Opatření představenstva ČSK Č. OP 1/2020 ze dne 17. dubna 2020, kterým se mění opatření představenstva ČSK OP 1/2016, jímž se stanoví způsob a podmínky registrace vzdělávacích akcí a požadavky na jejich náplň a na jejich odbornou kvalitu (platné do 31. 12. 2020)

Opatření představenstva ČSK Č. OP 1/2020 ze dne 17. dubna 2020, kterým se mění opatření představenstva ČSK OP 1/2016, jímž se stanoví způsob a podmínky registrace vzdělávacích akcí a požadavky na jejich náplň a na jejich odbornou kvalitu

Představenstvo České stomatologické komory schválilo toto opatření představenstva ČSK:

Čl. I

Opatření představenstva ČSK č. OP 1/2016, jímž se stanoví způsob a podmínky registrace vzdělávacích akcí a požadavky na jejich náplň a na jejich odbornou kvalitu, ve znění opatření představenstva ČSK č. OP 4/2017, se mění tak, že se za § 7 vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu zní:

㤠7a

Zvláštní ustanovení o on-line přenosu vzdělávací akce

(1) Teoretickou vzdělávací akce, která byla zaregistrována v souladu s tímto opatřením představenstva a koná se v období od 1. dubna 2020 do 30. června 2020, může pořadatel zpřístupnit účastníkům on-line za předpokladu, že jde o živý přenos a že použitá technologie umožňuje účastníkům vzdělávací akce klást přednášejícímu dotazy alespoň formou textové zprávy zpřístupněné současně přednášejícímu a všem ostatním účastníkům vzdělávací akce.

(2) Na vzdělávací akci zpřístupněnou účastníkům on-line podle prvního odstavce se nepoužije § 5 odst. 1 písm. c).“

Čl. II

Toto Opatření představenstva Komory bylo schváleno představenstvem Komory dne 17. dubna 2020 a nabývá účinnosti vyhlášením.