Volební řád (ve znění účinném od 11. 11. 2007 do 31. 1. 2013)

ČÁST PRVNÍÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Obecná ustanovení

(1) Volební řád České stomatologické komory (dále jen „Komora”) upravuje výkon volebního práva členů Komory a organizaci voleb do orgánů a funkcí Komory a oblastní stomatologické komory (dále jen „Oblastní komora“).

(2) Každý člen Komory má právo podle tohoto řádu volit a být volen do orgánů a funkcí Komory a Oblastní komory.

(3) Člen Komory má právo volit do orgánů a funkcí Oblastní komory a do sněmu Komory pouze v té Oblastní komoře, v jejímž seznamu členů je zapsán.

(4) Člen Komory může být zvolen pouze do jediného orgánu či funkce Komory nebo Oblastní komory s výjimkou současného členství v představenstvu Oblastní komory a ve sněmu Komory. Je-li člen Komory zapsán v seznamech členů více Oblastních komor, může být zvolen do orgánu nebo funkce pouze v jedné Oblastní komoře. Na člena Komory, jehož volba proběhla v rozporu s tímto odstavcem, se hledí, jako by nebyl zvolen. To neplatí, byl-li člen Komory zvolen prezidentem nebo viceprezidentem Komory a dále v případech, na které se vztahují ustanovení § 6 odst. 9 a § 7 odst. 4 tohoto řádu.

§ 2

Volební systém

(1) Do orgánů a funkcí Oblastní komory včetně společných čestných rad a do sněmu Komory se volí na základě rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním.

(2) Do orgánů a funkcí Komory s výjimkou sněmu Komory se volí na základě rovného a nepřímého volebního práva tajným hlasováním.

(3) Pro platnost voleb je nutná přítomnost nadpoloviční většiny členů příslušného orgánu a nadpoloviční počet odevzdaných hlasů přítomných členů.

§ 3

Funkční období a konání voleb

(1) Funkční období orgánů a funkcí Komory a Oblastních komor je čtyřleté_. _Funkční období s výjimkou funkčního období prezidenta začíná dnem 21. 9. roku, kdy proběhly volby do orgánu nebo funkce, a končí dnem 20. 9. posledního roku svého trvání. Funkční období prezidenta začíná dnem 21. 9. posledního roku funkčního období předchozího prezidenta a končí dnem 20. 9. posledního roku svého trvání.

(2) Volby do orgánů a funkcí se konají tak, aby všichni jejich členové byli zvoleni nejpozději do 20. 9. roku, v němž končí funkční období dosavadních orgánů a funkcí.

(3) Za řádné a včasné vyhlášení voleb do orgánů a funkcí Oblastní komory odpovídá představenstvo Oblastní komory. Za řádné a včasné vyhlášení voleb do orgánů a funkcí Komory odpovídá představenstvo Komory. Řádným a včasným vyhlášením voleb se rozumí svolání sněmu Oblastní komory (sněmu Komory) tak, aby volby mohly proběhnout ve lhůtách vyplývajících z tohoto řádu.

ČÁST DRUHÁ

VOLBY ORGÁNŮ A FUNKCÍ

OBLASTNÍ KOMORY

ODDÍL PRVNÍ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 4

(1) Pozvánku na sněm Oblastní komory, na němž proběhnou volby, doručí představenstvo Oblastní komory písemně všem oprávněným voličům nejméně 30 dní předem. Pozvánka musí obsahovat vedle místa a času konání sněmu Oblastní komory zejména informaci o vyhlášení voleb včetně sdělení, do kterých orgánů a funkcí se volby vyhlašují.

(2) Představenstvo Oblastní komory zajistí veškeré podmínky pro řádné konání voleb.

(3) Při volbě orgánů a funkcí Oblastní komory se postupuje podle jednotlivých oddílů této části Volebního řádu. Konají-li se současně volby do několika orgánů nebo funkcí, je nutno dodržet všechny podmínky vyplývající z tohoto řádu pro volby do jednotlivého orgánu nebo funkce s tím, že podle povahy lze jednotlivé opakující se úkony sloučit.

§ 5

Volební komise

(1) Volby řídí, za jejich správný průběh odpovídá a případné námitky řeší minimálně 3členná volební komise s lichým počtem členů, zvolená na základě návrhů účastníků sněmu Oblastní komory veřejným hlasováním v úvodu jednání.

(2) Členové volební komise si ze svého středu zvolí mluvčího.

(3) Rozhodnutí volební komise je platné, jestliže se pro ně vysloví nadpoloviční většina jejích členů.

§ 6Průběh voleb – první kolo

(1) Mluvčí volební komise provede zahájení voleb, seznámí voliče s jejich průběhem a případně sdělí jména a příjmení osob, které se ucházejí o členství v orgánu nebo o funkci. Zároveň upozorní voliče, že volit lze i další členy Komory, kteří jsou zapsáni v seznamu příslušné Oblastní komory.

(2) Členové volební komise rozdají oprávněným voličům volební lístky.

(3) Oprávnění voliči vepíší do jednotlivých rubrik čitelně hůlkovým písmem jména a příjmení členů Oblastní komory, které volí do příslušných orgánů či funkcí, a to bez ohledu na to, zda jsou volení členové na jednání přítomni či nikoli. Počet zapsaných jmen nesmí převýšit počet volených členů orgánu.

