wqfqwf OP 1/2016 – registrace vzdělávacích akcí (ve znění účinném od 30. června 2020 do 31. 12. 2020) - ČSK

OP 1/2016 – registrace vzdělávacích akcí (ve znění účinném od 30. června 2020 do 31. 12. 2020)

Tímto opatřením stanovuje představenstvo Komory podle § 15 písm. b) řádu celoživotního vzdělávání způsob a podmínky registrace vzdělávacích akcí a e-learningových kurzů a požadavky na jejich náplň a na jejich odbornou kvalitu.

§ 1
Úvodní ustanovení
(1) V systému celoživotního vzdělávání zubních lékařů organizovaném Českou stomatologickou komorou (dále jen „systém celoživotního vzdělávání Komory“) lze registrovat vzdělávací akci a e-learningový kurz, které splňují podmínky registrace podle tohoto opatření, nejde-li o vzdělávací akci či e-learningový kurz pořadatele, jehož vzdělávací akce nebo e-learningové kurzy nelze registrovat.
(2) Registraci vzdělávacích akcí provádí podle tohoto opatření Kancelář Komory na žádost pořadatele. Registraci e-learningových kurzů provádí podle tohoto opatření představenstvo Komory na žádost pořadatele.
(3) Na registraci vzdělávací akce ani e-learningového kurzu není právní nárok.
(4) V systému celoživotního vzdělávání Komory se automaticky registrují předepsané vzdělávací akce a doporučené vzdělávací akce stanovené jiným opatřením představenstva, jestliže splňují podmínky vyplývající z jiného opatření představenstva; ustanovení tohoto opatření představenstva se na předepsané vzdělávací akce ani na doporučené vzdělávací akce nepoužijí, nestanoví-li řád Komory, jiné opatření představenstva nebo dohoda s pořadatelem jinak.

§ 2
Podmínky registrace vzdělávací akce a e-learningového kurzu
(1) Žádost o registraci vzdělávací akce musí být podána na předepsaném formuláři nejpozději 30 dnů před dnem konání vzdělávací akce. Žádost o registraci e-learningového kurzu musí být podána na předepsaném formuláři nejpozději 45 dnů před dnem, k němuž má být registrace e-learningového kurzu provedena. Žádost musí obsahovat pravdivé, nezkreslené a úplné informace. K žádosti pořadatel připojí časový rozvrh a popis náplně vzdělávací akce. Společně s žádostí o registraci e-learningového kurzu pořadatel zpřístupní Kanceláři Komory kompletní e-learningový kurz včetně testových otázek a odpovědí; v žádosti uvede též dobu, po kterou hodlá e-learningový kurz zpřístupňovat členům Komory. Žádost musí být podepsána pořadatelem nebo osobou oprávněnou jednat za pořadatele jeho jménem.
(2) Minimální doba trvání vzdělávací akce je 2 hodiny. Minimální doba trvání e-learningového kurzu je 45 minut. Do celkové doby trvání se započítává pouze taková část vzdělávací akce a e-learningového kurzu, která má výlučně vzdělávací obsah. Test e-learningového kurzu musí obsahovat nejméně 20 otázek, na které účastník e-learningového kurzu odpovídá výběrem ze 4 variant odpovědí, z nichž nejméně 1 musí být správná. Test musí být sestaven tak, aby otázky vycházely z obsahu e-learningového kurzu a pro jeho úspěšné absolvování bylo třeba zodpovědět alespoň 75 % otázek správně.
(3) Náplň vzdělávací akce a e-learningového kurzu musí být v souladu s uznávanými odbornými poznatky a s platnými právními předpisy.
(4) Účelem vzdělávací akce a e-learningového kurzu je průběžné obnovování vědomostí a dovedností v oblasti péče o zuby, ústa, čelisti a související tkáně. Nelze zaregistrovat prezentační ani prodejní akci. Představenstvo Komory může udělit výjimku pouze u prezentace zcela unikátních technologií.
(5) Podmínkou registrace je zaplacení paušální úhrady za služby spojené s registrací společně s příslušnou daní z přidané hodnoty na účet Komory. Výše paušální úhrady za služby spojené s registrací vzdělávací akce činí 2.000,- Kč bez DPH za každý kalendářní den trvání vzdělávací akce, není-li dále stanoveno jinak. Výše paušální úhrady za služby spojené s registrací vzdělávací akce pro pořadatele, který je fakultou veřejné vysoké školy s pregraduální výukou zubních lékařů anebo ústavem takové fakulty či vysoké školy, je 1.000,- Kč bez DPH. Výše paušální úhrady za služby spojené s registrací e-learningového kurzu je 2.000,- bez DPH. Paušální úhrada za služby spojené s registrací se neplatí, je-li pořadatelem Komora nebo Oblastní komora.
(6) Vzdělávací akci konanou v zahraničí nelze zaregistrovat.

