální rozsah praktického výkonu povolání
Minimální rozsah praktického výkonu povolání zahrnuje soustavnou činnost praktického zubního lékaře v protetice, záchovné stomatologii, chirurgii a parodontologii s důrazem na zdravotní péči poskytovanou dětem.

§ 5
Účinnost
Toto opatření představenstva nabývá účinnosti vyhlášením.

Příloha č. 1 Předepsané vzdělávací akce ve vstupním vzdělávacím programu v pedostomatologii

kód název náplň
VPPEDO1 Základní vyšetření, pomocná vyšetření, náležitosti zdravotní dokumentace v dětské stomatologii. Diagnostika zubního kazu u dětí. Prevence orálních onemocnění, hygiena dutiny ústní u dětí. Zubní kaz časného dětství (ECC): etiologie, rizikové a protektivní faktory, terapie, následky. Zásady extraorálního a intraorálního vyšetření u dítěte, vedení dokumentace. Pomocná diagnostická vyšetření (rentgenové, chemické a fyzikální vyšetření zubního kazu). Ústní hygiena a její specifika u dětí, výživová opatření, fluoridy a behaviorální aspekty prevence zubního kazu s ohledem na věk dítěte. Rizikové skupiny dětských pacientů. Zubní kaz časného dětství (ECC): etiologie, průběh, rizikové a protektivní faktory, terapie, následky.
VPPEDO2 Komunikace s dětským pacientem a doprovodem. Základy psychologie v dětském věku. Právní aspekty ošetření dítěte v ordinaci praktického zubního lékaře. Spolupráce s ortodontistou a dalšími obory. Vývoj zubu a čelistí, prořezávání zubů. Poruchy vývoje zubů a tvrdých zubních tkání Zásady verbální a nonverbální komunikace s dítětem. Chyby v komunikaci s dítětem a doprovodem. Psychoprofylaxe, behaviorální management. Právní aspekty ošetření dítěte v ordinaci praktického zubního lékaře, indikace a náležitosti informovaného souhlasu Vývoj zubu a čelistí, prořezávání zubů a komplikace s ním spojené. Vývojová stádia zubů dle Demirjana, Kominka-Rozkovcové, určování zubního věku dítěte dle ortopantomogramu. Poruchy vývoje, prořezávání zubů a tvrdých zubních tkání Spolupráce s ortodontistou a dalšími obory. Indikace k odeslání dítěte, základní ortodontické anomálie.
VPPEDO3 Ošetření dočasného zubu výplní, výkony zahrnující pulpu, endodontické ošetření, protetické ošetření (prefabrikované korunky), mezerníky, snímatelné náhrady. Minimálně invazivní terapie, výplňové materiály. Eroze. Specifika ošetření zubního kazu a jeho následků v dočasné a smíšené dentici, okultní kazy. Ošetření zubů s vývojovými poruchami tvrdých zubních tkání. Význam ošetření dočasného chrupu. Ošetření zubního kazu v dočasné a smíšené dentici – profylaktické, standardní a speciální postupy ošetření včetně endodoncie a výkonů zahrnujících zubní pulpu. Zubní kaz a nekariesní poškození tvrdých zubních tkání. Okultní kaz, příčiny, diagnostika, terapie. Specifika ošetření zubního kazu a jeho následků v dočasné a smíšené dentici, odložená preparace, temporizace. Pracovní postup u protetického ošetření: prefabrikované korunky (z nerezové oceli -SSC, stripové, zirkoniové), mezerníky, snímatelné náhrady.
VPPEDO4 Úrazy zubů (dočasných a stálých) a závěsného aparátu u dětí a mladistvých. První pomoc, dokumentace, způsoby ošetření vitálního i nevitálního zubu, ošetření zubu s nedokončeným vývojem, řešení komplikací a následků úrazů. Klasifikace úrazů zubů u dětí, úrazy tvrdých zubních tkání, poranění závěsného aparátu. První pomoc v terénní praxi. Vyšetření dítěte s úrazem zubů a závěsného aparátu, vedení dokumentace. Charakteristika jednotlivých typů poranění dočasných a stálých zubů a možnosti jejich ošetření, dlahování. Komplikace a následky úrazů zubů, následná péče.
