wqfqwf OP1/2009 Opatření představenstva Komory č. 1 (ve znění účinném od 20. 6. 2013 do 24. 11. 2013) - ČSK

OP1/2009 Opatření představenstva Komory č. 1 (ve znění účinném od 20. 6. 2013 do 24. 11. 2013)

Opatření představenstva Komory č. 1
Základní odborná příprava
a profesní zkouška pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař
ve znění OP1/2013

1. Zařazení do základní odborné přípravy
Člen Komory vyplní a doručí přihlášku k zařazení do základní odborné přípravy Kanceláři Komory. Kancelář Komory uchazeče písemně informuje o dni jeho zařazení. Uchazeč obdrží „Doklad o odborném vzdělávání zubního lékaře“, do kterého zaznamenává účast na vzdělávacích akcích, dále obdrží seznam předepsaných témat a seznam výkonů a výrobků.

2. Průběh základní odborné přípravy
a) Teoretická příprava
Přednášky, semináře, e-learningové a praktické kurzy s uvedenými tématy organizované Komorou, odbornými společnostmi a stomatologickými klinikami (dle nabídky a označení v příloze časopisu LKS). Teoretická příprava je zaznamenávána a potvrzována do „Dokladu o odborném vzdělávání zubního lékaře“.

Předepsaná témata:
1. Komplexní vyšetření pacienta a stanovení léčebného plánu
2. Prevence parodontopatií a základy parodontologie
3. Výplně v záchovné stomatologii – ošetření frontálního úseku chrupu včetně estetických výplní
4. Výplně v záchovné stomatologii – ošetření postranního úseku chrupu
5. Endodoncie, včetně postendodontického ošetření
6. Strategie ošetření dítěte dle věku a prevence v dětském věku
7. Fixní protetika a materiály pro fixní protetiku
8. Snímatelná protetika a materiály pro snímatelnou protetiku
9. Chirurgie v praxi zubního lékaře
10. Ošetření rizikového pacienta, fokální infekce, základy farmakologie v praxi zubního lékaře
11. Právní a ekonomické aspekty vedení soukromé zubní praxe
12. Komunikace s pacientem a etika
13. Hygienické předpisy
14. Zobrazovací metody a radiologická hygiena
15. Náhlé příhody a kardiopulmonální resuscitace v praxi zubního lékaře

Doporučená témata:
1. Onkologické minimum
2. Úrazy zubů
3. Ortodontické minimum
4. Zásuvné spoje a hybridní náhrady

b) Praktická příprava
Praktická příprava probíhá zejména pod odborným vedením konzultanta. Její nezbytnou součástí je splnění požadavků dle seznamu výkonů a výrobků, které jsou zaznamenávány uchazečem a potvrzovány konzultantem.

Profesní zkouška

Profesní zkouška probíhá dle Řádu České stomatologické komory o celoživotním vzdělávání zubních lékařů,
§ 7, odst. 1.

Předložená zdravotnická dokumentace obsahuje:
3x vstupní komplexní vyšetření pacienta s kariesním nebo špatně ošetřeným chrupem zahrnující RTG dokumentaci (bite-wing, OPG eventuálně status), plán ošetření a kontrola výsledku ošetření RTG po 1 roce.
3x endodoncie – kompletně dokumentovaná – zahrnující RTG před, v průběhu a po ošetření
3x postendodontické ošetření – dokumentovaná RTG před a po ošetření.
3x kompletní dokumentace pacienta s parodontopatií zahrnující mimo jiné vyšetření parodontu pomocí indexů, RTG, úroveň hygieny a stanovení diagnosy. Stanovení terapeutického plánu a kontrola po 1 roce dokumentovaná RTG.
3x fixní protetika – dokumentace zahrnující vyšetření dokumentované RTG, návrh protetické terapie, sádrový model preparovaných pilířů včetně protiskusu bez zásahu laboranta, kontrolní RTG po nasazené protetické práci.
3x snímatelná protetika – částečná snímatelná náhrada – dokumentace zahrnující preprotetické vyšetření dokumentované RTG, studijní modely obou čelistí před provedením protetické práce včetně mezičelistních vztahů.
3x dokumentace ošetření dítěte se smíšeným chrupem zahrnující vyšetření dokumentované RTG a plán léčby.

Po ukončení profesní zkoušky zkušební komise posoudí, zda uchazeč prokázal potřebné znalosti a rozhodne o výsledku „prospěl“ nebo „neprospěl“.
Potvrzení o výsledku profesní zkoušky obdrží uchazeč ihned po jejím ukončení.
Profesní zkoušku lze opakovat nejdříve po uplynutí 6 měsíců.

Zkušební komise

Zkušební komise se skládá minimálně ze 3 členů. Členy zkušební komise jmenuje pověřený pracovník Kanceláře Komory ze seznamu zubních lékařů, který schvaluje představenstvo Komory.