wqfqwf OP5/2009 Opatření představenstva Komory č. 5 (ve znění účinném od 20. 6. 2013 do 15. 9. 2013) - ČSK

OP5/2009 Opatření představenstva Komory č. 5 (ve znění účinném od 20. 6. 2013 do 15. 9. 2013)

Opatření představenstva Komory č. 5
o registraci vzdělávacích akcí a požadavcích na jejich odbornou kvalitu
ve znění OP1/2012 a 3/2013

Tímto opatřením stanovuje představenstvo Komory podle § 12 odst. 1 Řádu České stomatologické komory o celoživotním vzdělávání zubních lékařů způsob registrace vzdělávacích akcí v systému celoživotního vzdělávání zubních lékařů organizovaném Českou stomatologickou komorou a požadavky na jejich odbornou kvalitu.

§ 1
Úvodní ustanovení

1. V systému celoživotního vzdělávání zubních lékařů organizovaném Českou stomatologickou komorou (dále jen systém celoživotního vzdělávání Komory) lze registrovat vzdělávací akci, která splňuje podmínky registrace podle tohoto opatření, nejde-li o vzdělávací akci pořadatele, jehož vzdělávací akce nelze registrovat.
2. Registraci vzdělávacích akcí provádí podle tohoto opatření Kancelář Komory na žádost pořadatele (ČSK/72/00).
3. Na registraci vzdělávací akce není právní nárok.

§ 2
Podmínky registrace vzdělávací akce

1. Žádost o registraci musí být podána na předepsaném formuláři nejpozději 30 dnů před dnem konání vzdělávací akce. Žádost musí obsahovat pravdivé, nezkreslené a úplné informace. K žádosti pořadatel připojí časový rozvrh a popis náplně vzdělávací akce. Žádost musí být podepsána pořadatelem nebo osobou oprávněnou jednat za pořadatele jeho jménem. Podepisuje-li žádost osoba, která není pořadatelem ani jeho statutárním orgánem, musí své oprávnění jednat za pořadatele jeho jménem prokázat řádnou plnou mocí.
2. Minimální doba trvání vzdělávací akce je 2 hodiny. Do celkového počtu hodin se započítává pouze taková část vzdělávací akce, která má výlučně vzdělávací obsah.
3. Náplň vzdělávací akce musí být v souladu s uznávanými odbornými poznatky a s platnými právními předpisy.
4. Účelem vzdělávací akce je průběžné obnovování vědomostí a dovedností nutných pro výkon povolání zubního lékaře. Nelze zaregistrovat prezentační ani prodejní akci. Představenstvo Komory může udělit výjimku pouze u prezentace zcela unikátních technologií.
5. Podmínkou registrace je zaplacení paušální úhrady za služby spojené s registrací společně s příslušnou daní z přidané hodnoty na účet Komory. Výše paušální úhrady za služby spojené s registrací činí 2.000,- Kč bez DPH za každý kalendářní den trvání vzdělávací akce, není-li dále stanoveno jinak. Požaduje-li pořadatel zveřejnění informace o vzdělávací akci v příloze časopisu LKS, činí výše paušální úhrady za služby spojené s registrací 3.000,- Kč bez DPH za každý kalendářní den trvání vzdělávací akce; to neplatí, nelze-li vzhledem k době podání žádosti zveřejnění informace v příloze časopisu LKS před konáním vzdělávací akce zajistit. Výše paušální úhrady za služby spojené s registrací pro pořadatele, který je fakultou veřejné vysoké školy s pregraduální výukou zubních lékařů anebo ústavem takové fakulty či vysoké školy, je 1.000,- Kč bez DPH.
6. Vzdělávací akci konanou v zahraničí lze zaregistrovat pouze tehdy, pokud v jejím průběhu přednáší zahraniční lektor.

§ 3
Pořadatel

1. Pořadatelem se rozumí osoba, která podala žádost o registraci. Pořadatel se podáním žádosti o registraci vzdělávací akce zavazuje ke splnění povinností vyplývajících z podmínek registrace podle tohoto opatření.
2. V systému celoživotního vzdělávání Komory nelze registrovat vzdělávací akce pořadatele,
a) který v období jednoho roku před podáním žádosti o registraci vzdělávací akce porušil smluvně převzatou nebo zákonnou povinnost vztahující se ke vzdělávání zubních lékařů nebo týkající se Komory nebo jejích orgánů;
b) který podal žádost o registraci vzdělávací akce organizované či uskutečněné osobou, která v období jednoho roku před podáním žádosti o registraci vzdělávací akce porušila smluvně převzatou nebo zákonnou povinnost vztahující se ke vzdělávání zubních lékařů nebo týkající se Komory nebo jejích orgánů;
c) který se podle § 6 odst. 2 považuje za pořadatele, jehož vzdělávací akce nelze registrovat;
d) který podal žádost o registraci vzdělávací akce organizované či uskutečněné jinou osobou, která se podle § 6 odst. 2 považuje za pořadatele, jehož vzdělávací akce nelze registrovat.