VPPEDO5 Lokální anestezie u dětí, indikace a kontraindikace, behaviorální management, typy anestetik, způsoby podání. Možné chirurgické výkony u dětí. Chirurgické výkony na tvrdých a měkkých tkání dutiny ústní. Ortodonticko-chirurgické výkony. Mukogingivální chirurgie. Lokální anestezie u dětí, indikace a kontraindikace, behaviorální management při podání anestezie, typy anestetik, způsoby podání. Možné chirurgické výkony u dětí. Chirurgické výkony na tvrdých a měkkých tkání dutiny ústní. Ortodonticko-chirurgické výkony. Mukogingivální chirurgie. Dělení, indikace, kontraindikace, postupy provedení, následná péče, řešení komplikací.
VPPEDO6 Orální patologie u dětí. Onemocnění měkkých tkání (virová, bakteriální, kvasinková, toxická). Vývojové poruchy čelistí. Onemocnění slinných žlaz. Děti se systémovými chronickými chorobami a se speciálními potřebami (s disabilitou). Projevy celkových onemocnění v orofaciální oblasti, syndromy postihující orofaciální oblast. Specifické aspekty péče o tyto pacienty (e-learningový kurz). Orální patologie u dětí. Onemocnění měkkých tkání (virová, bakteriální, kvasinková, toxická). Vývojové poruchy čelistí, dědičné a získané poruchy obličejového skeletu, rozštěpy, cysty, nádorová nemocnění. Onemocnění slinných žláz. Děti se systémovými chronickými chorobami (diabetes mellitus, systémový lupus erythematodes, celiakie, polyvalentní alergie) a se speciálními potřebami (s disabilitou). Projevy celkových onemocnění v orofaciální oblasti, syndromy postihující orofaciální oblast. Specifické aspekty péče o tyto pacienty (e-learningový kurz).
VPPEDO7 Sedace v ambulantní praxi zubního lékaře, I. část Diazepam, midazolamv ambulantní praxi zubního lékaře pro sedaci. Farmakokinetika, vlastnosti, účinky, nežádoucí účinky, antidota a jejich použití. Indikace jednotlivých sedativ, kontraindikace. Příprava dítěte a ordinace před sedací, zázemí pro provedení sedací, monitorace, poučení zákonných zástupců po sedaci, informovaný souhlas.
VPPEDO8 Sedace v ambulantní praxi zubního lékaře, II. část Rajský plyn v ambulantní praxi zubního lékaře pro sedaci. Farmakokinetika, vlastnosti, účinky, nežádoucí účinky, antidota a jejich použití. Indikace, kontraindikace. Příprava dítěte a ordinace před sedací, zázemí pro provedení sedací, monitorace, poučení zákonných zástupců po sedaci, informovaný souhlas. Zohlednění indikací, formy a způsobu podání léčiv s ohledem na možné komplikace. Nejčastěji vyskytované komplikace a vedlejší účinky podávaných léků a jak je zvládnout. Antidota a jejich podání s ohledem na dětského pacienta. Praktické ukázky.
VPPEDO9 Kardiopulmonální resuscitace a řešení neodkladných stavů Život ohrožující stavy (nejen v zubní ordinaci). Zhodnocení stavu pacienta, diagnostika zástavy dýchání a oběhu, řetězec přežití. Kardiopulmonální resuscitace – základní neodkladná resuscitace (BLS) a rozšířená neodkladná resuscitace (ALS). Aktuální postupy dle doporučení European Resuscitation Council (ERC). Zvláštnosti kardiopulmonální resuscitace u dětí. Automatizovaný externí defibrilátor (AED), princip, použití, praktický nácvik. Technické vybavení zubní praxe pro kardiopulmonální resuscitaci a řešení náhlých příhod. Praktický nácvik BLS včetně práce s AED na figuríně. Doporučené farmakologické vybavení zubní praxe pro řešení náhlých příhod – způsoby podání farmak. Polohování pacienta při náhlých příhodách. Základní algoritmy při řešení synkopy, hyperventilační tetanie, reakcí po podání lokálního anestetika, hypoglykemie, alergické reakce, hypertenzní krize, ischemické choroby srdeční, akutního infarktu myokardu, poruch rytmu, křečových stavů. Postupy při řešení dávení, zvracení, aspiraci, obstrukci dýchacích cest, chemického traumatu (očí, sliznic, kůže).