§ 3
Pořadatel
(1) Pořadatelem se rozumí osoba, která podala žádost o registraci. Pořadatel se podáním žádosti o registraci vzdělávací akce nebo e-learningového kurzu zavazuje ke splnění povinností vyplývajících z podmínek registrace podle tohoto opatření.
(2) V systému celoživotního vzdělávání Komory nelze registrovat vzdělávací akce ani e-learningový kurz pořadatele,
a) který v období jednoho roku před podáním žádosti o registraci vzdělávací akce nebo e-learningového kurzu porušil smluvně převzatou nebo zákonnou povinnost vztahující se ke vzdělávání zubních lékařů nebo týkající se Komory nebo jejích orgánů;
b) který podal žádost o registraci vzdělávací akce nebo e-learningové kurzu organizovaných či uskutečněných osobou, která v období jednoho roku před podáním žádosti o registraci vzdělávací akce nebo e-learningové kurzu porušila smluvně převzatou nebo zákonnou povinnost vztahující se ke vzdělávání zubních lékařů nebo týkající se Komory nebo jejích orgánů;
c) který se podle § 6 odst. 2 považuje za pořadatele, jehož vzdělávací akce a e-learningové kurzy nelze registrovat;
d) který podal žádost o registraci vzdělávací akce nebo e-learningového kurzu organizovaných či uskutečněných jinou osobou, která se podle § 6 odst. 2 považuje za pořadatele, jehož vzdělávací akce a e-learningové kurzy nelze registrovat.


§ 4
Registrace vzdělávací akce a e-learningové kurzu
(1) Nesplňuje-li vzdělávací akce nebo e-learningový kurz některou podmínku registrace anebo byla-li žádost podána pořadatelem, jehož vzdělávací akce a e-learningové kurzy nelze v systému celoživotního vzdělávání Komory registrovat, Kancelář Komory registraci odmítne.
(2) Splňuje-li vzdělávací akce nebo e-learningový kurz podmínky registrace dle § 2 odst. 1 až 4 a 6, Kancelář Komory o tom vyrozumí pořadatele a vyzve jej k zaplacení úhrady za služby spojené s registrací. Po připsání platby dle § 2 odst. 5 na účet Komory Kancelář Komory
a) přidělí vzdělávací akci nebo e-learningovému kurzu příslušný počet kreditů;
b) zapíše vzdělávací akci nebo e-learningový kurz do registru vzdělávacích akcí a e-learningových kurzů Komory a přidělí jim příslušný kód;
c) zašle pořadateli Protokol o registraci vzdělávací akce nebo e-learningového kurzu;
d) zveřejní informaci o pořádání vzdělávací akce nebo o zpřístupnění e-learningového kurzu v předepsané formě na webových stránkách Komory.