(4) Vyplněný volební lístek vloží každý volič osobně do zapečetěné nebo uzamčené volební schránky. Jako první hlasují členové volební komise, po nich ostatní bez určení pořadí.

(5) Volební komise rozpečetí (odemkne) volební schránku, spočítá odevzdané volební lístky a rozdělí je na platné a neplatné. Poté sestaví pořadí členů Komory dle počtu získaných platných hlasů. Při rovnosti získaných platných hlasů rozhodne los. Úkony dle tohoto odstavce činí volební komise za účasti všech svých členů. O přítomnosti dalších osob rozhodne volební komise.

(6) Volební lístky, které nejsou na předepsaných tiskopisech, jsou neplatné. Hlas voliče je neplatný, je-li jméno nebo příjmení kandidáta nečitelné, či je-li počet zapsaných jmen a příjmení vyšší, než kolik činí počet volených členů orgánu. Ve sporných případech rozhoduje volební komise.

(7) Zvolen je člen Komory, který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných voličů. Získá-li však nadpoloviční většinu hlasů více členů Komory, než kolik činí počet volených členů orgánu, jsou zvoleni ti z nich, kteří se dle počtu získaných platných hlasů umístili na místě s pořadovým číslem jedna až do počtu volených členů orgánu.

(8) Mluvčí volební komise seznámí sněm Oblastní komory s výsledky prvního kola. Každý zvolený člen Komory musí vyslovit s volbou souhlas a prohlásit, že mu nejsou známy žádné překážky volitelnosti. Pokud není zvolený člen přítomen, je nezbytné mít k dispozici jeho písemný souhlas a prohlášení obdobné ústnímu o tom, do kterého orgánu kandiduje. Nesouhlasí-li s volbou, popř. odmítne-li prohlášení nebo nelze-li je ihned opatřit, hledí se na něj, jako by nebyl zvolen. Na jeho místě je zvolen člen Komory, který se mezi členy Komory, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů přítomných voličů, umístil podle počtu získaných platných hlasů na místě bezprostředně následujícím po posledním zvoleném členu Komory.

(9) V případě, že člen Komory byl zvolen do více orgánů nebo funkcí, ačkoliv současné zvolení do těchto orgánů či funkcí není přípustné, sdělí, kterou volbu preferuje. Ohledně ostatních orgánů nebo funkcí se na něj hledí, jako by nebyl zvolen, a postupuje se obdobně dle předchozího odstavce.

§ 7

Průběh voleb – druhé kolo

(1) Druhé kolo voleb se koná, nebyl-li v prvním kole zvolen plný počet volených členů orgánu.

(2) Počet členů orgánu volených ve druhém kole je roven počtu volených členů orgánu sníženému o počet členů orgánu zvolených v prvním kole.

(3) Do druhého kola postupují ti dosud nezvolení členové Komory, kteří získali nejvyšší počet platných hlasů v prvním kole, a to v počtu odpovídajícím dvojnásobku počtu členů orgánu volených v druhém kole. Nelze-li takového počtu členů Komory, kteří získali v prvním kole platné hlasy, dosáhnout, postupují do druhého kola všichni členové Komory, kteří získali v prvním kole platné hlasy.

(4) Mluvčí volební komise seznámí voliče se jmény a příjmeními členů Komory, kteří postoupili do druhého kola. Každý postupující člen Komory musí s postupem do druhého kola vyslovit souhlas a prohlásit, že mu nejsou známy žádné překážky volitelnosti. Pokud není postupující člen přítomen, je nezbytné mít k dispozici jeho písemný souhlas a prohlášení obdobné ústnímu o tom, do kterého orgánu kandiduje. Nesouhlasí-li s postupem do druhého kola, popř. odmítne-li prohlášení nebo nelze-li je ihned opatřit, do druhého kole postupuje na jeho místě člen Komory, který se mezi členy Komory, kteří získali v prvním kole platné hlasy, umístil podle počtu získaných platných hlasů na místě bezprostředně následujícím po posledním postupujícím členu Komory.

(5) V případě, že člen Komory postoupil do druhého kola voleb do více orgánů nebo funkcí, ačkoliv současné zvolení do těchto orgánů či funkcí není přípustné, sdělí, kterou volbu preferuje. Ohledně ostatních orgánů nebo funkcí se má za to, že nedal souhlas s postupem do druhého kola, a postupuje se obdobně dle předchozího odstavce.

(6) Mluvčí volební komise přečte konečný seznam členů postupujících do druhého kola v abecedním pořadí a doporučí voličům, aby si tato jména a příjmení poznamenali. Zároveň sdělí počet členů orgánu volených v druhém kole.

(7) Členové volební komise rozdají oprávněným voličům volební lístky.

(8) Oprávnění voliči vepíší do jednotlivých rubrik čitelně hůlkovým písmem jména a příjmení členů Komory postupujících do druhého kola, které volí do příslušných orgánů či funkcí. Počet zapsaných jmen nesmí převýšit počet členů orgánu volených ve druhém kole.

(9) Vyplněný volební lístek vloží každý volič osobně do zapečetěné nebo uzamčené volební schránky. Jako první hlasují členové volební komise, po nich ostatní bez určení pořadí.

