OP 2/2016 – akreditace poskytovatelů (ve znění účinném od 1. ledna 2017 do 31. 12. 2020)

ímto opatřením stanovuje představenstvo Komory podle § 15 písm. c) řádu celoživotního vzdělávání (dále jen „řád“) podmínky akreditace akreditovaných poskytovatelů a postup akreditace.

§ 1
Typy akreditací

(1) Poskytovateli lze při splnění podmínek tohoto opatření udělit akreditaci typu I. nebo akreditaci typu II.
(2) U akreditovaného poskytovatele lze absolvovat
a) stáže v rámci vstupního vzdělávacího programu, a
b) stáže v rámci navazujícího vzdělávacího programu.

§ 2
Podmínky akreditace

(1) Akreditaci typu I. lze udělit poskytovateli, který
a) je fakultní nemocnicí poskytující zdravotní péči odpovídající příslušnému vzdělávacímu programu, nebo který je jinou nemocnicí poskytující lůžkovou péči odpovídající příslušnému vzdělávacímu programu, je-li zejména vzhledem ke svému věcnému a technickému vybavení a personálnímu zajištění schopen zajistit řádný průběh stáží uskutečňovaných v rámci příslušného vstupního vzdělávacího programu,
b) určil zubního lékaře odpovědného za průběh stáží v rámci příslušného vzdělávacího programu a spolupráci s Kanceláří Komory podle § 3,
c) předložil prohlášení zubního lékaře odpovědného za průběh stáží v rámci příslušného vzdělávacího programu a spolupráci s Kanceláří Komory o tom, že budou zajištěny podmínky uvedené v § 5 odst. 1, a
d) podal žádost o udělení akreditace podle § 6.

(2) Akreditaci typu II. lze udělit poskytovateli, který
a) určil zubního lékaře odpovědného za průběh stáží v rámci příslušného vzdělávacího programu a spolupráci s Kanceláří Komory podle § 3,
b) uskutečňuje stáže výlučně na pracovišti, které je vybaveno nejméně v rozsahu uvedeném v § 4,
c) se zavázal plnit povinnosti uvedené v § 5 odst. 2, a
d) podal žádost o udělení akreditace podle § 6.

§ 3
Odpovědný zubní lékař

Zubním lékařem odpovědným za průběh stáží v rámci příslušného vzdělávacího programu a spolupráci s Kanceláří Komory může být jen člen Komory, který
a) je nejméně 5 let držitelem platného osvědčení, které se získává po úspěšném absolvování příslušného vzdělávacího programu, nebo
b) je klinickým stomatologem nebo ústním, čelistním a obličejových chirurgem s minimálně pětiletou praxí v poskytování zdravotní péče
odpovídající příslušnému vzdělávacímu programu.

§ 4
Věcné a technické vybavení

Pracoviště, na kterém mají probíhat nebo probíhají stáže, musí být kromě věcného a technického vybavení předepsaného obecně závaznými právními předpisy a řády Komory vybaveno nejméně
a) instrumentáriem a materiály standardně používanými při diagnostických, léčebných a regenerativních postupech, jejichž nácvik je součástí příslušného vzdělávacího programu,
b) prostředky pro řešení náhlých příhod v ordinaci,
c) zubním intraorálním rentgenovým přístrojem a ortopantomografem nebo CBCT přístrojem dostupným v budově, ve které se pracoviště nachází.

