wqfqwf OP 4/2016 – podrobnosti vstupního vzdělávacího programu v praktickém zubním lékařství (ve znění účinném od 14. dubna 2017 do 31. 12. 2020) - ČSK

OP 4/2016 – podrobnosti vstupního vzdělávacího programu v praktickém zubním lékařství (ve znění účinném od 14. dubna 2017 do 31. 12. 2020)

Tímto opatřením stanovuje představenstvo Komory podle § 4 odst. 3 řádu celoživotního vzdělávání předepsané vzdělávací akce, doporučené vzdělávací akce a rozsah praktického výkonu povolání, které zahrnuje vstupní vzdělávací program v praktickém zubním lékařství.

§ 1
Předepsané vzdělávací akce

Předepsané vzdělávací akce jsou kurzy, jejichž kódy, názvy a náplň jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto opatření.

§ 2
Doporučené vzdělávací akce

Doporučené vzdělávací akce jsou teoretické a praktické kurzy, jejichž kódy, názvy a náplň jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto opatření.

§ 3
Minimální rozsah praktického výkonu povolání

Minimální rozsah praktického výkonu povolání zahrnuje soustavnou činnost praktického zubního lékaře v protetice (fixní i snímatelné zubní náhrady), záchovné stomatologii, chirurgii, parodontologii a pedostomatologii.

§ 4
Pořadatel

Pořadatelem předepsaných vzdělávacích akcí a doporučených vzdělávacích akcí může být jen Komora prostřednictvím Vzdělávacího střediska Komory v Praze nebo Regionálního vzdělávacího střediska Komory v Olomouci.

§ 5
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se opatření představenstva Komory č. OP1/2009 ve znění opatření představenstva Komory č. OP1/2013, OP6/2013 a OP3/2014.

§ 6
Účinnost

Toto opatření představenstva nabývá účinnosti 1. ledna 2017.

Příloha č. 1
Předepsané vzdělávací akce

kód název náplň
VPPZL1 Komplexní vyšetření pacienta a stanovení léčebného plánu Diagnóza a plán ošetření. Anamnéza, nezbytná vyšetření, RTG interpretace, studijní modely. Stanovení čelistní vztahů – okluze. Aspekty parodontologické, protetické, záchovné a chirurgické stomatologie. Finanční rozvaha plánovaného ošetření.
VPPZL2 Prevence parodontopatií a základy parodontologie Základy prevence parodontopatií, vyšetření parodontu, plán léčby, léčba parodontopatií. Hygienické pomůcky, zásady jejich kombinace, preventivní a léčebný efekt.
VPPZL3 Výplně v záchovné stomatologii Rozbor ošetření jednotlivých tříd dle Blacka jednotlivými materiály. Popis indikací pro amalgám, kompozit a skloionomer. Ukázka jednotlivých postupů ošetření, zhodnocení z dlouhodobého hlediska. Použití estetických materiálů při ošetření defektů ve frontální části chrupu. Metoda stratifikace, anatomického vrstvení. Bělení vitální i postendodontické.
VPPZL4 Endodoncie, včetně postendodontického ošetření Klasické a nové postupy endodontického ošetření. Komplexní endodontické ošetření zubu. Jak správně volit nástroje a materiály. Nejčastější chyby při ošetření a jejich prevence. Možnosti postendodontické terapie ve frontálním i laterálním úseku.
VPPZL5 Dětský pacient v ordinaci praktického zubního lékaře Ošetření dočasného chrupu (bez prevence). Poruchy prořezávání zubů. Přehled orální patologie v dětském věku. Úrazy zubů u dětí.
VPPZL6 Zásady protetického plánování, mezioborová spolupráce Zásady sestavení komplexního léčebného plánu ošetření chrupu: defekty chrupu a význam biologického faktoru, funkční stav stomatognátního systému – základní funkční analýza, klinické vyšetření v. modelová analýza, využití fotodokumentace. Základní typy defektů a možnosti jejich ošetření: malé, velké mezery v zubním oblouku, zkrácený zubní oblouk, bezzubá čelist, chrup s oslabeným parodontem. Přehled pravidel při estetických rekonstrukcích chrupu a jejich aplikace v praxi, wax up, mock up. Obecné principy mezioborové spolupráce – význam parodontologie, ortodoncie a dento-alveolární nebo maxilofaciální chirurgie a jejich místo v komplexním léčebném plánu.
VPPZL7 Materiály a technologie v zubní protetice Přehled hlavních a pomocných materiálů v protetice. Problematika biokompatibility a biotolerance protetických materiálů, kožní testy, MELISA, jejich interpretace a význam pro praxi. Zirkon a disilikát – vlastnosti, indikace, způsoby cementování. CAD/CAM technologie – principy, systémy, materiály.
VPPZL8 Chirurgie v praxi zubního lékaře, onkologické minimum, úrazy zubů Vyšetření chirurgického pacienta, instrumentárium a názvosloví v dentoalveolární chirurgii, aseptické postupy, šití a šicí materiály, anestezie a komplikace; akutní ošetření v dentoalveolární chirurgii – incize, dentitio difficilis; extrakce zubů – přehled, komplikace perextrakční a postextrakční, egalizace; revize kořenového hrotu a retrográdní endodoncie.
VPPZL9 Ošetření rizikového pacienta, základy farmakologie v praxi zubního lékaře, fokální infekce Základy ošetřování pacientů se zdravotním rizikem. Obecný přístup k rizikovému pacientovi. Základy farmakologie v praxi zubního lékaře. Řešení fokální infekce. Kazuistiky z praxe.
VPPZL10 Zobrazovací metody a radiologická hygiena RTG vyšetřovací techniky a radiační hygiena. Přednáška je, po přehledu základních 2D vyšetřovacích metod, zaměřena především na 3D RTG vyšetřovací metody. Soustředíme se na Cone Beam Computer Tomography – CBCT. Probereme základní technologii a funkce CBCT, výhody, nevýhody, indikace a kontraindikace této relativně nové vyšetřovací metody. Dále se zaměříme na základní fyzikální radiační jednotky a povinnosti, které vyplývají pro lékaře při provozování RTG přístrojů z pohledu radiační hygieny. Nakonec se budeme věnovat klinickým případům a postupům, u kterých můžeme využít CBCT lépe než konvenční RTG vyšetření.
VPPZL11 Kardiopulmonální resuscitace a řešení neodkladných stavů Základní algoritmy ošetřování jednotlivých skupin pacientů. Nejčastější náhlé příhody v zubní praxi, technické vybavení a připravenost personálu. Protišoková lékárna – vhodná a volitelná léčiva. Novinky a trendy v neodkladné péči. Kazuistiky z praxe.