(10) Volební komise rozpečetí (odemkne) volební schránku, spočítá odevzdané volební lístky a rozdělí je na platné a neplatné. Poté sestaví pořadí členů Komory dle počtu získaných platných hlasů. Při rovnosti získaných platných hlasů rozhodne los. Úkony dle tohoto odstavce činí volební komise za účasti všech svých členů. O přítomnosti dalších osob rozhodne volební komise.

(11) Volební lístky, které nejsou na předepsaných tiskopisech, jsou neplatné. Hlas voliče je neplatný, je-li jméno nebo příjmení kandidáta nečitelné, či je-li počet zapsaných jmen vyšší, než kolik činí počet členů orgánu volených ve druhém kole. Hlas voliče je ve druhém kole neplatný též tehdy, zapíše-li volič do kterékoliv rubriky jinou osobu než člena Komory postupujícího do druhého kola; jde-li o volbu předsedy Oblastní komory, lze do rubriky „předseda Oblastní komory“ zapsat i člena Komory, který byl zvolen v prvním kole. Ve sporných případech rozhoduje volební komise.

(12) Zvoleni jsou ti členové Komory postupující do druhého kola, kteří se dle počtu získaných platných hlasů umístili na místě s pořadovým číslem jedna až do počtu členů orgánu volených v druhém kole.

§ 8

(1) Mluvčí volební komise vyhlásí výsledky voleb přečtením jmen zvolených členů orgánu včetně konstatování počtu přítomných a hlasujících.

(2) Mluvčí volební komise uvede rovněž pořadí nezvolených členů Komory dle počtu získaných platných hlasů, přičemž nezvolení členové Komory, kteří postoupili do druhého kola, mají vždy přednost před ostatními nezvolenými členy, kteří získali platné hlasy.

(3) Mluvčí volební komise vyzve voliče, aby uplatnili své případné námitky k průběhu voleb. Námitky k průběhu voleb lze vznášet kdykoliv, nikoliv však poté, co sněm v rámci usnesení schválil zprávu volební komise o průběhu voleb; k námitkám vzneseným později se nepřihlíží, o čemž mluvčí volební komise voliče v rámci výzvy dle předchozí věty poučí. O vznesených námitkách volební komise rozhodne bezodkladně za přítomnosti předsedy, popř. jiného člena revizní komise Oblastní komory. Po rozhodnutí o námitkách, případně po provedení dalších opatření, k nimž volební komise na základě svého rozhodnutí o námitkách přikročila, nebo nejsou-li námitky vzneseny, prohlásí mluvčí volební komise volby za skončené.

(4) Mluvčí volební komise požádá nově zvolené členy čestné rady a revizní komise Oblastní komory o účast na prvním zasedání těchto orgánů. Zároveň určí, kdo z členů volební komise se prvního zasedání zúčastní a bude je řídit.

(5) Volební komise vyhotoví dvojmo na tiskopisu Komory (ČSK/85/03) zprávu o průběhu a výsledcích voleb, kterou podepíší všichni její členové. Důvody případného odmítnutí podpisu se poznamenají.

(6) Znění zprávy volební komise je schvalováno v rámci usnesení z jednání sněmu Oblastní komory. Před schválením zprávy volební komise opětovně upozorní člen Komory pověřený řízením sněmu voliče, že k námitkám k průběhu voleb vzneseným po schválení zprávy volební komise se nepřihlíží. O včas vznesených námitkách rozhodne volební komise bezodkladně za přítomnosti předsedy, popř. jiného člena revizní komise Oblastní komory.

(7) Tiskopis Komory (ČSK/85/03) se zprávou a platné i neplatné volební lístky předá mluvčí volební komise představenstvu Oblastní komory, které zabezpečí archivaci volebních dokumentů. Předseda představenstva Oblastní komory doručí nejpozději do deseti dnů od konání voleb tiskopis se zprávou o průběhu a výsledcích voleb Kanceláři Komory se zřetelným sdělením, zda se konaly volby členů společné čestné rady.

ODDÍL DRUHÝ

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O VOLBÁCH DO ORGÁNŮ A FUNKCÍ OBLASTNÍ KOMORY

§ 9

Volba představenstva Oblastní komory a jeho předsedy

(1) Počet volených členů představenstva Oblastní komory je 7 – 11.

(2) Volební lístek pro první kolo je označen razítkem a nápisem „1. kolo voleb, představenstvo Oblastní komory“ (ČSK/86/03), obsahuje údaj o počtu volených členů představenstva a odpovídající počet rubrik pro vpisování jmen volených členů, z nichž jedna je nadepsána „předseda představenstva Oblastní komory“.

(3) Předsedou představenstva Oblastní komory je v prvním kole zvolen člen Komory, který v rubrice „předseda představenstva Oblastní komory“ získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných voličů.

(4) Nezískal-li v prvním kole žádný člen Komory v rubrice „předseda představenstva Oblastní komory“ nadpoloviční většinu hlasů přítomných voličů, k hlasům v této rubrice se pro účely volby předsedy Oblastní komory dále nepřihlíží.

(5) Volební lístek pro druhé kolo je označen razítkem a nápisem „2. kolo voleb, představenstvo Oblastní komory“ (ČSK/91/03), obsahuje údaj o počtu členů představenstva volených ve druhém kole, odpovídající počet rubrik pro vpisování jmen volených členů a dále rubriku nadepsanou „předseda představenstva Oblastní komory“. Byl-li předseda představenstva zvolen v prvním kole, volební lístek pro druhé kolo takto nadepsanou rubriku neobsahuje.