§ 5
Postup akreditovaného poskytovatele

(1) Akreditovaný poskytovatel, jemuž byla udělena akreditace typu I.,
a) zajistí, aby zubní lékař odpovědný za průběh stáží v rámci příslušného vzdělávacího programu a spolupráci s Kanceláří Komory nebo jím pověřený zubní lékař byl přítomen na pracovišti, na kterém probíhá stáž, po celou dobu přítomnosti účastníka stáže,
b) informuje Kancelář Komory o stážích, které organizuje; na základě této informace Kancelář Komory přidělí stáži registrační číslo a sdělí je akreditovanému poskytovateli,
c) informuje Kancelář Komory o tom, že u něj člen Komory absolvoval stáž, do 30 dnů ode dne, v němž člen Komory tuto stáž absolvoval, a to ve formě vyplnění elektronického formuláře, který mu pro tento účel Kancelář Komory zpřístupní;
d) absolventům stáží vydává potvrzení o absolvování stáže zápisem do dokladu o celoživotním vzdělávání; zápis obsahuje registrační číslo stáže,
údaj o tom, na kterou zdravotní péči byla stáž zaměřena, označení dnů, ve kterých stáž probíhala, celkový počet dnů stáže a razítko a podpis akreditovaného poskytovatele.
Zubní lékař odpovědný za průběh stáží v rámci příslušného vzdělávacího programu a spolupráci s Kanceláří Komory může podle písmene a) pověřit jen zubního lékaře, který splňuje podmínky podle § 3.
(2) Akreditovaný poskytovatel, jemuž byla udělena akreditace typu II.,
a) zajistí, aby zubní lékař odpovědný za průběh stáží v rámci příslušného vzdělávacího programu a spolupráci s Kanceláří Komory byl přítomen na pracovišti, na kterém probíhá stáž, po celou dobu přítomnosti účastníka stáže,
b) informuje Kancelář Komory o stážích, které organizuje; na základě této informace Kancelář Komory přidělí stáži registrační číslo a sdělí je akreditovanému poskytovateli,
c) informuje Kancelář Komory o tom, že u něj člen Komory absolvoval stáž, do 30 dnů ode dne, v němž člen Komory tuto stáž absolvoval, a to ve formě vyplnění elektronického formuláře, který mu pro tento účel Kancelář Komory zpřístupní;
d) absolventům stáží vydává potvrzení o absolvování stáže zápisem do dokladu o celoživotním vzdělávání; zápis obsahuje registrační číslo stáže, údaj o tom, na kterou zdravotní péči byla stáž zaměřena, označení dnů, ve kterých stáž probíhala, celkový počet dnů stáže a razítko a podpis akreditovaného poskytovatele.

§ 6
Žádost o akreditaci

(1) Poskytovatel podává žádost o akreditaci Kanceláři Komory.
(2) Poskytovatel, který žádá o akreditaci typu I, k žádosti připojí
a) prohlášení o splnění podmínek akreditace podle § 2 odst. 1 písm. a) a b),
b) prohlášení zubního lékaře odpovědného za průběh stáží v rámci příslušného vzdělávacího programu a spolupráci s Kanceláří Komory podle § 2 odst. 1 písm. c), a
c) informace o rozsahu poskytovaných zdravotních služeb a sylabus teoretické i praktické výuky.
(3) Poskytovatel, který žádá o akreditaci typu II, k žádosti připojí
a) prohlášení o splnění podmínek akreditace podle § 2 odst. 2 písm. a) a b), a
b) podepsaný návrh dohody o akreditaci mezi Komorou a poskytovatelem, která bude obsahovat závazek poskytovatele k plnění povinností uvedených v § 5 odst. 2,
c) informace o rozsahu zdravotních služeb poskytovaných poskytovatelem a sylabus teoretické i praktické výuky, který musí odpovídat rozsahu zdravotních služeb poskytovaných poskytovatelem.
(4) Kancelář Komory informuje o podané žádosti o akreditaci typu II příslušnou odbornou společnost a poskytne jí přiměřený čas k vyjádření. Žádost s případným vyjádřením příslušné odborné společnosti předloží Kancelář Komory představenstvu Komory.
(5) Představenstvo Komory rozhodne o udělení příslušné akreditace nebo zamítnutí žádosti. Akreditace se uděluje na dobu určitou zpravidla pěti let.
(6) Na udělení akreditace není právní nárok.

§ 7
Zánik akreditace

(1) Akreditace zanikne
a) uplynutím doby, na kterou byla udělena,
b) doručením písemného oznámení akreditovaného poskytovatele o tom, že se akreditace vzdává, Komoře,
c) zánikem oprávnění akreditovaného poskytovatele k poskytování zdravotních služeb v oboru zubní lékařství,
d) zánikem dohody o akreditaci (§ 6 odst. 3 písm. b),
e) odnětím.
(2) Představenstvo Komory akreditaci odejme,
a) nesplňuje-li akreditovaný poskytovatel podmínky podle § 2,
b) nepostupuje-li akreditovaný poskytovatel podle § 5,
c) porušil-li akreditovaný poskytovatel svůj závazek vůči Komoře nebo účastníku stáže.
(3) Představenstvo Komory může akreditaci odejmout, navrhne-li to příslušná odborná společnost.

§ 8
Přechodné a zrušovací ustanovení

(1) Akreditace udělené podle dosavadních předpisů se považují za akreditace udělené podle tohoto opatření představenstva. Žádosti o akreditaci, které byly podány před účinností tohoto opatření představenstva a o kterých ke dni účinnosti tohoto opatření představenstva nebylo rozhodnuto, se projednají podle tohoto opatření představenstva.
(2) Zrušuje se opatření představenstva Komory č. OP 1/2015 o podmínkách a způsobu akreditace poskytovatelů, ve znění opatření představenstva Komory č. OP 2/2105.
(3) Toto opatření představenstva nabývá účinnosti 1. ledna 2017.