OP6/2009 Opatření představenstva Komory č. 6 (ve znění účinnémod 13. 12. 2008 do 24. 6. 2014)

Opatření představenstva Komory č. 6
Stanovení počtu kreditů pro výjimečné případy uvedené v § 14 odst. 4 Řádu o České stomatologické komory o celoživotním vzdělávání zubních lékařů

Tímto opatřením stanovuje představenstvo Komory podle § 14 odst. 4 Řádu České stomatologické komory o celoživotním vzdělávání zubních lékařů (dále jen „Řád“) počet kreditů, které je držitel Osvědčení odbornosti, vydaného podle § 14 odst. 4 Řádu s dobou platnosti jeden rok (dále jen „Mimořádné Osvědčení odbornosti“), povinen během této doby platnosti získat.

§ 1

Držitel Mimořádného Osvědčení odbornosti je povinen v průběhu doby platnosti tohoto osvědčení získat počet kreditů, který se vypočte podle vzorce

K = (S – D) + 200,

kde

„K“ je počet kreditů, které je držitel Mimořádného Osvědčení odbornosti povinen v průběhu doby platnosti tohoto osvědčení získat;

„S“ je počet kreditů stanovený pro splnění podmínek kreditního systému pro vydání příslušného řádného Osvědčení odbornosti;

„D“ je počet kreditů, kterého držitel Mimořádného Osvědčení odbornosti dosáhl po dobu platnosti Osvědčení odbornosti bezprostředně předcházejícího Mimořádnému Osvědčení odbornosti.

§ 2

Získá-li Držitel Mimořádného Osvědčení odbornosti nejpozději ke dni zániku platnosti tohoto osvědčení počet kreditů vypočtený podle § 2, má se za to, že splnil podmínky kreditního systému pro vydání příslušného řádného Osvědčení odbornosti; takové Osvědčení odbornosti lze po splnění dalších podmínek stanovených Řádem vydat ke dni, který následuje po posledním dni platnosti Mimořádného Osvědčení odbornosti.

§ 3

Toto opatření bylo schváleno představenstvem Komory dne 13.12.2008 a tímto dnem nabývá účinnosti.