(6) Předsedu představenstva Oblastní komory lze ve druhém kole volit jen ze členů Komory, kteří byli zvoleni do představenstva Oblastní komory v prvním kole nebo kteří postoupili do druhého kola. Volí-li volič ve druhém kole předsedu Oblastní komory ze členů Komory, kteří postoupili do druhého kola, vybírá pouze z těch, které volí do představenstva ve druhém kole.

(7) Předsedou představenstva Oblastní komory je ve druhém kole zvolen člen Komory, který v rubrice „předseda představenstva Oblastní komory“ získal nejvíce platných hlasů.

§ 10

Volba revizní komise Oblastní komory

(1) Počet volených členů revizní komise Oblastní komory je 3 – 5.

(2) Volební lístek pro první kolo je označen razítkem a nápisem „1. kolo voleb, revizní komise Oblastní komory“ (ČSK/87/03), obsahuje údaj o počtu volených členů revizní komise a odpovídající počet rubrik pro vpisování jmen volených členů.

(3) Volební lístek pro druhé kolo je označen razítkem a nápisem „2. kolo voleb, revizní komise Oblastní komory“ (ČSK/92/03), obsahuje údaj o počtu členů revizní komise volených ve druhém kole a odpovídající počet rubrik pro vpisování jmen volených členů.

(4) Revizní komise Oblastní komory zvolí na svém prvním zasedání tajným hlasováním z řad svých členů předsedu odevzdáním volebního lístku (ČSK/96/03) s napsaným jménem a příjmením pro tuto funkci do volební schránky. Při rovnosti hlasů rozhodne los. Zvolen je člen revizní komise Oblastní komory, který získal nejvyšší počet odevzdaných hlasů. Zasedání řídí a sčítání hlasů provádí určený člen volební komise.

§ 10 a)

Volba členů společné revizní komise

(1) Počet volených členů společné revizní komise je stanoven v rozhodnutí sněmu Oblastní komory, jímž byla společná revizní komise zřízena.

(2) Volební lístek pro první kolo je označen razítkem a nápisem “1. kolo voleb, Společná revizní komise Oblastních stomatologických komor” s připojenými názvy Oblastních komor, jejichž rozhodnutím byla společná revizní komise zřízena (ČSK/119/06), obsahuje údaj o počtu volených členů společné revizní komise a odpovídající počet rubrik pro vpisování jmen volených členů.

(3) Volební lístek pro druhé kolo je označen razítkem a nápisem “2. kolo voleb, Společná revizní komise Oblastních stomatologických komor” s připojenými názvy Oblastních komor, jejichž rozhodnutím byla společná revizní komise zřízena (ČSK/120/06), obsahuje údaj o počtu členů společné revizní komise volených ve druhém kole a odpovídající počet rubrik pro vpisování jmen volených členů.

(4) Kancelář Komory eviduje postup voleb členů společných revizních komisí. Do tří dnů ode dne, kdy jí budou známy výsledky voleb členů společné revizní komise ve všech Oblastních komorách, jejichž rozhodnutím byla společná revizní komise zřízena, vyzve písemně nejstaršího zvoleného člena společné revizní komise, aby svolal ustavující zasedání této společné revizní komise. Výzva obsahuje jmenný seznam všech zvolených členů společné revizní komise s uvedením jejich adres (ČSK/121/06).

(5) Člen společné revizní komise, který byl Kanceláří Komory vyzván dle předchozího odstavce, je povinen svolat ustavující zasedání společné revizní komise tak, aby se konalo do 30 dnů ode dne doručení výzvy. Na ustavujícím zasedání zvolí společná revizní komise ze svých členů předsedu a místopředsedy. Volba probíhá tajným hlasováním vložením volebního lístku (ČSK/xx/xx) s napsanými jmény a příjmeními v rubrikách “předseda” a “místopředsedové” do volební schránky. Předsedou společné revizní komise je zvolen člen společné revizní komise, který získal v rubrice “předseda” nejvyšší počet hlasů. Místopředsedy společné revizní komise jsou zvoleni členové společné revizní komise, kteří se podle počtu hlasů získaných v rubrice “místopředsedové” umístili na prvním a druhém místě. Při rovnosti hlasů rozhodne los. Až do zvolení předsedy a místopředsedů řídí ustavující zasedání svolavatel, který též sčítá odevzdané hlasy, vyhlašuje výsledky volby a odpovídá za správný průběh voleb. O průběhu ustavujícího zasedání včetně průběhu a výsledku voleb se pořídí zpráva na tiskopisu Komory (ČSK/122/06), kterou podepisuje svolavatel a zvolený předseda společné revizní komise. Zpráva se vyhotoví v počtu vyhotovení o 2 vyšším, než je počet Oblastních komor, jejichž rozhodnutím byla společná revizní komise zřízena. Předseda doručí zprávu o průběhu ustavujícího jednání a průběhu a výsledku voleb všem Oblastním komorám, jejichž rozhodnutím byla společná revizní komise zřízena, Kanceláři Komory a jedno vyhotovení zprávy archivuje.

§ 11

Volba čestné rady Oblastní komory

(1) Počet volených členů čestné rady Oblastní komory je 5.

