wqfqwf OP2/2009 Opatření představenstva Komory č. 2 (ve znění účinném od 20. 6. 2013 do 15. 9. 2013) - ČSK

OP2/2009 Opatření představenstva Komory č. 2 (ve znění účinném od 20. 6. 2013 do 15. 9. 2013)

Opatření představenstva Komory č. 2
Rozšířená odborná příprava pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař parodontolog, praktický zubní lékař pedostomatolog, praktický zubní lékař stomatochirurg
ve znění OP2/2013

1. Zařazení do rozšířené odborné přípravy
Základní podmínkou pro zařazení člena Komory do rozšířené odborné přípravy je:
a) absolvování základní odborné přípravy v trvání nejméně 24 měsíců
nebo
b) platné Osvědčení odbornosti.
Uchazeč požádá o zařazení do rozšířené odborné přípravy Vzdělávací středisko Komory. Obdrží „Doklad o odborném vzdělávání zubního lékaře“, do kterého zaznamenává účast na vzdělávacích akcích, dále obdrží sylabus obsahující teoretickou a praktickou náplň rozšířené odborné přípravy, seznam doporučené literatury, seznam Komorou akreditovaných pracovišť a seznam členů Komory způsobilých k činnosti odborného konzultanta. Uchazeč si zvolí odborného konzultanta a uzavře s ním dohodu. Jméno konzultanta oznámí Vzdělávacímu středisku Komory.

2. Průběh rozšířené odborné přípravy:
Rozšířená odborná příprava je vedena dle příslušných náplní rozšířené odborné přípravy dle tohoto opatření v následujících formách:

a) Teoretická příprava

Přednášky, semináře a e-learningové kurzy s předepsanými tématy organizované Komorou, odbornými společnostmi a stomatologickými klinikami (dle nabídky a označení v příloze časopisu LKS). Teoretická příprava je zaznamenávána a potvrzována do „Dokladu o odborném vzdělávání zubního lékaře“.

b) Praktická příprava
Odborné stáže, studijní pobyty a praktické kurzy na Komorou akreditovaných pracovištích. Praktická příprava probíhá v rozsahu minimálně 20 pracovních dnů. Praktická příprava je zaznamenávána a potvrzována do „Dokladu o odborném vzdělávání zubního lékaře“. Posledních 5 dní přípravy (závěrečná stáž) musí probíhat na akreditovaném pracovišti typu I., které vydá protokol obsahující vyjádření o tom, že uchazeč získal teoretické znalosti a praktické dovednosti v odpovídajícím rozsahu činnosti a jednoznačné vyjádření o úspěšném či neúspěšném absolvování závěrečné stáže. V případě, že akreditované pracoviště nepotvrdí úspěšné absolvování závěrečné stáže, může uchazeč požádat o svolání odborného pohovoru, jehož součástí může být i praktická zkouška.

c) Individuální příprava
Ošetřování pacientů na vlastním pracovišti za odborné pomoci odborného konzultanta. Součástí přípravy je samostudium doporučené literatury a periodik.

Odborný konzultant

Způsobilost odborného konzultanta
Odborným konzultantem se může stát člen Komory, který je:
– držitelem příslušného Osvědčení odbornosti nebo uznávaným odborníkem v oboru,
– způsobilý k samostatnému výkonu povolání zubního lékaře
Výběr odborného konzultanta
– Uchazeč o zařazení do rozšířené odborné přípravy si vybere odborného konzultanta ze členů Komory způsobilých vykonávat tuto činnost. Nemá-li zvolený odborník platné příslušné Osvědčení odbornosti, rozhodne o jeho zařazení mezi odborné konzultanty představenstvo Komory.
– Seznam odborných konzultantů vede v rámci informačního systému Komory Vzdělávací středisko Komory. K zapsání odborného konzultanta je nutný jeho písemný souhlas.
– Změna odborného konzultanta během trvání rozšířené odborné přípravy se řídí stejnými pravidly jako výběr.
Náplň činnosti odborného konzultanta
– náplní činnosti je odborná pomoc zubnímu lékaři v individuální přípravě formou konzultace na podkladě zdravotní dokumentace nebo za účasti pacienta na pracovišti lékaře v přípravě nebo na pracovišti konzultanta.
– jeden odborný konzultant může poskytovat odbornou pomoc více zubním lékařům

3. Ukončení rozšířené odborné přípravy
Po splnění podmínek stanovených pro rozšířenou odbornou přípravu se postupuje dle Řádu Komory o celoživotním vzdělávání zubních lékařů, § 13.

