wqfqwf OP 6/2016 – podrobnosti profesní zkoušky (ve znění účinném od 23. listopadu 2018 do 31. 12. 2020) - ČSK

OP 6/2016 – podrobnosti profesní zkoušky (ve znění účinném od 23. listopadu 2018 do 31. 12. 2020)

Tímto opatřením stanovuje představenstvo Komory podle § 15 písm. a) řádu celoživotního vzdělávání (dále jen „řád“) podrobnosti týkající se náplně, formy, průběhu a hodnocení profesní zkoušky a opakované profesní zkoušky a způsob ustanovení zkušební komise.

§ 1
Znalostní test

(1) Znalostní test probíhá před ústní částí profesní zkoušky za stálé přítomnosti člena zkušební komise nebo pracovníka Kanceláře Komory. Při znalostním testu není dovoleno používat literaturu ani jiné zdroje informací.
(2) Znalostní test obsahuje 20 otázek, na které člen Komory odpovídá výběrem ze 4 variant odpovědí. Mezi variantami odpovědí musí být vždy právě jedna správná. Výběr se provádí označením variant odpovědí, které člen Komory pokládá za správné.
(3) Otázky vycházejí z obsahu předepsaných a doporučených vzdělávacích akcí zahrnutých do příslušného vstupního vzdělávacího programu.
(4) Časový limit pro zodpovězení všech otázek znalostního testu je 20 minut. Znalostní test nelze přerušit.
(5) Před zahájením znalostního testu nesmí člen Komory získat přístup k položeným otázkám. Otázky zodpovězené po skončení časového limitu se považují za nesprávně zodpovězené.
(6) Člen absolvuje znalostní test s hodnocením „prospěl“, odpoví-li správně alespoň na 15 otázek; v ostatních případech absolvuje znalostní test s hodnocením „neprospěl“. Správně zodpovězená otázka je pouze taková otázka, u které člen Komory označil správnou variantu odpovědi a neoznačil žádnou nesprávnou variantu odpovědi. V případě pochybností o tom, které varianty odpovědi člen Komory označil, se otázka pokládá za nesprávně zodpovězenou.

§ 2
Ústní zkouška v rámci vstupního vzdělávacího programu v praktickém zubním lékařství

(1) Člen Komory zdůvodní diagnostické a léčebné postupy, které v průběhu vstupního vzdělávacího programu v praktickém zubním lékařství osobně uskutečnil, a to na základě odborných otázek členů zkušební komise vycházejících ze zdravotnické dokumentace, kterou člen Komory zkušební komisi předložil.
(2) Člen Komory zkušební komisi předloží
a) kompletní zdravotnickou dokumentaci 3 pacientů s kariézním nebo špatně ošetřeným chrupem obsahující u každého pacienta nejméně záznamy o vstupním komplexním vyšetření včetně intraorálních rtg snímků a ortopantomogramů, navazující léčebné plány, záznamy o léčebném postupu a záznamy o kontrole (včetně kontrolních rtg snímků) pacienta po 1 roce,
b) kompletní zdravotnickou dokumentaci 3 pacientů obsahující u každého pacienta kompletní dokumentaci endodontického ošetření a na něj navazující postendodontické péče,
c) kompletní zdravotnickou dokumentaci 3 pacientů obsahující u každého pacienta záznamy o vyšetření a diagnóze parodontopatií, včetně léčebného plánu a záznamů o léčebném postupu,
d) kompletní zdravotnickou dokumentaci 2 pacientů se zhotovenou fixní náhradou, obsahující u každého pacienta modely před preparací pilířových zubů, modely po preparaci pilířových zubů, včetně registrace mezičelistních vztahů, případně doplněné otisky a fotodokumentací výsledné práce,
e) kompletní zdravotnickou dokumentaci 2 pacientů se zhotovenou částečnou snímatelnou náhradou s litými kotevními prvky nebo se skeletovou konstrukcí, obsahující u každého pacienta studijní modely obou čelistí před provedením protetické práce včetně registrace mezičelistních vztahů (okluzní registrát, spojené skusové šablony, skusová šablona), případně doplněné fotodokumentaci výsledné práce,
f) kompletní zdravotnickou dokumentaci 1 pacienta obsahující záznamy o alespoň 1 chirurgickém ošetření pacienta, včetně rtg snímku před výkonem,
g) kompletní zdravotnickou dokumentaci 1 dětského pacienta se smíšeným chrupem, obsahující záznamy o vyšetření dokumentované rtg snímky, léčebný plán a záznamy o léčebném postupu.

(3) Členové zkušební komise vycházejí při formulaci odborných otázek zejména z předložené zdravotnické dokumentace a z výsledků znalostního testu; otázky se však mohou týkat i dalších odborných témat.
(4) Zkušební komise hodnotí zejména úplnost a kvalitu předložené zdravotnické dokumentace, správnost a úplnost použitých diagnostických a léčebných postupů a jejich zdůvodnění, splnění požadavků na minimální rozsah výkonu povolání v rámci vstupního vzdělávacího programu v praktickém zubním lékařství a správnost a úplnost odpovědí na položené odborné otázky.

§ 3
Ústní zkouška v rámci vstupního vzdělávacího programu ve stomatochirurgii, parodontologii a pedostomatologii

(1) Člen Komory samostatně představí a v diskuzi se členy zkušební komise obhájí 3 případy poskytnutí zdravotní péče odpovídající příslušnému vstupnímu vzdělávacímu programu, které v průběhu příslušného vstupního vzdělávacího programu osobně poskytl. Každý jednotlivý představovaný případ člen Komory doloží kompletní zdravotnickou dokumentací, kterou vede o pacientovi, jemuž byla předmětná zdravotní péče poskytnuta.
(2) Členové zkušební komise mohou v rámci diskuze klást členu Komory odborné otázky.
(3) Zkušební komise hodnotí zejména, správnost a úplnost použitých diagnostických a léčebných postupů, úplnost a přesvědčivost argumentace v rámci obhajoby, splnění požadavků na minimální rozsah výkonu povolání v rámci příslušného vstupního vzdělávacího programu a správnost a úplnost odpovědí na položené odborné otázky.

§ 4
Zkušební komise

(1) Zkušební komise je vždy tříčlenná. Ústní zkoušku lze konat, je-li přítomna nadpoloviční většina členů zkušební komise.
(2) Členy zkušební komise ustanovuje vždy pro jeden zkušební den Kancelář Komory z řad zkušebních komisařů. Jde-li o profesní zkoušku v rámci vstupního vzdělávacího programu ve stomatochirurgii, parodontologii a pedostomatologii, musí většinu jejích členů tvořit zkušební komisaři navržení příslušnou odbornou společností; to neplatí, nejsou-li takoví zkušební komisaři k dispozici.
(3) Zkušební komisaře jmenuje a odvolává představenstvo Komory, a to z vlastního podnětu nebo na návrh příslušné odborné společnosti.

§ 5
Opakovaná profesní zkouška

Na opakovanou profesní zkoušku se ustanovení § 1 až 4 použijí obdobně.

§ 6
Závěrečné a zrušovací ustanovení

(1) Zrušuje se opatření představenstva Komory č. OP 6/2009, ve znění opatření představenstva Komory č. OP 2/2014.
(2) Toto opatření představenstva nabývá účinnosti 1. ledna 2017.