§ 4
Registrace vzdělávací akce

1. Nesplňuje-li vzdělávací akce některou podmínku registrace anebo byla-li žádost podána pořadatelem, jehož vzdělávací akce nelze v systému celoživotního vzdělávání Komory registrovat, Kancelář Komory registraci odmítne.
2. Splňuje-li vzdělávací akce podmínky registrace dle § 2 odst. 1 až 4 a 6, Kancelář Komory o tom vyrozumí pořadatele a vyzve jej k zaplacení úhrady za služby spojené s registrací. Po připsání platby dle § 2 odst. 5 na účet Komory Kancelář Komory
a) přidělí vzdělávací akci příslušný počet kreditů;
b) zapíše vzdělávací akci do registru vzdělávacích akcí Komory;
c) zašle pořadateli Protokol o registraci vzdělávací akce (ČSK/73/00);
d) zveřejní informaci o pořádání akce v předepsané formě na webových stránkách Komory;
e) zveřejní 1x informaci o vzdělávací akci, jejíž pořadatel o takové zveřejnění požádal a zaplatil předepsanou úhradu (§ 2 odst. 5), v předepsané formě v příloze časopisu LKS před jejím pořádáním, pokud je žádost podána do termínu odpovídajícího uzávěrce příslušné přílohy časopisu LKS.

§ 5
Povinnosti vyplývající z registrace

1. Pořadatel
a) je povinen zajistit, že vzdělávací akce bude splňovat podmínky registrace dle § 2 odst. 2 až 4 a 6 a že bude odpovídat údajům uvedeným v žádosti o registraci vzdělávací akce a v připojených dokladech (§ 2 odst. 1);
b) oznámí Kanceláři Komory změny údajů uvedených v žádosti o registraci vzdělávací akce, ke kterým došlo během její přípravy nejpozději do doby konání vzdělávací akce;
c) zapíše potřebné údaje (kód, název a termín akce, bodová hodnota, podpis a razítko pořadatele) všem účastníkům vzdělávací akce do Dokladu o odborném vzdělávání zubního lékaře;
d) umožní účast pověřeného zástupce Komory na vzdělávací akci, popř. její hodnocení dotazníkem;
e) zašle Kanceláři Komory seznam jmen a dat narození všech účastníků vzdělávací akce, a to nejpozději do 30 dnů po jejím konání.

§ 6
Zrušení a zánik registrace

1. Poruší-li pořadatel některou svoji povinnost vyplývající z registrace, případně jinou svoji smluvně převzatou nebo zákonnou povinnost, která se vztahuje ke vzdělávání zubních lékařů nebo která se týká Komory nebo jejích orgánů, může představenstvo Komory na návrh Kanceláře Komory zrušit registraci některých nebo všech vzdělávacích akcí, které byly v systému celoživotního vzdělávání Komory registrovány na žádost tohoto pořadatele.
2. Rozhodlo-li představenstvo Komory o zrušení registrace vzdělávací akce, považuje se její pořadatel za pořadatele, jehož vzdělávací akce nelze registrovat, a to po dobu stanovenou v rozhodnutí představenstva Komory o zrušení registrace vzdělávací akce, nejdéle však po dobu tří let ode dne rozhodnutí představenstva Komory o zrušení registrace vzdělávací akce.
3. Registrace vzdělávací akce zanikne, oznámí-li pořadatel podle § 5 odst. 1 písm. b) Kanceláři Komory takové změny údajů uvedených v žádosti o registraci, v jejichž důsledku vzdělávací akce přestane splňovat podmínky registrace podle tohoto opatření. Zánik registrace Kancelář Komory oznámí bez zbytečného odkladu pořadateli.

§ 7
Závěrečná ustanovení

1. Zrušuje se Opatření představenstva Komory č. 4 – Registrace vzdělávacích akcí, poskytnutí garancí a požadavky na odbornou kvalitu.