Náplň rozšířené odborné přípravy
praktický zubní lékař parodontolog

a) Předepsaná témata pro teoretickou přípravu
1. Anatomie parodontu, klinické aplikace, gingivální tekutina, přirozené obranné mechanizmy.
2. Mikrobiální povlak, složení, vývoj, obranné mechanizmy parodontu, biofilmy.
3. Etiopatogeneze gingivitidy a parodontitidy, mikrobiální a imunologické aspekty.
4. Klasifikace onemocnění parodontu. Onemocnění gingivy, parodontitida, gingivální recesy. Klinický a rtg obraz, diagnostika, vyšetření.
5. Iniciální fáze léčby parodontitidy, organizace, nástroje, přístroje. Kyretáž, odontoplastika, ošetření povrchu kořene.
6. Chemoterapie parodontitidy. Pulpoparodontální problém. Postižení furkací, ortodontická léčba u parodontologických pacientů. Traumatická artikulace. Dlahování v parodontologii.
7. Chirurgické metody ošetření parodontu, zásady, dělení operací, nutné vybavení, indikace, šicí materiály, obvazy. Lalokové operace.
8. Mukogingivální chirurgie (rekonstrukční chirurgie parodontu), indikace, metody, provedení. Principy a uplatnění řízené tkáňové regenerace v parodontologii. Nové poznatky, techniky, materiály používané pro tyto postupy.
9. Genetický podklad parodontopatií, úvod do genetiky a metodik molekulární biologie.

b) Předepsaná témata pro praktickou přípravu
50 subgingiválních ošetření
10 samostatně provedených frenulektomií či výkonů mukogingivální chirurgie
10 operací s odklopením mukoperiostu
5 výkonů řízené tkáňové regenerace samostatně či jako asistující
10 komplexních samostatně provedených vyšetření u pacientů s parodontitidou, stanovit a realizovat léčebný plán, u třech dokumentovat i protetické ošetření. Záznam stavu parodontu před a po ošetření včetně rtg. Vhodná je fotodokumentace. Záznamy o těchto pacientech spolu s potvrzením o provedení výše jmenovaných výkonů předloží uchazeč při závěrečné stáži na pracovišti s akreditací I.

Náplň rozšířené odborné přípravy
praktický zubní lékař pedostomatolog

Předepsaná témata pro teoretickou a praktickou přípravu:
1. Prevence zubního kazu a parodontopatií v dětském věku.
2. Poruchy vývoje a mineralizace tvrdých zubních tkání a orofaciální oblasti.
3. Zásady komunikace s dítětem, právní aspekty ošetření dětí.
4. Ošetřování nespolupracujících dětí, medikace při ošetření dětí.
5. Zásady,strategie a způsob ošetření dočasné dentice.
6. Zásady,strategie a způsob ošetření smíšené dentice.
7. Úrazy zubů v dočasné a stálé dentici, ošetření zubů s nedokončeným vývojem.

Náplň rozšířené odborné přípravy
praktický zubní lékař stomatochirurg

Předepsaná témata pro teoretickou a praktickou přípravu:
1. Pracoviště, vyšetření pacienta, obecné chirurgické postupy a přístupy ve stomatochirurgii, anestézie, hojení rány a pooperační péče ve stomatochirurgii.
2. Chirurgie zubních retencí – vývoj zubu, erupce a její poruchy, vývojové cysty, spolupráce s ortodontistou, tunelizace, chirurgická extrakce, transplantace.
3. Chirurgie parodontu, ústní sliznice a jazyka včetně onkologie.
4. Slinné žlázy – fyziologie, patologie, retenční cysty, vyšetřovací metody, chirurgie sialolitů a malých slinných žlázek.
5. Traumatologie zubů, úst a čelistí.
6. Preprotetická chirurgie, chirurgie kostních defektů.
7. Dentální implantologie.
8. Pacient s celkovým onemocněním v ordinaci stomatochirurga.
9. Bolestivé stavy v orofaciální oblasti, neurologické komplikace stomatochirurgického ošetření, problematika poruch TM kloubu.
10. Kolemčelistní záněty.