(2) Volební lístek pro první kolo voleb je označen razítkem a nápisem „1. kolo voleb, čestná rada Oblastní komory“ (ČSK/88/03), obsahuje údaj o počtu volených členů čestné rady a odpovídající počet rubrik pro vpisování jmen volených členů.

(3) Volební lístek pro druhé kolo je označen razítkem a nápisem „2. kolo voleb, čestná rada Oblastní komory“ (ČSK/93/03), obsahuje údaj o počtu členů čestné rady volených ve druhém kole a odpovídající počet rubrik pro vpisování jmen volených členů.

(4) Čestná rada Oblastní komory zvolí na svém prvním zasedání tajným hlasováním z řad svých členů předsedu a místopředsedu odevzdáním volebního lístku (ČSK/97/03) s napsanými jmény a příjmeními v rubrikách „předseda“ a „místopředseda“ do volební schránky. Zvolen je člen čestné rady Oblastní komory, který získal nejvyšší počet odevzdaných hlasů. Při rovnosti hlasů rozhodne los. Zasedání řídí a sčítání hlasů provádí určený člen volební komise.

§ 12

Volby členů společné čestné rady

(1) Počet volených členů společné čestné rady je stanoven v rozhodnutí sněmu Oblastní komory, jímž byla společná čestná rada zřízena.

(2) Volební lístek pro první kolo je označen razítkem a nápisem „1. kolo voleb, Společná čestná rada oblastních stomatologických komor“ s připojenými názvy Oblastních komor, jejichž rozhodnutím byla společná čestná rada zřízena (ČSK/89/03), obsahuje údaj o počtu volených členů společné čestné rady a odpovídající počet rubrik pro vpisování jmen volených členů.

(3) Volební lístek pro druhé kolo je označen razítkem a nápisem „2. kolo voleb, Společná čestná rada oblastních stomatologických komor“ s připojenými názvy Oblastních komor, jejichž rozhodnutím byla společná čestná rada zřízena (ČSK/94/03), obsahuje údaj o počtu volených členů společné čestné rady a odpovídající počet rubrik pro vpisování jmen volených členů.

(4) Kancelář Komory eviduje postup voleb členů společných čestných rad. Do tří dnů ode dne, kdy jí budou známy výsledky voleb členů společné čestné rady ve všech Oblastních komorách, jejichž rozhodnutím byla společná čestná rada zřízena, vyzve písemně nejstaršího zvoleného člena společné čestné rady, aby svolal ustavující zasedání této společné čestné rady. Výzva obsahuje jmenný seznam všech zvolených členů společné čestné rady s uvedením jejich adres (ČSK/98/03).

(5) Člen společné čestné rady, který byl Kanceláří Komory vyzván dle předchozího odstavce, je povinen svolat ustavující zasedání společné čestné rady tak, aby se konalo do 30 dnů ode dne doručení výzvy. Na ustavujícím zasedání zvolí společná čestná rada ze svých členů předsedu a jednoho nebo dva místopředsedy. O počtu místopředsedů hlasuje společná čestná rada před zahájením volby. Volba probíhá tajným hlasováním vložením volebního lístku (ČSK/99/03) s napsanými jmény a příjmeními v rubrikách “předseda” a “místopředseda”, případně “místopředsedové” do volební schránky. Zvolen je člen společné čestné rady, který v příslušné rubrice získal nejvyšší počet hlasů. Volí-li společná čestná rada dva místopředsedy, jsou zvoleni členové společné čestné rady, kteří se podle počtu hlasů získaných v rubrice ”místopředsedové” umístili na prvním a druhém místě. Při rovnosti hlasů rozhodne los. Až do zvolení předsedy a místopředsedy řídí ustavující zasedání svolavatel, který též sčítá odevzdané hlasy, vyhlašuje výsledky volby a odpovídá za správný průběh voleb. O průběhu ustavujícího zasedání včetně průběhu a výsledku voleb se pořídí zpráva na tiskopisu Komory (ČSK/100/03), kterou podepisuje svolavatel a zvolený předseda společné čestné rady. Zpráva se vyhotoví v počtu vyhotovení o 2 vyšším, než je počet Oblastních komor, jejichž rozhodnutím byla společná čestná rada zřízena. Předseda doručí zprávu o průběhu ustavujícího jednání a průběhu a výsledku voleb všem Oblastním komorám, jejichž rozhodnutím byla společná čestná rada zřízena, Kanceláři Komory a jedno vyhotovení zprávy archivuje.

§ 13

Volba členů sněmu Komory

(1) Počet volených členů sněmu Komory odpovídá počtu okresů na území Oblastní komory zvýšenému o počet lékařských fakult s výukou stomatologie působících na území Oblastní komory. Z každého okresu na území Oblastní komory se volí jeden člen sněmu Komory a dále jeden zástupce z každé lékařské fakulty dle předchozí věty.

V jednotlivých Oblastních komorách v hlavním městě Praze je počet volených členů sněmu Komory jedna.

(2) Volební lístek pro první kolo voleb je označen razítkem a nápisem „1. kolo voleb, člen (členové) sněmu Komory“ (ČSK/90/03), obsahuje údaj o počtu volených členů sněmu Komory, odpovídající počet rubrik pro vpisování jmen volených členů a v oblastech, kde se volí zástupce lékařských fakult, dále jednu rubriku označenou „zástupce LF“.

