wqfqwf ZS 1/2010 ke způsobilosti dentální hygienistky provádět subgingivální ošetření parodontu - ČSK

ZS 1/2010 ke způsobilosti dentální hygienistky provádět subgingivální ošetření parodontu

Závazné stanovisko České stomatologické komory
č. 1/2010 ze dne 21.5.2010
ke způsobilosti dentální hygienistky provádět subgin-givální ošetření parodontu

Sněm České stomatologické komory schválil toto závaz-né stanovisko České stomatologické komory:

Čl. I
Parodontální choboty do 4 mm hloubky

Subgingivální ošetření parodontálních chobotů do 4 mm hloubky dentální hygienistkou je přípustné, jestliže
a) bylo indikováno zubním lékařem v rámci jím stano-veného léčebného plánu; a
b) následnou kontrolu po ošetření provede zubní lékař.

Čl. II
Parodontální choboty nad 4 mm hloubky

Subgingivální ošetření parodontálních chobotů nad 4 mm hloubky dentální hygienistkou je přípustné, jestliže
a) bylo indikováno zubním lékařem v rámci jím stano-veného léčebného plánu; a
b) je zajištěna zubním lékařem aplikovaná injekční anestezie a
c) dohled zubního lékaře nad průběhem ošetření; a
d) následnou kontrolu po ošetření provede zubní lékař.

Čl. III
Účinnost

Toto závazné stanovisko nabývá účinnosti dnem vyhlášení.