OP1/2015 Opatření představenstva Komory o podmínkách a způsobu akreditace poskytovatelů (ve znění účinném od 23. 3. 2015 do 28. 6. 2015)

Opatření představenstva Komory č. OP1/2015
o podmínkách a způsobu akreditace poskytovatelů

Tímto opatřením stanovuje představenstvo Komory podle § 10 odst. 1 Řádu České stomatologické komory o celoživotním vzdělávání zubních lékařů podmínky (dále jen „řád“) a způsob akreditace poskytovatelů zdravotních služeb, u nichž lze absolvovat stáže předepsané řádem nebo v souladu s ním.

§ 1
Typy akreditací

1. U akreditovaného poskytovatele, jemuž byla udělena akreditace typu I., lze absolvovat

a) stáže v rámci rozšířené odborné přípravy v příslušném podoboru zubního lékařství, závěrečnou stáž v rámci rozšířené odborné přípravy v příslušném podoboru zubního lékařství a navazující hodnotící pohovor, a
b) stáže v rámci kreditního systému.

2. U akreditovaného poskytovatele, jemuž byla udělena akreditace typu II., lze absolvovat

a) stáže v rámci rozšířené odborné přípravy v příslušném podoboru zubního lékařství, a
b) stáže v rámci kreditního systému.

Podmínky akreditace

§ 2

1. Akreditaci typu I. lze udělit poskytovateli, který

a) je fakultní nemocnicí poskytující zdravotní péči v příslušném podoboru zubního lékařství, nebo který je jinou nemocnicí poskytující [Záložka] lůžkovou péči v příslušném podoboru zubního lékařství, je-li zejména vzhledem ke svému věcnému a technickému vybavení a personálnímu zajištění schopen zajistit řádný průběh rozšířené odborné přípravy,
b) určil zubního lékaře odpovědného za rozšířenou odbornou přípravu a spolupráci s Kanceláří Komory podle § 3,
c) předložil prohlášení zubního lékaře odpovědného za rozšířenou odbornou přípravu a spolupráci s Kanceláří Komory o tom, že budou zajištěny podmínky uvedené v § 5 odst. 1, a
d) podal žádost o udělení akreditace podle § 6.

2. Akreditaci typu II. lze udělit poskytovateli, který

a) určil zubního lékaře odpovědného za rozšířenou odbornou přípravu a spolupráci s Kanceláří Komory podle § 3,
b) uskutečňuje stáže výlučně na pracovišti, které je vybaveno nejméně v rozsahu uvedeném v § 4,
c) se zavázal plnit povinnosti uvedené v § 5 odst. 2, a
d) podal žádost o udělení akreditace podle § 6.

§ 3
Odpovědný zubní lékař

Zubním lékařem odpovědným za rozšířenou odbornou přípravu a spolupráci s Kanceláří Komory může být jen člen Komory, který

a) je držitelem platného Osvědčení odbornosti podle § 3 odst. 1 písm. b) – d) řádu v příslušném podoboru zubního lékařství nebo klinickým stomatologem nebo ústním, čelistním a obličejových chirurgem[1],
b) má minimálně 5 let praxe v příslušném podoboru zubního lékařství.

§ 4
Věcné a technické vybavení

Pracoviště, na kterém mají probíhat nebo probíhají stáže, musí být kromě věcného a technického vybavení předepsaného obecně závaznými právními předpisy a řády Komory vybaveno nejméně

a) instrumentáriem a materiály standardně používanými při diagnostických, léčebných a regenerativních postupech, jejichž nácvik je předmětem rozšířené odborné přípravy,
b) prostředky pro řešení náhlých příhod v ordinaci,
c) zubním intraorálním rentgenovým přístrojem a ortopantomografem nebo CBCT přístrojem dostupným v budově, ve které se pracoviště nachází.

§ 5
Postup akreditovaného poskytovatele

1. Akreditovaný poskytovatel, jemuž byla udělena akreditace typu I.,

a) zajistí, aby zubní lékař odpovědný za rozšířenou odbornou přípravu a spolupráci s Kanceláří Komory nebo jím pověřený zubní lékař byl přítomen na pracovišti, na kterém probíhá stáž, po celou dobu přítomnosti účastníka stáže,
b) informuje Kancelář Komory o stážích, které organizuje, a o jejich účastnících, a to formou přehledů obsahujících jména, příjmení, data narození nebo IKČ účastníků stáží, dny absolvovaných stáží a celkový počet stáží,
c) úspěšným absolventům stáží vydává potvrzení o absolvování stáže zápisem do dokladu o celoživotním vzdělávání.
d) vede protokol obsahující hodnocení teoretických znalostí i praktických dovedností účastníka stáže,
e) zajistí konání hodnotícího pohovoru účastníka závěrečné stáže se zubním lékařem odpovědným za rozšířenou odbornou přípravu a spolupráci s Kanceláří Komory nebo jím pověřeným zubním lékařem.