(3) Volební lístek pro druhé kolo voleb je označen razítkem a nápisem „2. kolo voleb, člen (členové) sněmu Komory“ (ČSK/95/03), obsahuje údaj o počtu členů sněmu Komory volených ve druhém kole, odpovídající počet rubrik pro vpisování jmen volených členů a v oblastech, kde se volí zástupce lékařských fakult, dále jednu rubriku označenou „zástupce LF“. Byl-li zástupce lékařských fakult zvolen v prvním kole, volební lístek pro druhé kolo takto označenou rubriku neobsahuje.

(4) K hlasům získaným členy Komory, kteří se v pořadí podle počtu získaných hlasů umístili za jiným členem Komory ze stejného okresu, se při posuzování, zda byl člen Komory zvolen, nepřihlíží. Jde-li o postup do druhého kola, nepřihlíží se k hlasům získaným členy Komory, kteří se v pořadí podle počtu získaných hlasů umístili za jinými dvěma členy Komory ze stejného okresu. Členové Komory ze stejného okresu jako člen Komory zvolený v prvním kole nepostupují do kola druhého. Pro účely tohoto odstavce se členy Komory ze stejného okresu rozumějí členové Komory, kteří vykonávají povolání stomatologa v tomtéž okresu.

(5) Získají-li v prvním kole platné hlasy členové Komory pouze z některých okresů na území Oblastní komory, postupují do druhého kola za okres, v němž nezískal nikdo platné hlasy, dva členové Komory, kteří získali nejvíce platných hlasů a nepostoupili do druhého kola dle předchozího odstavce. Ve druhém kole je za takový okres zvolen člen Komory, který získal nejvíce platných hlasů a nebyl zvolen dle předchozího odstavce.

(6) Jako zástupce lékařské fakulty dle odst. 1 tohoto paragrafu může být členem sněmu Komory zvolen pouze člen Komory, který na této fakultě vykonává povolání stomatologa. K hlasům, které získal v této volbě jiný člen Komory, se nepřihlíží.

ČÁST TŘETÍ

VOLBY ORGÁNŮ A FUNKCÍ KOMORY

ODDÍL PRVNÍ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 14

(1) Nevyplývá-li z ustanovení tohoto nebo následujících oddílů něco jiného, použijí se při volbách orgánů a funkcí Komory § 4 – 8 obdobně (ČSK/101/03). Přípravu voleb včetně jejich vyhlášení a zveřejnění termínu a místa konání v časopisu Komory zajistí představenstvo Komory.

(2) Koná-li se druhé kolo voleb, voliči si nepoznamenávají jména a příjmení členů Komory, kteří postupují do druhého kola; tato jména a příjmení jsou vytištěna na volebních lístcích pro druhé kolo. Voliči provedou volbu tak, že označí jméno člena Komory, kterého volí, zakroužkováním pořadového čísla před jeho jménem na volebním lístku.

(3) Archivaci volebních dokumentů zabezpečí Kancelář Komory, jíž mluvčí volební komise předá tiskopis se zprávou o průběhu a výsledcích voleb a platné i neplatné volební lístky.

ODDÍL DRUHÝ

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O VOLBÁCH DO ORGÁNŮ A FUNKCÍ KOMORY

§ 15

Volba prezidenta Komory

(1) Volba prezidenta Komory se koná nejpozději 10 měsíců před koncem funkčního období úřadujícího prezidenta Komory.

(2) Prezident Komory se ujímá funkce počátkem svého funkčního období. Po dobu od svého zvolení do počátku funkčního období se člen Komory, který byl zvolen do funkce prezidenta Komory, nazývá prezidentem – elektem. To neplatí, byl-li prezidentem Komory zvolen úřadující prezident Komory.

(3) Rozhodl-li sněm Komory na návrh představenstva Komory nebo revizní komise Komory o konání nové volby prezidenta Komory pro příští funkční období (§ 15 odst. 7 písm. d) Stanov ČSK), koná se tato volba nejpozději na příštím pravidelném sněmu Komory, ne však dříve než 30 dní ode dne rozhodnutí o jejím konání. Funkční období prezidenta zvoleného v nové volbě pro příští funkční období začíná a končí v den, kdy by začalo a skončilo funkční období prezidenta Komory zvoleného v původní volbě. Zvolením prezidenta Komory v nové volbě pro příští funkční období pozbývá původní volba prezidenta Komory svoji platnost.

(4) Nová volba prezidenta Komory pro příští funkční období se koná též tehdy, odmítne-li se člen Komory, který byl zvolen prezidentem Komory v původní volbě, ujmout funkce nebo přestane-li být členem Komory. Novou volbu prezidenta pro příští funkční období dle tohoto odstavce vyhlásí představenstvo Komory bez zbytečného odkladu. Skončí-li před zvolením prezidenta Komory podle tohoto odstavce funkční období úřadujícího prezidenta Komory, vykonává pravomoci prezidenta Komory až do zvolení prezidenta Komory v nové volbě pro příští funkční období viceprezident Komory.

(5) Jakmile se prezident Komory ujme funkce, zaniká jeho členství v dalších volených orgánech a funkcích Komory.