Rozsah odborné činnosti
praktický zubní lékař parodontolog

 

Parodontolog provádí vyšetření, diagnostiku a kompletní léčbu parodontopatií a bezprostředně navazuje na vyšetření a konzervační léčbu parodontu praktickým zubním lékařem.

1. Komplexní vyšetření parodontu
– indexy v parodontologii
– stav gingivy
– sondáž hloubky parodont. sulků a furkací, recesy, ztráta attachmentu
– pohyblivost zubů, artikulační poměry, anatomické poměry přilehlých měkkých tkání
– vyhodnocení RTG statusu, OPG

2. Stanovení diagnozy, sestavení individuálního léčebného plánu

3. Konzervatívní léčba parodontopatií
– instruktáž správné hygieny a motivace pacienta
– odstranění zubního kamene a dalších lokálních zdrojů poškození
– subgingivální ošetření parodontu

4. Chirurgické ošetření parodontu
– resektivní a regenerační zákroky
– korekce nevhodných anatomických poměrů přilehlých měkkých tkání
– plastická korekce indikovaných obnažených kořenů a léčba pokročilé periimplantitis

5. Fixace a protetická sanace chrupu s oslabeným parodontem
– posouzení nutnosti zhotovení dlahy, jejího typu, způsobu provedení
– kvalifikovaný odhad prognózy pilířů
– konzultační činnost ve smyslu doporučení kompletní protetické sanace

6. Interdisciplinární spolupráce
– parodontolog spolupracuje s praktickým zubním lékařem, protetikem, ortodontistou, stomatochirurgem i implantologem, podílí se významně na vyhledávání možných zdrojů fokální infekce.

7. Onemocnění sliznic dutiny ústní
– vyšetření sliznic, diferenční diagnostika, správně provedená diagnóza excize slizniční léze, léčba základních onemocnění a orientace v problematice dynií
– interdisciplinární spolupráce s ORL, dermatologem, internistou, psychiatrem, imunologem

Rozsah odborné činnosti
praktický zubní lékař pedostomatolog

1. Poradenství v oblasti prevence zubního kazu a parodontopatií s ohledem na věk dítěte.
2. Nácvik používání pomůcek orální hygieny a prevence s ohledem na věk dítěte.
3. Vyšetření stavu chrupu a dutiny ústní, posouzení růstu a vývoje orofaciální oblasti s ohledem na věk dítěte.
4. Stanovení léčebného plánu ošetření dočasné, smíšené a stálé dentice.
5. Ošetření dočasné, smíšené a stálé dentice konzervační, chirurgické, protetické.
6. Vyšetření a diagnostika parodontopatií v dětském věku.
7. Ošetření úrazů tvrdých zubních tkání a závěsného aparátu v dočasné i stálé dentici.
8. Základní vyšetření a diagnostika ortodontických anomálií.
9. Konzultační činnost pro PZL při ošetřování dětských pacientů.
10. Ošetření dětských handicapovaných pacientů v premedikaci, analgosedaci a celkové anestezii.

Rozsah odborné činnosti
praktický zubní lékař stomatochirurg

Stomatochirurg provádí diagnostiku a léčbu orálních vad a patologických stavů v rámci odborné způsobilosti chirurgicky erudovaného zubního lékaře.

1. Dentoalveolární chirurgie
– Zubní extrakce
– Chirurgie zubních retencí
– Periapikální chirurgie
– Chirurgie odontogenního zánětu
– Chirurgie čelistních cyst
– Remodelační chirurgie alveolární kosti
– Patologické stavy čelistní dutiny odontogenního
původu

2. Orální traumatologie
– Dentoalveolární trauma
– Konzervativní léčba nekomplikovaných čelistních traumat
– Nekomplikovaná poranění měkkých tkání ústní dutiny
– Primární ošetření komplikovaných čelistních traumat
– Konziliární traumatologická služba

3. Chirurgie měkkých tkání a adnex dutiny ústní
– Vestibulární plastiky
– Orální tkáňové posuny a přenosy
– Gingivální chirurgie
– Chirugie malých slinných žláz a diagnostika a konzervativní léčba patologických stavů velkých slinných žláz
– Chirurgie benigních lézí ústní dutiny
– Diagnostika orálních malignit

4. TM poruchy
– diagnostika a konzervativní léčba TM poruch

5. Chirurgické ošetřování rizikového pacienta
– konziliární služba
– chirurgická sanace ložisek fokální infekce
– spolupráce s praktickým lékařem a odbornými lékaři