Příloha č. 2
Doporučené vzdělávací akce

 

kód název náplň
DVPPZL1 Právní a ekonomické aspekty vedení soukromé zubní praxe Možnosti, práva a povinnosti absolventa v privátní praxi. Zubní lékař – podnikatel. Vztahy pracovněprávní a ekonomické, zřízení privátní praxe, účetnictví a kalkulace cen, ocenění privátní praxe pro nákup a prodej. Komentář k nezbytné dokumentaci v ordinaci, jak zpracovat chybějící materiály. Právní aspekty provozu privátní praxe, předávání a možnosti prodeje privátní praxe.
DVPPZL2 Komunikace s pacientem a etika Komunikace s dětským, dospělým a handicapovaným pacientem ve stomatologii, neverbální komunikace, komunikace v týmu, lékařské tajemství, povinná mlčenlivost. Pravidla a zákonitosti verbální a neverbální komunikace.
DVPPZL3 Hygienické předpisy Hygienické programy ve stomatologické praxi, manipulace s biologickým materiálem, dezinfekce, jednorázové a ochranné pomůcky, předpisy, normy.
DVPPZL4 Onkologické minimum Maxilofaciální onkologie a prekancerózy. Včasná diagnosa, vyšetření. TNM klasifikace, terapie onkologických onemocnění, benigní a maligní nádory, prekancerózy. Dispenzarizace.
DVPPZL5 Úrazy zubů Etiologie úrazů zubů v dětském věku. Klasifikace poranění tvrdých zubních tkání a parodontu. Úrazy zubů ve stálé dentici, úrazy zubní korunky, úrazy kořene, úrazy korunky a kořene. Komplikace úrazů zubů ve stálé dentici. Úrazy závěsného aparátu stálých zubů (kontuze, subluxace, luxace, avulze). Komplikace úrazů závěsného aparátu stálých zubů. Úrazy zubů v dočasné dentici, komplikace úrazů zubů v dočasné dentici (s ohledem na stálou dentici). Poranění alveolárního výběžku čelistí. Prevence úrazů zubů u dětí.
DVPPZL6 Ortodontické minimum pro PZL Interdisciplinární aspekty oboru, využití ortodontické léčby při plánování komplexního vyšetření. Součástí odborného programu je také konzultace.
DVPPZL7 Zásuvné spoje a hybridní náhrady Charakteristika zubních náhrad kotvených zásuvnými spoji – typy attachmentů (precizní, semiprecizní; kulovité, válcovité, lamelové; intra-, extrakoronární, axiální; západky – jejich charakteristiky a použití), konstrukční zásady fixní a snímatelné části kombinované rekonstrukce kotvené zásuvnými spoji. Pracovní postup zhotovení kombinované rekonstrukce s částečnou snímatelnou protézou – analýza situace v ordinaci a v laboratoři, indikace, výběr typu zásuvného spoje, ordinační a laboratorní pracovní postup, odevzdání. Recall, domácí hygienická péče. Hybridní protetika – charakteristika a indikace, způsoby kotvení hybridní protézy, konstrukční typy. Ordinační a laboratorní pracovní postup. Recall, domácí hygienická péče.
DVPPZL8 Geroprotetika Obecná specifika stomatologického ošetřování seniorů (vliv polymorbidity a multimedikamentózní terapie, fyziologické a patologické změny orgánových a systémových funkcí, psychosociální aspekty). Problematika renovací stávající protetiky. Specifika fixní a kombinované protetiky u pacientů vyšších věkových kategorií. Celkové snímatelné protézy – modifikace pracovního postupu (zavřené otiskování, výroba repliky původní protézy, význam rebaze a podložení).