§ 16

(1) Při volbě prezidenta Komory se postupuje obdobně dle ustanovení § 4-5, § 6 odst. 1 první věta, odst. 2, 4-6, 8 první věta, § 7 odst. 4 první věta, odst. 7, 9-11 a § 8 odst. 1, 3, 5-6 (ČSK/101/03) tohoto řádu.

(2) Volba prezidenta Komory probíhá výběrem z kandidátů uvedených na kandidátní listině (ČSK/102/03). Kandidáty na prezidenta Komory může navrhnout kterýkoliv člen Komory, a to až do doby, než volební komise svým rozhodnutím uzavře kandidátní listinu; před uzavřením kandidátní listiny je nutno vyzvat členy Komory přítomné na sněmu Komory k navrhování kandidátů a poskytnout jim k tomu čas nejméně 1 hodinu. Kandidátem může být kterýkoliv člen Komory, který vysloví s kandidaturou souhlas a prohlásí, že mu nejsou známy žádné překážky volitelnosti. Pokud není člen Komory, navrhovaný jako kandidát, přítomen, je nezbytné mít k dispozici jeho písemný souhlas s kandidaturou na prezidenta Komory a prohlášení obdobné ústnímu o tom, že mu nejsou známy žádné překážky volitelnosti. Nesouhlasí-li člen Komory s kandidaturou, popř. odmítne-li prohlášení nebo nelze-li je ihned opatřit, volební komise jej na kandidátní listinu nezařadí.

(3) Rozhodnutí volební komise o uzavření kandidátní listiny vyhlásí mluvčí volební komise společně s uvedením jmen kandidátů. Po uzavření kandidátní listiny nelze další kandidáty navrhovat.

(4) Volební lístek pro první kolo je označen razítkem a nápisem „Volba prezidenta Komory – 1. kolo“ (ČSK/104/03) a obsahuje jména a příjmení kandidátů v abecedním pořadí opatřená pořadovými čísly.

(5) Voliči označí jméno kandidáta, kterého volí, zakroužkováním pořadového čísla před jeho jménem na volebním lístku.

(6) Hlas voliče je neplatný též tehdy, označí-li volič na volebním lístku více než jednoho kandidáta.

(7) V prvním kole je zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů všech voličů.

(8) Nebyl-li prezident Komory zvolen v prvním kole, koná se druhé kolo. Do druhého kola postupují dva kandidáti, kteří v prvním kole získali nejvyšší počet hlasů.

(9) Volební lístek pro druhé kolo je označen razítkem a nápisem „Volba prezidenta Komory – 2. kolo“ (ČSK/109/03) a obsahuje jména a příjmení kandidátů, kteří postoupili do druhého kola v abecedním pořadí opatřená pořadovými čísly z prvního kola volby.

(10) Ve druhém kole je zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných voličů.

(11) Nebyl-li prezident Komory zvolen ani ve druhém kole, koná se nová volba.

(12) Nová volba se koná též tehdy, uvolní-li se funkce prezidenta Komory v průběhu funkčního období. Prezident Komory je v nové volbě dle tohoto odstavce volen pouze na zbývající část funkčního období dosavadního prezidenta Komory a funkce se ujímá zvolením.

§ 17

Volba viceprezidenta Komory

(1) Volba viceprezidenta Komory bezprostředně předchází volbě představenstva Komory. To neplatí, uvolní-li se funkce viceprezidenta Komory v průběhu funkčního období. Při volbě viceprezidenta Komory se užijí § 15 odst. 5 a § 16 obdobně (ČSK/101/03), (ČSK/103/03), (ČSK/105/03), (ČSK/110/03).

§ 18

Volba představenstva Komory

(1) Počet volených členů představenstva Komory je 13.

(2) Volební lístek pro první kolo voleb je označen razítkem a nápisem „1. kolo voleb, představenstvo Komory“ (ČSK/106/03), obsahuje údaj o počtu volených členů představenstva a odpovídající počet rubrik pro vpisování jmen volených členů.

(3) Volební lístek pro druhé kolo voleb je označen razítkem a nápisem „2. kolo voleb, představenstvo Komory“ (ČSK/111/03), obsahuje údaj o počtu členů představenstva volených ve druhém kole a jména a příjmení členů Komory, kteří postoupili do druhého kola, v abecedním pořadí s pořadovými čísly.

§ 19

Volba revizní komise Komory

(1) Počet volených členů revizní komise Komory je 7.

(2) Volební lístek pro první kolo je označen razítkem a nápisem „1. kolo voleb, revizní komise Komory“ (ČSK/107/03), obsahuje údaj o počtu volených členů revizní komise a odpovídající počet rubrik pro vpisování jmen volených členů.

(3) Volební lístek pro druhé kolo je označen razítkem a nápisem „2. kolo voleb, revizní komise Komory“ (ČSK/112/03), obsahuje údaj o počtu členů revizní komise volených ve druhém kole a jména a příjmení členů Komory, kteří postoupili do druhého kola, v abecedním pořadí s pořadovými čísly.

(4) Revizní komise Komory zvolí na svém prvním zasedání tajným hlasováním z řad svých členů předsedu odevzdáním volebního lístku (ČSK/114/03) s napsaným jménem a příjmením pro tuto funkci do volební schránky. Zvolen je člen revizní komise Komory, který získal nejvyšší počet odevzdaných hlasů. Při rovnosti hlasů rozhodne los. Zasedání řídí a sčítání hlasů provádí určený člen volební komise.

