wqfqwf OP1/2017 Opatření představenstva Komory, jímž se stanoví předepsané vzdělávací akce, rozsah a náplň předepsaných stáží a minimální rozsah praktického výkonu povolání zubního lékaře v rámci vstupního vzdělávacího programu v pedostomatologii (ve znění účinném od 23. 3. 2017 do 9. 12. 2018) - ČSK

OP1/2017 Opatření představenstva Komory, jímž se stanoví předepsané vzdělávací akce, rozsah a náplň předepsaných stáží a minimální rozsah praktického výkonu povolání zubního lékaře v rámci vstupního vzdělávacího programu v pedostomatologii (ve znění účinném od 23. 3. 2017 do 9. 12. 2018)

Tímto opatřením stanovuje představenstvo Komory podle § 4 odst. 3 řádu celoživotního vzdělávání předepsané vzdělávací akce, rozsah a náplň stáží a minimální rozsah praktického výkonu povolání, které zahrnuje vstupní vzdělávací program v pedostomatologii.

§ 1
Předepsané vzdělávací akce

(1) Předepsané vzdělávací akce ve vstupním vzdělávacím programu v pedostomatologii jsou kurzy, jejichž kódy, názvy a náplň jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto opatření.
(2) Pořadatelem předepsaných vzdělávacích akcí může být jen Komora prostřednictvím Vzdělávacího střediska Komory v Praze a Regionálního vzdělávacího střediska Komory v Olomouci.

(3) Předepsanou vzdělávací akci, kterou člen Komory nemohl absolvovat, protože se v průběhu vzdělávacího programu nekonala nebo zřejmě konat nebude, a předepsanou vzdělávací akci, která se v průběhu vzdělávacího programu koná jen jednou a kterou člen Komory z omluvitelných důvodů zmeškal, lze s předchozím souhlasem představenstva Komory nahradit dvěma dny stáže na pedostomatologickém pracovišti akreditovaného poskytovatele; stáže absolvované podle tohoto odstavce se nezapočítávají do rozsahu předepsaných stáží podle § 2. Na udělení souhlasu představenstva Komory není právní nárok.

§ 2
Rozsah předepsaných stáží

(1) Rozsah předepsaných stáží činí nejméně 20 pracovních dnů, z toho nejméně 5 po sobě jdoucích pracovních dnů musí proběhnout u akreditovaného poskytovatele, kterému byla udělena akreditace typu I.
(2) Předepsané stáže ve vstupním vzdělávacím programu v pedostomatologii lze absolvovat jen na pedostomatologickém pracovišti akreditovaného poskytovatele.

§ 3
Minimální rozsah praktického výkonu povolání

Minimální rozsah praktického výkonu povolání zahrnuje soustavnou činnost praktického zubního lékaře v protetice, záchovné stomatologii, chirurgii a parodontologii s důrazem na zdravotní péči poskytovanou dětem.

§ 5
Účinnost

Toto opatření představenstva nabývá účinnosti vyhlášením.

Příloha č. 1 Předepsané vzdělávací akce ve vstupním vzdělávacím programu v pedostomatologii

kód název náplň
VPPEDO1 Základní vyšetření, pomocná vyšetření, náležitosti zdravotní dokumentace v dětské stomatologii. Diagnostika zubního kazu u dětí. Prevence orálních onemocnění. Zásady extraorálního a intraorálního vyšetření u dítěte, vedení dokumentace. Pomocná diagnostická vyšetření (rentgenové, chemické a fyzikální vyšetření zubního kazu). Ústní hygiena, výživová opatření, fluoridy a behaviorální aspekty prevence zubního kazu s ohledem na věk dítěte. Rizikové skupiny dětských pacientů.
VPPEDO2 Komunikace s dětským pacientem a doprovodem. Základy psychologie v dětském věku. Možnosti ošetření nespolupracujícího pacienta. Právní aspekty ošetření dítěte v ordinaci praktického zubního lékaře. Zásady verbální a nonverbální komunikace s dítětem. Chyby v komunikaci s dítětem a doprovodem. Psychoprofylaxe. Indikace analgosedace, inhalační sedace a celkové anestezie vč. právních aspektů ošetření (informovaný souhlas).
VPPEDO3 Úrazy zubů a závěsného aparátu u dětí a mladistvých. První pomoc, způsoby ošetření, řešení komplikací a následků úrazů. Mezioborová spolupráce. Klasifikace úrazů zubů u dětí. První pomoc v terénní praxi. Vyšetření dítěte s úrazem zubů a závěsného aparátu. Charakteristika jednotlivých typů poranění dočasných a stálých zubů a možnosti jejich ošetření. Komplikace a následky úrazů zubů. Spolupráce s ortodoncií.
VPPEDO4 Specifika konzervačního, endodontického a chirurgického ošetření zubního kazu a jeho následků v dočasné a smíšené dentici. Minimálně invazivní terapie. Eroze. Význam ošetření dočasného chrupu. Ošetření zubního kazu v dočasné a smíšené dentici – profylaktické, standardní a speciální postupy ošetření včetně endodoncie. Zubní kaz a nekariesní poškození tvrdých zubních tkání.
VPPEDO5 Orální patologie u dětí. Vývojové poruchy tvrdých zubních tkání a čelistí. Děti se systémovými chronickými chorobami. Projevy celkových onemocnění v orofaciální oblasti. Specifické aspekty péče o tyto pacienty. Mezioborová spolupráce. Onemocnění slinných žláz, ústní sliznice, jazyk. Cysty v dětském věku, nádorová nemocnění. Dědičné a získané poruchy tvrdých zubních tkání, rozštěpy. Diagnostika projevů celkových onemocnění v dutině ústní. Pacienti s diabetem, systémovým lupus erythematodes, celiakií, polyvalentní alergií a ostatními celkovými chorobami.
VPPEDO6 Vývoj a prořezávání zubů. Poruchy vývoje zubů a zubních tkání. Spolupráce s ortodontistou. (e-learningový kurz) Vývoj a prořezávání zubů. Rozdíly mezi dočasnými a stálými zuby (morfologické, fyziologické, funkční). Vývojové poruchy morfologické, poruchy prořezávání. Poruchy mineralizovaných zubních tkání –dědičné, získané. Základy ortodoncie.
VPPEDO7 Kardiopulmonální resuscitace a řešení neodkladných stavů Život ohrožující stavy (nejen v zubní ordinaci). Zhodnocení stavu pacienta, diagnostika zástavy dýchání a oběhu, řetězec přežití. Kardiopulmonální resuscitace – základní neodkladná resuscitace (BLS) a rozšířená neodkladná resuscitace (ALS). Aktuální postupy dle doporučení European Resuscitation Council (ERC). Zvláštnosti kardiopulmonální resuscitace u dětí. Automatizovaný externí defibrilátor (AED), princip, použití, praktický nácvik. Technické vybavení zubní praxe pro kardiopulmonální resuscitaci a řešení náhlých příhod. Praktický nácvik BLS včetně práce s AED na figuríně. Doporučené farmakologické vybavení zubní praxe pro řešení náhlých příhod – způsoby podání farmak. Polohování pacienta při náhlých příhodách. Základní algoritmy při řešení synkopy, hyperventilační tetanie, reakcí po podání lokálního anestetika, hypoglykemie, alergické reakce, hypertenzní krize, ischemické choroby srdeční, akutního infarktu myokardu, poruch rytmu, křečových stavů. Postupy při řešení dávení, zvracení, aspiraci, obstrukci dýchacích cest, chemického traumatu (očí, sliznic, kůže).