DVPPZL9 Implantologická protetika Základní pojmy v implantologické protetice, instrumentárium, plánování, otiskovací materiály, metody, postupy, komunikace s laboratoří. Výběr abutmentů, provizorní a finální, výběr materiálů, cementované a šroubované náhrady, výhody, nevýhody. Provizorní náhrada, modelace měkké tkáně. Usazení náhrady, artikulace, dispenzarizace a recall.
DVPPZL10 Kofferdamové techniky – praktický kurz Teoretická část – kofferdam, účel použití, indikace a kontraindikace, součásti klasického kofferdamu. Technika práce s kofferdamem, modifikace kofferdamových technik včetně pomůcek. Praktická část – manipulace s kofferdamem, jeho praktická aplikace na modelu v různých modelových situacích. Modifikace a alternativy minidamová technika Optra-dam, Opti –dam. Belvederova matrice jako alternativa kofferdamu.
DVPPZL11 Techniky šití v orální chirurgii – praktický kurz Teoretická část: Rána a její hojení. Nástroje. Šicí materiály – typy vláken a jehel. Šicí techniky a uzlení obecně. Řezy a laloky v orální chirurgii. Techniky šití v dutině ústní. Část praktická na simulátoru a zvířecím modelu: Řezy a laloky v orální chirurgii. Techniky a indikace jednotlivých a pokračovacích stehů bezzubé a ozubené oblasti. Odstranění sutury.
DVPPZL12 Intraligamentární anestezie – praktický kurz Princip, indikace a kontraindikace, technika podání. Příčiny neúspěchu. Používaná lokální anestetika a jejich volba. Nácvik aplikace ILA tlakovými stříkačkami typu pistole a pera na zvířecích čelistech.
DVPPZL13 Základy fotografické dokumentace ve stomatologické ordinaci. Práce s lupovými brýlemi.- praktický kurz Teoretická část: Výhody používání lupových brýlí a praktické rady pro jejich klinické využití. Základy focení makrofotografie a specifika zubní fotografie. Tipy pro zhotovení stomatologické fotodokumentace. Porovnání různých typů zrcadel, ústních retraktorů a osvětlení. Tipy pro úpravu digitální fotografie. Praktická část: K dispozici bude několik lupových brýlí různého zvětšení. Ústní retraktory a fotografická zrcadla. Doporučené vybavení: Vlastní fotografické přístroje (např. mobily, kompaktní fotoaparáty, zrcadlovky), případně také ústní retraktory a fotografická zrcadla. K vyzkoušení lupových brýlí je vhodné přinést extrahované a trepanované zuby.
DVPPZL14 Ostření kyret a odstraňování zubního kamene – praktický kurz Kyrety – jejich orientace a použití, hlavní zásady práce s kyretami. Hlavní chyby a úskalí při subgingiválním ošetření parodontu. Doporučené postupy při práci s kyretami v jednotlivých úsecích chrupu. Údržba a ostření kyret.
DVPPZL15 Parodontální chirurgie na prasečích čelistech – praktický kurz Teoretická část: Parodontologické a chirurgické nástroje. Šicí materiály a techniky. Řezy. Parodontální laloky. Volný gingivální a mesenchymální štěp. Stopkové laloky. Rušení tahu slizničních řas a alveolární sliznice. Řízená tkáňová regenerace. Obvazy. Praktická část: chirurgické preparační a šicí techniky na prasečích čelistech – parodontální laloky, volné štěpy, stopkové laloky, rušení tahů, řízená tkáňová regenerace.