§ 5
Povinnosti vyplývající z registrace
(1) Pořadatel vzdělávací akce
a) je povinen zajistit, že vzdělávací akce bude splňovat podmínky registrace dle § 2 odst. 2 až 4 a 6 a že bude odpovídat údajům uvedeným v žádosti o registraci vzdělávací akce a v připojených dokladech (§ 2 odst. 1);
b) oznámí Kanceláři Komory změny údajů uvedených v žádosti o registraci vzdělávací akce, ke kterým došlo během její přípravy nejpozději do doby konání vzdělávací akce;
c) zapíše potřebné údaje (kód, název a termín akce, počet kreditů, podpis a razítko pořadatele) všem účastníkům vzdělávací akce do Dokladu o odborném vzdělávání zubního lékaře;
d) umožní účast pověřeného zástupce Komory na vzdělávací akci, popř. její hodnocení dotazníkem;
e) zašle Kanceláři Komory seznam jmen, příjmení a dat narození nebo IKČ všech členů Komory, kteří se účastnili vzdělávací akce, a to elektronicky ve formátu .xls nebo .xlsx nejpozději do 30 dnů po jejím konání.
(2) Pořadatel e-learningového kurzu
a) je povinen zajistit, že e-learningový kurz splňuje podmínky registrace podle § 2 odst. 2 až 4 a že bude odpovídat údajům uvedeným v žádosti o registraci e-learningového kurzu a v připojených dokladech (§ 2 odst. 1);
b) oznámí Kanceláři Komory změny údajů uvedených v žádosti o registraci e-learningového kurzu;
c) vydá úspěšným absolventům e-learningového kurzu potvrzení o úspěšném složení testu, které musí obsahovat alespoň jméno, příjmení a datum narození absolventa, název e-learningového kurzu, jméno autora e-learningového kurzu, datum, kdy absolvent úspěšně složil test, a přidělený kód e-learningového kurzu;
d) zašle Kanceláři Komory seznam jmen, příjmení a dat narození nebo IKČ všech členů Komory, kteří úspěšně složili test, který je součástí e-learningového kurzu, a to elektronicky ve formátu .xls nebo .xlsx vždy za období uplynulého kalendářního měsíce.

§ 6
Zrušení a zánik registrace
(1) Poruší-li pořadatel některou svoji povinnost vyplývající z registrace, případně jinou svoji smluvně převzatou nebo zákonnou povinnost, která se vztahuje ke vzdělávání zubních lékařů nebo která se týká Komory nebo jejích orgánů, může představenstvo Komory na návrh Kanceláře Komory zrušit registraci některých nebo všech vzdělávacích akcí nebo e-learningových kurzů, které byly v systému celoživotního vzdělávání Komory registrovány na žádost tohoto pořadatele.
(2) Rozhodlo-li představenstvo Komory o zrušení registrace vzdělávací akce nebo e-learningového kurzu, považuje se jejich pořadatel za pořadatele, jehož vzdělávací akce a e-learningové kurzy nelze registrovat, a to po dobu stanovenou v rozhodnutí představenstva Komory o zrušení registrace vzdělávací akce nebo e-learningového kurzu, nejdéle však po dobu tří let ode dne rozhodnutí představenstva Komory o zrušení registrace vzdělávací akce nebo e-learningového kurzu.
(3) Registrace vzdělávací akce nebo e-learningového kurzu zanikne, oznámí-li pořadatel podle § 5 odst. 1 písm. b) nebo odst. 2 písm. b) Kanceláři Komory takové změny údajů uvedených v žádosti o registraci, v jejichž důsledku vzdělávací akce nebo e-learningový kurz přestanou splňovat podmínky registrace podle tohoto opatření. Zánik registrace Kancelář Komory oznámí bez zbytečného odkladu pořadateli.
(4) Registrace e-learningového kurzu zanikne též uplynutím doby, po kterou má být podle žádosti o registraci e-learningový kurz zpřístupněn členům Komory, nejpozději však uplynutím 3 let od registrace e-learningového kurzu podle tohoto opatření.

§ 7
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se opatření představenstva Komory č. OP5/2009 ve znění opatření představenstva Komory č. OP1/2012, OP3/2013 a OP5/2013.


§ 8
Účinnost
Toto opatření představenstva nabývá účinnosti 1. ledna 2017.