Zubní lékař odpovědný za odbornou přípravu a spolupráci s Kanceláří Komory může podle písmene a) a e) pověřit jen zubního lékaře, který splňuje podmínky podle § 3.

2. Akreditovaný poskytovatel, jemuž byla udělena akreditace typu II.,

a) zajistí, aby zubní lékař odpovědný za rozšířenou odbornou přípravu a spolupráci s Kanceláří Komory byl přítomen na pracovišti, na kterém probíhá stáž, po celou dobu přítomnosti účastníka stáže,
b) informuje Kancelář Komory o stážích, které organizuje, a o jejich účastnících, a to formou přehledů obsahujících jména, příjmení, data narození nebo IKČ účastníků stáží, dny absolvovaných stáží a celkový počet stáží,
c) úspěšným absolventům stáží vydává potvrzení o absolvování stáže zápisem do dokladu o celoživotním vzdělávání.

§ 6
Žádost o akreditaci

1. Poskytovatel podává žádost o akreditaci Kanceláři Komory.

2. Poskytovatel, který žádá o akreditaci typu I, k žádosti připojí

a) prohlášení o splnění podmínek akreditace podle § 2 odst. 1 písm. a) a b),
b) prohlášení zubního lékaře odpovědného za rozšířenou odbornou přípravu a  spolupráci s Kanceláří Komory podle § 2 odst. 1 písm. c), a
c) informace o rozsahu poskytovaných zdravotních služeb a sylabus teoretické i praktické výuky.

3. Poskytovatel, který žádá o akreditaci typu II, k žádosti připojí

a) prohlášení o splnění podmínek akreditace podle § 2 odst. 2 písm. a) a b), a
b) podepsaný návrh dohody o akreditaci mezi Komorou a poskytovatelem, která bude obsahovat závazek poskytovatele k plnění povinností uvedených v § 5 odst. 2,
c) informace o rozsahu zdravotních služeb poskytovaných poskytovatelem a sylabus teoretické i praktické výuky, který musí odpovídat rozsahu zdravotních služeb poskytovaných poskytovatelem.

4. Kancelář Komory informuje o podané žádosti příslušnou odbornou společnost a poskytne jí přiměřený čas k vyjádření. Žádost s případným vyjádřením příslušné odborné společnosti předloží Kancelář Komory představenstvu Komory.

5. Představenstvo Komory rozhodne o udělení příslušné akreditace nebo zamítnutí žádosti. Akreditace se uděluje na dobu určitou zpravidla pěti let.

6. Na udělení akreditace není právní nárok.

§ 7
Zánik akreditace

1. Akreditace zanikne

a) uplynutím doby, na kterou byla udělena,
b) doručením písemného oznámení akreditovaného poskytovatele o tom, že se akreditace vzdává, Komoře,
c) zánikem oprávnění akreditovaného poskytovatele k poskytování zdravotních služeb v oboru zubní lékařství,
d) zánikem dohody o akreditaci (§ 6 odst. 3 písm. b),
e) odnětím.

2. Představenstvo Komory akreditaci odejme,

a) nesplňuje-li akreditovaný poskytovatel podmínky podle § 2,
b) nepostupuje-li akreditovaný poskytovatel podle § 5,
c) porušil-li akreditovaný poskytovatel svůj závazek vůči Komoře nebo účastníku stáže.

3. Představenstvo Komory může akreditaci odejmout, navrhne-li to příslušná odborná společnost.

§ 8
Zrušovací a přechodné ustanovení

1. Zrušuje se opatření představenstva č. OP 3/2009 Podmínky akreditace pracovišť pro rozšířenou odbornou přípravu.

2. Žádosti o udělení akreditace, podané do dne účinnosti tohoto opatření představenstva, se projednají podle dosavadních předpisů.

3. Toto opatření představenstva nabývá účinnosti vyhlášením.


[1] příloha č. 1 vyhl. č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů