wqfqwf OP 3/2009 Podmínky akreditace pracovišť pro rozšířenou odbornou přípravu - ČSK

OP 3/2009 Podmínky akreditace pracovišť pro rozšířenou odbornou přípravu

Opatření představenstva Komory č. 3

Podmínky akreditace pracovišť pro rozšířenou odbornou přípravu

1. Typy akreditací

a) Akreditace typu I.:

Udělením akreditace typu I. se získává oprávnění k:

– uskutečňování rozšířené odborné přípravy v příslušném rozsahu činnosti,

– realizaci závěrečné stáže a vydání protokolu obsahujícího vyjádření o teoretických znalostech a praktických dovednostech uchazeče a jednoznačné vyjádření o úspěšném či neúspěšném absolvování závěrečné stáže,

– uskutečňování odborných stáží v rámci kreditního systému.

b) Akreditace typu II.:

Udělením akreditace typu II. se získává oprávnění k:

– uskutečňování rozšířené odborné přípravy v příslušném rozsahu činnosti,

– uskutečňování odborných stáží v rámci kreditního systému.

2. Akreditační řízení

a) Žádost o akreditaci

Zdravotnické zařízení požádá o udělení akreditace podáním žádosti (ČSK/74/00) Kanceláři Komory. Součástí žádosti jsou přílohy, které dokládají splnění podmínek daných tímto opatřením.

b) Akreditační komise

Akreditační komisi ve složení pověřený zástupce vzdělávacího střediska, zástupce skupiny pro vzdělávání představenstva Komory, zástupce příslušné odborné společnosti, jmenuje představenstvo Komory na dobu jeho funkčního období.

Akreditační komise projedná žádost a vypracuje písemné stanovisko s návrhem na udělení nebo zamítnutí akreditace typu I. nebo II., které předloží nejpozději do 30 dnů po obdržení žádosti představenstvu Komory.

c) Udělení akreditace

Představenstvo Komory rozhodne na nejbližším zasedání po doručení písemného stanoviska

o udělení příslušné akreditace nebo zamítnutí žádosti. Akreditace typu I., II. se uděluje na dobu určitou, zpravidla pěti let, o podmínkách akreditace je uzavřena písemná dohoda.

d) Odejmutí akreditace

představenstvo Komory akreditaci odejme:

– na vlastní žádost akreditovaného pracoviště,

– pokud akreditované pracoviště nesplňuje podmínky pro získání akreditace.

e) Seznam akreditovaných zařízení je veden Kanceláří Komory.

3. Podmínky pro získání

a) Zdravotnické zařízení určí zubního lékaře odpovědného za rozšířenou odbornou přípravu a spolupráci s Kanceláří Komory, který:

– je držitelem platného příslušného Osvědčení odbornosti nebo uznávaným odborníkem v oboru,

– má minimálně 5 let praxe v příslušném rozsahu činnosti,

– splňuje obecné podmínky dle § 4 Řádu České stomatologické komory o celoživotním vzdělávání zubních lékařů,

– není zubním lékařem odpovědným za rozšířenou odbornou přípravu na jiném akreditovaném pracovišti,

– je povinen být přítomen na akreditovaném pracovišti po celou dobu, po kterou zde probíhá rozšířená odborná příprava.

b) Věcné a technické vybavení pracoviště je zajištěno minimálně:

– instrumentáriem a materiály standardně používanými při diagnostických postupech, jejichž nácvik je předmětem rozšířené odborné přípravy,

– prostředky pro řešení náhlých příhod v ordinaci,

– dostupným zubním RTG v budově. Zajištění dostupnosti se dokládá písemným prohlášením vlastníka zubního RTG.

– dostupným OPG; od 1. 1. 2014 se vyžaduje dostupné OPG v budově. Zajištění dostupnosti se dokládá písemným prohlášením vlastníka OPG.

– výpočetní technikou a internetovým připojením

– vhodnými didaktickými pomůckami

U akreditovaného pracoviště typu I. je dále podmínkou:

– chirurgický sál

– odborná knihovna

c) Zdravotnické zařízení dále doloží informace o rozsahu poskytované zdravotní péče, sylabus teoretické i praktické výuky a další informace uvedené v žádosti o akreditaci.

d) Zdravotnické zařízení se zaváže

– informovat Kancelář Komory o stážích, které organizuje, a o jejich účastnících,

– vést protokol, který bude obsahovat hodnocení teoretických znalostí i praktických dovedností každého účastníka stáže,

– zajistit konání hodnotícího pohovoru každého účastníka závěrečné stáže se zubním lékařem odpovědným za rozšířenou odbornou přípravu,

– úspěšným absolventům vydávat písemný doklad o jejím absolvování.

Toto Opatření představenstva Komory bylo schváleno představenstvem Komory dne 14. 5. 2010 a nabývá účinnosti dnem 14. 5. 2010.