§ 20

Volba čestné rady Komory

(1) Počet volených členů čestné rady Komory je 9.

(2) Volební lístek pro první kolo je označen razítkem a nápisem „1. kolo voleb, čestná rada Komory“ (ČSK/108/03), obsahuje údaj o počtu volených členů čestné rady a odpovídající počet rubrik pro vpisování jmen volených členů.

(3) Volební lístek pro druhé kolo je označen razítkem a nápisem „2. kolo voleb, čestná rada Komory“ (ČSK/113/03), obsahuje údaj o počtu členů čestné rady volených ve druhém kole a jména a příjmení členů Komory, kteří postoupili do druhého kola, v abecedním pořadí s pořadovými čísly.

(4) Čestná rada Komory zvolí na svém prvním zasedání tajným hlasováním z řad svých členů předsedu a místopředsedu odevzdáním volebního lístku (ČSK/115/03) s napsanými jmény a příjmeními v rubrikách “předseda” a “místopředseda” do volební schránky. Zvolen je člen čestné rady Komory, který v příslušné rubrice získal nejvyšší počet odevzdaných hlasů. Při rovnosti hlasů rozhodne los. Zasedání řídí a sčítání hlasů provádí určený člen volební komise.

ČÁST ČTVRTÁ

KOOPTACE

§ 21

(1) Nezvolení členové, kteří získali platné hlasy, se stávají náhradníky s právem být v pořadí podle počtu získaných platných hlasů kooptováni do orgánu nebo funkce v případě jejich uvolnění v průběhu volebního období. Místo v orgánu nebo funkce jsou uvolněny, jestliže se zvolený člen svého členství v orgánu nebo funkci vzdal, zaniklo-li členství v orgánu nebo funkci v souvislosti s jeho zvolením prezidentem Komory nebo viceprezidentem Komory, skončilo-li jeho členství v Komoře nebo byl-li z orgánu nebo funkce odvolán.

(2) Bez zbytečného odkladu po uvolnění místa v orgánu nebo funkci vyzve představenstvo Oblastní komory prvního náhradníka v pořadí, aby se vyjádřil, zda se svojí kooptací souhlasí. Prohlásí-li náhradník písemně, že s kooptací souhlasí a že mu nejsou známy žádné překážky volitelnosti, je kooptován do funkce nebo orgánu ke dni doručení tohoto prohlášení představenstvu Oblastní komory. Nesouhlasí-li s kooptací, popř. odmítne-li prohlášení nebo nelze-li jej bez odkladu opatřit, vyzve představenstvo Oblastní komory náhradníka, který je podle počtu získaných platných hlasů následující v pořadí. Totéž platí, je-li náhradník členem jiného orgánu nebo vykonává-li jinou funkci a současné zvolení do těchto orgánů či funkcí není přípustné, ledaže se členství v orgánu, jehož je členem, nebo funkce, kterou vykonává, vzdá.

(3) Nejblíže následující zasedání sněmu Oblastní komory kooptaci veřejným hlasováním potvrdí nebo rozhodne o doplňujících volbách. Do doby potvrzení kooptace nebo vyhlášení doplňujících voleb se kooptovaný člen orgánu považuje za řádně zvoleného bez ohledu na to, bude-li jeho kooptace potvrzena či nikoliv.

(4) Jde-li o kooptaci do orgánů a funkcí Komory, postupuje se obdobně podle předchozích odstavců; příslušné úkony činí představenstvo Komory. Ustanovení tohoto paragrafu se nepoužijí v případě uvolnění funkce prezidenta Komory a viceprezidenta Komory.

DOPLŇUJÍCÍ VOLBY

§ 22

(1) Rozhodne-li sněm Oblastní komory o doplňujících volbách, zajistí představenstvo Oblastní komory jejich konání.

(2) Rozhodne-li sněm Komory o doplňujících volbách, zajistí představenstvo Komory jejich konání.

(3) Při doplňujících volbách se použijí ustanovení tohoto řádu vztahující se na řádné volby příslušného orgánu nebo funkce obdobně, není-li dále stanoveno jinak.

(4) Volební lístky a zpráva o průběhu a výsledcích voleb obsahují kromě náležitostí předepsaných pro řádné volby též údaj, že se jedná o doplňující volby.

ČÁST PÁTÁ

SPOLEČNÁ, ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

§ 23

(1) V případě sloučení dvou a více oblastních stomatologických komor lze při volbě do orgánů a funkcí uplatnit princip paritního zastoupení původních oblastních stomatologických komor.

(2) Rozhodne-li sněm Oblastní komory o vzniku společného orgánu, konají se v rámci tohoto jednání sněmu též volby prvních členů tohoto orgánu. Nevznikne-li společný orgán, volba jeho prvních členů je neúčinná.

(3) Konají-li se volby do nově vzniklého orgánu, končí funkční období tohoto orgánu v roce, v němž by skončilo funkční období orgánu, jehož pravomoc přešla na nově vzniklý orgán.

§ 24

(1) Funkční období čestné rady Komory, čestných rad Oblastních komor a společných čestných rad, které započne před rokem 2005, skončí dne 20. 9. 2005.

§ 25

Účinnost

(1) Tento Volební řád Komory byl schválen sněmem Komory dne 11.11.2007 a tímto dnem nabývá účinnosti.